Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriets informationsförsäljning Peter Nyhlén Presentation vid nationellt PSI-möte Stockholms handelskammare 2008-12-11 Peter Nyhlén, enhetschef i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriets informationsförsäljning Peter Nyhlén Presentation vid nationellt PSI-möte Stockholms handelskammare 2008-12-11 Peter Nyhlén, enhetschef i."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriets informationsförsäljning Peter Nyhlén Presentation vid nationellt PSI-möte Stockholms handelskammare 2008-12-11 Peter Nyhlén, enhetschef i informationsförsörjningsdivisionen, 2008-12-11

2 Allmänt Informationens roll för Lantmäteriet En kärnverksamhet, inte en biprodukt Strategiskt mål för informationsförsörjningen Ökad och breddad användning av geodata Viktiga förutsättningar för att nå målet: Vi känner användarnas behov Innehållet i vår och andras information möter behoven Informationen är lättillgänglig och enkel att använda Vi jobbar aktivt tillsammans med andra aktörer

3 Lantmäteriets geodata Fastighetsregistrets information Fastighetsprisinformation Geografiska Sverigedata (GSD) i form av Digitala allmänna kartor Geografiska teman Bildinformation Lantmäteriets geodata är geografisk information och fastighetsinformation, d.v.s:

4 Total försäljning av geodata 2007 210 Milj (70 %) 89 Milj (30 %) Fastighets- information Geografisk information Totalt: 299 milj. kr

5 Användarfinansiering Förutom verksamheten med tillhandahållandet av informationen ska även verksamheterna med uppbyggnad, drift och utveckling av informations- systemen användarfinansieras. Fastighetsinformation Ska till 100 % finansieras via avgifter Geografisk information Ska delvis finansieras via avgifter Total begränsning finns Användarfinansieringen av uppbyggnad, drift och utveckling får f.n. ej överstiga 250 Mkr

6 Marknadskoncept - Geodata Ett koncept för tillhandahållande av geodata via återförsäljare/partners infördes 2005 Tre olika typer av partners definierades: Affärspartner Rätt att ta fram och sälja vidareförädlade produkter samt rätt att sälja grunddata och vidareförädlingsrättigheter till andra vidareförädlare Licensierad partner Rätt att ta fram och sälja vidareförädlade produkter Utvecklingspartner Rätt att få tillgång till data för produktutveckling och demos, dock ej att sälja vidare

7 Utvecklings- Partners Licensierade Partners Andra vidare- förädlare Marknadskoncept – Geodata (2005-2008) Affärs- Partners Slutkunder/ användare Marknads- aktörer Geodata

8 Utveckling sedan 2005

9 Återförsäljare/Partners

10 PSI-avstämning 2008 Hur står sig Lantmäteriets marknadskoncept i förhållande till den svenska PSI-förordningen ?

11 PSI-avstämning 2008 Marknadskonceptet står sig väl, men vissa förändringar krävs. Komplettering med: Direkt kanal till Lantmäteriet PSI-handläggare Processer för hantering Justering av modeller och avtal Information på www.lantmateriet.se

12

13 Fortsatt arbete/utveckling Förutsättningarna för marknadens aktörer gynnas även av andra aktuella insatsområden: Geodatastrategin Geodataprojektet Införandet av Inspiredirektivet Regeringens e-handlingsplan

14 Geodatastrategin Strategi för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet. Framtagen i samråd med Geodatarådet, andra berörda myndigheter samt Sveriges kommuner och landsting. Målen Åstadkomma en nationell infrastruktur för området Bidra till utvecklingen av den svenska e-förvaltningen Främja samverkan mellan offentlig och privat sektor för att skapa goda förutsättningar för vidareförädling av geodata. Som en del i arbetet ingår det svenska genomförandet av EG-direktivet Inspire.

15 Geodataprojektet Teknisk infrastrukturAffärs- och verksamhetsmodell Två viktiga delprojekt

16 Geodataprojektet Målet är att förenkla åtkomsten till geodata från olika myndigheter i Sverige För att uppnå målet måste gemensamma och väl fungerande affärs- och verksamhetsmodeller skapas Av central betydelse i detta sammanhang är att få fram enhetliga och enkla avtals- och prismodeller Affärs- och verksamhetsmodell

17 Geodataprojektet Teknisk infrastruktur - Geodataportalen

18 Regeringens e-förvaltningsplan

19 Frågeställningar Behövs det en samordning (stöd, råd, riktlinjer och vägledning) av myndigheterna på PSI-området? Har vi de finansieringsmodeller som krävs för att kunna kombinera bra information med hög grad av tillgänglighet? Utgör befintliga regelverk ett hinder för en snabb utveckling och ett tillgodoseende av samhällets behov på informationsområdet?


Ladda ner ppt "Lantmäteriets informationsförsäljning Peter Nyhlén Presentation vid nationellt PSI-möte Stockholms handelskammare 2008-12-11 Peter Nyhlén, enhetschef i."

Liknande presentationer


Google-annonser