Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell geodatastrategi Vad händer nu?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell geodatastrategi Vad händer nu?"— Presentationens avskrift:

1 Nationell geodatastrategi Vad händer nu?
Lena Hugosson Sundsvalls kommun Ewa Rannestig Lantmäteriet

2 Bakgrund IT-propositionen…….
Lantmäteriverket bör ges ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan och utveckling inom området geografisk information och fastighetsinformation. Man sa också att……. Det finns ett stort behov av en nationell strategi för hur infrastrukturen ska utvecklas för att främja ökad användning och vidareförädling. I propositionen om Lantmäteriverksamheten…. Ett rådgivande organ bör inrättas vid Lantmäteriverket för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordningsroll. Uppdrag att ta fram…. En nationell strategisk plan för den samlade informations-försörjningen inom geodataområdet.

3 Geodatarådets sammansättning
Stig Jönsson, Lantmäteriet, ordförande Johan Anderberg, Sveriges Geologiska Undersökning Göran Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Lena Hugosson, Sundsvalls kommun Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting Pernilla Wistrand, Vägverket Johanna Runarsson, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI) Tord Kvick, SMHI Patrik Wiberg, Sjöfartsverket Jan Wikström, Försvarsmakten

4 Geodatarådets uppgifter
Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för geodataområdet Bereda frågor av principiellt och gemensamt intresse inom geodataområdet Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom området genom att tex stödja tillämpningen av standarder Medverka till en ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor rörande informationsutveckling och tillhandahållande av information

5 Nationell geodatastrategi
Huvudsyftet med strategin är att den ska vara vägledande för alla aktörer i Sverige när det gäller att åstadkomma en effektivare hantering av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation och vara det gemensamma underlaget för Sveriges agerande inom europeisk och internationell samverkan inom området. !

6 Vision Övergripande mål Insatsområden Strategiska mål Prioriterade aktiviteter

7 Vision Vi skapar….. ökad samhällsnytta genom en nationell infrastruktur för försörjning med geodata byggd på samverkan över organisationsgränser till lägsta möjliga kostnad. Vi binder samman….. informationsresurser i ett nätverk och ställer dem till förfogande via enhetligt utformade tjänster och informationsbeskrivningar. Vi betjänar…. offentlig förvaltning, företag och medborgare och tillgodoser behov på såväl lokal som regional, nationell, europeisk och global nivå.

8 Nationell geodatastrategi
Utgångspunkter: Efterfrågestyrd Flexibel och smidig anpassning till nya behov Minskade kostnader Samverkan Tillväxt Internationellt Föregångare inom e-förvaltning

9 Remiss av förslag till strategi
66 svarande på förslaget till strategi Övervägande positiv respons Bred uppslutning kring visionen, de strategiska målen, förslagen till prioriterade aktiviteter och en stegvis ansats Utveckla och förtydliga samordningsformer, mål och användarkrav Samråd med; Naturvårdsverket, Försvaret, Vägverket, SKL, Länsstyrelserna 31 mars lämnades förslaget in till regeringskansliet

10 Kommunala remissvar Vem ska betala och vem ska ta hem vinsterna?
Samhällsnytta och effektiv offentlig förvaltning Incitament för samverkan Enhetligt geodetiskt referenssystem Behovet av standarder är stort Metadata viktigt men får inte bli ett oöverstigligt berg. Nivåindelning? Bra med geoportal inledningsvis – känsla av att komma framåt. Öppna lösningar som inte får vara kostnadsdrivande Ta tidigt fram kalkyler för vinster/besparingar Främsta styrmedlet är lagstiftning men inte långt därefter kommer pengar

11 Insatsområden Samverkan i nätverk som grund för infrastrukturen
Informationsstruktur Teknisk infrastruktur Nationell metadatakatalog Geodetiska referenssystem Forskning, utveckling och utbildning Regelverk Finansiering och prissättning

12 Samverkan i nätverk som grund för infrastrukturen
Lantmäteriet, andra statliga myndigheter och kommuner bildar ett på överenskommelser/ avtal baserat nätverk för landets försörjning med geodata. Med nätverk menas här en samverkansorganisation i såväl verksamhetsmässig som ekonomisk och teknisk mening.

13 Samverkan i nätverk som grund för infrastrukturen
Nätverket tillhandahåller en informationsinfrastruktur, som tillgodoser behoven för såväl lokala som regionala och nationella tillämpningar och utgör därutöver grunden för Sveriges åtaganden inom EU att bidra till uppbyggnaden av en europeisk SDI.

14 Samverkan i nätverk som grund för infrastrukturen
Prioriterad aktivitet Utveckla en verksamhetsmodell för ett nätverksbaserat informationsutbyte inklusive avtalsmodeller som bla innebär: - effektivt informationsutbyte mellan myndigheter - ökad samverkan mellan stat och kommun en aktiv roll för näringslivet Flexibla prismodeller ska utarbetas, som bättre tar hänsyn till användningssätt och – frekvens. Utgångspunkten bör vara att undanröja hinder för en bred användning av geodata och att dess prisnivå skall vara så låg som möjligt.

15 Informationsstruktur
Ett enhetligt nationellt ramverk som innefattar grundläggande gemensamma metoder med utgångspunkt i motsvarande europeiskt arbete (INSPIRE). Ramverket ska specificera information och tjänster.

16 Aktiviteter Nationellt ramverk för information och tjänster
Hur ska Geodatarådet och SIS/Stanli samverka kring standardisering inom ramen för en nationell SDI? utvecklingsmetodik tekniskt ramverk, utvecklings av specifikationer, publicering/tillhandahållande, förvaltning samt stöd för tillämpning. Geodatarådet och Stanli utarbetar gemensamt ett förslag till hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

17 Teknisk infrastruktur
Den tekniska lösningen ska baseras på en tjänsteorienterad arkitektur och vara baserad på kommunikation via gränssnitt där tjänster och applikationer samverkar via standardiserade meddelanden. Övergångsvis behövs en nationell geoportal som utgörs av webbbaserade tjänster.

18 Aktiviteter Geoportal och testmiljö
upprätta en Geoportal i en utvecklingsmiljö. första steget är att möjliggöra sökning/visning/åtkomst av utvalda dataset, test av katalogtjänster, nedladdning mm. denna testmiljö kan sedan utvecklas vidare för att testa andra komponenter och standards. testmiljön är också ett verktyg för att åskådliggöra arbetet och kan utgöra en mötesplats för den fortsatta utvecklingen. genom testmiljön för att skapas erfarenheter för det fortsatta arbetet.

19 Aktiviteter Metadata en nationell satsning på uppbyggnad av metadata
etablera en nationell metadatakatalog för geodata för detta utvecklas tjänstegränssnitt och tjänster för sökning, registrering och uppdatering av metadata. Specifikationer för metadata och relaterade tjänster tas fram och förankras hos geodataproducenter, användare och systemleverantörer. De arbeten som pågår i Europa (CEN och INSPIRE) med profiler av metadata för att hitta, utvärdera och använda geodata och geodatatjänster ska tas tillvara i Sverige.

20 Geodetiska referenssystem
Prioriterad aktivitet Kommuner, statliga myndigheter och andra som bedriver geodetisk mätning och producerar geodata samt förädlare och användare av geodata bör snarast övergå till det tredimensionella geodetiska referenssystemet SWEREF 99.

21 Regelverk Prioriterade aktiviteter
Med stöd av Geodatarådet analysera om den lagstiftning som för närvarande reglerar förvaltning och användning av geodata hindrar ett framtida tjänstebaserat utbyte av geodata. Utreda behovet av förändringar i nationell lagstiftning med anledning av ramdirektivet för INSPIRE.

22 FoU och Utbildning Ett program utarbetas för att ge en samlad inriktning för FoU- och utbildningsinsatser i Sverige. Programmet grundas på tydliga användarbehov samt beaktar möjligheterna till ökad samverkan nationellt och internationellt, inklusive att få EU:s fonder och program att medfinansiera angelägna insatser.

23 Aktiviteter Framtidsstudier Definition av geodata
Ansvar och roller för INSPIRE datateman Modell för säkerhets- och sårbarhetsanalyser Resultatet utgör underlag för revideringen av geodatastrategin.

24 Utmaningar Resurser – finansiering
I dagsläget inga styrmedel förutom de krav INSPIRE ställer på myndigheter Hur skapar vi incitament för att delta? Finns kompetensen? Samordning med övrigt utvecklingsarbete inom ramen för e-förvaltningen och EU Långsiktig satsning – krav på synliga nyttoeffekter snabbt ……..

25 Mer information Seminarium i samband med GeoInfo 17-19 oktober i Gävle
Öppet seminarium den 28 november Seminarium om forskning, utveckling och utbildning den 4 juni Remissversion, remissammanställning och slutrapport finns på


Ladda ner ppt "Nationell geodatastrategi Vad händer nu?"

Liknande presentationer


Google-annonser