Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ Följeforskning EBP funktionshinderområdet Hanna Egard.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ Följeforskning EBP funktionshinderområdet Hanna Egard."— Presentationens avskrift:

1 + Följeforskning EBP funktionshinderområdet Hanna Egard

2 + Följeforskning ?

3 + Följeforskningens omfattning September 2013 och framåt Ht2013 80 timmar Vt2014 160 timmar Ht 2014 80 timmar Fortsätter troligen under 2015?

4 + Mål: stödja utvecklingen av EBP inom verksamhetsområdet FOKUS: Förstärkt inflytande och delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning Förstärkt brukarmedverkan Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning ( uppföljning delaktighetsmodellen)

5 + 1. De strategiska målen i överenskommelsen 3. INSATSER FO ̈ R UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 3.1. Strategiska ma ̊ l fo ̈ r arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik Staten och SKL a ̈ r o ̈ verens om att inom o ̈ verenskommelsen prioritera fo ̈ ljande strategiska ma ̊ l (som sattes i o ̈ verenskommelsen 2011) fram till och med 2013: - Det finns en la ̊ ngsiktigt ha ̊ llbar struktur fo ̈ r utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtja ̈ nsten och angra ̈ nsande omra ̊ den inom ha ̈ lso- och sjukva ̊ rden i alla la ̈ n, samfinansierad av huvudma ̈ nnen. Källa: ”Sto ̈ d till en evidensbaserad praktik fo ̈ r god kvalitet inom socialtja ̈ nsten” O ̈ verenskommelse fo ̈ r a ̊ r 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (s.10)

6 + 2. “Utvecklingsarbetets varför och vad? “Handlingsplanen Långsiktigt och praktiskt verksamhetsstöd Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer och verksamheter inom funktionshinderområdet Samverkan mellan olika inititativ, sprida metoder och lära av varandra Källa: Regional handlingsplan för evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning

7 + Aktiviteter inom projektet BISAM Dialogmöten Forskarträff Delprojekt Öppen referensgrupp

8 + Preliminära resultat följeforskning Delprojekt och aktivteter ligger i linje med överenskommelse, handlingsplan och målsättning Kommunerna har en aktivare roll än Region skåne Det har skett en uppdelning mellan kommun och region projekt Behöver ta fram metoder för att öka brukarmedverkan/deltagande i delprojekten

9 + Projektledningsgruppen “Diskuterar det strategiska upplägget och planering av projektet tillsammans med projektledare och forskningsledare” Inte ett beslutsorgan  Stödstrukturens styrgrupp är beslutande Förtydligande av uppdrag och mandat ( komplement minnesanteckningar möte 2013-11-07)

10 + Projektledningsgruppen Projektledare Forskningsledare 11 personer som representerar de tre kunskapskällorna: brukare, praktik och forskning. Representanter från kommun, region, handikapporganisationer och primärbrukare “ Följer projektets utveckling tillsammans med projektledaren “(ur handlingsplanen)

11 + Ledamöter projektledningsgrupp Unga Funkisar Skåne HSO Skåne FoU habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne Vuxenhabliteringen, Region Skåne Psykiatri, Region Skåne Landskrona stad Kristianstad kommun FoU Malmö Vårdalinstitutet Hanna Egard, följeforskare Greger Nyberg, projektledare Ann-Christine Gullacksen, forskningsledare

12 + Projektledningsgruppsmöte Representanter från kommuner och brukarorganisationer har varit närvarande och aktiva vid alla eller merparten av mötena Representanter från Region Skåne har endast varit med på ett par möten Representanter från region Skåne uttrycker intresse för samarbete endast avseende delprojekt som knyter an till region skånes befintliga projekt/ verksamhet

13 + Delprojekten som leds av projektledningsgruppen Vad är delaktighet och självbestämmande för dig? Nyskapande verksamheter för brukarinflytande Utvärderingsverkstäder Daglig verksamhet och steget efter.. Hemsida

14 + Delprojekten som leds av styrgruppen Peer support/ Unga mentorer FoU hab/hjälpmedel Delaktighet för personer med mycket begränsade kommunikationsmöjligheter FoU Malmö Delat beslutsfattande Psykiatri Skåne

15 + Vilken betydelse har denna uppdelning av delprojekten? Vilken betydelse har det att Region Skåne ledamöterna inte deltar i projektledningsgruppen? Samtal styrgruppsledamöterna

16 + Hur arbeta för att de strategiska målen med överenskommelsen nås och följs trots denna uppdelning?

17 + 1. De strategiska målen i överenskommelsen 3. INSATSER FO ̈ R UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 3.1. Strategiska ma ̊ l fo ̈ r arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik Staten och SKL a ̈ r o ̈ verens om att inom o ̈ verenskommelsen prioritera fo ̈ ljande strategiska ma ̊ l (som sattes i o ̈ verenskommelsen 2011) fram till och med 2013: - Det finns en la ̊ ngsiktigt ha ̊ llbar struktur fo ̈ r utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtja ̈ nsten och angra ̈ nsande omra ̊ den inom ha ̈ lso- och sjukva ̊ rden i alla la ̈ n, samfinansierad av huvudma ̈ nnen. Källa: ”Sto ̈ d till en evidensbaserad praktik fo ̈ r god kvalitet inom socialtja ̈ nsten” O ̈ verenskommelse fo ̈ r a ̊ r 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (s.10)

18 + 2. “Utvecklingsarbetets varför och vad? “Handlingsplanen Långsiktigt och praktiskt verksamhetsstöd Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer och verksamheter inom funktionshinderområdet Samverkan mellan olika inititativ, sprida metoder och lära av varandra Källa: Regional handlingsplan för evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning

19 + Brukarmedverkan i projektet Öppna referensgrupper Arbeta på att förbättra tillgängligheten och möjligheten för brukare att delta aktivt på möten kring projekten och delprojekten mm (diskussioner och minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte 19 mars 2014)

20 + Metoder och modeller för delaktighet “Under genomgången av sina erfarenheter lyfter Hanna E problemet att skapa reell delaktighet för alla brukare i det pågående utvecklingsarbetet. Vilka metoder kan användas för att bl.a. underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte med personer med kognitiva/ intellektuella funktionsnedsättningar?” Minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte september 2014

21 + Metoder och modeller för delaktighet Projektledningsgruppen ger Hanna E i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta ett nytt avgränsat delprojekt med inriktning att förbättra Brukardelaktighet i utvecklingsprocessen… Minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte september 2014

22 + Hur arbetar delprojekten med brukardelatighet? Intervjuer deltagare och ledare för delprojekten under vt2015

23 + Avslutning Avrapportera följeforskningen skriftligt, december 2014

24 + Dialogmöten 4 tillfällen Information om projektet /satsningen Samtal om hur arbetet med brukarinflytande sker inom kommunerna  idéer till delprojekten

25 + BISAM –brukarinflytande samordnare “kontakten mellan projektet och intresserade kommuner och verksamheter” (från informationsblad) Förmedla kontakter mellan verksamheter och projektet BISAM: personal eller brukare inom kommuner och offentliga organisationer. Kommuner, Privat verksamhet och representanter Handikapporganisationer Ej någon från region skånes verksamheter I linje med handlingsplanen: Lära av varandra, samverka över kommun och verksamhetsgränser Skapa nätverk och bestående strukturer mellan kommuner och privata org.


Ladda ner ppt "+ Följeforskning EBP funktionshinderområdet Hanna Egard."

Liknande presentationer


Google-annonser