Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Följeforskning EBP funktionshinderområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Följeforskning EBP funktionshinderområdet"— Presentationens avskrift:

1 Följeforskning EBP funktionshinderområdet
Hanna Egard

2 Följeforskning ? On-going evaluation Fortgående utvärdering
“forskningsbaserad utvärdering” Bidra till systematiskt lärande under projektets gång: inte summativ utvärdering utan formativ Lära under projektets gång: håller vi målsättningen? Ändra inriktning om behövs

3 Följeforskningens omfattning
September 2013 och framåt Ht timmar Vt timmar Ht timmar Fortsätter troligen under 2015?

4 Mål: stödja utvecklingen av EBP inom verksamhetsområdet
FOKUS: Förstärkt inflytande och delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning Förstärkt brukarmedverkan Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning ( uppföljning delaktighetsmodellen) Fokus på de två första punkterna

5 1. De strategiska målen i överenskommelsen
3. INSATSER FÖR UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 3.1. Strategiska mål för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik Staten och SKL är överens om att inom överenskommelsen prioritera följande strategiska mål (som sattes i överenskommelsen 2011) fram till och med 2013: -  Det finns en långsiktigt hållbar struktur för utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården i alla län, samfinansierad av huvudmännen. Källa: ”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten” Överenskommelse för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (s.10) Funktionshinderområdet innefattar flera sektorer, verksamheter inom både kommuner och socialtjänst. Gäller habilitering, hjälpmedelsverksamhet : brukare rör sig mellan de olika sektorerna och professionella inom olika sektorer samverkar med varandra. Verksamhenterna ömsesidigt beroende av varandra : :

6 2. “Utvecklingsarbetets varför och vad? “Handlingsplanen
Långsiktigt och praktiskt verksamhetsstöd Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer och verksamheter inom funktionshinderområdet Samverkan mellan olika inititativ, sprida metoder och lära av varandra Källa: Regional handlingsplan för evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Gränsövergripande samverkan. Flersektoriellt. Flera nivåer och sektorer. Socialtjänsten och angränsande verksamheter sprida metoder lära av varandra Inflytande I beslutsstrukturer: samverkan mellan myndigheter är något som kännetecknar just funktionshinderområdet. Då är det särskilt angleläget att region och kommun samverkar och lär av varandra

7 Aktiviteter inom projektet
Projektlednings- gruppsmöte Dialogmöten Öppen referensgrupp Delprojekt Varit med på dessa olika former av träffar. Alla träffar med projektldningsgruppen Säg något om varje grej BISAM Forskarträff

8 Preliminära resultat följeforskning
Delprojekt och aktivteter ligger i linje med överenskommelse, handlingsplan och målsättning Kommunerna har en aktivare roll än Region skåne Det har skett en uppdelning mellan kommun och region projekt Behöver ta fram metoder för att öka brukarmedverkan/deltagande i delprojekten

9 Projektledningsgruppen
“Diskuterar det strategiska upplägget och planering av projektet tillsammans med projektledare och forskningsledare” Inte ett beslutsorgan Stödstrukturens styrgrupp är beslutande Förtydligande av uppdrag och mandat ( komplement minnesanteckningar möte )

10 Projektledningsgruppen
“Följer projektets utveckling tillsammans med projektledaren “(ur handlingsplanen) Projektledare Forskningsledare 11 personer som representerar de tre kunskapskällorna: brukare, praktik och forskning. Representanter från kommun, region, handikapporganisationer och primärbrukare Ur handlingsplanen

11 Ledamöter projektledningsgrupp
Unga Funkisar Skåne HSO Skåne FoU habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne Vuxenhabliteringen, Region Skåne Psykiatri, Region Skåne Landskrona stad Kristianstad kommun FoU Malmö Vårdalinstitutet Hanna Egard, följeforskare Greger Nyberg, projektledare Ann-Christine Gullacksen, forskningsledare

12 Projektledningsgruppsmöte
Representanter från kommuner och brukarorganisationer har varit närvarande och aktiva vid alla eller merparten av mötena Representanter från Region Skåne har endast varit med på ett par möten Representanter från region Skåne uttrycker intresse för samarbete endast avseende delprojekt som knyter an till region skånes befintliga projekt/ verksamhet

13 Delprojekten som leds av projektledningsgruppen
Vad är delaktighet och självbestämmande för dig? Utvärderingsverkstäder Nyskapande verksamheter för brukarinflytande Daglig verksamhet och steget efter.. Hemsida Dialogmöte –barn och ungas delaktighet (delprojekt eller inte??)

14 Delprojekten som leds av styrgruppen
Peer support/ Unga mentorer FoU hab/hjälpmedel Delaktighet för personer med mycket begränsade kommunikationsmöjligheter FoU Malmö Ur minnesanteckningar: Dessa tre projekt kommer att få egen projektbudget motsvarande den summa som beräknas gå till de övriga delprojekten. Hur återföring av erfarenheter och information från dessa tre projekt kommer att ske är i dagsläget oklart. Petra B kommer att ha insyn i projekten och kan fortsätta vara en länk till projektledningsgruppen. Uppdelningen av delprojekten på detta sätt upplevs som projektledningsgruppen som olycklig, men får hanteras i samverkan med styrgrupp och plattformsledare. Delat beslutsfattande Psykiatri Skåne

15 Vilken betydelse har denna uppdelning av delprojekten
Vilken betydelse har denna uppdelning av delprojekten? Vilken betydelse har det att Region Skåne ledamöterna inte deltar i projektledningsgruppen? Samtal styrgruppsledamöterna Fria samtal kring detta och återkoppling. Som följeforskare behöver jag också input från er I dessa frågor

16 Hur arbeta för att de strategiska målen med överenskommelsen nås och följs trots denna uppdelning?

17 1. De strategiska målen i överenskommelsen
3. INSATSER FÖR UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 3.1. Strategiska mål för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik Staten och SKL är överens om att inom överenskommelsen prioritera följande strategiska mål (som sattes i överenskommelsen 2011) fram till och med 2013: -  Det finns en långsiktigt hållbar struktur för utveckling, spridning och implementering av kunskap inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården i alla län, samfinansierad av huvudmännen. Källa: ”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten” Överenskommelse för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (s.10) Funktionshinderområdet innefattar flera sektorer, verksamheter inom både kommuner och socialtjänst. Gäller habilitering, hjälpmedelsverksamhet : brukare rör sig mellan de olika sektorerna och professionella inom olika sektorer samverkar med varandra. Verksamhenterna ömsesidigt beroende av varandra : :

18 2. “Utvecklingsarbetets varför och vad? “Handlingsplanen
Långsiktigt och praktiskt verksamhetsstöd Utveckla brukarmedverkan på alla nivåer och verksamheter inom funktionshinderområdet Samverkan mellan olika inititativ, sprida metoder och lära av varandra Källa: Regional handlingsplan för evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Gränsövergripande samverkan. Flersektoriellt. Flera nivåer och sektorer. Socialtjänsten och angränsande verksamheter sprida metoder lära av varandra Inflytande I beslutsstrukturer: samverkan mellan myndigheter är något som kännetecknar just funktionshinderområdet. Då är det särskilt angleläget att region och kommun samverkar och lär av varandra

19 Brukarmedverkan i projektet
Öppna referensgrupper Arbeta på att förbättra tillgängligheten och möjligheten för brukare att delta aktivt på möten kring projekten och delprojekten mm (diskussioner och minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte 19 mars 2014) Information, tillgänglghet, mentor buddy

20 Metoder och modeller för delaktighet
“Under genomgången av sina erfarenheter lyfter Hanna E problemet att skapa reell delaktighet för alla brukare i det pågående utvecklingsarbetet. Vilka metoder kan användas för att bl.a. underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte med personer med kognitiva/ intellektuella funktionsnedsättningar?” Minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte september 2014

21 Metoder och modeller för delaktighet
Projektledningsgruppen ger Hanna E i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta ett nytt avgränsat delprojekt med inriktning att förbättra Brukardelaktighet i utvecklingsprocessen… Minnesanteckningar projektledningsgruppsmöte september 2014

22 Hur arbetar delprojekten med brukardelatighet?
Intervjuer deltagare och ledare för delprojekten under vt2015

23 Avslutning Avrapportera följeforskningen skriftligt, december 2014

24 Dialogmöten 4 tillfällen Information om projektet /satsningen
Samtal om hur arbetet med brukarinflytande sker inom kommunerna  idéer till delprojekten

25 BISAM –brukarinflytande samordnare
“kontakten mellan projektet och intresserade kommuner och verksamheter” (från informationsblad) Förmedla kontakter mellan verksamheter och projektet BISAM: personal eller brukare inom kommuner och offentliga organisationer. Kommuner, Privat verksamhet och representanter Handikapporganisationer Ej någon från region skånes verksamheter I linje med handlingsplanen: Lära av varandra, samverka över kommun och verksamhetsgränser Skapa nätverk och bestående strukturer mellan kommuner och privata org.


Ladda ner ppt "Följeforskning EBP funktionshinderområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser