Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preliminärt resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013 Margit Gehrke Flyckt Projektledare Slutgiltigt resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preliminärt resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013 Margit Gehrke Flyckt Projektledare Slutgiltigt resultat."— Presentationens avskrift:

1 Preliminärt resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013 Margit Gehrke Flyckt Projektledare Slutgiltigt resultat för samtliga målområden som gäller för prestationsersättning redovisas av SKL senast 2013-12-13

2 Preventivt arbetssätt - Senior alert Undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen är kopplade till varandra och viktiga att förebygga oavsett medicinsk diagnos eller var vård och omsorg sker. Registrering och riskbedömning i Senior alert ger möjlighet till ett systematiskt förbättringsarbete med direkt återkoppling av resultat. Prestationsersättning 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar med registrering i Senior alert 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare genomfört riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och registrerat uppföljningsdatum i Senior alert 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört bedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert

3 Mål att 90% av alla som bor på ett SÄBO/korttidsboende ska bli riskbedömda och få planerade åtgärder utförda minst en gång/år. Mätperiod 2012-10-01 till 2013-09-30 Nio av tolv kommuner har klarat målet! Två kommuner väldigt nära (87% ) och i Hallsberg har de flesta på SÄBO fått riskbedömning, men antal platser kopplat till biståndsbeslut gör att målet för prestationsersättning ej har nåtts

4

5 God vård i livets slutskede Ett stöd i arbetet för en god kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet är Svenska Palliativregistret. Ett grundläggande krav är 70 procent täckningsgrad! Av dem som registrerar minst 70 procent av dödsfallen fördelas 50 miljoner kr till de kommuner och landsting som har förbättrat sin vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent för fyra indikatorer i resultatspindeln som rör: brytpunktsamtal smärtskattning munhälsa ordination av injektion läkemedel vid behov mot ångest ytterligare 20 miljoner kr till dem som förbättrat de fyra indikatorerna med 10 procent eller mer (maxresultat = 10%)  Det röda i spindeln ska bli grönt!

6 Förbättrad vård i livets slutskede Örebro län Palliativ vård Period 2012-10-01 tom 2013-09-30 Organisation TäckningsgradFörbättring 70%5%10% Askersunds kommun82,29,1 Degerfors kommun80,6-3,3 Hallsbergs kommun76,45,2 Hällefors kommun74,517,4 Karlskoga kommun84,6-4,1 Kumla kommun75,97,8 Laxå kommun76,916,4 Lekebergs kommun87,1-2,5 Lindesbergs kommun73,26,3 Ljusnarsbergs kommun793,6 Nora kommun84,27,4 Örebro kommun77,877 Örebro läns landsting78,75,8 5,60  Samtliga kommuner och landstinget klarar täckningsgrad 70% med god marginal!  Åtta kommuner och landstinget klarar 5% förbättring av kvalitetsindikatorerna!  Två kommuner klarar 10% förbättring av kvalitetsindikatorerna!!

7 Örebro läns spindeldiagram blir allt grönare! Ökning framförallt på brytpunktssamtal och smärtskattning 2003 dödsfall registrerade under mätperiod 2013 1886 dödsfall registrerade under mätperiod 2012 Resultat Palliativ vård i Örebro län jämförelse mellan mätperioden 2012 och 2013

8 God vård vid demenssjukdom 2013 Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt vid demenssjukdom. Sjukdomsförloppet vid denna obotliga sjukdom kan lindras och ge fler år med bibehållen självständighet. Svenska Demensregistret (SveDem) Nyinsjuknade - Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem Symtomskattning med registrering i (BPSD) Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens som används för att säkerställa och utveckla demensvården Prestationserasättning Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård 25 miljoner Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem 25 miljoner Symptomskattning med registrering i BPSDregistret 50 miljoner

9 Antal genomförda demensutrednignar och uppföljningar i SveDem på vårdcentralerna i Örebro län 2013 28 av länets 30 vårdcentraler har gjort någon registrering i SveDem under mätperioden 2013!

10 Antal registreringar gjorda i BPSD – registret 2013-09-30 Samtliga kommuner har gjort någon registrering i BPSD-registret under mätperioden 2013!

11 Läkemedel 2013 Olämpliga läkemedel Preparat som långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin har hög risk för biverkningar hos äldre. De bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation samt att förskrivande läkare bedömt att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Läkemedel mot psykos Psykosläkemedel vid allvarliga beteendesymptom, demens, psykotiska symptom och psykossjukdom ger ofta biverkningar som passivitet och kognitiv störning. De ger dessutom en ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom. Antiinflammatoriska läkemedel Dessa läkemedel (Cox-hämmare, NSAID) medför vid behandling av äldre en ökad risk för sår och blödningar i mag-tarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation samt nedsatt njurfunktion. Prestationsersättning 100 miljoner kronor till vardera av indikatorerna fördelas till de län som klarar målet, fördelning 70% till kommunerna och 30% till landstinget

12 Olämpliga läkemedel hela länet Målet uppfyllt för prestationsersättning 2013! Att värdet på länsnivå under minst 4 av 6 månader under mätperioden 1 april till 30 september 2013 understiger värdet för motsvarande månad 2012.

13 Antipsykotiska läkemedel hela länet Målet uppfyllt för prestationsersättning 2013! Att värdet på länsnivå under minst 4 av 6 månader under mätperioden 1 april till 30 september 2013 understiger värdet för motsvarande månad 2012.

14 Antiinflammatoriska läkemedel hela länet Målet uppfyllt för prestationsersättning 2013! Att värdet på länsnivå under minst 4 av 6 månader under mätperioden 1 april till 30 september 2013 understiger värdet för motsvarande månad 2012.

15 Sammanhållen vård och omsorg 2013 Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar används för att arbeta för en mer sammanhållen vård och omsorg som utvecklar omhändertagandet utifrån den sjuka äldres behov Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd som leder till inskrivning i slutenvård som hade kunnat undvikas Prestationsersättning Undvikbar slutenvård 124 miljoner Återinläggningar inom 30 dagar 200 miljoner

16 Undvikbar slutenvård hela länet Arbeta förebyggande för att undvika slutenvård gäller bland annat diagnoserna hjärtsvikt, KOL och diabetes Målet ej uppfyllt för prestationsersättning 2013? Att värdet på länsnivå under minst 4 av 6 månader under mätperioden 1 april till 30 september 2013 understiger värdet för motsvarande månad 2012

17 Återinläggningar hela länet Målet uppfyllt för prestationsersättning 2013! Att värdet på länsnivå under minst 4 av 6 månader under mätperioden 1 april till 30 september 2013 understiger värdet för motsvarande månad 2012

18 Södra länets resultat

19 Förebyggande arbete med Senior alert

20 Mål 90%

21 Leder till:  att man får en diagnos och får en uppföljning  minskning av BPSD symtom  att en bemötande plan med personcentrerade omvårdnadsåtgärder upprättas God demens vård - att sätta de äldres vård på kartan

22 Resultat södra länets kommuner palliativ vård 3 av 4 kommuner har klarat målet för 2013 5% förbättring!

23 Örebros resultat

24 Riskbedömningar och planerade åtgärder i Senior alert

25 Leder till:  att man får en diagnos och får en uppföljning  minskning av BPSD symtom  att en bemötande plan med personcentrerade omvårdnadsåtgärder upprättas God demens vård - att sätta de äldres vård på kartan

26 Resultat Örebro kommun

27 Västra länets resultat

28 Förebyggande arbete med Senior alert

29 Mål att 90% av alla som bor på ett SÄBO ska bli riskbedömda och få planerade åtgärder utförda minst en gång/år. Alla kommuner i västra länet har klarat målet!

30 Leder till:  att man får en diagnos och får en uppföljning  minskning av BPSD symtom  att en bemötande plan med personcentrerade omvårdnadsåtgärder upprättas God demens vård - att sätta de äldres vård på kartan

31 Resultat Västra länets kommuner palliativ vård Laxå har klarat målet med minst 10% förbättring! 59 294 83

32 Norra länets resultat

33 Förebyggande arbete med Senior alert

34 Mål att 90% av alla som bor på ett SÄBO ska bli riskbedömda och få planerade åtgärder utförda minst en gång/år. Två av fyra kommuner klarar målet i norra länet!

35

36 Leder till:  att man får en diagnos och får en uppföljning  minskning av BPSD symtom  att en bemötandeplan med personcentrerade omvårdnadsåtgärder upprättas God demens vård - att sätta de äldres vård på kartan

37 Resultat Palliativ vård i norra länet Lindesberg 221 Hällefors 39 Ljusnarsberg 35 Nora 48

38 Resultat Norra länets kommuner palliativ vård 3 av 4 kommuner har klarat målet för 2013 med 5% förbättring!


Ladda ner ppt "Preliminärt resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013 Margit Gehrke Flyckt Projektledare Slutgiltigt resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser