Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sören Hansson Kort om mig själv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sören Hansson Kort om mig själv"— Presentationens avskrift:

1 070502 Sören Hansson Kort om mig själv
Väg och vattenbyggare som tidigt började arbeta med funktionshinderfrågor Från 1995 har jag arbetat med frågor om tillgänglighet – mycket om IT, tele och webb Handisam sedan 2006 Fritidspolitiker i kommunen i 15 år och landstinget i 4 år

2 Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning
Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City Myndigheten för handikappolitisk samordning Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City

3 Handisams huvuduppgifter
Att främja ett strategiskt genomförande av handikappolitiken Att förse regeringen med underlag för styrningen mot de handikappolitiska målen Att stödja tillgänglighetsförbättring

4 Handisams verksamhetsidé
Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

5 Handikapperspektivet
Utgå i planering och genomförande från att alla har olika förutsättningar Sträva mot generella lösningar – särskilda lösningar är ett komplement Handikapperspektivet innebär att man i all planering och genomförande ska utgå ifrån att människor har olika förutsättningar. Arbeta i första hand med generella lösningar så att produkter, tjänster och olika miljöer kan användas av alla. Om generella lösningar inte fungerar tillräckligt bra måste kompletteringar med särskilda lösningar skapas.

6 Staten som föredöme Alla myndigheter ska enligt Förordning 2001:526 verka för att verksamhet, information och lokaler blir tillgängliga Handisams riktlinjer visar hur det kan göras Handisam följer upp och utvärderar arbetet

7 Så här ser framsidan ut av ”Riv hindren” som är Handisams riktlinjer för tillgänglighet
Riktlinjerna kan användas som en norm i hela samhället när det gäller hur lokaler, information och verksamheter ska utformas. Riktlinjerna finns på Handisams webbplats

8 RIV HINDREN innehåller
Principer och arbetsmetodik Beskrivning av olika funktionshinder Krav på tillgänglighet i verksamhet, information, byggnader, inredning och utrustning RIV HINDREN innehåller Principer och arbetsmetodik för hur man ska skapa tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder Beskrivning av olika funktionshinder Krav på tillgänglighet i verksamhet, information, byggnader, inredning och utrustning

9 Handisam och kommunerna
Uppdraget ”Handisam skall stödja landstingens och kommunernas tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning" (Ur Handisams regleringsbrev 2007) Start 2005 – metoder Handisam har regeringens uppdrag att "stödja landstingens och kommunernas tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning" (Ur Handisams regleringsbrev 2007) Uppdraget är en fortsättning och fördjupning av Handikappombudsmannens motsvarande uppdrag 2005 och Handisams uppdrag 2006.

10 2006 Utveckla metoder och mått på tillgänglighetsarbete
Test av indikatorer med 9 kommuner Rapport 2006 utvecklade vi metoderna och fann indikatorer och mått på tillgänglighetsarbetet. Indikatorerna testades med 9 kommuner. Intervjuer gjordes med företrädare för olika förvaltningar, många med mycket medborgarkontakter tex planering, byggnadsfrågor, fastighetsfrågor, information, upphandling, personal och politiska företrädare tex i kommunstyrelsen. Resultatet från intervjuerna var att indikatorerna upplevdes fungera i samtliga kommuners sätt att arbeta. Indikatorerna och resultatet av testet finns i en rapport från Tyréns. Såväl Handikappombudsmannens rapporter som Tyréns rapport finns på Handisams webbplats.

11 Tillgänglighetsarbete
En del i det ordinarie arbetet verksamhetsplanering o budget information/kommunikation, upphandling/inköp, anställning, utbildning, planering, tillsyn, byggande etc Konkret arbete med åtgärder Leder fram till tillgänglighet miljöer, lokaler, produkter, tjänster, information och verksamheter kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga Indikatorer och mått Tillgänglighetsarbete är en del i det ordinarie arbetet och ingår i verksamhetsplaneringen och budgeten för information/kommunikation, upphandling/inköp, anställning, utbildning, planering, tillsyn, byggande etc men är också det konkreta arbetet med åtgärder utan vilket alla planer blir meningslösa. Ingen vill i onödan skapa hinder utan allt som görs ska i princip leda fram till tillgänglighet, tillgänglighet till miljöer, lokaler, produkter, tjänster, information och verksamheter så att de kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga. Samarbetet med kommunerna och handikapporganisationerna ledde fram till ett antal områden som alla kommuner och landsting arbetar med och där det går att finna arbetssätt som leder till tillgänglighet. Dessa arbetssätt kan utgöra indikatorer och mått på ett bra tillgänglighetsarbete.

12 E-tjänst med tre ben 1) Stöd till kommuner/landsting
Tillgänglighetsarbete – vad och hur Självvärdering av arbetet med tillgänglighet 2) Handikapporganisationerna stöd i prioriteringen av tillgänglighetsarbetet 3) Revision – uppföljning och utvärdering Tillsammans med ett flertal kommuner och landsting som vill arbeta med att förbättra tillgängligheten utvecklar Handisam nu en e-tjänst. E-tjänsten ska ge kommuner och landsting stöd i att visa vad de själva gör men också att se vad andra gör samt få vägledning så att de vet när de gör rätt. Tryggheten i att göra rätt innebär att man vågar satsa eftersom man då inte riskerar att kasta bort skattepengarna. Inom ett antal områden ska kommuner och landsting få stöd i vad som kan göras och hur det kan göras för att det ska bli tillgängligt. E-tjänsten ska också ge kommuner och landsting möjlighet att själva värdera hur de arbetar med tillgänglighet. Handikapporganisationerna ska med stöd av e-tjänsten kunna utveckla metoder för att lokalt ta tillvara de lokala handikapporganisationernas kunskap om tillgänglighet. Handikapporganisationerna kan på olika sätt vara ett stöd dels direkt i de prioriteringar som måste göras av tillgänglighetsarbetet – till exempel genom sitt arbete i handikappråden – dels som ett stöd till kommunernas och landstingens revisorer – när dessa behöver ökad kunskap om vad tillgänglighet innebär konkret i olika sammanhang. E-tjänsten stödjer också revisorerna i deras arbete med uppföljning och utvärdering. Om självvärderingen redovisas tillsammans med kommunens årliga rapportering kan den ingå i revisorernas bedömning av att kommunen/landstinget gjort det de sagt att de ska göra i verksamhetsplanen/budgeten.

13 Ben 1: Kommuner & landsting
Styrgrupp och arbetsgrupp E-tjänsten – ett erbjudande till K & L => Självvärdering systematiskt sätt lika för alla K & L i de normala arbetssätten i enlighet med budget och verksamhetsplan användas av andra kommuner och landsting men också av såväl medborgare som regering Ben 1: Kommuner och landsting Handisams arbete sker tillsammans med en styrgrupp och en arbetsgrupp där ett flertal kommuner och ett par landsting ingår. Det webbaserade stödet – e-tjänsten – ska stödja kommuner och landsting i deras tillgänglighetsarbete och locka dem att själva värdera hur de arbetar med tillgänglighet. Självvärderingen görs då 1) på ett systematiskt sätt lika för alla kommuner och landsting 2) i de arbetssätt som kommunen/landstinget normalt använder för det man gör 3) i enlighet med kommunens/landstingets verksamhetsplan och budget När redovisningen visas på e-tjänsten kan den också användas av andra kommuner och landsting men också läsas av alla andra

14 E-tjänsten – ett verktyg för K & L
Tas fram tillsammans med K & L Nås enkelt från egna webbplatsen Enkel att uppdatera för behörig tjänsteman Presentationen ska upplevas som en del av K & L info till sina medborgare E-tjänsten är i första hand ett arbetsverktyg för tjänstemän inom kommuner och landsting. Ett förslag till hur e-tjänsten ska se ut och fungera ska i höst testas av intresserade kommuner/landsting. Testet startar i september 2007 och är en förstudie inför utvecklingsarbetet och sjösättningen 2008. I förslaget har vi tänkt att e-tjänsten ska nås enkelt från den egna webbplatsen. Det ska vara enkelt att lägga in och uppdatera den egna informationen för de tjänstemän som ges behörighet Presentationen av det som läggs in i e-tjänsten ska upplevas som en del av kommunens/landstingets information till sina medborgare.

15 E-tjänstens innehåll Inom 8 områden
Studera den egna K:s / L:s tillgänglighetsarbete Göra jämförelser med sin egen K / L över tiden Få en samlad rapport Se goda exempel Se hur andra gjort och gör Söka uppgifter Välja andra K / L för jämförelse med den egna Göra jämförelser med nationella normer Väl på e-tjänstens webbplats ska man kunna välja bland en rad möjligheter. Inom 8 områden ska man kunna a) Fördjupa sig i den egna kommunens/landstingets tillgänglighetsarbete b) Göra jämförelser med sin egen kommun/landsting över tiden c) Få en samlad rapport över nuläge respektive förändringen sedan tidigare sparade data d) Se goda exempel – jag återkommer till vad det kan vara e) Se hur andra gjort och gör f) Söka uppgifter t ex vilka K har policy om tillgänglighet antagen av KF/KS efter år 2000 g) Välja andra för jämförelse med den egna kommunen/landstinget h) Göra jämförelser med nationella normer i) Hitta länkar till lagar, regler och nationella riktlinjer j) Hitta länkar till andra dokument som visar varför kommunen/landstinget ska arbeta med tillgänglighet

16 Vad är goda exempel Till exempel Policy Upphandling Felanmälan
Tillgängliga möten och konferenser Goda exempel kan till exempel vara En policy som verkligen används och fungerar att följa En rutin som någon använder för att få med tillgänglighetskrav i samband med upphandling eller inköp En felanmälningsfunktion där anmälningar om bristande tillgänglighet resulterar i att hindren tas bort och ersätts av en miljö eller tjänst som är tillgänglig för alla kommunens/landstingets medborgare Ett arbetssätt som innebär att möten och konferenser som kommunen ordnar alltid är tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder.

17 8 Indikatorområden Policy Ansvar
Samverkan med handikapporganisationerna Upphandling/inköp Fysisk miljö Information/kommunikation Arbetsgivare Budget Policy kallas ibland principer, riktlinjer, politik, handlingsplan eller inriktning Ansvar - Ansvar för att genomföra tillgänglighetsarbetet - Ansvar för att stödja eller driva på de som har ett genomförandeansvar Samverkan med handikapporganisationerna - Användarinflytande – sker innan något görs - Felanmälan – rutiner för medborgarna att påtala bristande tillgänglighet – sker efter Upphandling/inköp Fysisk miljö - Tillgänglighetsdokumentering - Borttagande av hinder - Passa-på-åtgärder - Vallokaler - Förvaltning, drift och ombyggnad - Planering /ÖP/Dp – DfA - Allmänna platser / busshpl / torg Information/kommunikation - Webbutveckling – vägledningen för 24-timmarswebben - Beslut till enskilda medborgarna - Möten med medborgarna - Tillgänglighetsguide – mått viktiga för personer m f.h. – GIS Arbetsgivare - Rekrytering - Personalutbildning - Arbetsmiljöarbete Budget - för borttagande av hinder - för stödjande/pådrivande ansvaret

18 Mått Förekomst Status Verksamhetsplanering/budget Innehåll Uppföljning
Utvärdering För att kunna värdera sitt tillgänglighetsarbete behövs mått på resp. område Förekomst: Finns en policy för tillgänglighet, har man samarbete med handikapporganisationerna, beaktas tillgänglighet vid upphandling – ja/nej Status: Är arbetssättet för att eliminera hinder antaget av KF/KS? Används rutinen för att skapa tillgänglighet vid reparationer? – ja/nej Verksamhetsplanering/budget: Anges det i verksamhetsplaneringen/budgeten att webbplatsen ska uppfylla vägledningen för 24-timmarswebben? – ja/nej Anges det att åtgärder ska vidtas så att alla medborgare ska kunna delta på möten som anordnas av kommunen? – ja/nej Innehåll: Innehåller rutinen för personalutbildning åtgärder som gör att all personal kan ta del av och ha möjlighet att ta till sig den personalutbildning som kommunen/landstinget ger? – ja/nej Ja innebär till exempel att det som visas i bilder också sägs och att allt som talas sägs i mikrofon och kan uppfattas av de som använder teleslinga i hörapparaten. Uppföljning: Har man följt upp hur budgeten för att finna och eliminera hinder för delaktighet används? – ja/nej Utvärdering: Har man utvärderat budgeten för dem som har ansvaret för att stödja och driva på att andra tar sitt ansvar för att skapa tillgänglighet? – ja/nej

19 En startsida för Kommuner
- Om inloggad användare, kan genvägar vara personaliserade Kommuner/landsting Bild Vill du logga in? Om din organisation registrerar sig… Uppföljning, jämförelse…. Logga in Informationsstruktur utfälld Puff 1- se exempelkommun Introtext Vill du: Vill du söka och jämföra din kommun med er grannkommun? Vill du..? Skiss på en startsida för Kommuner För en inloggad användare kan genvägarna vara personaliserade

20 Sök – exempel på hur man kan erbjuda användaren filtrering istället för att göra aktiva sökval. Därigenom fokuserar tjänsten på att vara vägledande och ställer mindre krav på användaren att göra aktiva val och förstå. Här visas exempel, skulle kunna finnas fler sökparametrar för dokument. Kommuner/landsting Avancerad sök Vägledande sök nedan: T.ex. lista kommuner som har verksamhetsplan inom ett område, för att ge möjlighet till förfinad sökning. För pådrivaransvaret: 14 kommuner För upphandling och inköp: 2 kommuner Dokument Verksamhetsplan Sök Sök Sökresultat Skiss på en söksida Exempel visar på hur e-tjänsten kan erbjuda användaren filtrering istället för att kräva aktiva sökval. Därigenom fokuserar tjänsten på att vara vägledande och ställer mindre krav på användaren att göra aktiva val och att förstå. Här visas exempel, skulle kunna finnas fler sökparametrar för dokument. - Dokument - Verksamhetsplan Sök Vägledande sök nedan: T.ex. lista kommuner som har verksamhetsplan inom ett område, för att ge möjlighet till förfinad sökning. För pådrivaransvaret: 14 kommuner För upphandling och inköp: 2 kommuner

21 Redovisning, inmatning
Kommuner/landsting Här kan du redovisa er kommuns tillgänglighetsarbete För: 2007 Område 1 Formulär 1, beskrivning Formulär 2, beskrivning Formulär 3, beskrivning Område 2 Etc… Redovisa ert tillgänglighetsarbete Redovisa Fortsätt redovisa Granska Redovisa Visar möjlig aktion. En per formulär Redovisa Redovisa Skiss på hur kommunen kan redovisa sitt tillgänglighetsarbete Inmatning och redigering område för område Visar möjlig aktion. En per formulär Redovisa

22 Presentation av en kommun
Kommuner/landsting Intro Yta för Min/mitt Sök Kommun 1 Område 1 Område 2 Område 3 Sammanställning av det som är redovisat. Bifogade dokument och möjlighet att öppna formulär samt bifogade dokument för visning och granskning. Flikförslag syftar till ett sätt att kunna samla en kommuns områden, historik etc. utan att behöva dela upp på olika sidor. Relaterad innehåll/funktion Kommunens egna Goda exempel. Skiss på hur inmatad information kan presenteras Område 1, Område 2, Område 3 Sammanställning av det som är redovisat. Bifogade dokument och möjlighet att öppna formulär samt bifogade dokument för visning och granskning. Flikförslaget är ett sätt att kunna samla en kommuns områden, historik etc. utan att behöva dela upp på olika sidor. Till höger finns ytor för - min/mitt - relaterat innehåll/funktioner och - kommunens egna Goda exempel

23 E-tjänst också för staten
Synergieffekter IT-baserat inventeringsverktyg Här skapas synergieffekter mellan det som görs på statliga sidan och det som görs i kommuner och landsting. På den statliga delen av e-tjänsten arbetas det nu med utveckling av ett IT-baserat inventeringsverktyg för lokaler som det naturligtvis kommer att länkas till. E-tjänstens myndighetsdel ska börja fungera under första halvan av 2007. Myndigheter ska till exempel kunna läsa sina redovisningar av hur de arbetar med tillgänglighet, de ska kunna lägga in sin senast reviderade handlingsplan och de ska kunna läsa om hur andra myndigheter arbetar med frågan. Alla berörda ska kunna följa tillgänglighetsarbetet på ett samlat sätt.

24 Ben 2: Handikapporganisationerna
Kunskap om tillgänglighet används i e-tjänsten E-tjänsten – ett stöd i arbetet gentemot kommuner och landsting E-tjänsten – en plattform för handikappråden i det ordinarie arbetet Goda exempel som kan spridas till andra Handikapporganisationernas kunskap om tillgänglighet tas kontinuerligt tillvara och används i e-tjänsten. Tanken är att e-tjänsten ska kunna ge stöd till struktur och systematik i handikapporganisationernas arbete gentemot kommuner och landsting. Det här benet har dock bara startat och för att komma vidare har vi skickat information och frågor till handikappråden i de kommuner och landsting som är med i styrgruppen respektive arbetsgruppen samt de kommuner som var med i testet av indikatorområden Svar väntas senast 15 maj. Frågorna vi ställde var: 1) På vilket sätt kan e-tjänsten hjälpa handikappråden att stödja tillgänglighetsarbetet 2) På vilket sätt kan e-tjänsten innebära en mer konkret och tydlig plattform för handikappråden i det ordinarie arbetet 3) Har du/ni goda exempel som kan spridas till andra

25 Ben 3: Revision och kontroll
Arbetet med tillgänglighet kan enkelt kontrolleras av revisorerna Öppenhet Handikapporganisationerna Medborgarna i K & L Media Vi har fått frågor från revisorer om hur de kan göra för att stödja tillgänglighetsarbetet i kommuner och landsting. Ett av våra svar är e-tjänsten. E-tjänsten ska också kunna användas av revisorerna - dels vid revisionen - dels i sin kompetensutveckling när det gäller tillgänglighet. Revisorerna och handikapporganisationerna kan med e-tjänsten få ökad kunskap om varandras kompetens. Kanske kan handikapporganisationerna anlitas som sakkunniga av revisorerna i deras granskning av kommunens/landstingets årsredovisning och dess redovisning i e-tjänsten. E-tjänsten innebär öppenhet – innehållet kan läsas av medborgarna och av media. Den kraft som finns i en sådan kombination ska inte underskattas.

26 Fortsättningen 2007 2008 2009 – 2010 och framåt
Försöksverksamhet med e-tjänsten Workshopar med handikappråd Diskussioner med revisorer och revisionsföretag Förankring 2008 Lansering Seminarieserie Nyhetsbrev Nätverk 2009 – 2010 och framåt Driftorganisation Under 2007 ska - försöksverksamheten – testet – med e-tjänsten genomföras - två workshopar genomföras med handikappråd - diskussioner hållas med revisorer och revisionsföretag - ytterligare förankring ske med de kommuner och landsting som ingår i arbetet 2008 planeras Lansering för samtliga kommuner och landsting En seminarieserie som vänder sig till kommuner, tillgänglighetskonsulter och handikapporganisationer I Handisams nyhetsbrev skriver vi redan nu, då och då om kommunuppdraget – det lär bli mer Nätverk – en utveckling av de kontakter vi redan har med möjligheter till nätverksträffar, utbildningar och annat 2009 – 2010 och framåt ska om allt går som det är tänkt en driftorganisation sjösättas och fås att fungera Innan dess kan dock mycket hända – jag hoppas att det här uppdraget ska göra det enklare för många fler att medverka i att skapa ett samhälle som kan användas av alla – oavsett funktionsförmåga.

27


Ladda ner ppt "Sören Hansson Kort om mig själv"

Liknande presentationer


Google-annonser