Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicinsk definition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicinsk definition"— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicinsk definition
Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.

2 Fyra spänningspunkter
Patientperspektivet och vårdgivarperspektivet, mötet mellan patient och sjukvård Sjukvårdens insatser och individens behov av försäkringsförmåner i växelverkan, positiva och negativa effekter Utredning och behandling i sjukvården förmedlas i olika medicinska underlag Kunskapsområde med anspråk på vetenskap, praktisk färdighet och klinisk skicklighet

3 Hur uppnå användbara medicinska underlag?

4 Användbara medicinska underlag
Relatera till DFA-kedjan Försäkringsmedicinsk förståelse - läkaren Försäkringsmedicinsk begriplighet – handläggaren på Försäkringskassan Begripliga beslutsmotiveringar – patienten/den försäkrade Avgränsade ansvarsområden - professionalism

5 DFA - kedjan Fält 5 Fält 4 Fält 2
Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 5 Fält 4 Fält 2

6 Funktionsnedsättning: Aktivitetsbegränsning:
Diagnos: Föreligger sjukdom? Diagnos enligt ICD-10? Funktionsnedsättning: Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktionsnedsättning? Är funktionsnedsättningarna är en väntad följd av D ? Aktivitetsbegränsning: Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens aktivitetsbegränsning? Är aktivitetsbegränsningarna är en väntad följd av D –F ? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Är Arbetsoförmågan en väntad följd av D – F – A ?

7 Funktionsnedsättning rörelseorgan
Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta

8 Aktivitetsbegränsning rörelseorganen
Att ändra kroppsställning Att bibehålla kroppsställning Lyfta armarna ovan axelhöjd Gå med eller utan hjälpmedel Lyfta Stå framåtböjd Sitta Utföra finmotoriskt arbete med händerna

9 Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner
Koncentrationssvårigheter Nedsatt uthållighet Minnessvårigheter Trötthet

10 Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning
Att vara uppmärksam Att lära nytt, förstå instruktioner Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift Att genomföra daglig rutin Att företa mångfaldiga uppgifter

11 Läkarintyg (FK 7263) – vilka uppgifter behöver intyget innehålla och hur bör de beskrivas?
När du som läkare ska utfärda ett läkarintyg är din uppgift att uttala dig om personens medicinska tillstånd, samt i vilken omfattning och på vilket sätt funktionstillståndet i relation till arbete är påverkat. Utifrån informationen i läkarintyget fattar Försäkringskassan sedan sina beslut.

12 Fält 2 - Diagnos/diagnoser som orsakar nedsatt arbetsförmåga
Du ska ange vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av arbetsförmågan Denna information kan bara utelämnas då intyget gäller avstängning på grund av smitta. I de fall det är en åtgärd som gett nedsatt arbetsförmåga, exempelvis ett kirurgiskt ingrepp, anger du det i klartext utöver huvuddiagnosen.

13 Fält 2 - Diagnoskod enligt ICD-10 (Huvuddiagnos)
Koden ska avse huvuddiagnosen och den ska ha minst tre positioner. Bidiagnoser som har betydelse för patientens arbetsförmåga anger du i klartext.

14 Fält 3 Anamnes för aktuell sjukdom
Här ska du kortfattat uppge patientens egen berättelse om sjukdomen och dess konse-kvenser. Eventuell journalinformation, som bedöms vara relevant, är också av intresse. Det kan till exempel handla om sjukdomens utveckling, uppgifter om insjuknandedatum, eventuellt given behandling, inläggningsdatum, operationsdatum eller tidpunkt för hemgång. Anamnesen ska endast röra de sjukdomar som sätter ner arbetsförmågan och som redovisas.

15 Fält 4 - Status och objektiva undersökningsfynd på organnivå (funktionsnedsättning)
Beskriv funktionsnedsättningen utifrån den/de diagnos/er (fält 2) som orsakar nedsatt arbetsförmåga och som observerats vid din och andra professioners undersökning och medicinska utredning. Beskriv hur du uppfattar att sjukdomen/symptomen påverkar patientens kroppsliga respektive psykiska funktioner. Om möjligt, redogör även för hur du har fastställt funktionsnedsättningen, till exempel genom de observationer, undersökningsfynd eller utredningsresultat som kommit fram.

16 Exempel på funktionsnedsättningar:
Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta Koncentrationssvårigheter Nedsatt uthållighet Minnessvårigheter Trötthet

17 Fält 5 - Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga/aktivitet på individnivå? (aktivitetsbegränsning
  När det gäller aktivitetsbegränsningar i rörelseorganen ska dessa vara beskrivna så att det framgår om patienten exempelvis har förflyttningssvårigheter, nedsatt tolerans för sittande eller framåtböjda arbetsuppgifter eller inte klarar lyft eller långvarig statisk belastning av någon kroppsdel. Omfattningen av begränsningen kan beskrivas till exempel i gångsträcka med eller utan hjälpmedel eller hur länge sittande eller stående tolereras

18 Aktivitetsbegränsning forts.
Vid psykiska problem kan aktivitets-begränsningen innebära att personen kan ha mer eller mindre svårt att vara uppmärksam, lära nytt och förstå instruktioner eller att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift, hantera stress, förändring och andra psykologiska krav eller att förstå och uttrycka sig i tal och skrift. Ge också gärna en uppskattning av om aktivitetsbegränsningen är lätt, måttlig, svår eller total.

19 Exempel aktivitetsbegränsning
att ändra kroppsställning att bibehålla kroppsställning att lyfta armarna ovan axelhöjd att gå med eller utan hjälpmedel att lyfta att sitta att utföra finmotoriskt arbete med händerna att vara uppmärksam att lära nytt, förstå instruktioner att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

20 Exempel på hur funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kan beskrivas (fält 4 och 5)
Både funktionsnedsättning och aktivitets-begränsning är viktiga att belysa för att Försäkringskassans handläggare ska kunna fatta rätt beslut. I vissa situationer finns det dock svårigheter att reda ut vad som är funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning. Följande exempel kan vara ett sätt att underlätta gränsdragningen:

21   Exempel 2 Patienten har en icke specifik psykiatrisk diagnos eller ett stressrelaterat tillstånd med funktionsnedsättning i form av koncentrationssvårigheter och nedsatt uthållighet. Här skall konsekvensen av koncentrationssvårigheterna och/eller den nedsatta uthålligheten för aktivitetsförmågan beskrivas. Att till exempel vara uppmärksam, att lära nytt, att genomföra och avsluta en arbetsuppgift blir då aktivitetsbegränsningen.

22   Exempel 2 forts. Även här är det av värde om det går att beskriva omfattningen av den angivna aktivitetsbegränsningen. Om en patient, som har svårighet att vara uppmärksam, klarar av att köra bil eller cykla i stadstrafik liksom att följa ett program på TV i mer än 45 minuter kanske begränsningen kan anses vara normal. Om patienten däremot inte klarar av att följa en berättelse eller ett program på TV i mer än 10 minuter och/eller på egen hand ta sig över en starkt trafikerad väg innebär det svåra begränsningar när det gäller både privat- och yrkesliv.

23 Varför gör vi då detta? Den enskilde i centrum
Ofullständiga underlag riskerar ”att stjälpa i stället för att hjälpa” Lättare att sätta in rätt åtgärder (samordnings-uppdraget) Tidiga insatser viktigt (Rehabiliteringsrådets delbetänkande)


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicinsk definition"

Liknande presentationer


Google-annonser