Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientfokuserad vård - hur gör vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientfokuserad vård - hur gör vi?"— Presentationens avskrift:

1 Patientfokuserad vård - hur gör vi?
Skånes universitetssjukhus i Lund 3 mars 2011 Birgitta Eriksson

2

3 God vård

4 Vad är patientfokuserad vård?
Respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov. Samordnad och integrerad vård. Information, kommunikation och utbildning. Fysiskt och känslomässigt stöd. Engagemang från familj och vänner. Källa: Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm

5 Citat från ung man ”Patientfokuserad vård betyder att jag ska stå i centrum av vårdprocessen. Det ska yttra sig i ett genuint intresse inte bara i min sjukdom utan också i hur den påverkar mig som person. Att vara patient måste ju vara mer än bara mina symtom?” Källa: ”Bra kan bli bättre - Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 i sammandrag”

6 Att bli sedd som individ, informerad och delaktig är grundläggande

7 Men vad ska, bör och kan man göra ?

8 Syftet är att ge en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och andra regelverk. underlätta tillämpningen så att den blir mer enhetlig över landet. ge underlag till och stimulera diskussioner och förbättringsarbete. ”En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker förebyggs.”

9 Målgrupper Huvudmän/vårdgivare Verksamhetschefer
Hälso- och sjukvårdspersonal Andra som ansvarar för och arbetar med information till patienter och närstående, bland annat informatörer i landsting, kommuner och ute i verksamheten.

10 Vilken lagstiftning ingår?
hälso- och sjukvårdslagen tandvårdslagen patientsäkerhetslagen lagen om psykiatrisk tvångsvård lagen om rättspsykiatrisk vård smittskyddslagen socialtjänstlagen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade patientdatalagen offentlighets- och sekretesslagen lagen om patientnämndsverksamhet patientskadelagen förvaltningslagen, diskrimineringslagen, föräldrabalken, tryckfrihetsförordningen med flera

11 Avgränsning Patientens rätt till ett jämlikt och respektfullt bemötande, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Vårdens skyldighet att ge patienten - individuellt anpassad information, - möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ, - möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning, - information om kostnaden (tandvården). Kontinuitet och samordning. Skyldigheten att utse en fast vårdkontakt. Skyldigheter och rättigheter vid journalföring. Information vid vårdskador och möjligheterna att klaga och få ersättning.

12 Men också lite om... Etiska dilemman. Internet.
Kvalitetsindikatorer och uppföljning.

13 Målgruppernas olika ansvar för information och delaktighet
Det är viktigt att ledningssystemen innehåller mål och direktiv (vårdgivarens ansvar) dokumenterade rutiner (verksamhetschefens ansvar) och att rutinerna tillämpas (personalen) och att verksamheten följs upp och analyseras (vårdgivare och verksamhetschef)

14 SOSFS 2005:12 Ansvarsfördelningen Områden - Bemötande
- Samverkan och samarbete - Kompetens

15 Självbestämmande Olika former av samtycke
Barns rätt att bestämma – Meddelandeblad nr 7/2010 Särskilt stöd till vissa barn under 18 år – Meddelandeblad nr 4/2010 Personer med nedsatt autonomi

16 Individuellt anpassad information – om vad?
hälsotillståndet de metoder för undersökning, vård och behandling som finns möjligheterna att välja vårdgivare och utförare inom den offentliga finansierade hälso- och sjukvården vårdgarantin

17 Individuell anpassning
Ålder, mognad och erfarenhet Kognitiv förmåga Hälsotillståndet Funktionsnedsättning Kultur och språk Nationella minoriteter – Meddelandeblad nr 5/2010

18 Val av behandlingsalternativ
Vad säger lagen? Vad har regeringen sagt i förarbeten? Inskränkningar i valfriheten Det medicinska ansvaret – patientens självbestämmande

19 Förnyad medicinsk bedömning
Livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för patientens framtida livskvalitet.

20 Kontinuitet och samordning
Fast vårdkontakt Samverkan vid in- och utskrivning Samordning av individuell plan Samordning av habilitering och rehabilitering

21 Journalföring, sekretess och informationssäkerhet
Syftet med journalföring Språket Avvikande mening, rättelse, journalförstöring Sammanhållen journalföring Rätten att ta del av sin journal Skyddet för patienten – sekretessen

22 Bra att veta om patientsäkerhetslagen
Trädde i kraft den 1 januari 2011. Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område upphörde. Bestämmelser om bland annat individuellt anpassad information, möjlighet att välja behandlingsalternativ, att få förnyad medicinsk bedömning samt tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård finns nu i patientsäkerhetslagen.

23 Skyldighet att informera patienter som drabbats av vårdskada
Vårdgivaren ska snarast informera patienten om att det inträffat en händelse som medfört vårdskada vilka åtgärder vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen möjlighet att begära ersättning enligt patientskadelagen eller läkemedelsförsäkringen patientnämndernas verksamhet. (3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen)

24 En välinformerad patient
”Är trygg och med i det som sker.” ”Kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker.” ”Har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser vad som krävs av egen medverkan.” ”Har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där individen känner sig respekterad och tagen på allvar.”

25 Budskap Bemötande och kommunikation är en viktig del i kvalitetsledningssystemen. Brister i kommunikationen är en patientsäkerhetsrisk. Kommunikation är en del i all behandling och vård. Alla kontakter med personer som söker vård eller är patienter ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet. Kunskap, förståelse och insikt är förutsättningar för att patienten ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling. Kommunikation måste få ta tid – och ses över tid. Det är ett gemensamt ansvar att behandling och vård når avsedda resultat/mål... ...men hälso- och sjukvården får inte lägga över beslutsansvar på patienten i så hög grad att det äventyrar den trygghet och sakkunniga hjälp som hälso- och sjukvården ska ansvara för. Patienten måste få hjälp att värdera olika behandlingsalternativ och risker.

26 Mer information Handboken Frågor och svar kopplade till handboken på Patientsäkerhet Sjukvårdsrådgivningen Nationell Patientenkät

27 emot synpunkter och svarar på frågor både nu och senare.
Jag tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor både nu och senare. tel

28 Regeringsuppdrag nära kopplat till bestämmelsen att
Patienthandbok om patientsäkerhet - ett kunskapsunderlag för patientens medverkan till säker vård Regeringsuppdrag nära kopplat till bestämmelsen att ”Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i säkerhetsarbetet. (3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen)

29 Projektets mål Primärt: Ta fram kunskapsunderlag och konkret stöd för patientens medverkan i patient-säkerhetsarbetet. Sekundärt: Förbättra kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

30 Målgrupper Patienter inom primärvård och specialistsjukvård.
Vissa patienter inom tandvården.

31 Avgränsning Diagnosövergripande och av generellt värde för patientens medverkan. Innehållet ska vara väsentligt och till konkret hjälp för patientens delaktighet . Hänvisningar till annan information av betydelse för säkerhet och delaktighet i vården.

32 Exempel på innehåll Vanliga risker i vården som patienten kan medverka till att förebygga. Exempel på frågor man kan ställa respektive frågor man kan få under olika delar av ett vårdförlopp. Fakta om vårdens skyldigheter och patientens rätt. Vart man kan vända sig med synpunkter, klagomål m.m. Möjligheter att göra egna anteckningar.

33 Huvudrubriker Samtal Undersökning Behandling Uppföljning
Lagar och regler Mer information Egna anteckningar

34 Organisation och arbetssätt
Arbetsgrupp som nära samarbetar med SKL:s projekt ”Bättre patientmedverkan i patient-säkerhetsarbete” och Inera AB:s utveckling av 1177.se. Referensgrupp med representanter för berörda organisationer. Olika former av avstämningar med berörda organisationer. Fokusgrupper – patienter och personal. Test av en pilotversion på olika enheter.

35 Tidplan En första testversion klar 4 mars 2011.
Test av pilotversionen under mars 2011. Slutversion klar att distribuera 1 juli 2011. Mer aktiv introduktion efter sommaren. Första utvärdering 2012. Önskemål att fortlöpande kunna följa spridning och användning genom frågor i Nationell Patientenkät.

36 emot synpunkter och svarar på frågor både nu och senare.
Jag tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor både nu och senare. tel


Ladda ner ppt "Patientfokuserad vård - hur gör vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser