Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikt teori. Konflikt definitioner  ”the pursuitof incompatiblegoalsby different groups” (inkluderar både våldsamma och icke våldsamma konflikter).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikt teori. Konflikt definitioner  ”the pursuitof incompatiblegoalsby different groups” (inkluderar både våldsamma och icke våldsamma konflikter)."— Presentationens avskrift:

1 Konflikt teori

2 Konflikt definitioner  ”the pursuitof incompatiblegoalsby different groups” (inkluderar både våldsamma och icke våldsamma konflikter).  Peter Wallersteen: minst tvåaktörer som vid samma tidpunkt försöker tillgodogöra sig samma knappa resurser.  Svante Karlsson: en konkurrens mellan tvåeller flera parter om begränsade resurser, makt och prestige.  Förhållande mellan parterna:  Symmetriska konflikter (relativt lika el. jämställda parter)  Asymmetriska konflikter (olika eller ojämställd aparter 

3 Konfliktnivåer  Mellan individer  Mellan grupper  Mellan stater  Mellanstatliga

4 Statens problem: Våldsmonopol och legitimitet  Stater får och behåller sin auktoritet dels genom sitt våldsmonopol, dels genom varierande grad av legitimitet  Legitimiteten beror på i vilken utsträckning de härskande eliterna och det politiska systemet förmår tillvarata medborgarnas politiska, religiösa och etniska intressen och önskemål.

5  Instabilitet i politiska system beror ofta på legitimitetsbrister  Instabilitet ”botas” ofta med ökad användning av statligt våld och tvång, vilket i sin tur ofta leder till ökade legitimitetsbrister hos befolkningen.

6 Förklaringsnivåer Individnivå  Egenskaper hos människan  Utgår från att människan är en aggressiv varelse  Orsaker kan härledas till fyra nyckelbegrepp –Instinkt –Frustration –Perception –Lydnad

7 Statsnivå  Egenskaper hos stater  Egenskaper leder till konflikt –Fysiska (gränser mm) –Politiska (diktatur - demokrati) –Ekonomiska (Imperialism - kapitalism) –Ideologiska (Universella ideologier, nationalism)

8 Galtungs konflikttriangel  En konflikt har tre dimensioner  Motsättningen:konfliktorsaken, motsättningen ifråga om mål eller behov. Ex: samma territoriella anspråk, upplevda orättvisor, förtryck av viss etnisk identitet.  Attityder: hur parterna ser påvarandra och sig själva. Fiendebilder, goodguys/bad guys.  Beteenden: agerande för att skada eller hindra den andra parten. (Om detta beteende saknas talar man om en ”latent konflikt”).

9 Galtungskonflikttriangel  Galtung skiljer mellan  Direktvåld (folk dödas)  Strukturelltvåld (indirekt, ex: folk dödas av fattigdom)  Kulturelltvåld (legitimerande kultur eller ideologi som förblindar oss för våldet, ex: föreställningen om vissa gruppers överlägsenhet).

10 Galtungskonflikttriangel  Konfliktlösning:  Direktvåld stoppas genom att förändra beteendet  Strukturelltvåld stoppas genom att ta bort motsättningen  Kulturelltvåld stoppas genom att förändra attityderna  Detta motsvaras, inom konfliktlösningslitteraturen, av strategier för fredsbevarande, fredsskapande och fredsbyggande.

11 Galtungskonflikttriangel Motsättning Strukturellt våld Fredsbyggande Attityder Kulturelltvåld Fredsskapande Beteende Direktvåld Fredsbevarande

12 Fred  Negativ/positiv fred (Galtung)  Negativ fred –upphörande av direkt våld, återställande av ordning, ’minimalism’  Positiv fred –när kulturellt och strukturellt våld också upphör, försoning och psykosocialt helande

13 Konfliktförebyggande på olika nivåer  Den globala/internationella nivån.  Den regionala nivån.  Den inomstatliga nivån.  Aktörsnivån. (konfliktparterna, eliterna).

14 Återuppbyggnad  Åtgärder när ett krig upphört men när freden ännu inte är stabil. Målet är att förhindra återfall i våldsam konflikt.  Fas 1: Intervention  Fas 2: Stabilitet  Fas 3: Normalisering

15 Konfliktanalys Situation/ fenomen Förlopp, aktörer, mål OrsakerBakomliggandeutlösande Konsekvenser/föl jder KortsiktigaLångsiktigaÅtgärder Hur hanterades konflikten Vad hade kunnat göras Nivå Beskriv kort konfliktens förlopp Vilka aktörer Orsaker som har med världsordning och regionala system Hur har systemet förändrats Hur har stater, gruppers och ledares ställning inom systemet förändrats Vad gör Fn, eu, nato Hur bör borde de agera Hur kan vi förebygga konflikter på system nivå System Hur passar konflikten in i ett större sammanhang Vilka orsaker kan vi finna mellan stater, status, ekonomi, ideologi, historia Hur har relationerna mellan olika stater förändrats Hur hade andra stater kunnat agera Militär intervention, bojkott Mellanstatlig Orsaker Klassklyftor, vissa grupper premieras Hur har samhället förändrats Hur hade man kunnat förändrat samhället för att undvika konflikt Samhälle Milisgrupper, etniska grupper, lobbygrupper, socialstatus, utbildning Hur har olika gruppers villkor förändrats Hur kan /hade man kunnat förändra samhället för att undvika konflikt Grupp Ledares personliga karaktär, stalin eller hitler Hur har ledarnas ställning inom landet förändrats Kan kunde ledarna handlat annorlunda politiskt, ekonomiskt Individ


Ladda ner ppt "Konflikt teori. Konflikt definitioner  ”the pursuitof incompatiblegoalsby different groups” (inkluderar både våldsamma och icke våldsamma konflikter)."

Liknande presentationer


Google-annonser