Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöns regelverk – låg hippfaktor eller… Margareta Bratt Carlström Avonova Hälsa 08-120 124 68.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöns regelverk – låg hippfaktor eller… Margareta Bratt Carlström Avonova Hälsa 08-120 124 68."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöns regelverk – låg hippfaktor eller… Margareta Bratt Carlström Avonova Hälsa 08-120 124 68

2 Varför är arbetsmiljöarbetet viktigt?

3 Bra samarbete, men har de gjort en riskbedömning?

4 God förebild eller…?

5 ….näst sista plats – säkerhetstänk vadå?

6 …klar jumboplacering för säkerhetens skull!

7 Ca 2 miljoner arbetar vid datorer hela dagarna…

8 Arbetsmängden är enorm ibland…

9 Många arbeten kräver skyddsutrustning…

10 ...det är viktigt med tydlighet i arbetet…

11 Bemöta, mötas och nötas i arbetet…

12 …symbolbild för hur viktigt det är att utrustning är anpassad för oss människor…

13 Tung manuell hantering har inte försvunnit…

14 En del är sååå trötta…

15 ...medan andra älskar utmaningar...

16 Diskutera… ⇒ Din roll och ditt ansvar för att skapa goda arbetsförhållanden på Din institution/avd. ⇒ Bästa respektive sämsta ”OS-gren i arbetsmiljö” på Din institution/avd.

17 Arbetsmiljöns regelverk AMLAMF AFS:er (ca 100 st) Metod- och sakkrav

18 Andra viktiga lagar med arbetsmiljöbäring...  Arbetstidslagen  MBL, LAS, semesterlagen  Socialförsäkringsbalken  Lag om skydd mot olyckor  Diskrimineringslagen  Tobakslagen  Miljöbalken  Kemikalielagstiftning  Elsäkerhetslagstiftning

19 Ag – At – Ag – Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – At – Ag – Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – tillhandahålla Ag – At – Ag – Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – tillhandahålla Ag – utbilda/instruera/informera At – Ag – Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – tillhandahålla Ag – utbilda/instruera/informera At – använda + ”sköta” Ag – Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – tillhandahålla Ag – utbilda/instruera/informera At – använda + ”sköta” Ag – kontrollera Ag – ”6-stegsraketen för skyddsutrustning” Ag – riskbedöma (andra lösningar, val av utrustning) Ag – tillhandahålla Ag – utbilda/instruera/informera At – använda + ”sköta” + rapportera Ag – kontrollera Ag – agera...

20 3 kap. AML. ”Vem ansvarar för vad?” Arbetsgivare har huvudansvar i alla lägen Arbetstagare har ett stort medansvar Begränsat, kompletterande ansvar för: Tillverkare Byggherrar BAS-P och BAS-U Den som råder över... Samordningsansvariga Inhyrare Leverantörer Lokalupplåtare m.fl.

21 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - i samverkan Undersök arbetsförhållanden Bedöm risker Genomför åtgärder Följ upp att det ger resultat Handlingsplaner

22 Krav på vissa arbetsmiljödokument... Styrande StödjandeRedovisande Externt - lagar - förordningar - AFSer Internt - policy - rutiner - fördelningar - avtal - mallar - checklistor - lathundar - vägledningar - manualer - protokoll - rapporter - statistik - riskbedömningar - handlingsplaner - SAMuppföljning m.fl.

23 Viktiga ingredienser i SAM... Uppgiftsfördelning (”delegering”) ag behåller arbetsmiljöansvaret, mottagaren tilldelas specifika uppgifter (som innebär en intern skyldighet) kan läggas på ”person eller funktion” kan inlemmas i befattnings- beskrivning, arbetsordning etc. förutsätter kunskap, kompetens, befogenheter och resurser skyddsombud är den enda funktion som ej kan tilldelas en fördelning Handlingsplaner upprättas när åtgärder inte kan genomföras omgående ag ansvarar och skyddsombud ska medverka ska alltid vara skriftliga innehåller; åtgärd, vem som ansvarar, när det ska vara klart samt kolumn för uppföljning och utvärdering

24 När ska risk- bedömningar genomföras? Inför planerade förändringar (kallas ofta konsekvensbedömningar) I befintlig verksamhet, regelbundet samt vid behov Om en olycka/allvarligt tillbud inträffat

25 Hur ska risk- bedömningar genomföras? Riskanalys avgränsning val av tillvägagångssätt riskidentifiering riskuppskattning Riskvärdering t.ex. åtgärder direkt, på sikt eller att risken endast bevakas.

26 Åtgärder, till exempel…  införa nya/ändrade rutiner eller arbetsmetoder  ändra bemanning/scheman/tider  utbildningar  bygga om/till/nytt eller flytta  inköp av utrustning, maskiner, möbler etc.  gruppaktiviteter  friskvårdsaktiviteter  individuella anpassningar

27 Årlig uppföljning av SAM  följ upp hela processen (samarbete chef, skyddsombud och andra arbetstagare)  är alla styrande, stödjande och redovisande dokument aktuella, kända och använda?  fungerar uppgiftsfördelningen?  genomförda undersökningar/riskbedömningar gångna året?  levande handlingsplaner?  genomförda åtgärder?  uppföljningar – på vilka nivåer?

28 Gott SAMarbete - toppresultat!


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöns regelverk – låg hippfaktor eller… Margareta Bratt Carlström Avonova Hälsa 08-120 124 68."

Liknande presentationer


Google-annonser