Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridisk Grundkurs (747G62)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridisk Grundkurs (747G62)"— Presentationens avskrift:

1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 Processrätt (föreläsning 2013-07-31)
NATIONELLA DOMSTOLAR Allmänna domstolar Allmänna förvaltningsdomstolar Specialdomstolar Rättssäkerhet Självständig ställning Verksamhet styrs av lagstiftning; t ex RB, FPL (Begr föreläsning – främst tvistemål)

3 RÄTTEGÅNGSBALKEN 1 avd Domstolsväsendet (1-9) 2 avd Om rättegång i allmänhet - kap tvistemål - kap brottmål - kap gem best 3 avd Bevisning (kap 35-41) 4 avd Om rättegång i underrätt - kap tvistemål - kap brottmål 5 avd Om rättegång i hovrätt (kap 49-53) 6 avd Om rättegång i HD (kap 54-57) 7 avd Särskilda rättsmedel (kap 58-59)

4 TINGSRÄTT 1: Allmän underrätt 1: Antal domare 1:3 d Antal domare i ”småmål” 1:3 a/b Antal domare i brottmål HOVRÄTT 2: Överrätt imål som full följs från underrätt 2: Antal domare HÖGSTA DOMSTOLEN :1 Överrätt i mål som fullföljs från HovR 3:4 14 justitieråd 3:5 Antal domare (minst 5) 54: Prövningstillstånd FÖRHANDLINGSSALEN

5 DOMARE OCH NÄMNDEMÄN 4:1 Domare – krav ? 4:5-6 Nämndemän utses genom val (4 år) Krav: bl a sv medborgare, myndiga 4:13 Jävsregler domare

6 ALLMÄNNA PRINCIPER KONTRADIKTIONSPRINCIPEN OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
Ingen må dömas ohörd Rättsäkerhet Europakonventionen från (art 6) ”Var och en skall, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig för- handling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.” OFFENTLIGHETSPRINCIPEN En förhandling vid domstol ska vara offentlig RB 5:1 Europakonventionen från (art 6) ”Stängda dörrar” sekretessfrågor förhör med barn under 15 år

7 KONCENTRATIONSPRINCIPEN
Bevisning ska läggas fram i ett sammanhang vid huvudför-handling En huvudförhandling ska fortgå i ett sammanhang - RB 43:11 tvistemål - RB 46:11 brottmål Ex om tre dagar (samma vecka), om längre tid (minst 3 dgr/v) Förhandling utan onödiga uppskov RB 43:2 tvistemål - RB 46:2 brottmål OMEDELBARHETSPRINCIPEN Dom grundas på vad som före-kommer vid huvudförhandling (Jfr RB 17:2, 30:2) MUNTLIGHETSPRINCIPEN Huvudförhandling ska vara muntlig Undantag (underlätta förståelde) RB 42:13, 46:5 - Bevis (ej skriftliga vittnesmål)

8 BEGREPP PART PARTSBEHÖRIGHET - jfr rättskapacitet - RB 11:1, 11:2 PROCESSBEHÖRIGHET - jfr rättslig handlingsförmåga - juridiska personer - ställföre- trädare (RB 11:2 st 2) TALERÄTT OMBUD : :8-9 Fullmakt : Krav på ombudet : Avvisa ombud (om saknar tillr kunskaper) - RB 8:10 Brott – ”advokat”

9 FÖRFARANDE Stämningsansökan RB 42:1 Motparten delges ansökan RB 42:5 Förberedelse RB 42:6 Ev förlikning RB 42:17 Huvudförhandling RB 42:18, 43 kap Dom

10 STÄMNINGSANSÖKAN 42:2 Innehåll (yrkande, grund för yrkande, åberopade bevis, underskrift) 42:4 Avvisa talan SVAROMÅL Medge Bestrida Motivering: a) förneka fakta b) rättsinvändning c) åberopa mot faktum YRKANDEN RB 13 kap 13:1 Fullgörelsetalan 31:2 Fastställelsetalan (positiv/negativ) 13:3 Väckt talan får inte ändras 17:3 Dom får inte ges över annat eller mera än vad part yrkat

11 FORUM 10:1 Svarandens hemvist 10: Skadegörande handling 10:8 a Småmål 10:10 Tvist om äganderätt till fastighet 10:11 Fel forum. Inverkan ? FÖRBEREDELSEN 42:6, Ofta inform möten 44:2,7 a 42: Tredskodom Återvinning 42: Preklusions föreläggande DISPOSITIVA / INDISPOSITIVA MÅL Förlikning :17

12 HUVUDFÖRHANDLING Förenklad form Vanlig huvudförhandling (sakframställan, bevisupptagning, pläderingar, överläggningar, dom) DOM 17: Mål avgörs genom att rätten avger en dom 17:10 17: Laga kraft Rättsverken ? - rättskraft - adm betydelse - exekutiv betydelse

13 35:6 Parter lägger fram all bevisning
BEVISFRÅGOR 35:6 Parter lägger fram all bevisning Allmänt (Heuman): - käranden – ofta bevisbörda för uppkomst av rättighet - svaranden – ofta bevisskyldig för rättighets upphörande, motfakta och rättshindrande fakta - om pristvist åligger bevisbörda beställaren (Obs: omvänt om konsument) RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 18: Förlorande part ersätter 18:3 Undantag 18:8 Ersättningen 18:5 Vid återkallande av talan 18:5 st Vid förlikning 18: Krav på yrkande 18:8 a Begränsat ansvar vid ”småmål”

14 RÄTTSHJÄLP / -SKYDD Rättshjälpslagen (1996:1619) - egna rättegångskostnader - beviljas inte om t ex: årsinkomst över 260´kr (6 §) har rättsförsäkring (9 §) hyrestvister (om får hjälp av hyresgästförening) (7 §) familjefrågor (11 §) Privata försäkringar SUMMARISK PROCESS Lag om betalningsföreläggande KRM Omfattar: a) BF b) vanlig handräckning c) särskild handräckning Skriftlig handläggning Snabb/billig


Ladda ner ppt "Juridisk Grundkurs (747G62)"

Liknande presentationer


Google-annonser