Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridisk Grundkurs (747G62) 1. Processrätt (föreläsning 2013-07-31) oNATIONELLA DOMSTOLAR oAllmänna domstolar oAllmänna förvaltningsdomstolar oSpecialdomstolar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridisk Grundkurs (747G62) 1. Processrätt (föreläsning 2013-07-31) oNATIONELLA DOMSTOLAR oAllmänna domstolar oAllmänna förvaltningsdomstolar oSpecialdomstolar."— Presentationens avskrift:

1 Juridisk Grundkurs (747G62) 1

2 Processrätt (föreläsning 2013-07-31) oNATIONELLA DOMSTOLAR oAllmänna domstolar oAllmänna förvaltningsdomstolar oSpecialdomstolar oRättssäkerhet oSjälvständig ställning oVerksamhet styrs av lagstiftning; t ex RB, FPL o(Begr föreläsning – främst tvistemål) 2

3 RÄTTEGÅNGSBALKEN 1 avd Domstolsväsendet (1-9) 2 avd Om rättegång i allmänhet - kap 10-18 tvistemål - kap 19-31 brottmål - kap 32-34 gem best 3 avd Bevisning (kap 35-41) 4 avd Om rättegång i underrätt - kap 42-44 tvistemål - kap 45-48 brottmål 5 avd Om rättegång i hovrätt (kap 49-53) 6 avd Om rättegång i HD (kap 54-57) 7 avd Särskilda rättsmedel (kap 58-59) 3

4 TINGSRÄTT -1:1 Allmän underrätt -1:3 Antal domare -1:3 d Antal domare i ”småmål” -1:3 a/b Antal domare i brottmål HOVRÄTT -2:1 Överrätt imål som full- följs från underrätt -2:4 Antal domare HÖGSTA DOMSTOLEN - 3:1Överrätt i mål som fullföljs från HovR -3:414 justitieråd -3:5Antal domare (minst 5) -54:10 Prövningstillstånd FÖRHANDLINGSSALEN 4

5 DOMARE OCH NÄMNDEMÄN -4:1 Domare – krav ? -4:5-6Nämndemän utses genom val (4 år) Krav: bl a sv medborgare, myndiga -4:13 Jävsregler domare 5

6 ALLMÄNNA PRINCIPER KONTRADIKTIONSPRINCIPEN -Ingen må dömas ohörd -Rättsäkerhet -Europakonventionen från 1950 (art 6) ”Var och en skall, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig för- handling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.” 6 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN - En förhandling vid domstol ska vara offentlig - RB 5:1 - Europakonventionen från 1950 (art 6) - ”Stängda dörrar” - sekretessfrågor - förhör med barn under 15 år

7 KONCENTRATIONSPRINCIPEN -Bevisning ska läggas fram i ett sammanhang vid huvudför- handling -En huvudförhandling ska fortgå i ett sammanhang - RB 43:11 tvistemål - RB 46:11 brottmål Ex om tre dagar (samma vecka), om längre tid (minst 3 dgr/v) -Förhandling utan onödiga uppskov - RB 43:2 tvistemål - RB 46:2 brottmål OMEDELBARHETSPRINCIPEN -Dom grundas på vad som före- kommer vid huvudförhandling (Jfr RB 17:2, 30:2) MUNTLIGHETSPRINCIPEN -Huvudförhandling ska vara muntlig -Undantag (underlätta förståelde) RB 42:13, 46:5 - Bevis (ej skriftliga vittnesmål) 7

8 BEGREPP -PART -PARTSBEHÖRIGHET - jfr rättskapacitet - RB 11:1, 11:2 -PROCESSBEHÖRIGHET - jfr rättslig handlingsförmåga - juridiska personer - ställföre- trädare (RB 11:2 st 2) -TALERÄTT -OMBUD - 12:1 - 12:8-9 Fullmakt - 12:2 Krav på ombudet - 12:5 Avvisa ombud (om saknar tillr kunskaper) - RB 8:10 Brott – ”advokat” 8

9 FÖRFARANDE 1)Stämningsansökan RB 42:1 2)Motparten delges ansökan RB 42:5 3)Förberedelse RB 42:6 4)Ev förlikning RB 42:17 5)Huvudförhandling RB 42:18, 43 kap 6)Dom 9

10 STÄMNINGSANSÖKAN o42:2 Innehåll (yrkande, grund för yrkande, åberopade bevis, underskrift) o42:4 Avvisa talan SVAROMÅL A)Medge B)Bestrida Motivering: a) förneka fakta b) rättsinvändning c) åberopa mot- faktum YRKANDEN oRB 13 kap o13:1 Fullgörelsetalan o31:2Fastställelsetalan (positiv/negativ) o13:3Väckt talan får inte ändras o17:3 Dom får inte ges över annat eller mera än vad part yrkat 10

11 FORUM o10:1 Svarandens hemvist o10:8 Skadegörande handling o10:8 a Småmål o10:10 Tvist om äganderätt till fastighet o10:11 oFel forum. Inverkan ? FÖRBEREDELSEN o42:6,9 Ofta inform möten o44:2,7 a 42:11-12 Tredskodom o Återvinning o42:15 Preklusions- föreläggande DISPOSITIVA / INDISPOSITIVA MÅL oFörlikning 42:17 11

12 HUVUDFÖRHANDLING oFörenklad form oVanlig huvudförhandling (sakframställan, bevisupptagning, pläderingar, överläggningar, dom) DOM o17:1 Mål avgörs genom att rätten avger en dom o17:10 o17:11 Laga kraft oRättsverken ? - rättskraft - adm betydelse - exekutiv betydelse 12

13 BEVISFRÅGOR o35:6 Parter lägger fram all bevisning oAllmänt (Heuman): - käranden – ofta bevisbörda för uppkomst av rättighet - svaranden – ofta bevisskyldig för rättighets upphörande, motfakta och rättshindrande fakta - om pristvist åligger bevisbörda beställaren (Obs: omvänt om konsument) RÄTTEGÅNGSKOSTNADER o18:1 Förlorande part ersätter o18:3 Undantag o18:8 Ersättningen o18:5 Vid återkallande av talan o18:5 st 3 Vid förlikning o18:14 Krav på yrkande o18:8 a Begränsat ansvar vid ”småmål” 13

14 RÄTTSHJÄLP / -SKYDD oRättshjälpslagen (1996:1619) - egna rättegångskostnader - beviljas inte om t ex: - årsinkomst över 260´kr (6 §) - har rättsförsäkring (9 §) - hyrestvister (om får hjälp av hyresgästförening) (7 §) - familjefrågor (11 §) o Privata försäkringar SUMMARISK PROCESS oLag om betalningsföreläggande oKRM oOmfattar: a) BF b) vanlig handräckning c) särskild handräckning oSkriftlig handläggning oSnabb/billig 14


Ladda ner ppt "Juridisk Grundkurs (747G62) 1. Processrätt (föreläsning 2013-07-31) oNATIONELLA DOMSTOLAR oAllmänna domstolar oAllmänna förvaltningsdomstolar oSpecialdomstolar."

Liknande presentationer


Google-annonser