Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Nämndemannadagen 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Nämndemannadagen 2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Nämndemannadagen 2011

2 Dagens program Information om Förvaltningsrätten
Uppdraget som domare och nämndeman Administrativa frågor Paus Avtackning av avgående nämndemän Domareden Bevisfrågor Lättare förtäring FÖRVALTNINGSRÄTTEN I VÄXJÖ

3 De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna
Domstolsverket De allmänna domstolarna Högsta domstolen Hovrätterna (6) Tingsrätterna (48) De allmänna förvaltningsdomstolarna Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätterna (4) Förvaltningsrätterna (12) Hyres- och arrendenämnderna (8) Rättshjälpsmyndigheten 3 SVERIGES DOMSTOLAR

4 Domstolarnas konstitutionella ställning
Domstolarna är självständiga Varken riksdag, regering eller någon myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Offentlighetsprincipen Allmänheten har tillträde till förhandlingar och andra sammanträden som hålls av domstolen och har rätt att ta del av handlingar i mål och ärenden (om det inte i lag är stadgat sekretess). SVERIGES DOMSTOLAR

5 Förvaltningsrätten 12 st Beskrivning
Handlägger mål som rör tvister mellan enskilda personer, företag eller organisationer och myndigheter. 12 st

6 Förvaltningsrätten i Växjö
Ca mål per år Drygt 40 anställda Lagman+ 9 ytterligare domare Drygt 20 handläggare (notarier och föredragande) Ca 10 i administration och kansli Samarbete med Växjö tingsrätt - Expedition, vaktmästare, gemensamma lokaler SVERIGES DOMSTOLAR

7 Mål i förvaltningsrätterna - klubb 500
Socialförsäkringsmål Mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokförings-författningarna Mål enligt socialtjänstlagen Mål om körkortsingripande Psykiatrimål (LPT, LRV) Mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap Mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Övriga måltyper, t.ex. mål om bistånd åt asylsökande m.fl., mål enligt lagen om offentlig upphandling och kriminalvårdsmål I förvaltningssrätt är huvudregeln att nämndemän ska delta i avgörandena

8 Nämndeman Roll och uppgift
Nämndemännen är lekmän och tillsammans med domaren tillämpar de rättsreglerna i olika mål Nämndemännen och yrkesdomarna arbetar självständigt i förhållande till regering och riksdag Uppdraget är opolitiskt och nämndemännen dömer under tjänstefelsansvar Nämndemännens medverkan ska bidra till att domstolens avgöranden ligger i linje med allmänna värderingar i samhället De ska bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsskipningen och tillgodose medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet

9 Nämndemannauppdraget
Nämndemannen är domare Nämndemannen ska därför avlägga domared, anmäla jäv och iaktta tystnadsplikt Nämndemannen har närvaroplikt för att delta i den dömande verksamheten, rösträtt och röstningsskyldighet, reservationsrätt, ansvar för domen och rätt till ersättning Vid skiljaktig mening (reservationsrätt) måste detta motiveras och det blir en del av domen 9 SVERIGES DOMSTOLAR

10 Domarjäv Jäv Exempel på jäv: ANMÄL ALLTID JÄV SÅ SNART SOM MÖJLIGT
Tvivel eller tvekan om en domares opartiskhet i målet ska anmälas till ordföranden Perspektivet ska vara den utomstående betraktarens ögon. Exempel på jäv: egen sak släktskapsjäv ställföreträdarjäv tvåinstansjäv (med i beslut i tex en nämnd) Delikatessjäv ANMÄL ALLTID JÄV SÅ SNART SOM MÖJLIGT 10 SVERIGES DOMSTOLAR

11 Offentlighet & Sekretess
11 SVERIGES DOMSTOLAR

12 Offentlighetsprincipen
Rätt att ta del av allmänna handlingar Rätt att närvara vid domstolsförhandlingar Yttrandefrihet för offentliga funktionärer Meddelarfrihet, dvs. en rätt att lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande i massmedia Undantag från offentlighetsprincipen i offentlighets- och sekretesslagen (tystnadsplikt, handlingssekretess) i förvaltningsprocesslagen (förhandlingssekretess) Vad menas med en allmän handling? En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där Allmän handling kan vara offentlig eller hemlig 12 SVERIGES DOMSTOLAR

13 Sekretess och muntlig förhandling
Offentlig förhandling Sekretess gäller inte för uppgift som lämnas vid förhandlingen Förhandling inom stängda dörrar Domstol kan i vissa fall besluta om förhandlingssekretess. Ofta i mål om tvång, även ibland i t.ex. skattemål eller socialförsäkringsmål Sekretess består utan särskilt förordnande så länge handläggningen av målet pågår Domstolen kan besluta att sekretess ska bestå även sedan målet avgjorts 13 SVERIGES DOMSTOLAR

14 Tystnadsplikt Tystnadsplikten för uppgift vid förhandlingar omfattar
Omfattar bara uppgifter som skyddas av en sekretessregel i OSL Uppgiften kan finnas i en handling eller ha lämnats muntligt Tystnadsplikten för uppgift vid förhandlingar omfattar uppgift som är ”hemlig“ och som behandlats inom stängda dörrar, om domstolen beslutat att uppgiften ska fortsätta att vara ”hemlig“ vad som sägs under överläggning till dom eller beslut innehållet i ännu ej meddelad dom eller beslut 14 SVERIGES DOMSTOLAR

15 Meddelarfrihet Meddelarfrihet finns aldrig för uppgift som
innebär rätt att trots handlingssekretess och tystnadsplikt lämna uppgift till massmedia Någon skyldighet att lämna uppgift finns inte Rekommendationen från domstolen är att hänvisa till juristdomaren Meddelarfrihet finns aldrig för uppgift som förekommit vid enskild överläggning finns i ännu ej meddelad dom eller beslut

16 Arbetet som nämndeman Fasta dagar för förhandlingar och föredragningsdagar - måndag och torsdag Psykiatrimål Sammanträdeslistan: visar indelning och sammanträden. Utgör kallelsen. Ingen separat kallelse går ut till ordinarie dagar - Förhandlingen börjar på utsatt tid – rätten ska vara på plats dessförinnan Extranämnder Tryck och handlingar inför föredragning eller förhandling Föredragningen Ansvaret för ordningen i salen: frågeordning och tittskåp

17 Administrativa frågor
Kontaktuppgifter Inpassering och vistelse i lokalerna Förhinder Ersättningsfrågor och försäkringar Information på hemsidan

18 Ersättningar och ersättningsrutiner
Rätt att vara ledig från anställning Grundarvode per sammanträdesdag Ersättning för inkomstförlust Arvode för förberedelsearbete till nämndeman i förvaltningsrätt och kammarrätt Reseersättning och traktamente utgår enligt allmänt avtal Tjänstgöringsrapport och framställning om arvode lämnas in till domstolen Domstolen granskar och registrerar in i lönesystemet Utbetalning av arvoden sker omkring den 25:e varje månad 18 SVERIGES DOMSTOLAR

19 Domareden (4 kap. 11 § rättegångsbalken)
Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla. 19 SVERIGES DOMSTOLAR


Ladda ner ppt "Välkommen till Nämndemannadagen 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser