Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitik® Den fjärde pusselbiten ?. Framtidssamhällets behov ” Sveriges institutioner är mera förvaltnings - än förnyelseinstitutioner. I näringslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitik® Den fjärde pusselbiten ?. Framtidssamhällets behov ” Sveriges institutioner är mera förvaltnings - än förnyelseinstitutioner. I näringslivet."— Presentationens avskrift:

1 Kognitik® Den fjärde pusselbiten ?

2 Framtidssamhällets behov ” Sveriges institutioner är mera förvaltnings - än förnyelseinstitutioner. I näringslivet räknar man med 10-15 % förnyelse per år för att konkurrera. Institutionerna har kanske 1% förnyelse. Visioner och nya idéer är det som saknas i Sverige idag!” Leif Edvinsson, prof. intellektuellt kapital Hur höjer vi ribban?

3 Utbildningssamhällets roll Att förändra och att förbättra förutsättningarna för förnyelse och utveckling kräver minst två saker: 1. En förändrad organisation som byggs i nära samverkan med samhällsentreprenörer och förnyelseagenter. 2. Ett annat tänkande som sätter kognitikens olika delar i centrum och för in dess praktiska metoder på olika nivåer i utbildningssamhället.

4 Utveckling Tre viktiga saker att komma ihåg: 1.All utveckling är inte positiv. 2.All utveckling kräver ett speciellt engagemang. 3.Pendling */ är inte detsamma som utveckling. 4.Pendling = Från A till B och sedan tillbaka.

5 Utvecklingskoordinaterna X - positiv/negativ utveckling Y - grad av utveckling X+ : utbildning, erfarenhet, operativ förmåga, ”timing”, dynamik. X-: glömska, bristande återkoppling, oförmåga att samordna ? Y X

6 Tre fokusområden Språklig, numerisk och operativ färdighet operacy literacy numeracy Operacy – lika viktigt som literacy och numeracy i det obligatoriska skolväsendet. /Edvard de Bono/

7 De 10 illusionerna 1.Mer resurser är en förutsättning för bättre verksamhet. 2.Vi klarar inte själva av att utveckla vår verksamhet. 3.Vår fantasi är otillräcklig för att hitta nya grepp. 4.Alla andra är duktigare än vi. 5.Ingen lyssnar på de idéer vi producerar. 6.Det går aldrig att genomföra något nytt. 7.För att kunna genomföra detta krävs mera fortbildning. 8.Förmodligen är detta någon annans uppgift. 9.Det jag gör är väl inget märkvärdigt. 10.Just nu är det nog inte läge för att göra detta.

8 Vilken är den felande länken? Grundläggande utbildning i Sverige har de senaste decennierna omfattat * kunskaper * färdigheter samt * social fostran Är detta tillräckligt för att förbereda barn och ungdomar för ett liv i ett dynamiskt samhälle?

9 Pusselbiten Kognitik® I det statiska samhället krävdes kunskaper, färdigheter och social fostran. Det dynamiska framtidssamhället kräver en fjärde dimension. Kognitiken® fokuserar på kreativ och operativ förmåga, dynamiskt tänkande och ett strukturerat mentalt resursutnyttjande.

10 Kognitik – läran om det strukturerade, proaktiva tänkandet VERTIKALT TÄNKANDE LATERALT TÄNKANDE göra rättgöra mycket selektivtgenerativt en angreppsmetodflera angreppsmetoder nyttiglekfull följdriktiga steghoppa över, gå förbi utesluta irrelevanta elementvälkomna tillfälliga störningar fasta definitionerflytande definitioner kända stigarutforska svarsbeskrivningprocessbeskrivning

11 Koppling till forskningen Kognitik - ett område för Aktionsforskning? ”Aktionsforskningens mål är att bidra till lösningen på människors praktiska problem i en verklig situation. På en arbetsplats vill AF åstadkomma förändring lika mycket som ökat vetande, vilket kräver en ständig återkoppling i processen”

12 Resursutnyttjande Generellt - exempelvis samhällets utbildningsplanering, effektiva kommunikationer och insatser för lägre arbetslöshet Specifikt - logistik i ett företag, kontroll -system för närvaro, effektivitet, kvalitetssäkringsarbete m.m. Individuellt - ”Den mänskliga faktorn”, kognitiv, kreativ och operativ förmåga.

13 Innovativa sektorer Dynamiskt tänkande innebär bl a ökade möjligheter att använda sin tankeförmåga som ett mentalt styrredskap. Alla kan väsentligt förbättra sin förmåga att: Lösa problem Skapa nya idéer Utveckla kreativitet Initiera förändringar Åstadkomma förnyelse Undvika missförstånd

14 Den mänskliga faktorn Vetenskapliga undersökningar visar att en normal människa i ett västeuropeiskt land gör cirka 11 misstag per dag. Dessa är av minst fyra olika kategorier: 1. Definitiva misstag - att exempelvis döda någon. 2. Svåra (tidskrävande) misstag - som tar längre tid att åtgärda än att utföra, exempelvis att krocka en bil. 3. Enkla misstag - att gå före i en kö, inse detta, återta sin plats och be om ursäkt. 4. Fiktiva misstag - som kan betraktas som ett misstag till dess att motsatsen bevisats. (ex:penicillinet!)

15 Allmänna individinsatser Vara på rätt plats vid rätt tidpunkt Göra det man ska - helst i rätt ordning Fokusera det väsentliga Skapa och vidmakthålla marginaler Ge tid för kontinuerlig planering Se möjligheter - beakta skyldigheter Beakta relevanta hälsoaspekter Tillämpa ett positivt synsätt

16 Specifika individinsatser Kompetenstrappan Prestationsnivåerna Insatspyramiden Resultatformeln Operativ förmåga (triangel, koefficient och sekvens) Synektik Heuristik Erfarenhetscykeln Konceptualiseringsprocessen Tankenycklarna m.m.

17 Kostnaderna för alla misstag Om det tar 1 minut att rätta till varje misstag (vilket är väldigt lågt räknat) blir detta ungefär tio minuter om dagen i genomsnitt. Om vi genom ett bättre operativt tänkande i vårt land skulle kunna halvera antalet misstag, blir den nationalekonomiska vinsten: 1/6 (timma)*200 (Kr inkl PO)*5.000.000 (förvärvsarbetare) /2 = 83 miljoner kr/dag (=830 årsplatser på dagis)

18 Kompetenstrappan Omedvetet kompetent Medvetet kompetent Övningsfas Medvetet inkompetent Omedvetet inkompetent

19 Annektiv kompetens Annektiv kompetens kan vara positiv eller negativ. Begreppet innebär tillgång på - eller frånvaro av - sekundär kompetens. Exempel på positiv sådan är en grundskol- - lärare som har busskort, skriver läromedel och är musikalisk. Exempel på negativ annektiv kompetens är en läkare utan empati!

20 Prestationsnivåerna Normalinsats - kända moment som man ex utför utan större anspänning under en normal arbetsdag. Prestationsinsats - insats som möjliggörs genom extra ansträngning. Maximalinsats - den absolut bästa insats men kan göra på egen hand. Optimalinsats - den insats man kan åstadkomma med all tillgänglig hjälp.

21 Insatspyramiden Framtidsidéer Långtidsplanering Korttidsplanering Fax, e-post, vanlig post Direkt personalledning Telefon, oplanerade besök Bokade träffar Akutinsatser

22 Resultatformeln Resultat (R) = Kunskaper (K) * Färdigheter (F) * Attityd (A) * Vilja (V) R = (K * F * A) * V

23 Operativitet (Operacy/deBono) Den operativa triangeln består av tre K – Kunskap, Kreativitet och Kommunikation. Den operativa koefficienten (OK) innebär arbetet dividerat med tiden. K=A/T = 1. Dubbelt arbete per tidsenhet eller halvering av tiden innebär k=2,0. Den operativa sekvensen innebär intryck - impuls - tanke - idé - koncept - förslag - tjänst/produkt - försäljning.

24 Synektik Ordet kommer av ordet synectikos som på grekiska betyder ”att förena olika element” Synektiskt tänkande är en process som handlar om att upptäcka länkarna mellan skenbart åtskilda element, sätta samman dessa på nya sätt och därigenom skapa användbara modeller exempelvis för nya typer av problemlösning.

25 Heuristik Ordet innebär konsten att finna regler och metoder som leder till uppfinningar och upptäckter. Många innovativa insatser börjar i växlingen mellan vila och arbete. En grundregel är att sträva efter nya utgångspunkter och nya inriktningar under processens gång.

26 Erfarenhetscykeln Cykeln omfattar begreppen Händelse Medvetenhet Mobilisering Handling Resultat Uppföljning Avslut

27 Konceptualiseringsprocessen Samla information - att se Skapa kunskap - att veta Skapa kompetens - att kunna Skapa koncept - att vara Skapa produkt - att ha

28 Vad göra? Begrepp, metoder och en knippa TANKENYCKLAR.

29 Inversion Distorsion Subsidaritet Några Tankenycklar

30 Tankenycklarna Tankenycklarna är 123 olika symboler som kan användas för att utveckla ”den mentala infrastrukturen” det vill säga kreativ attityd, dynamiskt tänkande och operativ metod. Tankeleken är 52 kort som omfattar grupperna hjärter (empati), spader (operativitet), klöver (resurser) och ruter (strukturer). De sju huvudnycklarna är Access, Analogi, Inversion, Involution,Reversion, Subsidaritet och Synektik. Jokern är Kaizen! Nyckelmetoden är en symboliskt uppbyggd situationsspecifik metod för kreativitetsfokusering!

31 De sju huvudnycklarna 1. Access; Vad är möjligt och tillåtet? 2. Analogi; Vad liknar detta? 3. Inversion; Modifiera, kombinera, arrangera om 4. Involution; När river vi ”stillaserna”? 5. Reversion; Återkoppla! 6. Subsidairitet; Högre grad av ”operacy”? 7. Synektik; De idéskapande frågorna När? Var? Hur? Varför?

32 Tankenycklarna i praktiken 6 AlignmentFöretagets förslagslåda 9 AnimationStekpanneförsäljaren 22 DivergensTegelstenen 24 ExponentBilens andrahandsvärde 34 FörskjutningSälj moppen i april 42 InduktionHemglassbilen 44 InkrementUndervisning i små steg

33 Vad är Kaizen? En engagerad och reflekterande medarbetare deltar aktivt i en stegvis process som innebär ständiga förbättringar. Ledord: Gemba, Muda och teorin om 5S!

34 Nyckelord i Kaizen Teorin om 5 S: 1 Sortera bort allt onödigt! 2. Systematisera det du har kvar! 3. Se dagligen till din utrustning! 4. Städa - det är också kvalitétsarbete! 5. Standardisera - för den kontinuerliga processen!

35 …och vad är Gemba och Muda? Gemba; Där arbetet sker ska också värdeförädlingen och problemlösandet ske! Muda; Ta bort allt Muda! (Se även ”organisk friktion!”)

36 Demings kvalitetshjul Använd regelbundet Demings kvalitetshjul! - Planera! - Genomför! - Följ upp! - Agera!

37 Kognitik® - en framtidsvetenskap? PS: När börjar framtiden? DS Tack för Ditt intresse! Folke Dahlqvist Pedax Production, Jönköping


Ladda ner ppt "Kognitik® Den fjärde pusselbiten ?. Framtidssamhällets behov ” Sveriges institutioner är mera förvaltnings - än förnyelseinstitutioner. I näringslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser