Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samrådsmöte Vattenfalls vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.06.04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samrådsmöte Vattenfalls vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.06.04."— Presentationens avskrift:

1 Samrådsmöte Vattenfalls vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.06.04

2 Välkomna! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den formella miljötillståndsprocessen! till Vattenfalls samråd för vindkraftsprojekt Sandselehöjderna! Samråd Miljökonsekvens- beskrivning (MKB) Ansökan om miljötillstånd Beslut

3 Vi som är här idag RollPrata med om Daniel GustafssonprojektledareAllmänna frågor, vindkraftsteknik, nedisning Erika ThorstenssonprojektkoordinatorAllmänna frågor Peter StedtkommunikationAllmänt om Vattenfall Bo Nordströmprojektsamordnare Stöd till lokal utveckling, arrendefrågor Åsa LaurelltillståndsexpertTillståndsprocess & MKB Anders Erikssondriftledare Service & underhåll, erfarenheter från drift Per EdströmvindanalytikerParklayout, vindmätningar skuggkast Paul Apelqvist ljudexpertLjuddemo och ljudfrågor

4 Agenda Presentation: 18-19 Tillståndsprocessen Allmänt om projektet Utredningar för MKB Vindkraftsteknik och vindmätningar Ljud från vindkraftverk Nytta till bygden Frågor och svar Öppet hus med utställning 19-20

5 Tillståndsprocessen

6 Tillståndsansökan (inkl. MKB) enligt Miljöbalken lämnas in Kompletteringar Ansökan kungörs Remissomgång myndigheter Bemötande av yttranden Samråd med länsstyrelsen och kommunen, myndigheter m.fl. Samråd med allmänheten Förstudier och informationsmöte med allmänhet och kommun Här är vi nu Här har du möjlighet att lämna synpunkter (till Vattenfall) Möjlighet att överklaga (till Mark- och miljödomstolen) Här har du har möjlighet att lämna synpunkter (till Länsstyrelsen) Kommunens tillstyrkan MPD fattar beslut

7 Samrådsmöte för både er och oss Vi vill få ta del av er kunskap om sådant som är av betydelse för projektet och Ni ska få: -information om planerna -möjlighet att ställa frågor, lämna upplysningar och synpunkter -möjlighet att påverka

8 Hur lämnar du synpunkter? Muntligen -Under kvällen Vid stationerna Vid frågestunden -På telefon till Eva Espling, tel. 090-71 52 62 -Frågor ställs till Daniel Gustafsson, tel. 076-770 73 15 Skriftligen -Under kvällen -Brev -E-post (samrad@sweco.se) Synpunkter lämnas senast 29 juni 2014 Samrådsunderlaget (inkl. adressinfo) finns på www.vattenfall.se/sandselevind www.vattenfall.se/sandselevind

9 Allmänt om Vattenfall

10 Vindkraft är den största enskilda kategorin inom tillväxt- investeringarna i Vattenfalls investeringsplan 2014 – 2018 Vattenfall har fler än 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien Ett normalår producerar Vattenfalls alla vindkraftverk cirka 4 TWh tillsammans, vilket motsvarar hushållsel till omkring 800 000 hem i Europa Vattenfall AB ägs till 100 procent av svenska staten Vattenfalls vindkraftsatsningar i Sverige

11 Allmänt om projektet Sandselehöjderna

12 Vindkraftpark Sandselehöjderna

13 Preliminär tidplan 201420152016… 2017- 2019 Ansökan om tillstånd lämnas in Andra och tredje mätmasterna reses Tillstånd i första instans Redo för byggnation *MKB = Miljökonsekvensbeskrivning Samråds- process inleds Inventeringar, utredningar och analyser MKB* tas fram Första mätmasten reses

14 Fortsättning för preliminär tidsplanen Drift av parken Parkens tekniska livstid är ca 20 – 25 år En service & underhålls- organisation etableras Vindkraftverken monteras ned Ekonomiska medel för att säkerställa avetablering kommer avsättas Byggnation sker preliminärt under 2-3 år ca 2018- 2020 ca 2020 - 2045 ca 2045 Vattenfall utvecklar projekt för att såväl bygga & drifta

15 Om utredningar för miljökonsekvensbeskrivningen

16 Vad innehåller en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)? Innehåll: En beskrivning av områdets förutsättningar -Byggs upp av era samrådssynpunkter, inventeringar, utredningar, mm En beskrivning av projektet och lokaliseringens lämplighet En beskrivning av hur projektet har utvecklats med beaktande av områdets värden En redovisning av försiktighetsmått En redovisning av de konsekvenser som uppstår för människor och miljön Syfte: -Att beskriva de konsekvenser som uppstår så att beslutande myndigheter får ett tillförlitligt beslutsunderlag

17 Riksintressen i området Alla områden -Ligger i närområdet till Vindelälven -Flyttleder rennäringen i närområdet Storliden -Riksintresse vindbruk -Biflöde till Vindelälven i östra delen Näverliden, Sandberget, Storhobben-Sikseleberget -Biflöden Vindelälven i öster Nävern - Riksintresse naturvård

18 Planerade studier Rovfågelinventering Skogsfågelinventering Allmän fågelinventering Fladdermusutredning Rennäringsanalys Naturvärdesinventering Geohydrologisk analys Kulturmiljöanalys Flyghinderanalys Fotomontage och landskapsanalys Ljud och skuggberäkningar

19 Om vindkraftsteknik, vindmätning, ljud, skuggor

20 Vindkraftsteknik Vindkraftverk är under fortsatt snabb teknikutveckling -Stor-rotliden byggdes 2010 med 90 m rotor och 140 m totalhöjd -Idag skulle parken byggas med ~115 m rotor och 150-180 m totalhöjd -Om några år troligtvis med ~130 m rotor och upp mot 220 m totalhöjd Framför allt på grund av denna starka tekniska utveckling söker vi för icke- koordinatsatta verkspositioner i ansökan

21 Vindkraftsteknik och nedisning Vissa perioder blir vindkraftverk nedisade -Det medför produktionsförluster och risk för iskast -Avisningsutrustning kommer tillämpas för detta projekt -Varningsskyltar, sms och andra rutiner kommer användas Moderna vindkraftverk har teknik för att minska påverkan på omgivningen -Möjlighet för ljudreglering -Möjlighet för skuggreglering -Möjlighet att dimma hinderljusens styrka

22 Vindmätningar Varför mäter vi vind? För att förstå vindklimatet För att kunna hitta bästa möjliga layout För att kunna göra säkra produktionsberäkningar Hur? På flera platser inom projektområdet Med olika typer av instrument: mätmaster och SODAR En mätmast installeras inom kort

23 Layoutarbete och verksplaceringar När man ska positionera vindkraftverken behöver man ta hänsyn till många aspekter, bland annat Motstående intressen Typ och model av vindkraftsverk Vindstyrkor Vindkvalitet (bland annat turbulens) Ett tillräckligt inbördes avstånd mellan turbinerna Väg och anläggningstekniska aspekter Tidigt i projektutvecklingen är de flesta av dessa okända eller osäkra Därför ansöker vi på icke-koordinatsatta verkspositioner

24 Exempel på skuggkast och ljudkartor Ljudet får inte överstiga 40 dB(A) vid bostad Antalet timmar med skuggkast får ej överstiga 8 timmar per år och bostad

25 Ljud

26 Ljudnivå vad är det? 10+10=13? 20+20=23? 40+40=43? 26 Decibel hur räknar man?

27 Ljudets tidsvariation 27 Ekvivalent ljudnivå – Medelvärde över tid Maximal ljudnivå – Högsta momentana ljud under en tidsperiod

28 Ljudkällor i ett vindkraftverk 28 Sirocco-project, Wind turbine noise conference Berlin 2006 Dominerande ljudkälla – Kan höras vid bostad Virvelavlösning vid bladens bakkant - ”Svischande ljud” som beror på varvtalet Andra ljudkällor – Hörs oftast nära verket Växellåda Generator Girbroms Kylfläkt Transformator

29 29 Riktvärden utomhus för olika verksamheter Industri Ekvivalent 40-50 dBA Maximalt 55 dBA Flygtrafik FBN 55 dBA Maximalt 70 dBA Vägtrafik Ekvivalent 55 dBA Maximalt 70 dBA Byggplatser Ekvivalent 55 dBA Maximalt 70 dBA

30 30 Riktvärden utomhus för olika verksamheter Riktvärden Vindkraft - Vid bostad Ekvivalent ljudnivå 40 dBA utomhus då det blåser medvind 8 m/s på 10 m höjd – Naturvårdsverkets rekommendation Lågfrekvent ljud - Riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

31 Utredning och kontroll av ljud 31 Projektering Ljudberäkningar Annan påverkan ljud Tillstånd Myndigheten bedömer utredningarna Eventuella kompletteringar Vid tillstånd - Bullervillkor Driftfas Kontroll - Tillsynsmyndigheten anvisar metod och bedömer kontrollen Ljudmätningar kan föreläggas vid störning

32 Nytta till bygden

33 Lokal nytta Möjlighet för Sorsele och Storuman kommun att investera i en turbin, om projektet blir tillräckligt stort Anläggningsskedet: Många arbetstillfällen under en kortare tid Vattenfall kommer att ta upp dialog med lokalt näringsliv när byggfasen närmar sig Driftfasen: Positiva effekter för t.ex. hotell, affärer och lokala entreprenörer Personal för drift och underhåll Stor-Rotliden vindkraftpark Åsele kommun (40 verk) med 8 servicetekniker och 1 ansvarig tjänsteman anställda

34 Stöd till lokal utveckling Vattenfalls löfte är 10 000 kr per vindkraftverk och år -100 st verk à 10 kkr/år i 25 år => 25 000 000 kr - 60 st verk à 10 kkr/år i 25 år => 15 000 000 kr Förslaget är att Sandberget Ekonomisk förening ombildas/utökas att gälla hela ”Sandselehöjderna” med berörda byar -Sandberget Ekonomisk förening ställer sig preliminärt positiv till detta

35 Stöd till lokal utveckling ”Sandselehöjderna Ekonomisk förening” Kapital Företag Närings- livs- utveckling Föreningar Riktat Föreningar Allmänt Framtiden ? ”Vattenfall Vindkraft” Tanken är att växla upp pengarna med offentliga medel

36 Frågor & svar

37 Vi som är här idag RollPrata med om Daniel GustafssonprojektledareAllmänna frågor, vindkraftsteknik, nedisning Erika ThorstenssonprojektkoordinatorAllmänna frågor Peter StedtkommunikationAllmänt om Vattenfall Bo Nordströmprojektsamordnare Stöd till lokal utveckling, arrendefrågor Åsa LaurelltillståndsexpertTillståndsprocess & MKB Anders Erikssondriftledare Service & underhåll, erfarenheter från drift Per Edström vindanalytikerParklayout, vindmätningar skuggkast, etc. Paul Apelqvist ljudexpertLjuddemo och ljudfrågor

38 Nu: Öppet hus till kl.20


Ladda ner ppt "Samrådsmöte Vattenfalls vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.06.04."

Liknande presentationer


Google-annonser