Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv"— Presentationens avskrift:

1 Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv
141114

2 De kommande två timmarna…
Varför är ni här? Vad är ett krav? Varför är krav viktiga? Hur kan vi arbeta för att ta fram relevanta krav? Vad gäller angående kraven i ramavtalet? En del mässande, en del övningar, mycket diskussion…

3 Vad är problemet? Kompass
Vi har alla en bild av vårt mål, och den ska vi förmedla. LoU styr våra möjligheter till kravformulering.

4 Var är vi?

5 Vad är krav? En beskrivning av en tjänst systemet ska tillhandahålla användaren En beskrivning av en väg till ett resultat En beskrivning av vad vi vill kunna göra i systemet En beskrivning av grundläggande egenskaper för systemet En beskrivning av i vilket sammanhang systemet ska kunna fungera Etc

6 Ickefunktionella krav
Tre huvudkategorier Ickefunktionella krav (Kvalitetskrav) Krav på leverantören Funktionella krav Beskriver vad systemet ska göra Beskriver hur systemet är uppbyggt och hur det är beskaffat Beskriver vilket stöd ni vill ha av leverantören

7 Tre huvudintressenter
Teknik/IT Verksamhet Arkiv Alla delar måste ingå i kravarbetet Bestäm var ägar- skapet ska ligga Jobba ihop!

8 Kvalitetskrav – ISO 9126 Kravområde Delområden, exempel Funktion
Korrekthet, Lämplighet, Säkerhet, Samverkan Tillförlitlighet Feltolerans, Återgång efter fel, Prestande, Resursåtgång Användbarhet Begriplighet, Användande, Utseende, Ändamålsenlighet, Effektivitet och Produktivitet Underhållsbarhet Insyn och analysmöjlighet, Skalbarhet, Ändringsbarhet, Stabilitet, Testbarhet Flyttbarhet Installerbarhet, Utbytbarhet Tillgänglighet Upptid, Servicefönster, Tillgänglighetsnivåer, Avbrottstid, RTO/RPO

9 Kvalitetskravområden för e-arkiv
Tjänst Behörighetshantering Säkerhet Prestanda (SLA) Skalbarhet Tillgänglighet (SLA) Integration/öppenhet Användbarhet Tekniska miljöer Produkt Behörighetshantering Säkerhet Arkitektur/tekniska miljöer Skalbarhet Integration/öppenhet Användbarhet

10 Funktionella krav på e-arkiv
Hämta (?) Ta emot Lagra Vårda Lämna ut Leveransformer Paketering (enl FGS?) Konvertering (format) Mottag Avvikelsehantering Kvittohantering Kontroller Informationsmodell/datamodell Administration Regelverk Registervård Gallring Lagring Åtkomstskydd Sökmöjligheter Presentation etc

11 Funktionella krav och kvalitetskrav
OK… Men hur börjar vi då? Vision/målbild Behov/nytta/effekt Funktionella krav och kvalitetskrav

12 Vision/målbild (Att/varför)
Syfte Ska beskriva vad ni vill uppnå på sikt - ”första läget av nöjdhet” Ska användas som ledstång när ni ställs inför vägval Ska användas för att kommunicera till verksamheterna Verktyg ”Tidningsartikeln” Intressentanalys Definitioner Etc

13 Behov/nytta/effekt (Varför/när)
Syfte Ska beskriva vilka resultat man vill uppnå Ska beskriva hur intressenterna blir glada Ska beskriva hur vi mäter att resultatet är uppnått Verktyg Nyttoanalys Nyttorealiseringsplan Användarberättelser I min roll som… vill jag kunna… för att… Etc

14 Kraven (Hur/vad) Syfte
Ska beskriva vad ni vill kunna göra för att nå visionen Ska beskriva vad ni vill kunna göra för att göra intressenterna glada Ska beskriva kvalitetskrav på systemet Ska beskriva hur ni ska använda det Verktyg Användningsfall (svårt m LoU) Fördjupade användarberättelser Funktion/resultat-beskrivning Informationsmodeller Arkitekturdokument Etc

15 Bra krav är… ERA! Testbara Begripliga Relevanta Heltäckande Validerade
Accepterade

16 Övning 1 – Målbild genom användarberättelser
I min roll som… vill jag kunna/få… för att… 3 olika roller 10 min

17 Ramavtalsupphandlingen
Det vi bad om Det leverantörerna erbjuder Det ni vill ha

18 Kravområden i SKLs ramavtal
Ramavtalet omfattar systemprodukt för installation i kundens egen miljö eller som en tjänst (SaaS). Det omfattar vidare konsultstöd för att implementera produkten eller tjänsten, men omfattar inte eventuellt stöd i att få ut material från befintliga verksamhetssystem. Det stödet får ni istället

19 Olika behov – olika krav
In Ut Lagring/ hantering PreIngest Synkron FGS/XXSIP Synkron XXX Metadata Filer Packa upp Konver-tera Paketera Fråga Svara Leverera Konvertera Producent Konsument Asynkron FGS/XXSIP Asynkron XXX

20 Kravstrukturen – exempel Tjänst
Kraven som låg till grund för ramavtalsupphandlingen är inte lämpliga att avropa direkt på, utan alla behöver göra en egen behovskartläggning och detaljera kraven Ni kan välja bort krav Ni får detaljera och specificera krav men inte lägga till nya områden Ni kan göra krav som är börkrav i ramavtalsupphandlingen till skallkrav i ert avrop Tjänst Krav på Leverantören Krav på tjänsten Tjänstekrav 1 Spec krav 1 Tjänstekrav 2 Funktionella krav Funktionellt krav 1 Spec krav 1a Spec krav 1b Funktionellt krav 2 Funktionellt krav 3 Ickefunktionella krav Ickefunktionellt krav 1 Ickefunktionellt krav 2 Spec krav 2a Spec krav 2b

21 Ramavtalskravens uppbyggnad
Produkt 3.1.1 – Krav på anbudsgivaren 3.2 Funktionella krav 3.2.1 – Principkrav för lösningen 3.2.8 – Leverans och kontroll – Ordna, redovisa och administrera information Principkrav för användargränssnitt – Krav på återsökning och utlämnande Principkrav för användarhjälp Principkrav för åtkomstskydd – Framtidssäkring Rapporter 3.3.1 – Kvalitetskrav – Teknik 3.4.1 – Kvalitetskrav – Prestanda/skalbarhet/tillförlitlighet 3.5.1 – Kvalitetskrav - Säkerhet Tjänst 2.1.1 – Krav på anbudsgivaren 2.2 Funktionella krav 2.2.1 – Principkrav för lösningen 2.2.7 – Leverans och kontroll – Ordna, redovisa och administrera information Principkrav för användargränssnitt – Krav på återsökning och utlämnande Principkrav för användarhjälp Principkrav för åtkomstskydd – Framtidssäkring Rapporter 2.3.1 – Kvalitetskrav – Teknik 2.4.1 – Kvalitetskrav – Prestanda/skalbarhet/tillförlitlighet 2.5.1 – Kvalitetskrav - Säkerhet 2.2.6, kravet om att beskriva produkten saknas i tjänst

22 Upphandlings-form (avrop?)
Iterativt kravarbete Vision Behov Krav Upphandlings-form (avrop?) Justering/åtgärder KRAVSPEC

23 Kravprecisering exempel
Tjänstekrav Övervaknings- och larminformation ska göras tillgänglig för UM/UE Exempel på precisering Tjänstekrav Övervaknings- och larminformation ska göras tillgänglig för UM/UE: Kanal (sms, mail, system…) Periodicitet (när det sker och aggregerat per…) Mottagare etc

24 Övning 2 – början till vår kravspecifikation
Vad är en elektroniskt arkiverad handling? 10 minuter, två och två Diskussion Vilka egenskaper har en arkiverad handling? När är den arkiverad? I vilket sammanhang finns den? Hur vet vi att den är arkiverad? Hur godkänner vi att den är arkiverad? Är det skillnad i vem som får titta på den/hantera den? etc

25 Dokumentation In Ut Lagring/ hantering Metadata Filer Producent
PreIngest Synkron FGS/XXSIP Synkron XXX Metadata Filer Packa upp Konver-tera Paketera Fråga Svara Leverera Konvertera Producent Konsument Asynkron FGS/XXSIP Asynkron XXX


Ladda ner ppt "Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv"

Liknande presentationer


Google-annonser