Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö"— Presentationens avskrift:

1 Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-11-06

2 Dagordning Presentation av deltagare Bakgrund Information om processen
Information om marklösenfrågor Presentation av uppdraget Fika Allmän diskussion och frågor TRV hälsar välkommen till Informationsmötet för väg 40 delen Nässjö – Eksjö. TRV går igenom dagordningen.

3 Deltagare Trafikverket: Mikael Hårrskog, projektledare Axel Werner, projektingenjör Mats Hjärtquist, markförhandlare ÅF: Linda Åhlén, uppdragsledare Lotta Kihlberg, biträdande uppdragsledare Kort presentation av deltagarna.

4 Bakgrund till projektet
Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg, Jönköping och Västervik och är en viktig öst-västlig länk som sammanbinder väst- och ostkusten. På sträckan, Nässjö-Eksjö, förekommer en stor andel lokal pendling. Avsaknad av mötesseparering i kombination av tidvis höga trafikflöden ger brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet. Sträckan är ca 15 km lång. Vägen är på sina sträckor smal. Trafikmängden varierar mellan 5500 f/d och 9200 f/d. På stora delar av sträckan är högsta tillåtna hastighet 80 km/h.

5 Brister Bristande trafiksäkerhet (20 av 48 olyckor har inträffat mellan Vinkan och infarten till Eksjö golfklubb) Bristande framkomlighet Låg hastighet 6 st ATK (fartkamera) En dödsolycka Flera olyckor med allvarligt skadade. Hastigheten har sänks på den aktuella sträckan som en del för att försöka minska olyckorna tillsammans med ATK.

6

7 Syftet med projektet är:
Öka trafiksäkerheten Förbättra/öka framkomligheten för samtliga trafikantgrupper Bidra till regionförstoring

8 Tidigare utredningar och beslut
Förstudie, daterad Samrådsredogörelse. Länsstyrelsen har beslutat att projektet medför betydande miljöpåverkan (beslut taget ). Under 2013 tog en teknisk idéstudie fram för sträckan. Efter genomförd förstudie och teknisk idéstudie har Trafikverket beslutat att gå vidare med att ta fram en vägplan för: Väg 40 delen Nässjö – Eksjö. Nässjö och Eksjö kommuner är positiva.

9 Planprocessen I arbetet med vägplanen studeras var den nya vägen ska gå inom en given korridor, på vilken sida befintlig väg ska breddas. Man tittar även på hur vägen ska utformas om det ska vara mötesseparerat eller inte, bredden på vägen, hur korsningar ska se ut osv. Vissa vägprojekt måste tillåtlighetsprövas av regeringen. Det är ofta större vägprojekt som bedöms ha stor påverkan på miljön och hushållningen med mark och vatten. Detta projekt ska inte tillåtlighetsprövas. Därefter görs en vägplan med ritningar och textdokument som beskriver hur det är tänkt att vägen ska gå och se ut. Därefter finns vägplanen ute för granskning av bl a allmänheten. Fastställelse ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk för den nya vägen.

10 Samråd SYFTE Samrådet Kan vara muntligt eller skriftligt.
Identifiera intressen som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet Informera om projektet Inleda en dialog med länsstyrelsen inför t.ex. beslut om betydande miljöpåverkan, ev godkännande av MKB Samla in kunskap Under hela processen ska samråd ske med bl a allmänhet, länsstyrelse, kommuner, kollektivtrafik. Som tidigare nämnts så finns möjlighet att ha synpunkter på vägplanen vid granskningen. Det finns även möjlighet att överklaga Trafikverkets beslut om fastställelse. Få kommunens medgivande för t.ex. undantag från kravet på bygglov Förstå situationen och kunna göra en analys utifrån den Samrådet påbörjas så tidigt som möjligt sker löpande under hela projektet dokumenteras i samrådsredogörelsen och avslutas när granskningen börjar. Kan vara muntligt eller skriftligt.

11 Tidplan Informations-möte (Här är vi nu) 2014-11-06
Samråd Förstudie 2012 Beslut om betydande miljöpåverkan ( ) Informations-möte (Här är vi nu) Sakägar-sammanträde Granskning ( ) Fastställelseprövning ( och ca 6 mån framåt)

12 Information om marklösenfrågor
Kortfattat pga att detta kommer att återkomma mer detaljerat på sakägarsammanträdet. Bra om TRV berättar lite kort om marklösen.

13 Vägområde

14 Vad ska en vägplan innehålla?
Plankarta Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sakägarförteckning Kostnadsberäkning Ritningar Protokoll från samrådsmöte (Samrådsredogörelse)

15 Presentation av uppdraget
Framtagande av vägplan för väg 40 delen Nässjö – Eksjö Ny vägsträckning mellan Vinkan och Rosan, 2+1 mötesfri landsväg. Befintlig väg 40, 1+1 eller 2+1 mötesfri landsväg. Hastighet 100 km/h Minska antalet utfarter Broar MKB Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafiken Förslag på vilka anslutningar som stängs, byggs om eller blir kvar pågår. Kommer att redovisas på sakägarsammanträdet. Fladdermusinventering Viltinventering (eventuella faunapassager studeras) Utredning om vilka broar, koportar och trummor som ska behållas eller tas bort pågår. Varför rätar vi ut vägen? För att förbättra boendemiljön och trafiksäkerheten vid Sjunnarydsjön, sträckan mellan Vinkan och Rosan, samt minska restiden mellan Eksjö och Nässjö finns möjligheten att söka ett nytt läge för väg 40 om befintlig sträckning. Åtgärden med en ny sträckning av väg 40 skulle möjliggöra en högre hastighet på den aktuella sträckan samtidigt som de kraftiga nivåskillnader som finns i området kan jämnas ut. Alternativet med en uträtning av väg 40 är den lösning som ger högst måluppfyllelse av de transportpolitiska målen. Den samhällsekonomiska kalkylen visar även den på att det alternativet ger mest samhällsekonomisk nytta.

16 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Betydande miljöpåverkan MKB (Länsstyrelsen ska godkänna) MKB innehåller: Befintliga miljöförutsättningar i det område som kan komma att påverkas. Förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra Vad förändringarna bedöms innebära för människors hälsa och för miljön. Kort förklaring av vad en MKB är för något och vad den innehåller.

17

18

19

20 Har du god lokalkännedom – bidra gärna!
Exempel: Viktiga platser eller stråk för t ex promenader, cykling, ridning, rekreation, fiske, fågelskådning mm. Platser man gärna besöker för deras historia eller fina utsikt. Platser eller stråk med mycket klövvilt (älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin etc). Områden intill vägen med ovanliga arter, t ex utter, flodkräfta, orkidéer. Enskilda vattentäkter eller kallkällor intill eller nära vägen Gamla deponier eller områden med föroreningar intill vägen Annat viktigt att känna till om området….

21 Information Information finns publicerad på Trafikverkets hemsida.


Ladda ner ppt "Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö"

Liknande presentationer


Google-annonser