Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-11-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-11-06."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-11-06

2 2 Dagordning Presentation av deltagare Bakgrund Information om processen Information om marklösenfrågor Presentation av uppdraget Fika Allmän diskussion och frågor

3 3 Deltagare Trafikverket: Mikael Hårrskog, projektledare Axel Werner, projektingenjör Mats Hjärtquist, markförhandlare ÅF: Linda Åhlén, uppdragsledare Lotta Kihlberg, biträdande uppdragsledare

4 4 Bakgrund till projektet Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg, Jönköping och Västervik och är en viktig öst-västlig länk som sammanbinder väst- och ostkusten. På sträckan, Nässjö-Eksjö, förekommer en stor andel lokal pendling. Avsaknad av mötesseparering i kombination av tidvis höga trafikflöden ger brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet. Sträckan är ca 15 km lång. Vägen är på sina sträckor smal.

5 5 Brister Bristande trafiksäkerhet (20 av 48 olyckor har inträffat mellan Vinkan och infarten till Eksjö golfklubb) Bristande framkomlighet Låg hastighet 6 st ATK (fartkamera)

6 6

7 7 Öka trafiksäkerheten Förbättra/öka framkomligheten för samtliga trafikantgrupper Bidra till regionförstoring Syftet med projektet är:

8 8 Tidigare utredningar och beslut Förstudie, daterad 2012-11-09. Samrådsredogörelse. Länsstyrelsen har beslutat att projektet medför betydande miljöpåverkan ( beslut taget 201305-02 ). Under 2013 tog en teknisk idéstudie fram för sträckan. Efter genomförd förstudie och teknisk idéstudie har Trafikverket beslutat att gå vidare med att ta fram en vägplan för: Väg 40 delen Nässjö – Eksjö.

9 9 Planprocessen

10 10 SYFTE Samla in kunskap Informera om projektet Identifiera intressen som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet Inleda en dialog med länsstyrelsen inför t.ex. beslut om betydande miljöpåverkan, ev godkännande av MKB Förstå situationen och kunna göra en analys utifrån den Få kommunens medgivande för t.ex. undantag från kravet på bygglov Samrådet påbörjas så tidigt som möjligt sker löpande under hela projektet dokumenteras i samrådsredogörelsen och avslutas när granskningen börjar. Kan vara muntligt eller skriftligt. Samråd

11 11 Tidplan Samråd Förstudie 2012 Beslut om betydande miljöpåverkan (2013-05) Informations- möte (Här är vi nu) 2014-11-06 Sakägar- sammanträde 2014-12 Granskning (2015-04) Fastställels eprövning (2015-06 och ca 6 mån framåt)

12 12 Information om marklösenfrågor Kortfattat pga att detta kommer att återkomma mer detaljerat på sakägarsammanträdet.

13 13 Vägområde

14 14 Vad ska en vägplan innehålla? Plankarta Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sakägarförteckning Kostnadsberäkning Ritningar Protokoll från samrådsmöte (Samrådsredogörelse)

15 15 Presentation av uppdraget Framtagande av vägplan för väg 40 delen Nässjö – Eksjö Ny vägsträckning mellan Vinkan och Rosan, 2+1 mötesfri landsväg. Befintlig väg 40, 1+1 eller 2+1 mötesfri landsväg. Hastighet 100 km/h Minska antalet utfarter Broar MKB Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafiken

16 16 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Betydande miljöpåverkan MKB (Länsstyrelsen ska godkänna) MKB innehåller: Befintliga miljöförutsättningar i det område som kan komma att påverkas. Förändringar i miljökvalitet som projektet kan medföra Vad förändringarna bedöms innebära för människors hälsa och för miljön.

17 17

18 18

19 19

20 20 Har du god lokalkännedom – bidra gärna! Exempel: Viktiga platser eller stråk för t ex promenader, cykling, ridning, rekreation, fiske, fågelskådning mm. Platser man gärna besöker för deras historia eller fina utsikt. Platser eller stråk med mycket klövvilt (älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin etc). Områden intill vägen med ovanliga arter, t ex utter, flodkräfta, orkidéer. Enskilda vattentäkter eller kallkällor intill eller nära vägen Gamla deponier eller områden med föroreningar intill vägen Annat viktigt att känna till om området….

21 21 Information Information finns publicerad på Trafikverkets hemsida. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/Vag-40- Nassjo-Eksjo/


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med allmänheten Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-11-06."

Liknande presentationer


Google-annonser