Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket 2014-06-27 Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket 2014-06-27 Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket 2014-06-27 Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan

2 2Vägverket 2014-06-27 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

3 3Vägverket 2014-06-27 Kontaktpersoner väg 586 Stöde - Sjöändan •PROJEKTLEDARE: •Annica Boström, 0611- 44 360 •Bitr. PROJEKTLEDARE: •Kerstin Holmgren, 0611- 44 341 •PROJEKTÖR, TEKNISKA DETALJER : •Patrik Svensson, Tyréns, 0611 – 78 26 14 •MARKLÖSENFRÅGOR: •Håkan Lind, 0611 – 44 138

4 4Vägverket 2014-06-27 Vägverket Region Mitt Box 186 871 24 Härnösand Tfn: 0771-119119

5 5Vägverket 2014-06-27 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

6 6Vägverket 2014-06-27 DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

7 7Vägverket 2014-06-27 VÄGVERKETS PLANERINGSPROCESS Förstudie Uppföljning Utförande Projektering: Arbetsplan & bygghandling Vägutredning Ingen fortsatt planering

8 8Vägverket 2014-06-27 Vägtransportplaner Regeringen Kommunikationsdepartementet Nationell plan Bärighetsplanen Regional planDrift och underhåll

9 9Vägverket 2014-06-27 ARBETSPLANENS INNEHÅLL •Beskrivning •Miljökonsekvensbeskrivning ( godkänd av Länsstyrelsen) •Sakägarförteckning •Protokoll från sakägarsammanträdet •Ritningar •Kostnadsberäkning

10 10Vägverket 2014-06-27 ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (formell handläggning alt. 1) •Fältarbeten utförs (inventeringar, mätningar, grundundersökningar) •Konstruktion sker, ritningar upprättas •Markägarsammanträde hålls Påverkansmöjlighet •Ev. revideringar efter sammanträdet •Miljökonsekvensbeskrivning upprättas och godkänns •Utställelse av handlingen sker Påverkansmöjlighet •Ev. revideringar efter utställelse, ev ny utställelse •PM upprättas •Skickas för fastställelseprövning (HK) •Kommunikation Påverkansmöjlighet •Fastställelse, möjlighet att överklaga Påverkansmöjlighet •Laga kraft

11 11Vägverket 2014-06-27 När kan du påverka? Formell handläggning Sakägarsammanträde Utställelse Fastställelse, VV Borlänge Överklaganden Regeringen Byggande Brev och annons Muntligt, protokollföres Rek brev, annons Skriftliga anmärkningar till Region Mitt Ev. brev och då till berörda av förändringar Kommunikation inför beslut Rek brev till de som haft anmärkningar Annonsering Brev om ianspråktagande av mark Kommun Länsstyrelse Kommunikation inför beslut Rek brev till de som haft anmärkningar

12 12Vägverket 2014-06-27 ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (frivillig vägrätt, alt. 2) •Fältarbeten utförs (inventeringar, mätnigar, grundundersökningar) •Konstruktion sker, ritningar upprättas •Markägarsammanträde hålls Påverkansmöjlighet •Ev. revideringar efter sammanträdet •Miljökonsekvensbeskrivning upprättas och godkänns •Utställelse av handlingen sker Påverkansmöjlighet •Ev. revideringar efter utställelse, ev ny utställelse •PM upprättas •Skickas för fastställelseprövning (HK) •Kommunikation Påverkansmöjlighet •Fastställelse, möjlighet att överklaga Påverkansmöjlighet •Laga kraft •Frivilliga vägrättsupplåtelser Påverkansmöjlighet

13 13Vägverket 2014-06-27 DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

14 14Vägverket 2014-06-27 Översiktskarta Väg 586 Stöde -Sjöändan Start Slut Start Slut

15 15Vägverket 2014-06-27 PLANERADE ÅTGÄRDER •Förstärkning av befintlig väg/ förstärkningslager, bärlager, slitlager •Dikning •Trumåtgärder •Åtgärder mot ojämna tjäluppfrysningar och tjälskador •Åtgärder över sankmark •Breddökning kurvor •Parkeringsplatser 2 stycken

16 Förstärkningsåtgärder i befintlig väg •ÅDT 110-200 fordon •Befintlig vägbredd 4,6-6,7m •Ny vägbredd efter förstärkning 6m Grusväg •Överbyggnad kommer att bestå av grusslitlager, bärlager och förstärkningslager. •Breddökningar i kurvor 0,5m-2m •Planerade Kurvrätningar- 1/400, 11/600, 17/900, 19/000 •2 Parkeringar (ca sektion 11/800 och 24/700)

17 Normalsektion

18 Trånga sektioner

19 Trummor • Befintlig trumma som är trasig eller för liten byts. Trumma som är OK förlängs. 3st stora stentrummor planeras att behållas och gjuta en platta på. Ny trummor anläggs om behov finns. Terrängdiken rensas så avrinning kan ske från vägdiken/trummor

20 Åtgärder mot tjäluppfrysningar

21 Åtgärder vid sankmark

22 Planritning

23 Profilritning

24 Förteckningar, (sakägarf, sidoförskjutning och höjning)

25 Höjning

26 Sidoförskjutning

27 27Vägverket 2014-06-27 DIKNING/MARKINTRÅNG KÖRBANEBREDD

28 28Vägverket 2014-06-27 Befintligt vägområde

29 29Vägverket 2014-06-27 Höjd väg med ”nya”diken/släntlutning 1:3

30 30Vägverket 2014-06-27 DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

31 31Vägverket 2014-06-27 DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas

32 32Vägverket 2014-06-27 TIDER PLANERINGSSKEDEN •VÄG 586 Stöde - sjöändan •FÖRSTUDIE klar •MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING vintern 08/09 (godkänd av lst) •ARBETSPLAN/ BYGGHANDLING vårvintern 09 •MARKLÖSENInför produktion vinter 2009/alt. fastställelse •MÖJLIG BYGGSTART2009 om marklösen möjlig •TROLIG BYGGSTARTHösten 2009 med avverkning/stolpflyttning. •TROLIG BYGGTID2010-2011 •Finansiering genom bärighetsplanen (BK1 standard året om)

33 33Vägverket 2014-06-27 DAGORDNING 1. Sammanträdet öppnas 2. Egen presentation 3. Godkännande av dagordning 4. Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande 5. Val av justeringsmän 6. Planeringsprocessen 7. Redogörelse för innehållet i en arbetsplan 8. Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt 9. Beskrivning av upprättat förslag 10. Information om regler för lösen av mark 11. Tidplan, finansiering 12. Paus/fika, tillfälle att studera förslaget 13. Allmänna synpunkter 14. Enskild genomgång med sakägare 15. Sammanträdet avslutas


Ladda ner ppt "1Vägverket 2014-06-27 Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan."

Liknande presentationer


Google-annonser