Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan"— Presentationens avskrift:

1 Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan
Vägverket Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Vägverket FÖRSLAG TILL DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

3 Kontaktpersoner väg 586 Stöde - Sjöändan
Vägverket Kontaktpersoner väg 586 Stöde - Sjöändan PROJEKTLEDARE: Annica Boström, Bitr. PROJEKTLEDARE: Kerstin Holmgren, PROJEKTÖR, TEKNISKA DETALJER : Patrik Svensson, Tyréns, 0611 – MARKLÖSENFRÅGOR: Håkan Lind, 0611 –

4 Vägverket Region Mitt Box 186 871 24 Härnösand Tfn: 0771-119119
Vägverket Vägverket Region Mitt Box Härnösand Tfn:

5 FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Vägverket FÖRSLAG TILL DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

6 DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation
Vägverket DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

7 VÄGVERKETS PLANERINGSPROCESS
Vägverket VÄGVERKETS PLANERINGSPROCESS Förstudie Uppföljning Utförande Projektering: Arbetsplan & bygghandling Vägutredning Ingen fortsatt planering

8 Vägtransportplaner Vägverket

9 ARBETSPLANENS INNEHÅLL
Vägverket ARBETSPLANENS INNEHÅLL Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning ( godkänd av Länsstyrelsen) Sakägarförteckning Protokoll från sakägarsammanträdet Ritningar Kostnadsberäkning

10 ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (formell handläggning alt. 1)
Vägverket ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (formell handläggning alt. 1) Fältarbeten utförs (inventeringar, mätningar, grundundersökningar) Konstruktion sker, ritningar upprättas Markägarsammanträde hålls Påverkansmöjlighet Ev. revideringar efter sammanträdet Miljökonsekvensbeskrivning upprättas och godkänns Utställelse av handlingen sker Påverkansmöjlighet Ev. revideringar efter utställelse, ev ny utställelse PM upprättas Skickas för fastställelseprövning (HK) Kommunikation Påverkansmöjlighet Fastställelse, möjlighet att överklaga Påverkansmöjlighet Laga kraft

11 När kan du påverka? Formell handläggning
När kan du påverka? Formell handläggning Vägverket Brev och annons Muntligt, protokollföres Sakägarsammanträde Rek brev, annons Skriftliga anmärkningar till Region Mitt Utställelse Ev. brev och då till berörda av förändringar Kommun Länsstyrelse Fastställelse, VV Borlänge Kommunikation inför beslut Rek brev till de som haft anmärkningar Överklaganden Regeringen Kommunikation inför beslut Rek brev till de som haft anmärkningar Annonsering Brev om ianspråktagande av mark Byggande

12 ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (frivillig vägrätt, alt. 2)
Vägverket ARBETSSÄTT ARBETSPLAN (frivillig vägrätt, alt. 2) Fältarbeten utförs (inventeringar, mätnigar, grundundersökningar) Konstruktion sker, ritningar upprättas Markägarsammanträde hålls Påverkansmöjlighet Ev. revideringar efter sammanträdet Miljökonsekvensbeskrivning upprättas och godkänns Utställelse av handlingen sker Påverkansmöjlighet Ev. revideringar efter utställelse, ev ny utställelse PM upprättas Skickas för fastställelseprövning (HK) Kommunikation Påverkansmöjlighet Fastställelse, möjlighet att överklaga Påverkansmöjlighet Laga kraft Frivilliga vägrättsupplåtelser Påverkansmöjlighet

13 DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation
Vägverket DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

14 Översiktskarta Väg 586 Stöde -Sjöändan
Vägverket Start Slut Översiktskarta Väg 586 Stöde -Sjöändan Slut Start

15 Vägverket PLANERADE ÅTGÄRDER Förstärkning av befintlig väg/ förstärkningslager, bärlager, slitlager Dikning Trumåtgärder Åtgärder mot ojämna tjäluppfrysningar och tjälskador Åtgärder över sankmark Breddökning kurvor Parkeringsplatser 2 stycken

16 Förstärkningsåtgärder i befintlig väg
ÅDT fordon Befintlig vägbredd 4,6-6,7m Ny vägbredd efter förstärkning 6m Grusväg Överbyggnad kommer att bestå av grusslitlager, bärlager och förstärkningslager. Breddökningar i kurvor 0,5m-2m Planerade Kurvrätningar- 1/400, 11/600, 17/900, 19/000 2 Parkeringar (ca sektion 11/800 och 24/700)

17 Normalsektion

18 Trånga sektioner

19 Trummor Befintlig trumma som är trasig eller för liten byts. Trumma som är OK förlängs. 3st stora stentrummor planeras att behållas och gjuta en platta på. Ny trummor anläggs om behov finns. Terrängdiken rensas så avrinning kan ske från vägdiken/trummor

20 Åtgärder mot tjäluppfrysningar

21 Åtgärder vid sankmark

22 Planritning

23 Profilritning

24 Förteckningar, (sakägarf, sidoförskjutning och höjning)

25 Höjning

26 Sidoförskjutning

27 Vägverket DIKNING/MARKINTRÅNG KÖRBANEBREDD

28 Befintligt vägområde Vägverket

29 Höjd väg med ”nya”diken/släntlutning 1:3
Höjd väg med ”nya”diken/släntlutning 1:3 Vägverket

30 DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation
Vägverket DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

31 DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation
Vägverket DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas

32 TIDER PLANERINGSSKEDEN
Vägverket TIDER PLANERINGSSKEDEN VÄG 586 Stöde - sjöändan FÖRSTUDIE klar MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING vintern 08/09 (godkänd av lst) ARBETSPLAN/ BYGGHANDLING vårvintern 09 MARKLÖSEN Inför produktion vinter 2009/alt fastställelse MÖJLIG BYGGSTART om marklösen möjlig TROLIG BYGGSTART Hösten 2009 med avverkning/stolpflyttning. TROLIG BYGGTID Finansiering genom bärighetsplanen (BK1 standard året om)

33 DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation
Vägverket DAGORDNING Sammanträdet öppnas Egen presentation Godkännande av dagordning Upprop av närvarande sakägare och övriga närvarande Val av justeringsmän Planeringsprocessen Redogörelse för innehållet i en arbetsplan Arbetssätt arbetsplan - formell handläggning alt. frivillig vägrätt Beskrivning av upprättat förslag Information om regler för lösen av mark Tidplan, finansiering Paus/fika, tillfälle att studera förslaget Allmänna synpunkter Enskild genomgång med sakägare Sammanträdet avslutas


Ladda ner ppt "Sakägarsammanträde väg 586 Stöde - Sjöändan"

Liknande presentationer


Google-annonser