Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafik- och samhälls-planeringsnämnden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafik- och samhälls-planeringsnämnden"— Presentationens avskrift:

1 Trafik- och samhälls-planeringsnämnden
Mats Helander och Richard Widén

2 Trafik och samhällsplanerings-nämnden (TSN) - övergripande
Ansvar för regionala utvecklingsfrågor inom samhälls-byggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat. Ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planeringen med regional utveckling. Fullgör regionens uppdrag som regional kollektivtrafik-myndighet och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen. Delvis ny delvis gammal nämnd: Trafiknämnden som vidgas till samhällsplanering

3 Trafik- och samhällsplanering
Dels väldigt konkreta frågor: infrastruktur, (vägar, GC) och kollektivtrafik Men också breda stora frågor: Alla hållbarhetsperspektiven ska in: Ekologiskt, Socialt och ekonomiskt tex Folkhälsa Östergötlands roll och koppling till andra regioner Olika orters olika roller i regionen Utformning av stadsrummet Regionutveckling blir tvärsektoriellt, alltså olika frågor hänger samman, tex infrastrutkur och kollektivtrafik, näringslivsutveckling, utbildningssystem, evenemangsanläggningar, idrott och fritid etc och allt påverkar folkhälsan och miljömässig hållbarhet. Tvärsektoriellt och i samverkan

4 TSNs uppgifter 1(2) Regional utvecklingsplanering – ansvar för översiktlig planering/samhällsbyggnad Infrastruktur och kollektivtrafik – ansvar för att följa övergripande infrastrukturfrågor. - Utarbetar regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). - Utarbetar länstransportplan (LTP). - Beslutar om allmän trafikplikt.  Struktur enligt föreslaget reglemente: Mer konkret och innehållsmässigt: dyka ner i de olika områdena

5 Regional utvecklingsplanering
Vad är den viktigaste utgångspunkten för regionutveckling och regional utvecklignsplanering? MÄNNISKORNA!!

6 Befolkningens åldersstruktur
Att blicka framåt: befolkningsstrukturen är en av de mest förutsägbara faktorerna: Vi vet vilka som lever nu och ganska säkert om förväntad livslängd: osäkerheten är flyttning och födelsetal! Befolkningen: åldersstruktur, hälsa, utbildning, sysselsättning, boende, etc År 2010 År 2030

7 geografiska fördelning
Befolkningens geografiska fördelning Hur går det för de olika orterna 31 orter med fler än 1000 invånare 94 tätorter med minst 200 invånare Detta är den ortstruktur som finns och som vi måste utgå ifrån, samtidigt påverkas den långsiktigt av övergripande förändringar och investeringsbeslut Vi ser här olika stråk.

8 Sociala och miljömässiga konsekvenser
I stora arbetsmarknadsområden skapas fler arbetstillfällen Sociala och miljömässiga konsekvenser Väldigt viktigt samband: Bra eller dåligt, göra det möjliga inom detta handlingsutrymme Pendling en möjlighet! Men: social och inte minst miljömässig konsekvenser

9 TSNs uppgifter 1(2) Regional utvecklingsplanering – ansvar för översiktlig planering/samhällsbyggnad Infrastruktur och kollektivtrafik – ansvar för att följa övergripande infrastrukturfrågor. - Utarbetar länstransportplan (LTP). - Utarbetar regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). - Beslutar om allmän trafikplikt.  Tillbaka till reglementet: Några av de skarpaste besluten som fattas inom uppdraget ”Regionalt utvecklingsansvar” Har mycket stor betydelse på lång sikt!

10 Länstransportplan, LTP, Östergötland 2014-2025
1,4 mdr kr (1997:263) förordningen (1997:263) , Regeringen har uppdragit (rksr. 2012/13:119) åt Regionförbundet Östsam Statliga pengar som vi beslutar över. Trafikverket bygger, 50 % delfinansiering med kommunerna 200 miljoner avsatt för kollektivtrafikåtgärder kopplade till byggande av nya resecentrum i Nkp o Lkp. Nationella planen Planeringscykel, 1-3 år, 4-6 år, 7-12 år

11 Samarbetet inom En bättre sits, EBS Samverkan inom Östra Mellansverige
Mälardalsrådet Ordet region får många olika innebörder: Region Östergötland, Sydöstra Sjukvårdsregionen, Stor-region ÖMS Samverkan in planering av infrastruktur och kollektivtrafik. Kopplingen till Stockholm är gemensam. Trafikverkets regionindelning EU:s Nuts II indelning

12 Kollektivtrafikens utmaningar
att få fler att välja tåg/buss istället för bil och samtidigt att erbjuda resmöjligheter till ”alla”

13 Bra utbud och korta restider
Fler resenärer i kollektivtrafiken Sex strategier för fler resenärer Personliga tjänster för köp och information Bra res- möjligheter till kring- liggande regioner Lätt och attraktivt att resa Bra res-möjligheter till Stock- holms- regionen Bra resmöjligheter inom Östergötland Bra utbud och korta restider

14 TSNs uppgifter 2(2) Landsbygdsutveckling - samverkar med andra aktörer för att initiera, påverka och koordinera insatser inom landsbygdsutvecklingen i regionen. Energi och klimat – ansvar för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och statistik - tillhandahåller underlag inom regionutvecklingsarbetet   Samverkan och saksamråd - ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. Åter till Reglementet: angivna uppgifter Vad betyder då dessa?

15 Skärgård och landsbygd

16 Globalt och lokalt Klimat och energi – globalt och lokalt
Borttagen bild: Klimatmötet i Köpenhamn dec 2009: Lars Lökke Rasmussen, Barosso, Angela Merkel,, Barac Obama, Fredrik Reinfeldt, Gordon Brown, Nicolas Sarcozy mfl Denna bild kanske mer postitv! Detta är ett område där Regionförbundet varit svagt men tagit steg framåt under senare åren.

17 Strukturbild Östergötland
RUP + ÖP: Att förstå olika funktioner ur ett rumsligt perspektiv. Regional planering efterfrågat bland kommunerna. Många års förarbete. Process tillsammans med kommunerna. Börja i det mest praktiska, kartor, de enklaste rumsliga frågorna, tex infrastruktur, grönområden etc. Stegvis föra på fler funktioner av regional karaktär. Kanske: industrimark, utbildning. Pilot inom ”Den Attraktiva regionen” med Trafikverket. Stärker hållbarhetsarbetet, Energi & Klimat, samt Folkhälsa.

18 Framtiden? Hur fungerar samhället och vad är vårt spelutrymme på kort och lång sikt? Långsiktig strategiutveckling. Nytt Regionalt Utvecklingsprogram?

19 TSNs uppgifter 2(2) Landsbygdsutveckling - samverkar med andra aktörer för att initiera, påverka och koordinera insatser inom landsbygdsutvecklingen i regionen. Energi och klimat – ansvar för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och statistik - tillhandahåller underlag inom regionutvecklingsarbetet   Samverkan och saksamråd - ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde.

20 TSN sammansättning Trafik och samhällsplaneringsnämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Till nämnden ska regionfullmäktige välja en ordförande och tre vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regionutvecklingsdirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.


Ladda ner ppt "Trafik- och samhälls-planeringsnämnden"

Liknande presentationer


Google-annonser