Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kassör Roll, ansvar och uppgifter Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kassör Roll, ansvar och uppgifter Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?"— Presentationens avskrift:

1

2 Kassör Roll, ansvar och uppgifter

3 Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?

4 Känna till vilka resurser som finns för en kassör – Veta vilket ansvar arbetet innebär – Kunna fullfölja klubbkassörens uppgifter När den här kursen är avslutad kommer du att: Känna till kassörens uppgifter fastställda av Lions Clubs Internationals policy. Känna till vad som förväntas av ditt ledarskap som kassör i klubben Kunna skicka in fastställda rapporter i tid

5 Ämnen Kassörens roll Styrelse Möten Hålla ordning på klubbens medel Betalningsskyldighet Bokföring och rapporter Slutet av ämbetsåret Ledarskap Resurser Nedan finner du ämnena i varje avsnitt. Du kan starta från början och gå igenom hela kursen eller gå vidare till ett specifikt avsnitt genom att klicka på avsnittets namn. *Att genomföra hela denna kurs kommer att ta cirka en timme.

6 Vilken är klubbkassörens roll?

7 Klubbkassörens roll Klubbkassören är ansvarig för klubbens finanser och ekonomi –Sköter klubbens bokföring och bankkonton –Är en av medlemmarna i klubbstyrelsen

8 Vilka ingår i klubbens styrelse? Klubbstyrelsen består av: Klubbpresident Närmast föregående president Vice president(er) Sekreterare Kassör Klubbmästare Tail Twister Medlemsordförande Samordningsledare för klubbfilial Och andra valda direktorer

9 Möten Kassören bör delta i klubbstyrelsens möten och i klubbmöten

10 Kassörens roll (Möten) Klubbstyrelsens möten: –Se till att alla betalningar godkänns av styrelsen och noteras i protokollet –Rapportera klubbens banktillgodohavanden samt intäkter och kostnader

11 Kassörens roll (Möten) Klubbmöten: –Håller medlemmarna informerade –Är förberedd att presentera finansiell information vid klubbmöten Muntliga rapporter bör vara korta och korrekta –Är förberedd att samla in medel och utfärda kvitton

12

13 Presentera finansiell information Samla in medel Föra mötesprotokoll Utfärda kvitton Betala för måltider Frågor om möten Vid klubbmöten bör kassören vara förberedd att:

14 Frågor om möten Kassören är huvudsakligen ansvarig för klubbens: Hälsa President Finansiella frågor Presentationer vid mötet

15 Hålla ordning på klubbens medel Klubbens kassör ansvarar för att hålla ordning på klubbens medel Tar emot alla betalningar, vanligtvis via sekreteraren Samarbetar med sekreteraren för att skicka ut fakturor avseende medlemsavgift minst tio dagar före förfallodagen Samarbetar med klubbstyrelsen för att fastställa hur medlen skall placeras

16 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: –Sammanställa budget Administrationsbudget –Fastställa hur ofta medlemsavgift ska samlas in (årsvis, halvårsvis) –Fastställa vad klubbens medlemsavgifter måste täcka: »Distriktets, multipeldistriktets och internationella avgifter »Alla övriga förväntade administrativa kostnader [Administration och aktiviteter]

17 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: –Sammanställa budget Administrationsbudget Aktivitetsbudget –Budgetera intäkt och kostnad för varje planerat projekt *Färdigställ budgetar senast i maj månad innan verksamhetsåret börjar

18 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: – Granska nuvarande bankkonto(n) Medel för administration och aktiviteter måste hållas separat, antingen i bokföringen eller på två separata konton 1. Administration – medel från avgifter, böter och interna medel – Medel kan överföras från detta konto till aktivitetskontot 2. Aktiviteter – medel som har samlats in från allmänheten – Medel på aktivitetskontot kan inte användas till administrativa kostnader. – Alla medel som har samlats in från allmänheten går tillbaka till allmänheten

19 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: – Granska nuvarande bankkonto(n) Säkerställa att klubben har separata konton Föreslå och välja tjänstemän att teckna klubbens firma – Rapportera firmatecknare till banken

20 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: – Granska nuvarande bankkonto(n) – Fastställa gräns för hur mycket kontanter klubben får hantera Alla belopp över denna gräns bör omedelbart sättas in på bankkontot

21 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Samarbetar med klubbstyrelsen för att: – Granska nuvarande bankkonto(n) – Fastställa gräns för hur mycket kontanter klubben får hantera – Lägga fast ett system för utbetalningar

22 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) För alla medel som samlas in måste kvitto utfärdas –Förbered kvitton före möten för snabbare handläggning Begära checkar och/eller elektroniska betalningar om möjligt –Hantering av kontanter kan orsaka förvirring och oreda i bokföringen

23 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Sätta in medel på fastställda konton –Sätt in alla medel snarast eller inom 48 timmar från mottagande –Att sätta in medel snabbt och hålla bokföring uppdaterad minskar risken för fel

24 Kassörens roll (Hålla ordning på klubbens medel) Följa upp och utveckla klubbens administrativa budget och aktivitetsbudget – Följa upp - Informera klubbtjänstemännen om kostnaderna överstiger budget –Utveckla - Fastställ medlemsavgift I samarbete med finanskommittén och efter god-kännande av klubbstyrelsen och klubbmedlemmarna kan det årliga beloppet för klubbens medlemsavgift fastställas

25

26 Klubbkassören hjälper presidenten att föra två separata konton för klubben. Klubbkassören kommer att föra två konton, ett för administrativa medel och ett för aktivitetsmedel. Frågor om klubbtjänstemän FALSKT SANT

27 Frågor om att hålla ordning på klubbens medel Penninginsamling MedlemsavgifterBöterSamhällsaktiviteterDonationer Ange vilka av dessa som skall sättas in på det administrativa kontot eller på aktivitetskontot. Administrativa Aktiviteter

28 Frågor om att hålla ordning på klubbens medel Klubbkassören kan ha en kontantkassa. SANT FALSKT Klubbkassören kommer att samarbeta med presidenten för att fastställa en gräns för kontanter. Alla medel över denna gräns måste omedelbart sättas in på bankkonto.

29 Betalningsskyldighet Klubbkassören säkerställer att alla skyldigheter betalas och bokförs.

30 Kassörens roll (Gällande betalningsskyldighet) Alla betalningar måste godkännas av klubbstyrelsen –Återkommande betalningar kan godkännas Exempel: –Om klubben använder en hyrd lokal för sina möten kan klubbstyrelsen godkänna att åter- kommande betalningar görs för denna kostnad * Se till att godkännande av betalningar noteras i styrelseprotokollet

31 Kassörens roll (Gällande betalningsskyldighet) Betala klubbens alla räkningar i tid –Checkar, betalningsorder och liknande måste undertecknas av klubbens firmatecknare –Betala klubbrekvisita samt distriktets, multipeldistriktets och internationell medlemsavgift inom föreskriven tid

32

33 Kom ihåg följande två saker om betalningsskyldighet. Frågor om betalningsskyldighet Betala räkningar som erhållits Styrelsen måste godkänna betalningar Betala räkningar i tid Kvitton är inte nödvändiga Välj lämpligt svar till nedanstående påstående: Styrelsen måste godkänna betalningar Betala räkningar i tid

34 Bokföring och rapporter Välordnad och korrekt bokföring samt att skicka in rapporter i tid är prioriteringar för klubbkassören

35 Kassörens roll (Gällande bokföring) Sköter om klubbens bokföring, kvitton och utbetalningar –Kontrollerar bankens kontoutdrag –Bokför månadens intäkter och kostnader i tid –Granskar krediteringar och debiteringar på kontoutdraget från LCI samt presenterar det för klubbstyrelsen för godkännande

36 Kassörens roll (Gällande bokföring) Gör bokföringen manuellt eller på dator Bokför när medlemsavgifter betalas *Det bästa sättet att hålla god ordning är att bokföra alla transaktioner omedelbart.

37 Kassörens roll (Gällande rapporter) Sammanställa och presentera finansiell information månadsvis/kvartalsvis/halvårsvis Rapporterna bör vara korta, korrekta och informativa Månatliga rapporter innehåller en kort resultaträkning över var medel kom ifrån och vad de har använts till De rapporter som läggs fram bör innehålla en kopia till sekreteraren som bifogar dem till protokollet

38

39 Granskar transak- tioner Utfärdar kvitton Frågor om bokföring och rapporter Bokför medlemsavg Kontrollerar kontoutdrag Välj de uppgifter som klubbkassören ansvarar för: Mötesprotokoll Kontrollerar kontoutdrag Bokför medlemsavgifter Klubbaktiviteter Utfärdar kvitton Granskar transaktioner

40 Kassören måste presentera finansiell information månadsvis/kvartalsvis/halvårsvis Att föra korrekt bokföring kommer att hjälpa kassören att när som helst kunna presentera muntliga och/eller skriftliga rapporter Frågor om bokföring och rapporter FALSKT SANT

41 Förberedelser vid slutet av året Klubbkassören väljs på ett år Vid slutet av året bör all information och dokumentation vara i god ordning, så att efterträdaren kan ta över

42 Kassörens roll (Förberedelser vid slutet av året) Som förberedelse inför slutet av året: –Gör klart alla bankinsättningar och betalningar före årets slut –Sammanställ kontoutdrag och bokföring och överlämna i mitten av juli

43 Kassörens roll (Förberedelser vid slutet av året) Granska rapporter och bokföring –Det är god redovisningssed att klubbens bokföring granskas och revideras efter slutet av varje verksamhetsår –Tidigare klubbtjänstemän kan utses att utföra revisionen

44 Kassörens roll (Förberedelser vid slutet av året) Överföring till ny kassör: –Bankens noteringshäften, checkar, betalningsorder och avstämda kontoutdrag –Medlemslistor –Kopior av resultat- och balansräkning

45

46 Frågor om slutet av året Välj de uppgifter som måste genomföras i samband med att kassörens verksamhetsår avslutas. Rapportera firmatecknare till banken Överlämna bokföring till ny kassör Granska bokföring och rapporter Flytta alla medel till aktivitetskontot Sammanställa resultat- och balansräkning

47 Ledarskap Klubbmedlemmarna ser kassören som en av klubbens ledare.

48 Kassörens roll (Gällande ledarskap) Använd tidigare erfarenhet och tillgängliga resurser för att kunna utöva ledarskapet på bästa sätt –Ledarskapskursen i Lions utbildningscenter på webbplatsen kommer att hjälpa dig att förbättra dina ledaregenskaper.Ledarskapskursen –Föregå med gott exempel Följ Lions etik (Finns på webbplatsen)Följ Lions etik

49 Resurser

50 –Klubbens medlemmar Tidigare klubbkassörer och andra klubbkassörer Klubbtjänstemän Exempel på goda resurser för klubbkassören:

51 Resurser Publikationer att känna till: Internationella stadgar och arbetsordning (LA-1)Internationella stadgar och arbetsordning (LA-1) Stadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2)Stadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2) Handbok för klubbtjänstemän

52 Känna till vilka resurser som finns för en kassör – Veta vilket ansvar arbetet innebär – Kunna fullfölja klubbkassörens uppgifter Uppfyller du kursens mål? Känna till kassörens uppgifter fastställda av Lions Clubs Internationals policy Känna till vad som förväntas av ditt ledarskap som kassör i klubben Kunna skicka in fastställda rapporter i tid

53 Innehåll Klicka på namnet på det avsnitt du vill repetera. Kassörens roll Styrelsen Möten Hålla ordning på klubbens medel Betalningsskyldighet Bokföring och rapporter Slutet av ämbetsåret Ledarskap Resurser


Ladda ner ppt "Kassör Roll, ansvar och uppgifter Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?"

Liknande presentationer


Google-annonser