Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att uppnå mål Oavsett om du sätter upp klubbens servicemål, eller klubbens eller distriktets medlemsmål, bör du använda de mest effektiva sätten att sätta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att uppnå mål Oavsett om du sätter upp klubbens servicemål, eller klubbens eller distriktets medlemsmål, bör du använda de mest effektiva sätten att sätta."— Presentationens avskrift:

1 Att uppnå mål Oavsett om du sätter upp klubbens servicemål, eller klubbens eller distriktets medlemsmål, bör du använda de mest effektiva sätten att sätta mål, så att du kommer att uppnå dina mål. PDD-272.SW

2 Att uppnå mål Skapa handlingsplaner Följa upp dina mål Sätta mål
Att uppnå mål kan vara en svår uppgift, men du kan göra det lättare genom att använda dessa tre steg: Först sätter du upp dina mål. Därefter skapar du en detaljerad handlingsplan för varje mål. Slutligen följer du upp dina mål, så att inget glöms bort och för att revidering skall kunna göras vid behov. Vi kommer att gå igenom varje steg i detalj.

3 Att uppnå mål Sätta mål Låt oss börja med att diskutera hur man sätter mål.

4 Definiera mål "I frånvaro av klart definierade mål blir vi märkligt lojala till att utföra dagliga trivialiteter." Okänd En av de främsta orsakerna till att mål inte nås är att målen inte är tydligt definierade.

5 Sätta mål Genomföra behovsanalyser Skriva effektiva målformuleringar
Prioritera i förhållande till betydelse För att kunna skapa mål som är viktiga måste du börja med att bedöma vad som behövs. När du har bedömt behoven kan du skriva målbeskrivningar. Det sista steget är att granska dina målbeskrivningar och prioritera dem i förhållande till deras betydelse. Låt oss titta på dessa mer i detalj.

6 Genomföra behovsanalyser
Samla in information om behov Prioritera i förhållande till betydelse Välj de viktigaste behoven att fokusera på i målen Tala med andra lionmedlemmar för att kunna samla in information om vad som behövs för att förbättra lionklubbarna i ditt distrikt. Summera behoven och prioritera dem i förhållande till deras betydelse. Du kanske inte kommer att kunna ta itu med alla behov, så välj de allra viktigaste behoven som du kommer att fokusera på i dina mål.

7 Effektiva målformuleringar
Specifika Mätbara Kräver handling Realistiska Tidsbundna Efter det att du har slutfört din bedömning och fastställt ett eller flera mål bör du förtydliga dem genom att skriva målformuleringar. Du skriver effektiva målformuleringar på följande sätt: Var specifik - Beskriv det du vill uppnå. Kvantifiera, så att du kan mäta dina prestationer. Kom ihåg att ange med hur mycket, antingen stycken eller %. Det måste vara något som kräver handling från din sida. Målen bör vara realistiska, baserade på historiska trender, men högre än tidigare prestationer. Målen bör vara tidsbundna, så att varje mål har ett datum när de skall ha uppnåtts.

8 Exempel på målformulering
Bilda en klubb för kvinnor senast den 15 januari 2010. Detta exempel på målformulering har olika färger, för att visa specifika handlingar. "Bilda en klubb" är ett mätbart resultat. "En klubb för kvinnor" och datumet "Senast den 15 januari 2010" är något som kräver handlingar från lionmedlemmarnas sida och vi kan förutsätta att det är realistiskt om det tidigare har bildats klubbar i området.

9 Exempel på målformuleringar
Rekrytera 12 nya medlemmar senast den 15 november detta år. Träna nya klubbtjänstemän senast den 15 augusti detta år. Erhålla publicitet om tre lionevenemang senast den 1 maj detta år. Här följer ytterligare några målformuleringar. Kan du identifiera de delar som visar att målformuleringarna är: Specifika Mätbara Kräver handling Realistiska Tidsbundna

10 Prioritera Organisera möjliga mål i förhållande till deras betydelse.
Fastställ antal mål att försöka uppnå under året. Organisera dina möjliga mål i förhållande till deras betydelse. Var realistisk när du fastställer det antal mål du kommer att försöka uppnå under året. När du väljer ut målen bör du vara selektiv, för antal frivilliga är begränsat och även tillgänglig tid kommer att vara begränsad.

11 Att uppnå mål Skapa handlingsplaner Sätt mål
Låt oss nu titta närmare på hur man skapar handlingsplaner.

12 Skapa handlingsplaner
Specifika - Vad, Vem, När? Efterföljande handlingar Fira när målen uppnås När du har definierat dina mål är du redo att skapa en handlingsplan för varje mål, vilken specificerar vilka som kommer att vara involverade, vad de skall göra och när varje handling skall vara utförd. Planen beskriver handlingarna i den ordning de skall utföras. Tack vare handlingsplanen kommer du att kunna se när större prestationer eller uppnådda mål kan firas. Om en grupp har ansvaret för att uppnå ett mål bör hela gruppen vara involverad i skapandet av handlingsplanen. Detta gör att medlemmarna i gruppen blir mer involverade och ökar sannolikheten att målen kommer att uppnås.

13 Handlingsplanens innehåll
Vilka handlingar kommer att utföras. Vilka kommer att vara involverade eller ansvariga och vilka resurser behövs. När handlingarna kommer att vara utförda. Resultat eller andra sätt att veta att det är klart Detta är en sammanfattning över det innehåll som bör finnas med i en handlingsplan. Beskriv vilka handlingar som kommer att utföras. Vem är ansvarig för respektive handling. Vilka resurser krävs för respektive handling. När respektive handling kommer att vara utförd. Vilka är resultaten av varje handling eller hur vi kommer att veta att handlingen har utförts.

14 Exempel på handlingsplan Målbeskrivning:
VAD? (Handlingssteg) VEM? (Person ansvarig för handlingen) RESURSER? (Behövs) NÄR? (Slutfört datum) HUR KOMMER VI ATT VETA? (Hur kommer vi att veta att handlingsstegen har utförts) Här är ett exempel på hur en handlingsplan kan se ut.

15 Att uppnå mål Skapa handlingsplaner Följ upp dina mål Sätt mål
Låt oss slutligen titta närmare på hur du följer upp dina mål.

16 Följ upp dina mål Delegera Omprioritera Granska målen ofta
Var flexibel Visualisera resultaten Belöna dig själv Den sista utmaningen i processen att uppnå mål är att följa upp och hantera dina mål under året, så att du inte förbiser, glömmer bort eller ger upp målen. Här är några saker att komma ihåg: Du kanske måste delegera eller be andra att hjälpa till med vissa åtgärder för att nå målen i tid. På grund av förändrade förutsättningar måste du kanske omprioritera. Istället för att ge upp ett mål kan du senarelägga det datum när det skall vara uppnått. Granska målen ofta, så att inget glöms bort och så att alla mål uppnås. Att sätta upp målen på en väl synlig plats kommer att vara till hjälp. Var flexibel. Du kan uppnå mål genom att använda andra metoder än de du planerade i handlingsplanen. Positiv visualisering av resultaten kan vara en källa till motivation och uppmuntran.

17 Avslutning Kom ihåg att fira dina framgångar och ge erkänsla för väl utförda prestationer. Följ dina planer för att kunna uppnå målen. Kom dock ihåg att fira framgångar och ge erkänsla till dem som har utfört goda prestationer under året. När ni uppnår ett betydande resultat bör detta uppmärksammas. Detta kan vara i form av mat eller förfriskningar vid nästa möte i gruppen. Detta kommer att göra att gruppen fortsätter att vara motiverad och att arbeta mot målen.

18 Sammanfattning: Sätt mål som är baserade på behov och är definierade i målbeskrivningar. Involvera andra när handlingsplaner sammanställs. Följ upp målen för att nå framgångar. Låt oss nu summera hur du uppnår mål. Sätt upp tydliga mål som är baserade på behov. Skriv tydliga målbeskrivningar för varje mål och prioritera dem, så att du vet var du skall börja. Sammanställ handlingsplaner tillsammans med andra personer som är involverade i de uppsatta målen. Ställ upp åtgärderna i kronologisk ordning och vem som skall utföra dem samt följ upp när resultaten nås. Hantera dina mål genom att följa upp dem ofta. Försök inte att göra allt själv, utan delegera istället. Omprioritera eller använd alternativa metoder vid behov för att framgångsrikt nå målen.

19 Citat De frivilliga får inte betalt - inte för att de är värdelösa, utan för att de är ovärderliga.. Kom ihåg detta citat när du skapar mål och uppnår dem. De resultat du uppnår och den påverkan de har i samhället gör allt arbete värt besväret.


Ladda ner ppt "Att uppnå mål Oavsett om du sätter upp klubbens servicemål, eller klubbens eller distriktets medlemsmål, bör du använda de mest effektiva sätten att sätta."

Liknande presentationer


Google-annonser