Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träning av vice distriktsguvernörens team. Välkommen till teamet •Du vet teamets namn och nummer •Du har distriktets teamuniform •Är du redo att vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träning av vice distriktsguvernörens team. Välkommen till teamet •Du vet teamets namn och nummer •Du har distriktets teamuniform •Är du redo att vara."— Presentationens avskrift:

1 Träning av vice distriktsguvernörens team

2 Välkommen till teamet •Du vet teamets namn och nummer •Du har distriktets teamuniform •Är du redo att vara med i teamet? •Låt oss testa dina kunskaper och färdigheter

3 Innan du börjar •Detta är ett självstudieprogram som förberedelse inför ett prov •Du kan starta och stanna så ofta du vill, så att det passar dig

4 Innan du börjar •Skriv ut ett exemplar av publikationen stadgar och arbetsordning för distrikt (LA-4)publikationen

5 Träningens mål •Identifiera fördelar med att ha en andra vice distriktsguvernör •Förstå ansvar och uppgift för distrikts- guvernörens team •Hjälpa distriktsguvernören •Förstå ansvar och uppgift för andra vice distriktsguvernör •Lära mer om ytterligare resurser för träning

6 Träningens avsnitt •Införande av andra vice distrikts- guvernör •Fördelar med förändringen •Distriktsguvernörens team •Ansvar för varje teammedlem •Ytterligare träningsresurser

7 Införande av andra vice distriktsguvernör

8 Distriktsguvernörens team •Distriktsguvernör •Första vice distriktsguvernör •Andra vice distriktsguvernör Godkändes av Lions internationella styrelse i mars 2007

9 Stadgar och arbetsordning för distrikt ändrades den 27 juni 2008 •Artikel IV. Uppgift för distrikts- tjänstemän/distriktsråd •Artikel IV, Moment 2. Första vice distriktsguvernör •Artikel IV, Moment 3. Andra vice distriktsguvernör

10 Kvalifikationer för andra vice distriktsguvernör •Vara aktiv medlem som fullgjort sina skyldigheter •Erhåller stöd från sin klubb eller majoriteten av klubbarna i enkeldistriktet eller deldistriktet •Har varit klubbpresident och suttit med i klubbstyrelsen i två år samt zonordförande eller regionordförande eller distriktssekreterare eller distriktskassör, men innehar nu inte någon av dessa poster •Måste ha innehaft dessa poster under en hel ämbets- period eller större delen därav

11 Fördelar med posten andra vice distriktsguvernör

12 Varför införa posten andra vice distriktsguvernör Ett TEAM bestående av distrikts- guvernör samt första och andra vice distriktsguvernör som samarbetar i sann harmoni och delar ansvar kommer att leda till framgångar, prestationer och tillväxt.

13 DG 1:a VDG 2:a VDG Delegering Kommunikation Utbyte av erfarenheter Ta över ansvar Distriktsguvernörens team

14 Fördelar med andra vice distriktsguvernör  Mindre arbetsbörda för distriktsguvernören  Lagarbete leder till bättre resultat  Ökad kontinuitet år från år  Fokuserat lärande under två år  Om posten distriktsguvernör blir vakant kan den tillsättas snabbt

15 Distriktsguvernörens team

16 •Distriktsguvernör •Första vice distriktsguvernör •Andra vice distriktsguvernör Dessutom består distriktsguvernörens ledarskapsteam av regionordförande och zonordförande

17 Distriktsguvernörens lagarbete Teamets medlemmar har vardera en ämbetsperiod på ett år, så distriktsguvernören och de vice distrikts- guvernörerna är medlemmar i ett stafettlag. Varje år är det distriktsguvernören som är ledare och de andra i teamet hjälper till att uppnå årets mål. Den 1 juli varje år överlämnas stafettpinnen till nästa medlem i teamet. Som lionledare är vi med i samma lag.

18 Distriktsguvernörens lagarbete Exempel: Dela upp ansvaret för klubbesöken •Första vice distriktsguvernör besöker klubbar som är fadder för en ny klubb eller som önskar information om ledarutveckling •Andra vice distriktsguvernör besöker klubbar som har problem att behålla medlemmar •Distriktsguvernören besöker återstående klubbar

19 Distriktsguvernörens lagarbete Distriktsguvernör som delegerar vissa uppgifter till andra teammedlemmar kommer att ha mera tid till att leda distriktet, följa upp prestationer och mål samt tillhandahålla ledarskap och motivation till medlemmarna i distriktet.

20 Distriktsguvernörens team Ett effektivt team är en grupp människor som kan uppnå mer genom att samarbeta jämfört med vad de skulle kunna uppnå på egen hand.

21 Distriktsguvernörens team Klicka här för att läsa publikationen stadgar och arbetsordning för distrikt (LA-4)

22 Ansvar för varje teammedlem

23 Distriktsguvernör  Representerar organisationen i sitt distrikt  Högsta ledare i distriktet som leder första och andra vice distriktsguvernör, regionord- förande, zonordförande, distriktssekreterare, distriktskassör och andra medlemmar i distriktsrådet

24 Distriktsguvernör  Leder och främjar medlemstillväxt och nyklubbildning  Leder och främjar ledarutveckling i distriktet och i klubbarna

25 Distriktsguvernör  Främjar harmoni bland distriktets klubbar  Främjar Lions Clubs International Foundation och organisationens alla serviceaktiviteter

26 Distriktsguvernör  Är ordförande vid distriktsrådsmöten, distriktsmöten och andra möten i distriktet  Utövar ledning och befogenhet över distriktets tjänstemän och kommittéer i enlighet med stadgar och arbetsordning för distrikt  Rapporterar alla kända brott mot användande av organisationens namn och emblem till LCI

27 Distriktsguvernör  Ser till att alla klubbar i distriktet besöks av distriktsguvernören eller annan distriktstjänsteman varje år för att följa upp och uppmuntra till fram- gångsrik verksamhet i klubbarna samt skickar in en besöksrapport för varje besök till det internationella huvudkontoret  Redovisar specificerad bokföring och original- kvitton avseende distriktets intäkter och kostnader i samband med distriktsmötet

28 Distriktsguvernör  Överlämnar omedelbart efter slutet av sin ämbetsperiod all bokföring, register och andra handlingar till sin efterträdare  Utför andra uppgifter som föreskrivs av den internationella styrelsen, i distriktsguvernörens handbok samt andra direktiv

29 Delade uppgifter för vice distriktsguvernörer  Främja organisationens syften  Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören  Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen  Delta i distriktsrådsmöten och leda möten i frånvaro av distriktsguvernören

30 Första vice distriktsguvernör  Hjälpa distriktsguvernören att granska och följa upp klubbarna i distriktet  Genomföra klubbesök på uppdrag av DG  Samarbeta med distriktets medlemskommitté och extensionkommitté  Samarbeta med distriktets ledarutvecklingskommitté för att utveckla och genomföra en ledarutvecklingsplan  Samarbeta med distriktets kongresskommitté för att hjälpa till att marknadsföra evenemang i distriktet

31 Första vice distriktsguvernör  Att på begäran av distriktsguvernören övervaka andra distriktskommittéer  Delta i planeringen av nästa verksamhetsår, till exempel distriktets budget  Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter och ansvar, så han/hon snabbt kan överta denna post i händelse av vakans på posten som distriktsguvernör

32 Andra vice distriktsguvernör  Bekanta sig med distriktets klubbar och deras respektive status  Genomföra klubbesök på uppdrag av distrikts- guvernören  Samarbeta med distriktets retentionkommitté för att hjälpa kommittén att förhindra nedläggning av klubbar och minskning av antalet medlemmar  Hjälpa distriktsguvernören och den första vice distriktsguvernören i planering och genomförande av distriktsmötet

33 Andra vice distriktsguvernör  Samarbeta med distriktets LCIF-koordinator för att hjälpa till att uppnå årets mål  Samarbeta med distriktets IT-kommitté för att hjälpa kommittén att främja användande av LCI:s webbplats och e-post bland klubbar och med- lemmar  Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter och ansvar, så han/hon snabbt kan överta denna post i händelse av vakans på posten som distriktsguvernör

34 Uppgifter för distriktsguvernörens team  Klicka här för att testa dina kunskaper om stadgar och arbetsordning för distrikt ELLER fortsätt träningen och genomför testet senare

35 Ytterligare träningsresurser

36 Studera mer – LCIF  Som en del i LCIF:s utvecklingsplan utnämns och tränas distriktens LCIF- koordinatorer av multipeldistriktets LCIF- koordinator  LCIF-koordinatorn samarbetar med distriktsguvernören och andra ledare i distriktet

37 Studera mer – Retention  Distriktets retentionkommitté är en mycket viktig resurs för att hjälpa klubbarna att upprätthålla en harmonisk och aktiv klubbmiljö  Kommittén kan tillhandahålla träning för klubbtjänstemän om retention och resurser  Och kommunicera ut budskapet: Medlemsretention är allas ansvar

38 Publikationer om retention  Handbok för distriktets retention- ordförande Handbok för distriktets retention- ordförande  Presidentens retentionkampanj Presidentens retentionkampanj  Fadderskap Fadderskap  Hur utvärderar du din klubb? Hur utvärderar du din klubb  Informationshandbok Informationshandbok  Mentorprogram Mentorprogram  Konsten att ge erkänsla Konsten att ge erkänsla

39 Studera mer – IT IT-kommittén är en viktig resurs som kan hålla medlemmar och tjänstemän informerade till en låg kostnad  Tillhandahåller träning till klubbmed- lemmarna för att öka användandet av modern teknologi vid kommunikation och utskick av nyhetsbrev  Hjälper klubbarna att skapa sina egna webbsidor

40 Resurser – IT  Arbetsbeskrivning för IT-ordförande, skicka e-post till it@lionsclubs.org  Vägledning för medlemsrapporter och andra rapporter på LCI:s webbplats  Inrapportering av klubbtjänstemän och medlemmar, skicka e-post till stats@lionsclubs.org

41 Studera mer – Publikationer  Organisationens stadgar och arbetsordning  Den internationella styrelsens policymanual  Distriktsguvernörens handbok  Varumärkespolicy

42 Studera mer – Kurser på webbplatsen  Målsättning  Effektiva team  Konfliktlösning  Mötesledning  Tala offentligt  Effektiva team  Värdera mångfald bland medlemmarna  Tillhandahålla samhällsservice  Handledning  Delegering

43 Sammanfattning Andra vice distriktsguvernör måste förbereda sig för att kunna hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernör. Dessutom har han/hon specifika uppgifter i sin position. Samtidigt förbereda sig att bli distriktsguvernör i framtiden. Viktiga publikationer:  Distriktets stadgar och arbetsordning  Den internationella styrelsens policymanual, kapitel 9

44 Test om stadgar och arbetsordning Ansvar för distriktsguvernörens team

45 Välj rätt svar 2VDG samarbetar med vilken kommitté? Ledarskap A B Informations teknologi Freds- affisch- tävling Medlemskap CD

46 Välj rätt svar 1VDG samarbetar med vilken kommitté? Informations teknologi A B LCIF Freds- affisch- tävling Medlemskap CD

47 Välj rätt svar 2VDG samarbetar med vilken kommitté? Främjar distrikts- evenemang A B Medlemskap Freds- affisch- tävling Retention CD

48 Välj rätt svar 1VDG samarbetar med vilken kommitté? Ledarskap A B LCIF Freds- affisch- tävling Retention CD

49 Välj rätt svar 1VDG arbetar med hur många distriktsfunktioner? Två A B Tre Fyra Fem CD

50 Välj rätt svar 2VDG arbetar med hur många distriktsfunktioner? Två A B Tre Fyra Fem CD

51 Välj rätt svar 1VDG ansvarar för: Planering av DM A B Brott mot varumärkes- regler Freds- affisch- tävling Distriktets utgifts- rapporter CD

52 Välj rätt svar 2VDG ansvarar för: Besöker alla klubbar A B Leder distrikts- rådet Granskar klubbarnas status Främjar harmoni CD

53 Träningens mål •Identifiera fördelar med att ha en andra vice distriktsguvernör •Förstå ansvar och uppgift för distriktsguvernörens team •Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernör •Förstå ansvar och uppgift för andra vice distriktsguvernör

54 Är du redo att vara med i teamet?


Ladda ner ppt "Träning av vice distriktsguvernörens team. Välkommen till teamet •Du vet teamets namn och nummer •Du har distriktets teamuniform •Är du redo att vara."

Liknande presentationer


Google-annonser