Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning av zonordförande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning av zonordförande"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning av zonordförande
Hur man är allt för alla

2 Innan du börjar Skriv ut ett exemplar av Zonordförandens handbok
Skriv ut eller läs på Stadgar och arbetsordning för distrikt Avsätt lämplig tid, minuter, då du kan studera ostört Ha anteckningsblock till hands Avsluta en sektion innan du gör uppehåll Visa som ett bildspel så att länkarna fungerar

3 Kursens ändamål Känna till olika befattningars uppgifter
Känna till hur man motiverar Kunna motivera klubbstyrelser Ge erkänsla Använda sin förmåga att lösa problem

4 Kursens ändamål (forts.)
Uppmuntra klubbar att sätta mål Vidareinformera klubbtjänstemän Tillhandahålla träning Skicka in rapporter i tid Använda LCI:s resurser

5 Kursens olika delar Arbetsansvar Motivation Kommunikation
Problemlösning Målsättning Träning Rapporter/resurser Klicka på den del du vill komma till. För att återvända till den här sidan klickar du på den besökta sidans gula triangel.

6 Vad förväntas jag att göra?
Arbetsansvar Vad förväntas jag att göra?

7 Vad kännetecknar en zonordförande?
Du är länken mellan zonens klubbar och distriktets ledning. Du motiverar, ger råd till och kommunicerar med klubbar och uppmuntrar dem att stödja distriktets program och aktiviteter.

8 Du som zonordförande… samarbetar med distriktsguvernören för att säkerställa att klubbarna i zonen fullgör sina skyldigheter, besöks mer än en gång per år, genomför serviceprojekt och har effektiv intern kommunikation och PR-program.

9 Zonordförandens tre hattar
Motiverar – berömmer framgångsrika klubbar Ger råd – tränar och vägleder Kommunicerar – förmedlar information till klubbarna om vad som händer i distriktet samt rapporeter till DG om klubbaktiviteter NEWS

10 Zonordförandens ansvarsuppgifter
Som medlem i distriktsrådet delta i rådets möten Se över klubbarnas i zonen status och hur de fungerar (rapportgranskning/klubbesök) Främja organisationens syften Förse distriktsguvernören med akuella listor på klubbtjänstemännens namn och adresser

11 Zonordförandes ansvarsuppgifter (fortsättning, sidan 2)
Som ordförande i din zon för distrikts-guvernörens rådgivande kommitté arrangera och leda zonens möten Rapportera om klubbarnas hälsotillstånd och deras serviceaktiviteter Rapportera till distriktssekreteraren om avstängda klubbar och klubbar i status quo

12 Zonordförandes ansvarsuppgifter (fortsättning sidan 3)
Föreslå och genomföra metoder som är till hjälp för klubbarna i zonen Hjälpa klubbarna i zonen att utbyta idéer om program, projekt, aktiviteter och insamlingsaktiviteter Se till att alla klubbar följer stadgar och arbetsordning

13 Zonordförandes ansvarsuppgifter (fortsättning sidan 4)
Främja distriktets, multipeldistriktets och internationella program bland klubbarna Samarbeta i harmoni med distriktsrådet Känna till alla aktiviteter som klubbarna i zonen utför Delta i alla återkommande möten i distriktet

14 I samarbete med distriktets GMT och GLT-koordinatorer kan du
Bilda en ny klubb Arrangera utbildning i retention (behållande) av befintliga medlemmar Marknadsföra klubbens excellensprocess Genomföra en plan för medlemsrekrytering Utveckla nuvarande och framtida ledare Främja användandet av ledarutvecklingsmaterial och program

15 GMT:s och GLT:s Struktur
Internationell president 1:a vice- president 2:a vice- president GMT/GLT Internationell koordinator Gemensam verksamhetskommitte medlemsutveckling, ledarskap, distrikts- och klubbservice GMT konstitutionella områdesledare GLT konstitutionella områdesledare GMT områdesledare GLT områdesledare GMT - multipeldistrikt GLT - multipeldistrikt GMT - distrikt GLT - distrikt Zoner och klubbar 15

16 Frågor om ansvarsuppgifter
Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer rätt svar fram.

17 Flervalsfrågor Vilka är zonordförandes tre främsta uppgifter
Att delta i möten Att informera Att ge råd eller träna Samordna utrustning Motivera klubbtjänstemän

18 Flervalsfrågor Vilka svar är en zonordförandes tidskrävande uppgifter? Välj tre. Arrangera och leda zonmöten Delta i distriktsmöten Besöka klubbar och skriva besöksrapporter Kontrollera klubbars effektivitet och ekonomi Förse distriktets medlemsregister med uppgifter om klubbtjänstemännens namn och adresser

19 Flervalsfrågor Vilka frågor är dåliga råd till en zonordförande? Välj tre. Senarelägga diskussion om ett problem Berömma klubbar som varit framgångsrika Vänta på att klubbtjänstemän kontaktar dig Ta kontakt en gång var tredje månad Svara på e-post eller samtal inom 24 timmar

20 Flervalsfrågor Vilka rapporter tar en zonordförande emot?
PU-101 rapport om ny klubbstyrelse Klubbstatusrapport Månatlig medlemsrapport Klubbarnas aktivitetsrapport Rapport över nedläggning av klubbar

21 Rast? Behöver du ta rast innan du börjar med nästa del som handlar om motivation? 21

22 Varför vill du åta dig det utmanande uppdraget som zonordförande?
Motivation Varför vill du åta dig det utmanande uppdraget som zonordförande?

23 Definition Motivation beskriver de faktorer inom en människa som initierar, kvarhåller och styr beteendet mot ett mål. Dessa faktorer är orsak till människors agerande och beteenden; varför de gör vad de gör.

24 Människans behovsnivåer
Psykologen Abraham Maslow har fastställt att människor måste fylla sina behov i prioriterad ordningsföljd. Mat, vatten eller överlevnadsbehoven måste fyllas först och därefter kommer bostad eller skydd. Den tredje nivån är sociala behov följda av ökat egenvärde och självförverkligande.

25 Människans behovsnivåer
Nivå1: Fysiologiska behov: Mat, vatten och sådant som behövs för fysisk överlevnad Nivå 2: Trygghetsbehov: Bostad, skydd, säkerhet mot faror Nivå 3: Sociala behov: Att tillhöra en grupp, ha meningsfulla relationer

26 Människans behovsnivåer (forts.)
Nivå 4: Behov av ökat egenvärde: Få erkänsla, att lyckas Nivå 5: Behov av självförverkligande: Att optimera sina personliga möjligheter Lägre behovsnivåer måste fyllas först innan man kan fokusera på de högre.

27 Motivationsteorier Följande teorier om mänsklig motivation kommer att förklaras: Douglas McGregors teori X och teori Y David McClellands motivationsteori

28 McGregors teori X om att leda människor
Människor ogillar och undviker arbete Människor måste tvingas till att arbeta genom hot eller bestraffning Människor måste kontrolleras Människor föredrar att ledas

29 McGregors teori Y om att leda människor
Människor ser arbete som lika naturligt som lek eller vila Människor lär sig att acceptera och ta ansvar Människor tar egna initiativ för att lösa uppgifter som anförtrotts dem Människor använder kreativitet för att lösa organisationsproblem

30 McGregors teori Y om att leda människor
Duktiga och delaktiga modechefer använder teori Y och får därigenom fram bättre prestationer eller resultat. Den här ledarstilen låter människor att själva utveckla sina färdigheter och öka sitt självförtroende.

31 David McClellands teori om motivation
Under sina 20 års studier fastställde McClelland tre typer av motivations-behov: Tillhörighet, kraft eller auktoritet och att lyckas

32 McClellands motivationsteori
Tillhörighetsmotiverad person behöver vänskapliga relationer och samvaro med andra personer (lagspelare). Behöver vara omtyckt och ha gott anseende. Vill gärna vara med i en klubb och ha kommittéuppdrag.

33 McClellands motivationsteori
Resultatsmotiverad person söker uppnå realistiska men utmanande mål och befordran. Behöver feedback avseende resultat och framsteg samt vill ha känsla av att lyckas. Motiverar gärna en kommitté eller klubb att uppnå önskade mål.

34 McClellands motivationsteori
Den som är motiverad av kraft och auktoritet har behov av att vara inflytelserik, effektiv och vill göra intryck. Har ett starkt behov av att leda och få sina idéer accepterade. Söker personlig prestige. Kan utses som kommittéordförande, klubb-tjänsteman eller instruktör.

35 Resurs för motivationsutbildning
Kurs på webbplatsen om medlemsmotivation

36 Hur man motiverar klubbpresidenter?
Lära känna var och en och ta reda på vad som motiverar dem Fråga varför de accepterade befattningen som klubbpresident Ge ett erkännande baserat på varje persons motivation (vad är viktigt för honom/henne)

37 Lär känna dina klubbar Tala med din företrädare eller erfaren lion-medlem i distriktet om din klubbs historia och speciella projekt och uppdrag Ta reda på när varje klubb chartrades, gick ihop med annan klubb eller reorganiserades Fråga din företrädare om det tidigare fanns problem som du bör känna till

38 Klubbens excellensutmärkelse
Den här utmärkelsen ges till en klubb som är effektiv, betalar sina räkningar och skickar in sina rapporter i tid Ger erkänsla till klubbmedlemmar som motiverar andra tjänstemän att utföra sina uppgifter i god tid Ansökan om klubbpresidentens excellensutmärkelse skall skickas till distriktsguvernören

39 Konsten att ge erkänsla
En erkänsla bör anpassas till aktuell person, presenteras i rätt tid och passa prestationen Publikationen Konsten att ge erkänsla ger mer information om vikten av detta

40 Informella utmärkelser
Informella utmärkelser utdelas vid det till-fälle prestationerna utförts under året En utmärkelse bör skräddarsys efter aktuell mottagare. Kan till exempel vara en biljett till ett sportevenemang om personen är sportentusiast Flera specifika idéer och förslag ges i publikationen “Konsten att ge erkänsla”

41 Formella utmärkelser Lionklubbarna har många formella ut-märkelser (nålar, plaketter, certifikat) för enskilda lionmedlemmar, klubbar, distrikt, multipeldistrikt och icke lionmedlemmar Information och publikationer på LCI:s webbplats ger närmare information om hur man förtjänar dessa utmärkelser

42 Sammanfattning Det finns många sätt att motivera en person på men det är viktigt att komma ihåg att motivation är unik för varje människa. Nu när du känner till de många olika sätten, använd dem på rätt sätt för varje enskild lionmedlem.

43 Frågor om motivation Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer rätt svar fram.

44 Människans behovsnivåer
Matcha Maslows behovsnivåer med rätt beskrivning. Sociala behov Nivå 1 Höja sitt egenvärde Nivå 2 Självförverkligande Nivå 3 Överlevnad, mat, vatten Nivå 4 Nivå 5 Säkerhet, skydd, bostad

45 Motivationsteorier Matcha respektive teori med rätt beskrivning.
Samhörighet med andra människor, social samverkan Teori X Att nå personliga mål, självut- veckling Teori Y Vill ha makt och auktoritet, behov av att påverka andra McClelland Människor måste övervakas noga McClelland McClelland Arbete är naturligt och glädjande

46 Flervalsfråga Vilken utmärkelse avser allmänna klubbprestationer?
100 % LCIF stödjande medlemmar Klubbens excellensutmärkelse Vinnare i fototävlingen om miljö Vinnare i distriktets fredsaffischtävling

47 Flervalsfråga Vilka utmärkelser är exempel på informell erkänsla? Välj tre. Excellencecertifikat för miljöaktivitet Presentkort för middag på en restaurang Biljetter till ett idrottsevenemang Artikel i distriktets nyhetsbrev om en lionmedlems fina arbete för i ett ungdomsprojekt Plakett till en lionmedlem som arbetat för förändring i sin klubb

48 Flervalsfråga Vilka av följande påståenden är korrekta om motivation?
Motivation är unik för varje människa Små gåvor som nålar motiverar alltid alla Personliga utmaningar kan motivera en lionmedlem Relationer och beslutsfattande kan vara en motivationsfaktor Konkurrens och tävlan ökar alltid resultaten

49 Rast? Behöver du ta en rast innan övergången till nästa del som handlar om kommunikation? 49

50 Menade du vad du sa alldeles nyss?
Kommunikation Menade du vad du sa alldeles nyss?

51 Kommunikation – En process med många variabler
Talare och lyssnare Ordval Språkförståelse Kulturella sammanhang Kroppsspråk som förtydligar Kontrollera alltid att lyssnarna förstår vad som sägs.

52 Kommunikation – En viktig färdighet för en zonordförande
Hur tänker du kommunicera med klubbarna? Tillhandahålla information Kommunicera regelbundet Erbjuda hjälp Berömma klubbarnas framgång

53 Tillhandahålla information
Distriktets matrikel samt distriktets evenemang och program Riksmötet och olika evenemang Verksamhetsårets internationella tema Andra klubbars lyckade aktiviteter Utmärkelser som kan intressera klubbarna

54 Regelbunden kommunikation
Frekvent kommunikation är enkelt genom e-post, telefon eller fax – gör upp med varje klubbpresident om bästa sättet Klubbar kontaktar inte alltid dig om sina problem, därför bör du kontakta dem. Påminnelser kan och bör ges varje månad

55 Erbjud hjälp Tala med klubbarna och deras styrelser om hur man planerar aktiviteter, samlar in pengar eller ökar medlemmarnas retention Förmedla klubbkontakt med någon med erfarenhet av att delta i ungdomsutbyte Informera klubbarna om var man kan få tag i olika typer av utrustning

56 Beröm klubbarnas framgångar
Fråga vilka aktiviteter klubben har gjort Informera klubben om hur den kan berätta om sitt arbete i distriktets nyhetsbrev Beröm för bra PR eller ökat antal nya med-lemmar stimulerar klubbtjänstemännen till fortsatta ansträngningar

57 En klubbs främsta resurs
Som zonordförande är du den främsta resursen för klubbarna i din zon. Håll alltid kommunikationen öppen.

58 Sammanfattning Zonordföranden är en mycket nödvändig person för att informera och stimulera klubbtjänstemän och för att skapa positiva och aktiva klubbar i distriktet.

59 Frågor om kommunikation
Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer det rätta svaret fram.

60 Flervalsfråga Vad ingår i kommunikation? Markera fyra.
Talare och lyssnare Ordval Tonfall Geografisk belägenhet Kroppsspråk

61 Flervalsfråga Vilka prioriteringar gäller för en zonordförande vid kommunikation? Tillhandahålla information Erbjuda hjälp Kommunicera via telefon Berömma klubbarnas framgångar Kommunicera ofta

62 Flervalsfråga Vilka är skälen till regelbunden kommunikation?
Det är ett krav i jobbet Man kan ge månadsvisa påminnelser Det ger möjlighet att diskutera olika problem Ger kontakter i klubbar med liknande projektidéer Samlar information om klubbaktiviteter

63 Rast? Behöver du ta en rast innan du börjar nästa del som handlar om problemlösning? 63

64 Hur kan man lösa detta problem?
Att lösa problem Hur kan man lösa detta problem?

65 Definition Ett problem är ett hinder som gör det svårt att nå ett önskat mål, en föresats eller syfte. Det kan handla om en situation, ett villkor eller en fråga som måste lösas.

66 Problemlösningsprocess
Problemlösning är en viktig tankeprocess som används när en person eller grupp av personer inte vet hur man går från ett givet läge till ett önskat resultat. En process i fem steg kan leda fram till en lösning.

67 Steg 1 – Definiera problemet
Klargör vad som hindrar dig från att nå målet Är det just det som är problemet eller är det ett symptom på ett större problem? Är problemet värt att lösa? Vilka förhållanden bör lösningen tillfreds-ställa?

68 Steg 2 – Samla information
Tala med dem som påverkas av problemet Be om närmare information om iakttagelser Se över resultat av tidigare lösningar Be om synpunkter från tjänstemän, kommittéer eller beslutsfattare Intervjua experter om deras råd

69 Steg 3 – Utveckla alternativa lösningar
Titta på problemet på ett annat sätt, ur en annan synvinkel Kläck nya idéer och gör en lista på alla alternativ som bör beaktas Gå igenom alternativen för att hitta nya eller spännande lösningar och förslag Uteslut sådant som du bedömer kommer att mötas av hårt motstånd

70 Steg 4.1 – Tänk på alternativ
Tänk på följande kännetecken för respektive alternativ: Lämplighet: Etiskt och praktiskt Genomförbarhet: Är det ekonomiskt försvarbart och i övrigt möjligt att lösa problemet Flexibilitet: Förmåga att klara av oväntade re-sultat, se nya möjligheter och avsätta den tid för kontroll som behövs när du väl börjar lösningen

71 Steg 4.2 – Välj det bästa alternativet
Välj den bästa lösningen. (Det finns ingen perfekt lösning) Be en expert uttala sig om den lösning du har valt Beakta din intuition om lösningen Tänk på en kompromisslösning om så behövs

72 Steg 5 – Genomföra beslut
Om du inte genomför ditt valda alternativ har du inte löst problemet. Gör upp en arbetsplan med olika steg Informera inblandade och intresserade Kontrollera arbetet (resultat och förlopp) Kompromissa eller anpassa planerna vid behov

73 Instruera dina klubbtjänstemän
Lär dem 5-stegsprocessen Bygg upp deras förtroende Uppmuntra dem till att lösa sina problem utan din medverkan Ge kommentarer och idéer om deras resultat

74 Ta tag i problemen tidigt, inte senare
Problem försvinner inte av sig själva Uppskjutna problem blir en allt större ut-maning med allt fler personer inblandade Att ignorera ett problem kan skapa relations-konflikter bland lionmedlemmarna

75 Distriktets resurspersoner
Andra zonordförande Regionordförande Distriktets GMT- och GLT-koordinatorer 2:a vice distriktsguvernör 1:a vice distriktsguvernör Distriktsguvernör

76 LCI-resurser Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå
Konfliktlösningsförfarande på distriktsnivå Konfliktlösningsförfarande på MD-nivå

77 Sammanfattning Att ha förmåga att lösa problem är en mycket viktig egenskap för en zonordförande. Tänk på att lösa problemen med 5-stegsprocessen så snart som möjligt. Be vid behov distriktets resurspersoner om hjälp.

78 Frågor om problemlösning
Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer det rätta svaret fram.

79 Åtgärder i rätt ordningsföljd
Matcha stegen i ordningsföljden med dess rätta åtgärd. 1 Utveckla alternativ 2 Definiera problemet 3 Samla information 4 Genomföra beslut 5 Välja alternativ

80 Flervalsfråga Vilka av följande punkter är resurser för problemlösning? LCIF-koordinator Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå Erfarna zonordförande Regionordförande 2:a vice distriktsguvernör

81 Rast? Behöver du en rast innan du börjar nästa del som handlar om målsättning? 81

82 Hur kommer du att uppnå det till slutet av året?
Målsättning Hur kommer du att uppnå det till slutet av året?

83 Mål Ett mål är ett resultat som du vill nå fram till vid ett specifikt tillfälle. Det är det slut-resultat som ditt arbete är inriktat mot.

84 Fördelar med mål Forskning visar att de människor som ständigt sätter upp mål har en hög pre-stationsnivå. Genom att besluta vad som är viktigt för dig och vad du vill åstadkomma stakar du ut vägen till framgång

85 Fördelar med mål (forts.)
När du uppnår dina mål får du större självförtroende När du väl vet vad du vill åstadkomma blir du inte distraherad av oviktiga saker.

86 Tydliga mål Mätbara Genomförbara Realistiska Tidsbundna
Tydliga mål, som kan förstås av alla, redogör för förväntade resultat och när de beräknas vara uppnådda. Sådana mål är: Specifika Mätbara Genomförbara Realistiska Tidsbundna

87 Exempel på ett tydligt mål
Klubben skall senast den 1 februari under innevarande verksamhetsår ha rekryterat 12 kvinnliga medlemmar.

88 Olika slag av klubbmål Penninginsamling för hjälpverksamhet
Ledarskapsutveckling Medlemsrekrytering PR/tidningsartiklar Kvarhållande av medlemmar Stöd till LCIF

89 Exempel på klubbmål 1 Att senast den 30 november ha rekryterat 10 nya medlemmar. Klicka för att se handlingsplan

90 Exempel på klubbmål 2 Att i slutet av innevarande verksamhetsår ha kvar 95 % av klubbens medlemmar. Klicka för att se handlingsplan

91 Exempel på klubbmål 3 Att senast i slutet av mars bli en klubb med 100 % LCIF stödjande medlemskap. Klicka för att se handlingsplan

92 Handlingsplaner En handlingsplan skall innehålla: Åtgärder Vem gör vad
Slutdatum Resultat Klicka för att se ett dokument om handlingsplaner

93 Handlingsplan 1 Medlemmar inbjuder potentiella medlemmar att hjälpa till vid ett projekt i september Medlemskommittén organiserar ett informellt öppet hus-möte i oktober och inbjuder potentiella medlemmar att träffa klubben Medlemmarnas faddrar inbjuder i november intresserade människor att bli medlemmar bakåt

94 Handlingsplan 2 I juli diskuterar medlemskommittén med medlemmarna om deras klubbengagemang I november undersöker medlemskommittén hur medlemmarna är tillfreds med sitt med-lemskap i klubben I maj arrangerar klubben ett planeringsmöte för nästa års aktiviteter och projekt bakåt

95 Handlingsplan 3 Distriktets LCIF-koordinator inbjuds till att presentera ett informellt program vid klubbens oktobermöte En annan klubb visar vid klubbens novembermöte diabilder om sitt projekt för ögonundersökning Vid januarimötet föreslår klubbstyrelsen att stödja LCIF med 20 dollar per medlem bakåt

96 Sammanfattning Mål – speciell mätbar uppgift om önskat resultat vid bestämd tid Handlingsplan – detaljerad information om hur och vilka som skall nå specifika mål vid bestämd tid Önskemål – ett mål utan någon handlings-plan

97 Sammanfattning Nu har du gått igenom tänkbara klubbmål
Vilka mål har du som zonordförande? Skriv upp några egna förslag på mål Se till att de är specifika, mätbara, genom-förbara, realistiska och tidsbundna

98 Sammanfattning För att ytterligare träna på att sätta mål kan du gå in på LCI:s hemsida och klicka på Målsättningskurs

99 Frågor om målsättning och handlingsplaner
Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer det rätta svaret fram.

100 Flervalsfråga Vad är ett mål? Något som kommer att förändras
Speciellt angivet mätbart och önskat resultat som skall vara uppnått vid bestämd tid Detaljerad plan över hur, vem och när man kommer att nå specifika resultat Beräknad tid för arbete Budget för kostnader och resurser som behövs för en handlingsplan

101 Flervalsfråga Vad är en handlingsplan?
En önskan om att något skall förändras Speciellt angivet mätbart och önskat resultat som skall vara uppnått vid bestämd tid Detaljerad plan över hur, vem och när man kommer att nå specifika resultat Beräknad tid för arbetet Budget för kostnader och resurser som behövs för en handlingsplan

102 Flervalsfråga Vad är ett önskemål?
Uttalad önskan om förändring utan detaljerad plan Angivet specifikt mätbart resultat som skall vara slutfört vid speciell tid Detaljerad plan över hur, vem och när man kommer att nå specicifika resultat Beräknad tid för arbete Budget för kostnader och resurser som behövs för en handlingsplan

103 Flervalsfråga Vad ingår i en handlingsplan?
Åtgärder och metoder man planerar att använda Vem skall göra vad Kostnader för varje arbetsmoment Resultat som visar att man har uppnått målet Tidpunkt när arbetet skall vara avslutat

104 Rast? Behöver du en rast innan du går över till nästa del som handlar om att träna?

105 Ditt uppträdande påverkar hela laget
Att träna Ditt uppträdande påverkar hela laget

106 Definition Att träna är den process du använder för att ge individer kraft att ta fram sitt bästa för att nå uppsatta mål.

107 Fördelar med träning Det hjälper mina klubbpresidenter om de vet att jag kan förbättra deras kunskaper om program för rekrytering och retention och hur man genomför dem. Det kan innebära att berömma och förstärka ett fortsatt bra uppträdande eller att ge stöd och vägledning när de känner sig osäkra och tillfälle till förbättring finns.

108 Effektiva tränares egenskaper
Skapar en trygg och komfortabel miljö Arbetar med kraft för att påverka förbättring och individuell tillfredsställelse Kommunicerar för att utveckla förståelse och respekt Följer upp ömsesidigt överenskomna mål-sättningar

109 Träning – En 5-stegsprocess
Klarlägga uppträdande Förklara innebörden Förstärka eller tillrättavisa Vara överens om en plan Följa upp

110 1. Klarlägga uppträdande
Fokusera på beteende och uppträdande, inte på person Beakta både positivt beteende och sådant som bör förbättras Vara bestämd och noggrann

111 2. Förklara innebörden Förklara vad som händer när personen upppträder på ett visst sätt Förklara vem och vad som direkt påverkas Förklara hur detta kan påverka allt upp-trädande

112 3. Förstärka eller tillrättavisa
Fokusera på uppträdande Förstärka speciellt positivt uppträdande för att motivera Ge exempel på uppträdande när det är nödvändigt att tillrättavisa

113 4. Komma överens om en plan
Komma överens om problemets orsak eller anledning till framgång Diskutera en lösning gemensamt Tillsammans göra en arbetsplan för förändring Få ett förtroende och erbjuda understöd

114 5. Uppföljning Anteckna sessionens resultat
Håll regelbunden kontakt för uppdatering av arbetsplanen Göra en ny plan om så behövs

115 Vad träning innebär Träning kan innebära att man berömmer och förstärker ett fortsatt gott uppträdande eller ger stöd och vägledning när de känner sig osäkra och när det finns tillfälle till för-bättring.

116 Vad träning inte är Att säga till folk vad de skall göra
Att straffa någon för dåligt arbete Att träna någon utan dennes medverkan En engångsföreteelse och sedan bortglömd

117 Avslut Träning är till fördel för alla inblandade, den som tränas, klubben och distriktet, dem som behöver Lions hjälp, Lions Clubs International och för tränaren själv.

118 Frågor om träning Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer det rätta svaret fram.

119 Flervalsfråga Vad är träning? Att säga till folk vad de skall göra
Att ge stöd och vägledning för att förbättra uppträdande Att bestraffa någon för dåligt arbete Att förstärka ett gott arbete så att det fortsätter Att ge individer kraft att göra sitt allra bästa

120 Flervalsfråga Vilka har fördel av träning? Den som tränas
Lionklubben och distriktet Kommunstyrelsen De som behöver Lions hjälp Tränaren själv

121 Flervalsfråga När kan man använda den här träningsprocessen?
När en kommittéordförande inte fullgör sitt ansvar När bowlinglaget har dåliga resultat När klubbmötena inte är bra organiserade När klubbens insamlingsaktivitet inte ger bra resultat När klubbsekreteraren inte lämnar in månatliga medlemsrapporten i tid

122 Åtgärder i rätt ordningsföljd
Matcha ordningsföljden på träningsstegen med den åtgärd som beskriver rätt steg. 1 Förstärka eller rätta 2 Klargöra uppträdandet 3 Förklara innebörden 4 Följa upp 5 Vara överens om en plan

123 Rast? Behöver du ta en rast innan du börjar nästa del som handlar om rapporter och resurser? 123

124 Rapporter och resurser
Har du vad som behövs när du skall skicka in eller använda det?

125 Rapporter som skall skickas in
Klubbesöksrapporter som ger distrikts-guvernören värdefull information Översikt över och bedömning av hur klubbarna fungerar (klubbesöksrapport) Rapporter från distriktsguvernörens rådgivande kommittés möten i zonen

126 Rapporter som du får eller har tillgång till
Kopior på klubbarnas månadsvisa medlemsrapporter om förändringar i medlemskapet Kopior på klubbarnas nyhetsbrev Klubbarnas aktivitetsrapporter

127 Klubbrelaterade rapporter som distriktsguvernören får
Månatlig klubbstatusrapport Månatliga kontoutdrag – sammanställning av utestående skulder och senaste till LCI inskickade rapporter Rapporter om nedläggning av klubbar

128 Klubbens kontoutdrag Kan begäras för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter om fakturor och betalningar En lista över inbetalningar och debiteringar Kontakta

129 Annat Det kan också finnas andra rapporter som berör rekryteringskampanjer eller insamlingskampanjer Du kan bli ombedd att nominera lionmedlemmar för distriktsutmärkelser

130 LCI:s zonresurser (sida 1)
LCI:s olika publikationer på internet Handbok för klubbtjänstemän (LA-15) Zonordförandes handbok (DA-100) Stadgar och arbetsordning för lionklubbar (LA-2)

131 LCI:s resurser om Lions (sida 1)
LCI:s historia Melvin Jones Helen Keller Beslut om kvinnligt medlemskap1987 Lionklubbar under 20:e århundradet (bok)

132 LCI:s resurser Informationshandbok (ME-13a - f)
Handbok för klubbens retentionordförande (PRC-7) Presidentens retentionkampanj (PRC-1) Hur utvärderar du din klubb? (ME-15B och ME-15) Lions ledarskapsresurscenter (LCI:s hemsida)

133 LCI:s medlemsresurser
Jag är en Lion (ME-37) Lions gör en skillnad (ME-40) Handbok för klubbens medlemsordförande (ME-44) Installationsceremonier (ME-22) Ansökan om medlemskap (ME-6b)

134 LCI:s medlemsresurser (forts.)
Medlemskommitté på tre personer (ME-29) Fadderskap är ett viktigt ansvar (ME-21) Medlemsinformation (ME-13a - e) Registerrapporter Medlems- och ledarutvecklingsresurser (LCI:s webbplats)

135 LCI:s organisationsresurser
Stadgar och arbetsordning för distrikt (LA-4) Stadgar och arbetsordning (LA-1) Den internationella styrelsens policymanual

136 Frågor om resurser och rapporter
Börja med den första frågan eller valet till vänster. Klicka på det svar du anser vara rätt. När du har klickat kommer det rätta svaret fram.

137 Flervalsfråga Vilka resurser används för att informera klubbtjänstemän? Välj fyra. Handbok för klubbtjänstemän Hur ser era siffror ut? Klubbens excellensutmärkelse Zonordförandens handbok Stadgar och arbetsordning för lionklubb

138 Flervalsfråga Vilka reusrser används vid diskussion om medlemsrekrytering? Välj fyra. Jag är en Lion Medlemskommitté på tre personer Månatliga medlemsrapporter Lions gör en insats Fadderskap ME-21

139 Flervalsfråga Vilka resurser används vid diskussion om retention? Välj fyra. Hur utvärderar du din klubb? Månatliga medlemsrapporter Presidentens retentionkampanj Klubbens excellensprocess Fadderskap ME-21

140 Flervalsfråga Vilka kopior på klubbrapporter efterfrågas av zonordförande? Välj tre. Inrapportering av klubbtjänstemän PU-101 Månatliga kontoutdrag Klubbarnas månatliga medlemsrapporter Klubbarnas aktivitetsrapporter Rapport om nedläggning av klubbar

141 Flervalsfråga Vilka rapporter får distriktsgivernören? Välj tre.
Inrapportering av klubbtjänstemän PU-101 Klubbstatusrapport Klubbarnas månatliga medlemsrapporter Klubbarnas aktivitetsrapporter Rapport om nedläggning av klubbar

142 Flervalsfråga Vilka rapporter används vid problem med eller tvist om en faktura? Välj tre. Inrapportering av klubbtjänstemän PU-101 Klubbstatusrapport Klubbens kontoutdrag Klubbens månatliga medlemsrapporter Rapport om klubbens nedläggning

143 Sammanfattning Du bör nu ha gått igenom alla fem delar av den här kursen Klicka här för att gå tillbaka till bild nummer 5 om du tror att du har missat något

144 Avslut Som zonordförande har du många ansvars-uppgifter och är en nyckelmedlem i distrikts-rådet. Du informerar om din zons klubbars styrka och svagheter. Ditt kunnande om kommunikation, träning och motivation kan påverka ditt distrikts framtid. Tack för att du åtar dig den här utmaningen.

145 Utbildning av zonordförande
Hur man är allt för alla


Ladda ner ppt "Utbildning av zonordförande"

Liknande presentationer


Google-annonser