Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2nd Vice District Governor Online Training

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2nd Vice District Governor Online Training"— Presentationens avskrift:

0 2nd Vice District Governor Online Training
Innan du börjar Utbildning för andra vice distriktsguvernör Den här presentationen bör ses som PowerPoint-bildspel. För att visa som bildspel: 1. Klicka på ‘Bildspel’ på menyn högst uppe på skärmen. 2. Välj ‘Från början’ Frågor? Kontakta din IT-ordförande eller E-Learning Department på

1 2nd Vice District Governor Online Training
Utbildning för andra vice distriktsguvernör Innan du börjar Den här utbildningsmodulen tar cirka minuter. Du kan stoppa den närsomhelst och gå tillbaka till utbildningen när det passar.

2 Utbildning för andra vice distriktsguvernör
Innan du börjar Den här kursen har även en arbetsbok för att ge dig en bättre upplevelse av utbildningen. Har du laddat ner arbetsboken? Om inte, klicka här för att komma till arbetsboken och skriva ut den innan du fortsätter till nästa bild.

3 Så här använder man arbetsboken
Utbildning för andra vice distriktsguvernör Så här använder man arbetsboken Arbetsboken är indelad i fyra avsnitt, och vart och ett motsvarar avsnitten i den här presentationen. Alla avsnitt i arbetsboken ger ytterligare information som kompletterar de ämnen som tas upp. *Under kursen visas den här ikonen och hänvisar till särskilda sidor i arbetsboken.

4 Här finns en länk du kan prova!
Utbildning för andra vice distriktsguvernör Om att navigera Normalt navigerar man från en bild till en annan i presentationen genom att bara klicka en gång med musen. Ibland kan en bild innehålla länkar till resurser på LCI:s webbplats. En grön datormusikon i bildens nedre vänstra hörn indikerar att det finns en länk i bilden. Använd i så fall din egen datormus för att klicka på länken och du blir överförd till den resursen på webbplatsen. Här finns en länk du kan prova!

5 Är du klar att sätta igång?

6 Utbildning för andra vice distriktsguvernör
2nd Vice District Governor Online Training Utbildning för andra vice distriktsguvernör

7 Välkommen! Gratulerar till att du har valts till posten som andra vice distriktsguvernör. Den här kursen ger dig information och resurser för att förbereda dig för din nya post.

8 Kursen innehåller: Information om distriktsguvernörens team
En översikt över ansvarsområden för distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören En beskrivning av specifika ansvarsområden för andra vice distriktsguvernören En förklaring av relationen mellan distriktsguvernörens team och GMT och GLT En lista över resurser för ytterligare utbildning/utveckling

9 Distriktsguvernörens team
Avsnitt 1 Distriktsguvernörens team Det här avsnittet: Identifierar distriktsguvernörens team Beskriver den teambaserade metoden för distriktsguvernörens team och fördelarna med denna metod Gå till sidan 1 i arbetsboken.

10 Teamet Distriktsguvernörens team sköter distriktets verksamhet och administration och använder en teammetod för ett effektivt ledarskap över hela distriktsstrukturen.

11 Distriktets struktur Distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör Distriktsguvernörens team – inklusive distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören – är grunden för distriktsledningen. Distriktssekreterare/kassör Andra vice distriktsguvernör Regionordförande Regionordförande Regionordförande Regionordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Zonordförande Kommittéer Kommittéer Kommittéer Kommittéer

12 En teammetod för distriktsledningen
Distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören är egentligen medlemmar i ett stafettlag. Varje år står distriktsguvernören för ledning med stöd av sina vice distriktsguvernörer. Vid början av Lions verksamhetsår överlämnas ordförandeklubban till nästa teammedlem.

13 Fördelar med en teammetod
Uppgifter delegeras och fördelas vilket ger en effektivare distriktsadministration/-ledning Möjligheter för vice distriktsguvernörer att få erfarenheter Kontinuitet i distriktsadministrationen över åren Främjar en samarbetsinriktad, stödjande teammiljö Lagarbete leder till bättre resultat!

14 Distriktsguvernörens lagarbete i praktiken
Jag har en idé! Min första vice distriktsguvernör kan besöka de klubbar som har problem med att behålla sina medlemmar. Min andra vice distriktsguvernör kan besöka klubbar som begärt mer information om ledarutvecklingsprogram och möjligheter. Det finns så mycket sysslor för distriktsguvernören. Hur ska jag klara av alla klubbesök i år? Sedan besöker jag resten av klubbarna!

15 Framgångsrika distriktsguvernörsteam
”Lagarbete handlar om förmågan att samarbeta för ett gemensamt mål … förmågan till direkta enskilda prestationer för organisationens syften. Den är det bränsle som gör att vanliga människor kan uppnå ovanliga resultat.” Andrew Carnegie, skotskamerikansk industriman, affärsman och filantrop

16 Låt oss repetera! Gå till sidan 2 i arbetsboken och fyll i bedömningen innan du fortsätter till nästa bild.

17 Klicka en gång för att se rätt svar.
Vilka av nedanstående är fördelar med en teammetod för distriktets ledarskap? Klicka en gång för att se rätt svar. Alla nyvalda distriktsguvernörer ska ha minst två års erfarenhet av frågor kring distriktets ledarskap och administration. Teammedlemmar har möjlighet att samarbeta med varandra. Uppgifter kan fördelas effektivt bland teammedlemmarna. En kontinuerlig ordningsföljd för ledarskapet ger en effektivare distriktsadministration.

18 Ansvar för distriktsguvernörens team
Avsnitt 2 Ansvar för distriktsguvernörens team Det här avsnittet ger: En översikt över ansvarsområden för distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören Granskning av ansvarsområden för andra vice distriktsguvernören

19 Distriktsguvernör Distriktsguvernören är högsta chef i distriktet och leder distriktsguvernörens team. Han/hon ansvarar för att övervaka: Första och andra vice distriktsguvernörer distriktssekreterare/kassör andra distriktsrådsmedlemmar region- och zonordförande Distriktsguvernör Andra vice distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör Gå till sidan 3 i arbetsboken för information om distriktsguvernörens ansvarsområden.

20 Senare i kursen ges mer kunskap om GMT/GLT.
Distriktsguvernör Översikt över ansvarsområden: Leder GMT på distriktsnivå och administrerar/främjar medlemstillväxt och bildandet av nya klubbar Leder GLT på distriktsnivå och administrerar/främjar ledarskapsutveckling på klubb-/distriktsnivå Stödjer/främjar LCIF och serviceaktiviteter Är ordförande för distriktsrådet och andra möten i distriktet Sköter distriktets ekonomiska uppgifter Övervakar att klubbarna i distriktet är sunda Senare i kursen ges mer kunskap om GMT/GLT.

21 Distriktsguvernör För den senaste informationen om distriktsguvernörens roller och ansvarsområden, se följande resurser på LCI:s webbplats: Stadgar och arbetsordning för distrikt Internationella styrelsens policymanual Handbok för distriktsguvernörens team

22 Första vice distriktsguvernör
Första vice distriktsguvernören är distriktsguvernörens främsta assistent och deltar direkt i distriktets administration och kan fungera som distriktsguvernörens representant. Detta förbereder första vice distriktsguvernören för en mer effektiv övergång till rollen som distriktsguvernör om han/hon skulle bli officiellt vald eller om en post blir ledig. Andra vice distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör Distriktsguvernör Gå till sidan 4 i arbetsboken för information om första vice distriktsguvernörens ansvarsområden.

23 Första vice distriktsguvernör
Översikt över ansvarsområden: Delta i distriktsrådsmöten och leda möten i distriktsrådsmöten och leda möten i distriktsguvernören frånvaro Assistera med att granska klubbars hälsa och assistera i utvecklingen av planer för att stärka svaga klubbar Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören Tjäna som distriktsguvernörsteamets kontaktperson för GMT Samarbeta med distriktsguvernörens team och GLT för att utveckla/genomföra en plan för distriktets ledarutveckling Senare i kursen ges mer kunskap om GMT/GLT.

24 Första vice distriktsguvernör
För den senaste informationen om första vice distriktsguvernörens roller och ansvarsområden, se följande resurser på LCI:s webbplats: Stadgar och arbetsordning för distrikt Internationella styrelsens policymanual Handbok för distriktsguvernörens team

25 Andra vice distriktsguvernör
Som andra vice distriktsguvernör kan du assistera med distriktets administration och vara distriktsguvernörens representant. Detta förbereder dig för en mer effektiv övergång till rollen som första vice distriktsguvernör om du skulle bli officiellt vald eller om en post blir ledig. Distriktsguvernör Andra vice distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör 25 Gå till sidan 5 i arbetsboken för information om andra vice distriktsguvernörens ansvarsområden.

26 Andra vice distriktsguvernör
Ansvarsområden: Främja organisationens syften Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören Utföra andra uppgifter på uppdrag av den internationella styrelsen Delta i distriktsrådsmöten Leda möten i distriktsguvernörens eller första vice distriktsguvernörens frånvaro

27 Andra vice distriktsguvernör
Ansvarsområden: Delta i guvernörsrådsmöten om så är lämpligt Ha kännedom om klubbars status/hälsa och review månadsfinanserna och assistera distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören i att identifiera/stärka svaga klubbar och potentiellt svaga klubbar Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören Assistera i planering/genomförande av distriktsmöten

28 Andra vice distriktsguvernör
Ansvarsområden: Tjäna som distriktsguvernörsteamets kontaktperson för GLT Samarbeta med distriktsguvernörens team och GMT för att utveckla och genomföra en distriktsövergripande plan för medlemstillväxt Samarbeta med LCIF:s distriktskoordinator och assistera kommittén att nå årets mål genom att främja LCIF i hela distriktet Samarbeta med distriktets IT-kommitté för att främja LCI:s webbplats och Internet för medlemmar/klubbar Ha tillsyn över andra distriktskommittéer på begäran av distriktsguvernören Senare i kursen ges mer kunskap om GMT/GLT.

29 Andra vice distriktsguvernör
För den senaste informationen om första andra distriktsguvernörens roller och ansvarsområden, se följande resurser på LCI:s webbplats: Stadgar och arbetsordning för distrikt Internationella styrelsens policymanual Handbok för distriktsguvernörens team

30 Låt oss repetera! Gå till sidan 6 i arbetsboken och fyll i bedömningen innan du fortsätter till nästa bild.

31 Distriktsguvernör och första vice distriktsguvernör
Klicka för att visa svaren på frågorna i det här fönstret. 1. Distriktsguvernören är distriktets högsta verkställande tjänsteman. Sant Falskt 2. Distriktsguvernören tjänar som distriktsguvernörsteamets kontaktperson för GMT. Förklaring: Distriktsguvernören leder distriktets GMT men första vice distriktsguvernören tjänar som DG-teamets kontaktperson för GMT. 3. Första vice distriktsguvernören hjälper till att utveckla planer för att stärka svaga klubbar i distriktet.

32 Andra vice distriktsguvernör Klicka för att visa svaren på frågorna i det här fönstret.
1. Andra vice distriktsguvernören kan genomföra klubbesök som representant för distriktsguvernören. Sant Falskt 2. Andra vice distriktsguvernören tjänar som distriktsguvernörsteamets viktigaste kontaktperson för GMT. 3. Andra vice distriktsguvernören assisterar inte distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören i planeringen av det årliga distriktsmötet. Förklaring: Andra vice distriktsguvernören förväntas delta i planeringen av distriktsmötet.

33 Distriktsguvernörens team och GMT och GLT
Avsnitt 3 Distriktsguvernörens team och GMT och GLT Det här avsnittet tar upp den teambaserade relationen mellan distriktsguvernörsteamet och GMT och GLT. Gå till sidan 7 i arbetsboken för en kort översikt över GMT och GLT.

34 Vad är GMT och GLT? Det globala medlemsteamet och det globala ledarskapsteamet har strukturer på flera nivåer med tre grundläggande mål: Fortsatt medlemstillväxt, Förbättrade klubbframgångar, Höjd ledarskapskvalitet.

35 Det globala medlemsteamet
Primära syften för GMT: Medlemsutveckling genom nya medlemmar, nya klubbar Uppmuntra klubbens framgångar för att bättre behålla medlemmarna GMT-struktur: GMT i multipeldistrikt - Anordna och möjliggöra planering av medlemsaktiviteter på multipeldistriktsnivå GMT i distrikt Åstadkomma och driva medlemsresultat Säkerställa klubbframgångar GMT konstitutionella områdesledare - Identifiera tillväxtstrategier och direkt medlemsrelaterade aktiviteter i hela det konstitutionella området GMT områdesledare - Motivera och följa upp resultat i flera multipeldistrikt GMT konstitutionella områdesledare GMT områdesledare GMT i multipeldistrikt GMT i distrikt

36 Globala ledarskapsteamet
Primära syften för GLT: Identifiering och utvecklande av potentiella lionledare Träning, utbildning och coachning av befintliga ledare för att maximera deras prestationer GLT-struktur: GLT i distrikt - Identifiera och utveckla kvalificerade ledare i distrikt, zoner och klubbar - Anordna, följa upp och samordna utbildning på multipeldistriktsnivå GLT i multipeldistrikt GLT konstitutionell områdesledare - Identifiera ledarbehov och strategier i hela det konstitutionella området GLT områdesledare - Motivera, övervaka och dela med sig av bästa arbetssätt i flera multipeldistrikt GLT konstitutionell områdesledare GLT områdesledare GLT i multipeldistrikt GLT i distrikt

37 Samarbeta: GMT och GLT Samarbetet mellan GMT och GLT tar upp regionala tillväxt- och utvecklingsbehov, ökar medlemsantalet, förbättrar klubbars hälsa och ökar ledningskvaliteten.

38 Distriktsguvernörens team och GMT/GLT
Distriktsguvernörsteamet är grunden för den teambaserade strukturen för GMT och GLT på distriktsnivå. Distrikts-guvernörernas team GMT GLT Distriktsguvernörernas team tjänar som en viktig del av båda teamen.

39 Distriktsguvernörens team och GMT/GLT
Alla medlemmar i distriktsguvernörsteamet har en given roll som del av GMT och GLT: GMT – D Distriktsguvernör Första och andra vice distriktsguvernörer GMT distriktskoordinator Ytterligare medlemmar GLT – D Distriktsguvernör Första och andra vice distriktsguvernörer GLT distriktskoordinator Ytterligare medlemmar *Som andra vice distriktsguvernör tjänar du som distriktsguvernörsteamets viktigaste kontaktperson för GLT och samarbetar med andra medlemmar i distriktets GLT för att etablera och genomföra en distriktsövergripande ledarutvecklingsplan. För mer information om GMT/GLT och rollerna för distriktsguvernörsteamet, gå till sidorna i arbetsboken.

40 Låt oss repetera! Gå till sidan 10 i arbetsboken och fyll i bedömningen innan du fortsätter till nästa bild.

41 förbättrade klubbframgångar
Fyll i tomrummet för varje påstående med de ord som finns listade längst nere i fönstret. Klicka en gång för att se rätt svar. 1. Målen för GMT och GLT är fortsatt medlemstillväxt, ______________________, och ökad ledarskapskvalitet. 2. Distriktsguvernörsteamet är _________för den teambaserade GMT/GLT distriktsstrukturen. 3. GLT:s distriktskoordinatorer ___________ och ____________ ledare i distrikt, zoner och klubbar. identifiera väljer förbättrade klubbframgångar utveckla främsta grunden nya klubbar

42 ledarskapsutvecklingsplan
Fyll i tomrummet för varje påstående med de ord som finns listade längst nere i fönstret. Klicka en gång för att se rätt svar. 4. _____________ tjänar som DG-teamets viktigaste kontaktperson för GLT. 5. Andra vice distriktsguvernören samarbetar med andra medlemmar i ____________för att sätta upp och genomföra en distriktsövergripande _______________. ledarskapsutvecklingsplan DG-team andra vice DG distriktets GLT distriktets GMT

43 Ytterligare träningsresurser
Avsnitt 4 Ytterligare träningsresurser Gå till sidan 11 i arbetsboken för en lista med ytterligare resurser.

44 Ytterligare träningsresurser
När du nu vet lite mer om posten som andra vice distriktsguvernör är nyckeln till framgång på posten att du är villig att fortsätta lära och utveckla dig samt din förmåga att hitta resurser när de behövs.

45 Ytterligare resurser: Distriktsinformation
Följande LCI-resurser ger allmän information om posten som andra vice distriktsguvernör: Stadgar och arbetsordning för distrikt Internationella styrelsens policymanual Handbok för distriktsguvernörens team Besök också Distriktsresurscentret för att få tillgång till andra distriktsrelaterade LCI-resurser.

46 Ytterligare resurser: LCIF
2nd Vice District Governor Online Training Ytterligare resurser: LCIF Andra vice distriktsguvernören och andra medlemmar av distriktsguvernörens team stödjer LCIF:s distriktskoordinator när han/hon främjar stiftelsen vid stödserviceinsatser runtom i världen. För mer information om att samarbeta med LCIF på den här posten, besök:

47 Ytterligare resurser: Teknik
Andra vice distriktsguvernörer har ansvar för att samarbeta med distriktets IT-kommitté och främja användningen av LCI:s webbplats och Internet för medlemmar och klubbar. LCI:s webbplats kan användas för att: Få allmän LCI-information Skicka in rapporter och visa uppgifter Beställa klubbrekvisita Främja klubbar genom ett e-klubbhus

48 Ytterligare resurser: Ledarskap
Som den viktigaste kontakten med GLT ta sig tid att bekanta sig med ledarresurscentret på LCI:s webbplats. Klicka på bilden för att börja utforska ledarresurscentret!

49 Ytterligare resurser: Onlinekurser
Lions utbildningscenter, som finns på ledarresurscentret, ger ett flertal onlinekurser som ger utbildning och utveckling av viktiga ledarfärdigheter. Beslutsfattande Coachning Kreativitet Ledarskap Att lyssna effektivt Främja innovation Värdera mångfald bland medlemmarna Konfliktlösning Tala offentligt Tillhandahålla samhällsservice Medlemsmotivation Effektiva team Hantera förändring PR Delegering Mötesledning Skriva din egen målbeskrivning Målsättning Mentorskap Klicka här för kursinformation!

50 Utbildningssammanfattning:
Vad har vi lärt oss?

51 Utbildningssammanfattning:
I den här kursen har du lärt dig: Distriktsguvernörens team Ansvarsområden för distriktsguvernörens team Distriktsguvernörens team och GMT/GLT Ytterligare resurser för vidare utveckling *Om du vill gå igenom bilderna och informationen för ett särskilt kursavsnitt igen, använd datorns mus och klicka någon av ovanstående länkar.

52 ”Om man förstår sin egen potential och har självförtroende för sin egen förmåga kan man bygga en bättre värld.” - Anonym

53 Om du har frågor eller kommentarer angående kursen, kontakta
Vi hoppas att du funnit den här kursen informativ och användbar när du inleder din ämbetsperiod som andra vice distriktsguvernör. Om du har frågor eller kommentarer angående kursen, kontakta


Ladda ner ppt "2nd Vice District Governor Online Training"

Liknande presentationer


Google-annonser