Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbpresident Roll, uppgift och ansvar Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbpresident Roll, uppgift och ansvar Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?"— Presentationens avskrift:

1

2 Klubbpresident Roll, uppgift och ansvar

3 Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?

4 När kursen är avslutad kommer du att… •Känna till klubbpresidentens ansvar som anges i Lions Clubs Internationals policy – Känna till arbetsuppgifterna – Kunna utföra klubbpresidentens olika uppgifter •Känna till vilka resurser som finns till hjälp för klubbpresidenten •Vara medveten om vilka förväntningar som finns på en klubbpresident som ledare •Kunna skicka in begärda rapporter i tid

5 Om du redan har gått igenom den här kursen och skulle vilja gå igenom en speciell sektion på nytt klickar du här:

6 Vilken är klubbpresidentens roll?

7 Klubbpresidentens roll Presidenten är klubbens verkställande chef. Presidenten har inte oinskränkt auktoritet i klubben. Det avgörs av: •Hela klubben •Klubbens stadgar och arbetsordning eller •Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning

8 Hur avgör jag vem som har störst auktoritet, klubbens stadgar och arbetsordning eller Lions internationella stadgar och arbetsordning? •Alla föreskrifter, procedurer, stadgar eller konstitutionella bestämmelser som strider mot Lions internationella stadgar och arbetsordning (LA-1) är ogiltiga.

9 Klubbpresidentens roll Presidenten är klubbens verkställande chef Presidenten har inte oinskränkt auktoritet i klubben utan det avgörs av: •Hela klubben •Klubbens stadgar och arbetsordning •Lions internationella stadgar och arbetsordning • och klubbens styrelse

10 Vilka ingår i klubbstyrelsen? I klubbstyrelsen ingår: • och övriga valda ledamöter • Filialsamordnare • Medlemsordförande• Tail twister • Klubbmästare • Kassör • Sekreterare • Vice president(er) • Närmast föregående president • President

11 Klubbpresidentens roll Klubbpresidenten leder alla styrelse- sammanträden och klubbsamman- träden. –Under dessa möten behandlas många saker som presidenten har ansvar för. –Närmare information om detta gås igenom senare i den här kursen.

12 Klubbpresidentens roll Presidenten är aktiv medlem i distrikts- guvernörens rådgivande kommitté i den zon där klubben ingår. – Som aktiv medlem skall presidenten:  Delta i de möten som äger rum i zonen eller regionen  Rapportera kortfattat om sin klubbs aktiviteter och medlemskap •Klubbsekreteraren kan hjälpa till att ta fram rapporten.

13

14 Frågor om presidentens roll Presidenten är klubbens _____________. verkställande chef auktoritet chef för klubbens arbete domare

15 Klubben Allmänheten Internationella stadgar och arbetsordning Styrelsen Klubbens stadgar och arbetsordning Frågor om presidentens roll Presidentens auktoritet härrör från alla nedanstående grupper och dokument UTOM:

16 Frågor om presidentens roll En klubb kan ha en bestämmelse som strider mot Lions internationella stadgar Sant Falskt Alla bestämmelser som strider mot Lions internationella stadgar och arbetsordning är ogiltiga.

17 Närmast föregående president Kommittéordförande Kassör Klubbmästare Sekreterare Frågor om presidentens roll Vilka av följande befattningshavare ingår i klubbens styrelse? Filialklubbsamordnare Vice president(er)

18 Möten Som klubbens verkställande chef spelar presidenten en nyckelroll vid möten.

19 Presidentens uppgifter (Avseende möten) Presidenten kallar till styrelsens och klubbens både ordinarie och extra möten –Sekreteraren bör assistera i utskicket av kallelsen med uppgift om datum, tid och plats –Det är viktigt att ha tillräckligt med tid mellan kallelse och själva mötet för ökat deltagande (speciellt vid extra möten).

20 Presidentens roll (Avseende möten) Presidenten skall också: •Sammanställa en dagordning

21 Presidentens roll (Avseende möten) Vid utformningen av dagordningen bör presidenten: -- Samtala med klubbens tjänstemän och kommitté- ordförande för underlag till dagordningen –Samverka med sekreteraren så att dagordningen anpassas till klubbens speciella behov –Se till att dagordningen är riktig och innehåller aktuella ärenden och diskussionsämnen

22 Presidentens roll (Avseende möten) Dagordningen för ett vanligt klubbmöte bör innehålla: –Presidenten öppnar mötet –Presentation av eventuella gäster –Ett planerat program (tal av inbjuden gäst, underhållning etc.) –Godkännande av tidigare mötesprotokoll

23 Presidentens roll (Avseende möten) –Kassörens rapport –Tidigare bordlagda ärenden –Nya ärenden –Presidenten avslutar mötet Typiska ärenden som ingår i ett klubbsammanträde:

24 Presidentens roll (Avseende mötesplanering) •Att sammanställa en dagordning •Att följa dagordningen under mötet

25 Presidentens roll (Avseende möten) Presidenten leder klubbens möten och ser till att dagordningen följs.

26 Presidentens roll (Avseende möten) –Startar och avslutas i tid –Genomförs smidigt och effektivt –Utgör en bas för presidenten att utesluta eller flytta punkter på dagordningen beroende på tid, vikt och gensvar från medlemmarna •Dessa beslut är nödvändiga för att kunna genomföra ett effektivt möte. Att sammanställa en dagordning och därefter följa den gör att mötena:

27 Presidentens roll (Avseende möten) •Gå igenom kursen Mötesplanering i Lions utbildningscenterMötesplanering •Ladda ner och gå igenom dokumentet Tidsplaneringstekniker Tidsplaneringstekniker För effektiva möten: •Gör före eller efter mötet en checklista för att säkerställa att allt kommit med och behandlats.

28 Presidentens roll (Avseende möten) •Sammanställ en dagordning •Följ dagordningen under mötet •Led mötet parlamentariskt

29 Vad menas med “parlamentarisk mötesordning?” En samling regler som styr mötesordningen. (Hur mötet öppnas, hantering av motioner, hur man begär ordet etc…)

30 Parlamentarisk mötesordning •Ett exempel på parlamentarisk mötesordning är Robert’s Rules of Order (tillämpas ej i Sverige) –Den officiella webbplatsen. [Endast på engelska]Den officiella webbplatsen. –Den här webbsidan ger detaljerad information om Robert’s Rules of Order. Där finns också ett avsnitt med vanliga frågor och svar.

31 Presidentens roll (Avseende möten) •Sammanställa en dagordning •Följa dagordningen under mötet •Leda mötet parlamentariskt •Hantera gruppinteraktion

32 Presidentens roll (Avseende möten) Att hantera gruppinteraktion: –Under mötet kan det hända att konflikter uppstår. –Presidenten är mötets ledande auktoritet och måste veta hur man hanterar den här typen av interaktion.

33 Presidentens roll (Avseende möten) Att hantera gruppinteraktion: •I Lions utbildningscenter finns en kurs om kunskaper i Konfliktlösning.Konfliktlösning. •Presidenten bör också känna till Riktlinjer för konfliktlösning när medling och förlikning är nödvändigt.Riktlinjer för konfliktlösning

34 Presidentens roll (Avseende möten) •Sammanställa en dagordning •Följa dagordningen under mötet •Leda mötet parlamentariskt •Hantera gruppinteraktion •Godkänna mötesprotokoll –Sekreteraren skall innan utskick skicka protokollet till klubbpresidenten för genomläsning.

35

36 Frågor om möten Nya ärenden Kassörens rapportMötets öppnandeProtokollsgenomgångPlanerat program Ange om respektive ärende bör tas med på klubbens dagordning. Tas inte med på dagordningen Tas med på dagordningen

37

38 Presidentens ansvar under mötet: Frågor om möten Avgiftsinsamling Hantera grupp- interaktion Leda mötet parlamentariskt Följa dagordningen Kommittérapporter Under ett klubbmöte ansvarar presidenten för: Följa dagordningen Leda mötet parlamentariskt Hantera gruppinteraktion

39

40 Frågor om möten Vad ingår inte i parlamentarisk mötesledning? Öppna mötet Presentera talare Kaos Hantering av motioner

41

42 Kommittéer Alla klubbar har kommittémedlemmar. Presidenten har många uppdrag som berör klubbens kommittéer.

43 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Presidenten skall utse klubbens såväl permanenta som speciella kommittéer.

44 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) –Fasta kommittéer är permanenta i klubben. –Speciella kommittéer utses för att under begränsad tid handlägga något speciellt ärende. •Detta diagram är en lista på tänkbara kommittéer som en president kan utse.diagram Det finns två slags kommittéer som utses av presidenten:

45 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Varje kommittéordförande är kontaktperson för sin kommitté och leder kommitténs arbete. När du utser en medlem som kommittéordförande: –Försök att matcha hans/hennes kunskaper och erfarenheter med kommitténs uppdrag.

46 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Innan man utser en speciell medlem som ordförande bör man studera lämpligheten… –Gå igenom kommittélistan (bör finnas i klubbarkivet) –Gå igenom medlemsansökningarna för att se med- lemmens intressen (dokumentets övre vänstra hörn)medlemsansökningarna –Avsätt tid för att gå igenom kurserna i Lions utbildningscenter: Effektiva team, Värdera mångfald bland medlemmar och MedlemsmotivationLions utbildningscenter: Effektiva teamMedlemsmotivation

47 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Att välja ut medlemmar för olika kommittéuppdrag som passar deras kunskaper och färdigheter kan stimulera medlemmarna. Dessutom ökar kommittéernas effektivitet när de leds av en medlem med erfarenhet, engagemang och intresse för uppdraget.

48 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) •Utser klubbens fasta och speciella kommittéer –Utnämningen av kommittéordföranden kan tillkännages innan presidenten officiellt har tillträtt sin befattning. –För att tidigarelägga utnämningar måste presidenten få innevarande presidents tillstånd.

49 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Det finns fördelar med att utse dina kommittéordförande tidigt. –Om du kan tillkännage utnämningarna tidigt kan kommittéerna starta sitt arbete redan i början av verksamhetsåret.

50 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Det är viktigt för presidenten att samarbeta med ordförandena för att säkerställa att arbetet fungerar och rapporter kommer in.

51 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Presidenten bör ha regelbunden kontakt med kommittéordförandena. –Effektiv kommunikation kan resultera i förståelse och erkänsla. –Regelbunden kommunikation hjälper kommittéerna att fungera effektivt och vara fokuserade.

52 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Presidenten bör ha regelbunden kontakt med kommittéordförandena. –Kommunicera regelbundet även när kommittéerna inte har några möten och, om möjligt –Delta i några kommittémöten. Försök att besöka varje kommitté minst en gång under ditt år som president. –Kommunikation med kommittéerna skapar en känsla av öppenhet och får medlemmarna att känna sig engagerade.

53 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) När du kommunicerar med kommittéerna följ upp alla oavslutade ärenden. •Använd en checklista för uppföljning –En sådan lista hjälper presidenten att hålla sig informerad och se till att alla ärenden tas om hand. •Använd gott ledarskap

54 Presidentens uppgift (Avseende kommittéer) Presidenten bör studera nedanstående kurser i Lions utbildningscenter för att förbereda sitt arbete med kommittéer: –DelegeringDelegering –HandledningHandledning

55

56 Frågor om kommittéer Speciell kommitté Fast kommitté MedlemskommitténPromenadkommitténLeoklubbprogramNomineringskommittén Ange vilka kommittéer som är fasta eller speciella:

57

58 Frågor om kommittéer När man utser kommittéordförande är det viktigt att beakta aktuell medlems ___________ och ___________. - kunskaper - intresse -arbete -kreativitet - motivation - vänner - yrke - erfarenhet

59

60 Utnämning av ordförande kan tillkännages när som helst innan han/hon tillträder sin befattning. Pågående president måste innan han/hon tillträder sin befattning ha den sittande presidentens tillstånd att tillkännage vilka ordförande som har utnämnts för det kommande verksamhetsåret. Frågor om kommittéer SANT FALSKT

61

62 Kommunikation med kommittéerna medför: Frågor om kommittéer Förståelse Försummelse Effektiva kommittéer Erkänsla (för gott arbete) Fokus Välj de saker som stämmer med påståendet Förståelse Erkänsla (för gott arbete) Effektiva kommittéer Fokus

63

64 Val av klubbtjänstemän Presidenten har även en nyckelroll vid val av klubbtjänstemän.

65 Presidentens uppgift (Avseende val av klubbtjänstemän) •Se till att valen sker enligt Lions stadgar och arbetsordning. •Det är presidentens ansvar att övervaka val av tjänstemän och se till att det sker öppet och inom föreskriven tid.

66 Presidentens uppgift (Avseende val av klubbtjänstemän) •Gå igenom Riktlinjer för val i klubbar (lg22.pdf) som finns på LCI:s hemsida Riktlinjer för val i klubbar (lg22.pdf) –Att känna till informationen i det här dokumentet underlättar för presidenten att övervaka och genomföra valen smidigt. •Se till att valen sker enligt Lions stadgar och arbetsordning

67 Presidentens uppgift (Avseende val av klubbtjänstemän) •Det är presidentens uppgift att utse en nomineringskommitté. •Se till att valen sker enligt Lions stadgar och arbetsordning

68 Presidentens uppgift (Avseende val av klubbtjänstemän) •Nomineringskommittén presenterar för medlemmarna namnen på kandi- daterna till de olika befattningarna. •Presidenten utser de medlemmar som skall ingå i nomineringskommittén. •Nomineringskommittén är en fast kommitté.

69 Presidentens uppgift (Avseende val av klubbtjänstemän) •Se till att val sker enligt Lions stadgar och arbetsordning –Utse en nomineringskommitté –Rapport om klubbtjänstemän (PU-101) •Val av klubbtjänstemän bör ske i april och PU- 101 måste vara Lions internationella huvud- kontor tillhanda senast den 15 maj. •Presidenten skall se till att klubbsekreteraren skickar rapporteringsformuläret PU-101 i tid till Lions Clubs Internationals huvudkontor.

70

71 Presidenten väljer klubbtjänstemän för nästkommande verksamhetsår. Presidenten utser en nomineringskommitté som presenterar namnen på kandidaterna till de olika befattningarna. Alla medlemmar har rätt att rösta. Frågor om val av klubbtjänstemän SANT FALSKT

72

73 Frågor om val av klubbtjänstemän När klubbtjänstemännen har valts skall sekreteraren skicka __________ till Lions Clubs Internationals huvudkontor. Nominerings formuläret Klubbens valformulär Rapportformulär för klubbens tjänstemän Klubbens stadgar & arbetsordning

74

75 Klubbtjänstemän Presidenten samarbetar med andra tjänstemän för att klubben skall fungera smidigt och lösa sina uppgifter.

76 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) •Presidenten, vicepresidenten, sekreteraren och kassören sam- arbetar för att klubben skall vara effektiv och produktiv. •Presidenten måste samarbeta med sekreteraren och kassören i specifika ärenden.

77 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) •I arbetet med sekreteraren och kassören skall presidenten: –Diskutera arkiveringsfrågor •Både sekreteraren och kassören har viktiga uppgifter i arkivering av klubbens handlingar. •Att känna till hur handlingar arkiveras stärker sammanhållningen mellan klubbtjänstemännen.

78 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) •Klubbens tjänstmän bör träffas före eller i början av verksamhetsåret för att diskutera hur protokoll, bokslut och medlemsregister skall arkiveras. Effektivitet och noggrannhet är nyckelfaktorer för att klubben skall fungera effektivt både nu och i framtiden

79 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) •Diskutera arkiveringsfrågor •I slutet av året skall alla handlingar överlämnas till de nya tjänstemännen –Kontinuerlig arkivering underlättar ett smidigt överlämnande

80 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) Presidenten skall hjälpa kassören med särskilda uppgifter. –En av de viktiga uppgifterna är att hjälpa till att upprätta två konton innan budgeten färdigställs.

81 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) Klubben måste ha två konton, ett för aktiviteter och ett för administration –Det administrativa kontot innehåller klubbens avgifter och andra interna medel. –Aktivitetskontot innehåller insamlade medel som inte får användas för administrativa ändamål.

82 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) När du hjälper kassören att ta fram ett budgetförslag: –Beräkna intäkter och kostnader –Prioritera löpande kostnader –Kontrollera klubbens kostnader under året

83 Presidentens roll (Avseende klubbtjänstemän) När du arbetar tillsammans med kassören och sekreteraren, se till: –Att du träffar dem innan året börjar –Att du håller kontakt med dem under hela året –Att uppmana klubbtjänstemännen att rapportera vid klubbens möten •Medlemmar vill veta om sina framgångar och klubbens status

84

85 Presidenten hjälper kassören att lägga upp två (2) konton i klubbens namn. Det är viktigt att varje lionklubb har två konton. Ett konto för administrativa medel och ett för aktivitetsmedel. Frågor om klubbtjänstemän FALSKT SANT

86

87 Intäkter och kostnader Klubbens medlemmar Klubbens kommittéer Kostnadskontroll Kostnadsbehov Frågor om klubbtjänstemän De tre viktigaste sakerna att komma ihåg när man planerar budgeten är:

88

89 Frågor om klubbtjänstemän Finansiella dokument Medlems- register Mötes- protokoll Det är viktigt för klubbtjänstemän att diskutera hur de här tre sakerna skall organiseras innan verksamhetsåret börjar. Finansiella dokument Medlemsregister Gåvor till gäster Firmateckning Mötesprotokoll

90

91 Kommunikation Kommunikation är mycket viktig för att klubbpresidenten skall lyckas.

92 Presidentens roll (Avseende kommunikation) •En effektiv klubb måste känna till nyheter och klubbens aktiviteter. •Medlemmar i en klubb utan effektiv kommunikation blir sannolikt missnöjda och känner ingen kontakt med klubben.

93 Presidentens roll (Avseende kommunikation) –Kommunicera öppet med medlemmarna (kommittéerna) •Var uppmärksam på aktiviteter och kommunicera med kommittéerna om viktiga datum, förväntningar och information –Informera med framförhållning och lämna tillräckligt med tid för gensvar •Se till att det är god tid mellan information och förväntan för en slutlig uppföljning med svar Framgångsrik kommunikation kräver framför- hållning och öppenhet.

94 Presidentens roll (Avseende kommunikation) –Håll medlemmarna uppdaterade om nyheter, viktiga frågor etc… •Informerade medlemmar är mer nöjda och känner sig mer engagerade – öka medlemmarnas tillfredsställelse så håller du dem kvar i klubben –Besvara omgående och professionellt alla brev, fax, e-post och röstmeddelanden •Sekreteraren är klubbens främsta kontaktperson. Även om presidenten personligen kan besvara inkommande frågor är det ändå bäst att delegera detta för snabbare svar.

95

96 En klubb som kommunicerar effektivt har sannolikt fler nöjda och engagerade medlemmar. Frågor om kommunikation FALSKT SANT Kommunikation är mycket viktig för att en klubb- president skall lyckas.

97

98 Frågor om kommunikation Privilegierad Med framförhållningFörsenad Informativ Omgående Framgångsrik Ange om varje nedanstående slag av kommunikation bidrar till en framgångsrik eller en icke framgångsrik klubb. Öppen Icke framgångsrik

99

100 Ledarskap Klubbens medlemmar förväntar sig ledarskap av sin president. Detta innefattar att ge vägledning, motivation och hjälp att lösa problem.

101 Presidentens roll (Avseende ledarskap) •Använd tidigare erfarenheter och till- gängliga resurser för ett gott ledarskap. •Detta innebär att både vara ledare och att utveckla ledarskapet inom klubben. –Kursen Ledarskap i Lions utbildningscenter hjälper dig att utveckla ledarskapsförmåga.Ledarskap

102 Presidentens roll (Avseende ledarskap) •Utnyttja den ledarskapskraft som presidentbefattningen innebär –Bygg upp en gemensam vision bland medlemmarna –Vägled och engagera medlemmarna att nå klubbens mål –Kom ihåg att varje medlem har en viktig roll. Samarbete ger klubben den kraft som behövs – Led genom exempel •Följ Lions etikLions etik

103 Presidentens roll (Avseende ledarskap) –Utveckla kommittéordförande, projektledare och klubbtjänstemän –Gå igenom presentationen Att utveckla ledare på LCI:s hemsida.Att utveckla ledare –Se till att det finns möjligheter för alla medlemmar att pröva på ledarskap –Känn till resurser för ledarskapsutveckling –Uppmuntra till deltagande i ledarskaps- utbildning •Att utveckla och stärka ledarskapskunnande i en klubb är mycket viktigt.

104

105 Klubben vänder sig till presidenten för att få vägledning, motivation och hjälp att lösa problem. Frågor om ledarskap FALSKT SANT Klubbens medlemmar förväntar sig ledarskap av presidenten. De förväntar sig vägledning, motivation och hjälp att lösa problem i klubben.

106

107 Ledarskap Frågor om ledarskap Anlita erfarna medlemmar Utbildning i ledarskap Engagera alla medlemmar Kurser i Lions utbildningscenter Kontrollera kommittéerna Välj möjligheter att utveckla och stärka ledarfärdigheter i din klubb. Engagera alla medlemmar Kurser i Lions utbildningscenter Utbildning i ledarskap

108

109 Resurser En klubbpresident är inte ensam i sin roll. Det finns många resurser till hjälp för presidenten både innan och under verksamhetsåret.

110 Resurser (För klubbpresidenten) •Tjänstemännen är resurser –Regionordförande och zonordförande kan besvara frågor och hjälpa till att lösa eventuella problem under året –Tidigare klubbtjänstemän har erfarenhet och kan ge goda råd –När DG eller VDG besöker klubben ges också möjligheter att lära sig

111 Resurser (För klubbpresidenten) •Viktig publikation –Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2)Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2) •Anger organisation, uppgifter och ansvar för lionklubbar och klubbtjänstemän •Finns på Lions Clubs Internationals hemsida •Uppdateras årligen

112 Resurser (För klubbpresidenten) •Internationellt temaInternationellt tema –Information om den internationella presidentens tema för året. –Information om den internationella presidentens tema finns på Lions Clubs Internationals hemsida.

113 Resurser (För klubbpresidenten) •LCIF (Lions Clubs International Foundation)LCIF –Gå igenom information om LCIF: •Hur man bidrar till LCIFbidrar till LCIF •Stödjande medlem •Melvin Jones Fellowship •LCIF-anslagLCIF-anslag

114 Resurser (För klubbpresidenten) •Nyhetskällor –Tidningen LIONTidningen LION –Lions nyhetsnätverkLions nyhetsnätverk –Lions QuarterlyLions Quarterly

115 Resurser (För klubbpresidenten) •Lions Clubs Internationals hemsidaLions Clubs Internationals hemsida –Viktiga redskap för klubbtjänstemän •KlubbresurscenterKlubbresurscenter •LedarskapsutvecklingLedarskapsutveckling •Programinformation •Klubbrekvisita (beställning) •Medlemsrapporter

116 Resurser (För klubbpresidenten) •Internationella huvudkontoret –Personalen är beredd att hjälpaPersonalen är beredd att hjälpa •Bekanta dig med huvudkontorets organisation och funktioner •Tidningen LION och Lions Clubs Internationals hemsida har en lista på särskilda kontaktnummer

117

118 Frågor om resurser Vilka resurser kan du använda i början av verksamhetsåret? Närmast föregående president Zonordförande Distriktsguvernör Klubbens stadgar och arbetsordning Tidningen Lion

119

120 Planering i förväg Ett effektivt år måste planeras i förväg.

121 Presidentens roll (Avseende planering i förväg) Innan klubbpresidenten börja sitt år bör han/hon: –Förstå medlemmarnas motivation och behov –Gå igenom handboken för klubbtjänstemän –Sätta sig in i hur man leder effektiva och välplanerade möten –Planera sitt deltagande i möten och evenemang i distrikt, multipeldistrikt, distriktsmöte, riksmöte etc…

122 Presidentens roll (Avseende planering i förväg) –Utse kommittéordförande –Sammanträffa med klubbens sekreterare och kassör för att planera det kommande året –Gå igenom Lions utbildningscenter –Känna till befintliga resurser för ett framgångsrikt år som president –Studera kvalifikationerna för Klubb- presidentens excellensutmärkelse

123 Presidentens roll (Avseende planering i förväg) •Känna till samtliga följande publikationer: –Handbok för klubbtjänstemänHandbok för klubbtjänstemän –Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2)Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2) –Normalstadgar och arbetsordning för distrikt (LA-4)Normalstadgar och arbetsordning för distrikt (LA-4) –Internationella stadgar och arbetsordning (LA-1)Internationella stadgar och arbetsordning (LA-1)

124 Årsavslut I slutet av året är det viktigt att avsluta projekt och förbereda de inkommande klubbtjänstemännen. Det finns också andra saker att ta hand om innan du blir närmast föregående president.

125 Presidentens roll (Årsavslut) •Beröm klubben för dess engagerade arbete under året. –Sätt att göra det på genom följande utmärkelser: •Melvin Jones FellowshipMelvin Jones Fellowship •Tygmärke för stödjande medlemskapTygmärke för stödjande medlemskap •Konsten att ge erkänslaKonsten att ge erkänsla •MedlemsutmärkelseMedlemsutmärkelse –Ansök tillsammans med sekreteraren om olika utmärkelser eller hitta på egna

126 Presidentens roll (Årsavslut) •Överlämning till nästa års ledarskapsteam –Gå igenom alla handlingar med styrelsen –Håll ett överlämningsmöte med de nya klubbtjänstemännen –Diskutera övergångsprojekt (samarbete) •Säkerställ god kommunikation för löpande projekt

127 Återblick Är det någon del i kursen som du skulle vilja gå igenom på nytt? –Klubbpresidentens rollKlubbpresidentens roll –MötenMöten –KommittéerKommittéer –Val av klubbtjänstemänVal av klubbtjänstemän –KlubbtjänstemänKlubbtjänstemän –KommunikationKommunikation –LedarskapLedarskap –ResurserResurser –Planering i förvägPlanering i förväg

128


Ladda ner ppt "Klubbpresident Roll, uppgift och ansvar Vad kommer jag att lära mig i den här kursen?"

Liknande presentationer


Google-annonser