Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansförbundets motionsskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansförbundets motionsskola."— Presentationens avskrift:

1 Finansförbundets motionsskola

2 Vad är en motion? Att skriva en motion är ett sätt att påverka hur Finansförbundet ska arbeta. Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring. Det är du som är medlem i Finansförbundet som har rätt att motionera. Motioner kan skrivas av dig själv, av en grupp medlemmar eller av en klubb. Du skriver din motion antingen till klubbens årsmöte, till Förbundsstyrelsen eller till Finansförbundets kongress. En motion måste alltid besvaras – alltså tas upp på årsmötet , av förbundsstyrelsen eller på kongressen – även om den du skriver motionen till inte håller med om innehållet. Genom att skriva en motion är du alltid garanterad att få ditt förslag prövat.

3 Lämna in motionen Motioner till klubben
Som medlem i Finansförbundet kan du motionera till tre olika instanser. Motioner till klubben Handlar ditt förslag om hur du vill att din lokala klubb ska arbeta, skriver du motionen till klubbens årsmöte. Du måste ta reda på vilket datum motionen ska vara inne. Det står i klubbens stadgar hur långt före årsmötet som motionen ska lämnas in. Motioner till förbundsstyrelsen Handlar ditt förslag om hur förbundet ska arbeta kan du skriva din motion till Förbundsstyrelsen. Din motion kommer att behandlas löpande och du får svar inom tre månader vad förbundsstyrelsen beslutade. Självklart kan du också skriva en sådan motion till kongressen istället för till förbundsstyrelsen om det passar in tidsmässigt. Motioner till kongressen Handlar ditt förslag om sådant som bara kongressen kan fatta beslut till exempel stadgar eller ekonomi skriver du motionen till kongressen. Motioner till kongressen ska vara kansliet tillhanda senast tre månader före kongressen. Detta för att förbundsstyrelsen ska ha tid att behandla den, skriva ett svar och sedan skicka ut handlingarna till alla ombud 30 dagar före kongressen.

4 Det här ska en motion innehålla:
Rubrik Namn på motionär Bakgrund/problembeskrivning Bedömning/lösning Yrkande/förslag till beslut

5 1. Rubrik Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den ska vara kort och slagkraftig, och den sammanfattar vad ditt förslag går ut på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till. Du kan överst i motionen också skriva vem du motionerar till: det lokala årsmötet , förbundsstyrelsen eller kongressen. Motion till Kongress 2014 Medlemsrekrytering måste prioriteras Exempel

6 2. Namn på motionär En motion är inte giltig om det inte framgår vem som har skrivit den. Skriv därför ditt namn och namnet på den klubb du tillhör. Är ni flera som skrivit motionen tillsammans, ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en klubb behöver inte alla namn räknas upp. Då kan ni skriva ”Styrelsen för Forex klubb” eller ”Koncernklubben i Nordea” eller liknande. Sven Svensson, X-banken i Mellanstad eller Koncernklubben i Y-banken Kontaktombuden i P-företaget NN, PP, AA, LG – samtliga från Ö-bankens kontor i Mellanstad Exempel

7 3. Bakgrund/problembeskrivning
Inled med en kort beskrivning av det som du idag ser som ett problem, eller som du vill förändra. Försök att få med: Anledning till att motionen behöver skrivas Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder. Finansförbundets medlemsantal har under flera år minskat. Från att i början av talet ha legat närmare är det idag under Då var det inte ovanligt med en organisationsgrad mellan 80 och 90 procent. Idag understiger den 50 procent inom vissa företag. Ska Finansförbundet ha legitimitet och styrka så måste antalet medlemmar öka, men framförallt måste vår organisationsgrad återigen bli sådan att majoriteten av de anställda är medlemmar hos oss. Exempel

8 4. Bedömning/lösning Här berättar du hur du tycker det beskrivna problemet ska lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot de behov som finns. Att prioritera medlemsrekrytering som den viktigaste frågan under den kommande kongressperioden ger Finansförbundet möjlighet att öka medlemsantalet, att uppnå en högre organisationsgrad samt att på det sättet bli en kraft att räkna med inom branschen. I förlängningen handlar det om att utveckla ett starkt och tydligt förbund som bedöms som proaktivt. Som skapar de bästa lösningarna för de anställda i finansbranschen. Detta kan vi uppnå genom att utbilda både förtroendevalda och medlemmar i rekryteringsfrågor. Vi behöver också sätta mål för verksamheten och genomföra en årlig utvärdering av arbetet. Exempel

9 5. Yrkande Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i form av att-satser. Detta kallas för yrkanden. I yrkandet ska du tydligt berätta vad du vill. Tänk på att varje att-sats ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej. Dela därför upp dina olika förslag i olika att-satser. Jag/vi yrkar därför Att uppdra åt kansliet att skapa en utbildning med fokus på medlemsrekrytering Att utbildningen ska rikta sig till både förtroendevalda och medlemmar Att uppdra åt förbundsstyrelsen att årligen göra en utvärdering av rekryteringsverksamheten Att tillse att ekonomiska medel tillförs så att denna verksamhet kan ha högsta prioritet. Att Finansförbundet dessutom ska genomföra en årlig rekryteringskampanj Exempel

10 Motion till klubben, vad händer sedan?
Skriver du en motion till ditt lokala årsmöte, tar klubbstyrelsen ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till årsmötet om hur motionen ska besvaras. Motioner till klubbens årsmöte kan besvaras med: Bifall – din motion går igenom som den är. Din klubb kommer att jobba i enlighet med vad du vill! Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Eller så får du informationen om att arbetet redan pågår. Avslås – din motion går inte igenom.

11 Motioner till förbundsstyrelsen, vad händer sedan?
Behandlar och beslutar Bifall Återkoppling till motionär Besvarad Avslag Återkoppling till motionär som kan skicka motion  Kongress Ej FS bord Motion  Kongressen direkt. Återkoppling till motionär

12 Motion till kongressen, vad händer sedan?
Motioner som skrivs till kongressen behandlas av förbundsstyrelsen. Den tar ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till ombuden vid kongressen, om hur motionen ska besvaras. Motioner som rör frågor som Finansförbundet råder över på egen hand: Bifall – din motion går igenom som den är. Finansförbundet kommer att jobba i enlighet med vad du vill! Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Eller så får du informationen om att arbetet redan pågår. Avslås – din motion går inte igenom.

13 Motioner till kongressen, vad händer sedan? fortsättning
Motioner som rör avtalsfrågor: Tillstyrkes – dina förslag kommer att finnas med i samband med fastställande av avtalskrav. Avstyrkes – dina förslag kommer inte att tas upp i samband med fastställande av avtalskrav.


Ladda ner ppt "Finansförbundets motionsskola."

Liknande presentationer


Google-annonser