Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förluster av bekämpningsmedel och fosfor genom yterosion En bilddokumentation av Henrik Nätterlund HIR Malmöhus i samarbete med Örjan Folkesson, SJV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förluster av bekämpningsmedel och fosfor genom yterosion En bilddokumentation av Henrik Nätterlund HIR Malmöhus i samarbete med Örjan Folkesson, SJV."— Presentationens avskrift:

1 Förluster av bekämpningsmedel och fosfor genom yterosion En bilddokumentation av Henrik Nätterlund HIR Malmöhus i samarbete med Örjan Folkesson, SJV

2 Ytvattenerosion - ett underskattat problem Fosforförluster ”Våra mätningar visar att 90 % av fosforförlusterna kan härstamma från 10 % av arealen och ske under 1 % av tiden. Förlusterna sker både som ytvattenerosion och inre erosion ner genom jorden. På lerjordar kan de fina partiklarna transporteras mycket lång väg” Förluster av bekämpningsmedel ”Kraftiga åskregn under försommaren ger ofelbart stora fynd av bekämpningsmedel i våra typområden för miljöövervakning – Vi har sett att ytvattenerosion är orsaken till en stor del av dessa förluster.” Docent Barbro Ulén, SLU Agr Dr Jenny Kreuger, SLU

3 Åtgärder för att stoppa erosionen Stoppa i fältet då blir skadan minst Vårplöj – om Du kan! Förbättra dräneringen Minska packningen Undvik tiltpackning/harvning på hösten Anlägg avskärande dike med ytvattenintag i känsliga områden Plöj och så vinkelrätt mot fallet Anlägg gräsbevuxen yta runt ytvattenintag Odla vall – om Du kan! Skyddszonen har många uppgifter Skyddszoner är mycket positivt Mindre ytvattenerosion stoppas Vändning och fälttransporter kan ske utan packning och grödskador Sprutning och gödsling kan göras utan risken för vattenförorening

4 Erosion i potatisfält aug -06 Vid odling av höstgrödor minskar erosionen betydligt enligt brukaren

5 Erosion i sockerbetor - risk för förluster av bekämpningsmedel

6 Kraftig erosion i sockerbetsfält trots ganska svag lutning Foto: Anders Adholm HIR Malmöhus

7 Kraftig erosion i vårraps Foto: Stina Olofsson SJV

8 Erosion i höstvete april -06 Erosionen har börjat på grannens fält och fortsätter ned mot ett vattendrag

9 En väl etablerad höstgröda minskar erosionen Foto: Örjan Folkesson SJV

10 Obearbetat har minskat erosionen jämfört med bearbetat Foto: Olof Pålsson HIR Malmöhus

11 Bearbetning på hösten ökar erosionsrisken

12 Erosion trots vinkelrät plöjning

13 Kraftiga rännilar tar med sig jordmaterial Mull och finjord flyttas till de lägsta partierna på fältet

14 Stående vatten pga dålig dränering

15 Vattenflöde direkt ned i brunnen En gräskant runt brunnen kan minska förlusterna av partikelbunden fosfor

16 Dåligt rensad brunn klarar inte allt vatten vid kraftig avrinning

17 Kraftigt vattenflöde i samband med snösmältning Vinkelrät plöjning har inte hjälpt detta år

18 Höstharvning kan öka risken för yterosion p.g.a. slät yta

19 Stående vatten ger rännilar i det höstharvade fältet

20 Höstharvat fält har gett erosion Utför harvningen på våren eller vårplöj om möjligt!

21 Rännilar har bildats p.g.a. att ytvattenbrunnen längre upp inte klarat av allt regnvatten

22 Gräs runt brunn har troligen minskat fosforförlusterna

23 Skyddszon som delvis stoppat erosionen

24 Skyddszon som fångat upp en del eroderat material

25 Otillräcklig skyddszon Gör skyddszonen bredare eller förebygg genom vårplöjning eller avskärande dike längre upp Foto: Örjan Folkesson SJV

26 Höstplöjning med tiltpackare ökar risken för yterosion

27 Till höger har tiltpackaren släppts för att ge grövre struktur som kan minska erosionen

28 Eroderat material har avsatts i dikeskanten

29 Erosion i hjulspår Ingen erosion Foto: Örjan Folkesson SJV

30 Erosionen har uppstått i hjulspåren från höstbekämpningen Foto: Örjan Folkesson SJV

31 Plöjningsfritt - växtmaterial binder jordpartiklarna och minskar erosionen Foto: Örjan Folkesson SJV

32 Erosionen sträcker sig över flera fält. Bör åtgärdas med t ex ett avskärande dike i skiftesgräns.


Ladda ner ppt "Förluster av bekämpningsmedel och fosfor genom yterosion En bilddokumentation av Henrik Nätterlund HIR Malmöhus i samarbete med Örjan Folkesson, SJV."

Liknande presentationer


Google-annonser