Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden.
en webbtjänst för informationsutbyte om ledningar och annan infrastruktur i mark…. som ska minska antalet grävskador och ge förutsättningar för grävsamordning Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är det självklara verktyget för de som behöver information om ledningar inför grävarbeten. Med nya GIS-funktioner vill vi göra det till ett verktyg för samordning och planering för kommuner, myndigheter, ledningsägare, konsulter och entreprenörer. När jag skrev det paper som ligger till grund för dagens föredrag så hade vi precis avslutat ett regeringsuppdrag kring hur Ledningskollen kunde utvecklas för att bättre stödja samordning och samförläggning. Det gör att jag då skrev mycket om de möjligheter vi såg med Ledningskollen i dessa tidigare faser. När jag nu står här så tyckte jag att det var väsentligt att bredda så vi pratar om hela Ledningskollens verksamhet. Hur många är det som Känner till Ledningskollen? Har använt Ledningskollen? Vilka av er har använt den vid grävarbeten på egen fastighet? Vilka är ledningsägare? Vilka har jobbat med att utveckla på våra API? Så här tänker jag lägga upp mina minuter Om Ledningskollen.se, tillblivelse GIS:et i Ledningskollen Utveckling Ledningskollen.se, mer än information om ledningar… Vi har lovat regeringen att Ledningskollen ska bli ännu bättre

2 Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014)
”det grävs av för mycket ledningar, skulle vi inte kunna starta ett projekt kring hur vi skulle kunna minska detta” Förslag till PTS från en operatör 2006 Ledningskollen/Jörgen Nordman

3 Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014)
När ledningar och annan infrastruktur i mark grävs av eller skadas, uppstår många problem. Ledningskollen/Jörgen Nordman

4 Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014)
Vore det inte bra om ledningsägare fick kännedom om att någon vill gräva där de har infrastruktur? om de alltid fick en fråga i förväg, innan grävningen påbörjades? men slapp ta emot och besvara frågor som inte var i närheten av deras intressen? Ledningskollen/Jörgen Nordman

5 Så här började det, året var 2007 samarbete, samarbete, samarbete!
Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014) Så här började det, året var 2007 samarbete, samarbete, samarbete! Ledningskollen/Jörgen Nordman

6 Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst
som hjälper den som ska utföra markarbete att komma i kontakt med berörda ledningsägare. Ska reducera antalet avbrott orsakade av avgrävningar och därmed öka krishanteringsförmågan och stärka kritisk infrastruktur. Kan även användas för samordning (för att möjliggöra samförläggning), i planärenden och vid projektering Även för fastighetsägare (inkl privatpersoner) för grävarbete på egen fastighet En fråga når alla För alla typer av ledningar och infrastruktur

7 Ledningskollen.se – privat-offentlig samverkan
Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014) Ledningskollen.se – privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna Svenska Stadsnätsföreningen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kraftnät Trafikverket PTS Tele2 Telenor Skanova Vattenfall E.On Fortum ComHem TDC Stokab Finansierat av: Användningen av Ledningskollen regleras inte av lag Nyttan för den egna organisationen är incitament! Bakom Ledningskollen.se står ett stort antal företag, myndigheter och organisationer som valt att engagera sig i projektet utifrån den egna och allmänna nyttan av tjänsten. PTS har finansierats utveckling och drift tom Från 2011 finansieras vidareutveckling och drift av PTS tillsammans med Svenska Kraftnät och Trafikverket. Danmark och Holland: Lag! Ledningskollen/Jörgen Nordman 7

8 Ledningskollen ärendetyper
Ledningsanvisning Syfte: Jag ska utföra eller låta utföra arbete i mark och vill få ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Ledningsägare svarar på ”några dagar” Tidshoriont: Några veckor. Underlaget som erhålls får man gräva efter! Projektering Syfte: Jag ska projektera och behöver därför få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur från berörda ledningsägare. Tidshoriont: Några månader Samordning Syfte: Jag planerar/Undersöker förutsättningarna för [ett arbete] och vill komma i kontakt med övriga ledningsägare för att skapa möjlighet till samordning. Typisk tidshorsiont från några månader och upp till ett år. Planärende Syfte: Jag vill komma i kontakt med ledningsägare i pågående planärende för att informera om planärendet och få information om ledningar som finns inom aktuellt planområde. Tidshoriont: halvår-år.

9 Siffror om Ledningskollen.se
Samarbete, nyckel till framgång (Lantmäteriet seminarieserie januari -februari 2014) Siffror om Ledningskollen.se 7 september 2009 Uppsala län 1 december 2010 resten av Sverige 528 ledningsägare +100 per år hittills ärenden 2013 (+14 % från 2012) 23000 av privatpersoner, professionella 90 % ledningsanvisning, 9 % projektering. Resten är samordning och planärenden Över användare Mer än hälften är privatpersoner som oftast bara gör/gjort ett ärende. Ledningskollen/Jörgen Nordman

10 GIS I LEDNINGSKOLLEN?

11 Basen i Ledningskollen är våra ledningsägare och var de har intresse
X X X Inga detaljer sparas i Ledningskollen X X X Ljungby kommun Bara frågor som rör ”fyllda rutor” Avsluta med att berätta om vad mer som lagras för ledningsägarna

12 Vad är GIS i Ledningskollen
Söka Mäta Ladda upp Mata in Rita in När vi började så trodde vi att vi skulle kunna ”få” primärkartor från alla kommuner… Så enkelt var det inte… Kartdata från Lantmäteriet, fysiskt på servrar i ordinarie och redundant miljö Översiktskartan, Terrängkartan, Vägkartan, Tätortskarta samt Plus flygfoton. Adresserna slås upp i LMs data via tjänst köpt från Metria/Idevio (men med fallback hos lk) Geoserver fixar kartorna, Leaflet visar kartorna på klientsidan, FME transformerar filer mellan olika format och koordinatsystem,

13 Vilka ärenden som en ledningsägare får

14 Ledningskollen mobil This year we have developed a version of the service that can be used in a smartphone/mobile/ipads to make it easier to use – especially for personell in the field

15 Ledningskollens API & Ledningsägarmodulen

16 GIS i Ledningskollen: Ledningsägarmodulen (LÄM)
Filformat AutoCAD DXF GML ESRI SHAPE Mapinfo TAB Koordinat Sweref99 TM RT Gon V WGS84 Ledningsägaren laddar in sitt ledningsdata i LÄM När frågor skapas i Ledningskollen matchas ärendegeometrin med buffrad faktiskt ledningsdata LÄM avgör om ärendet berör eller INTE berör LÄM kan svara ”ej berörd” eller bara vara beslutsstöd Finns för nedladdning, används av ett tjugotal ledningsägare

17 GIS i Ledningskollen, API
Microsoft ASP.Net (C#) För de organisationer som vill skapa eller hantera ärenden i egna system Används av stora aktörers kundtjänster för att förenkla ärendehanteringen Av Samlingskartan Göteborg

18 Input till nya eller förbättrade funktioner i Ledningskollen.se
528 ledningsägare Input till nya eller förbättrade funktioner i Ledningskollen.se Styrgrupp Referensgrupp

19 Ledningskollen vid behov av akutuppschaktning Ny web services
Utvecklingsområden 2014 Ledningskollen vid behov av akutuppschaktning I första steget för ledningsägares kundtjänster Ny web services Enklare.. JSON Referensimplementation följer med, Spec finns Allt klart före sommaren Fler skulle ha nytta av att integrera LK i egna system Funktion i Ledningskollen webb kan komma att byggas på ws.

20 Mer, mer, mer information
När nån ska göra grävarbete finns det mycket mer än bara ledningar som är relevant att få info om: Fornlämningar Förorenade områden Marktyp Fastighetsdata Gränser, beteckning, typ av ägare Planer….

21 Grävsamordning kan tjäna fler syften än ”bara snabbare bredbandsutbyggnad
Samhällsnytta Tillgänglighetsbegränsningar i vägar och allmänplatsmark minimeras Längre hållbarhet på ytskikt Kostnadsreducering Slutsatser Kommuner är nyckeln! Samordningsfunktionen i Ledningskollen behöver marknadsföras Ledningskollen behöver utvecklas

22 Markägare: Grävtillstånd och markavtal
Ledningsägare ansöker om schakt/gräv-tillstånd Analys Ärendet registreras och överlämnas till handläggaren Kontroll av ansökan, inledande bedömning Godkännande av ansökan och tillstånd ges Anläggnings-arbete genomförs Anläggning-arbetet slutförs Planering hos Bredbands-operatören Besiktning Eventuell samordning med andra ledningsägare Ledningskollen Markavtal Lednings-ägare Ansvarig handläggare Var, när, hur Karta GIS-fil mm Dela? LK status Ur A-focus rapport för Bredbandsforum juni -13 ”Förstudie av nyttan med en digitaliserad process av marktillträdesrelaterade ärenden hos kommuner ” Bild 2: Process för hantering av grävtillstånd

23 3. En lokal eller regional infrastruktursamordnare borde få en skräddarsydd roll i Ledningskollen
En ny roll som kan se alla ärenden i en eller flera kommuner selektera ärenden och visa dem i lista eller karta

24 9. Mer extern information skull kunna visas i Ledningskollen
Ge möjlighet för kommuner och andra myndigheter att ladda upp geografisk information om exempelvis planområde för visning i Ledningskollens kartvyer. Om en kommun eller myndighet skulle kunna ladda upp områden och tillhörande metadata för exploateringsområden och områden som är föremål för planarbete skulle detta vara relevant information för den som skapar ärenden i Ledningskollen. Dessa områden behöver inte ha intresseområdens kilometerrutor utan kan visas i exakt utbredning.

25 10. Ledningskollen skulle kunna visa upp bredbandskanalisation via ledningsägarmodulen
Ledningsägarmodulen anpassas för att lämna svar om ärendet gällde schakt för bredband skulle frågan matchas mot kanalisationen. ”Vi har kanalisation i delar av det område som ditt ärende avser. Kontakta oss om ni är intresserade av att köpa eller hyra dessa istället för att förlägga egen kanalisation.”

26 Vad är nyttan med Ledningskollen?
För ledningsägare får frågan i förväg, elektroniskt och alltid i samma format får endast relevanta frågor möjlighet till effektivare hantering av ärenden För samhället reducerar antalet grävskador robustare system, undvika störningar kraftigt minskade skadekostnader kan skapa förutsättningar för grävsamordning För frågare når alla som är med i Ledningskollen med en enda förfrågan enkelt, gratis, tillgängligt dygnet runt undviker att orsaka skador som fördyrar projekt 26 26

27 Kolla innan du gräver! www.ledningskollen.se
Kontakt: Rita Hammarstedt PTS projektägare Jörgen Nordman Operativ projektledare Användarstöd för Ledningskollen.se Du berättade ju att i Danmark och i Holland regleras ”deras” Ledningskollen av lag, är det nåt som diskuterats i Sverige också? Svar: Jo, diskuterats har det, senast i regeringsuppdraget om samordning men  hittills har bedömningen varit att det inte behövts. Den formen som vi haft har givit stor frihet att utveckla tjänsten i den riktning som våra användare vill och så länge finansieringen säkras så har inte PTS sett anledning att försöka få till lagstiftning. Det här med grävsamordning och samförläggning är ju ett mantra i många sammanhang inte minst för att få ut bredband. Är Ledningskollen lösningen? Svar: Nja, Ledningskollen i sig är inte lösningen men det kan vara ett verktyg för att visa och upptäcka samordningsmöjligheter. Sen är det massa med hinder som ligger utanför Ledningskollen. Men om Ledningskollen kan hjälpa till att identifiera fler möjligheter så lär det bli mer verkstad också! Vi är ju på Kartdagarna, är det nåt ni saknar i kartan i Ledningskollen? Svar: Mer detaljer, fler huskroppar.. referenspunkter som den som ska använda Ledningskollen kan relatera till när området ska markeras. Flygfoton har blivit ett lyft. När vi drog igång Ledningskollen trodde vi att alla kommuner kunde tillhandahålla sin primärkarta, som en finansiering av Ledningskollen. Det hade varit grymt att ha primärkartan  som bas och vi har faktiskt haft kontakt med nån kommun som ville att vi skulle testa. Ett annat alternativ är förstås fastighetskartan … 27


Ladda ner ppt "Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser