Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialrätten – en översikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialrätten – en översikt"— Presentationens avskrift:

1 Socialrätten – en översikt
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100)

2 Socialtjänstlagen (2001:453)
Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag Vistelseprincip Grundläggande värderingar - demokrati - jämlikhet - solidaritet - trygghet - barnperspektiv

3 Socialtjänstlagen (2001:453)
Vägledande principer - Frivillighet och självbestämmande - Kontinuitetsprincipen - Normalitetsprincipen - Flexibilitet - Närhetsprincipen - Valfrihet - Det förebyggande perspektivet - Individens eget ansvar

4 Socialtjänstlagen (2001:453)
Ingen grupps behov ska vara starkare skyddat än andras men… SoL lyfter fram vissa grupper: - barn och unga, - äldre människor, - människor med funktionsnedsättningar, - missbrukare, - anhörigvårdare, och - brottsoffer

5 Socialtjänstlagen (2001:453)
Rätten till bistånd - Skälig levnadsnivå - Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 1. För sin försörjning (försörjningsstöd) 2. För sin livsföring i övrigt Förvaltningsbesvär

6 Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
När nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg Syftar till att motivera till vård i frivilliga former Tvångsvård ska beslutas om 1. missbruket är fortgående och endast kan brytas genom vård, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, och 3. missbrukaren - utsätter sin fysiska eller psykisk hälsa för allvarlig fara, - löper en uppenbar risk att förstöra livet, eller - kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

7 ”missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel”
- Alkohol omfattar all form av alkohol även av annat slag än drycker som ex teknisk sprit Narkotika omfattar de preparat som enligt narkotikastrafflagen betecknas som narkotika. Läkemedel som smärtstillande medicin och lugnade medicin räknas som narkotika. Varor och preparat som inte är narkotikaklassificerade omfattas ej. Flyktiga lösningsmedel är ex thinner, lim, färger, som inandas.

8 ”utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” - Hälsoindikationen
Ställer krav på en konkret, påtaglig hälsofara som ska styrkas av LVM-utredningen Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a att missbrukarens hälsotillstånd allvarligt försämras om han/hon inte får vård omedelbart – omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM

9 ”löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv” – sociala indikationen
- Avses att personen till följd av missbruk är på väg att slås ut från arbetsmarknad eller utbildning, förlora möjligheten till boende och saknar normala sociala relationer - Tillämpas ofta för yngre personer eller personer som inte redan är utslagna till följd av missbruket.

10 ”befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående” - faroindikationen
åsyftas självmord eller risk för misshandel av närstående Samråd med läkare bör ske för LPT-bedömning Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a en överhängande risk att han/hon skadar sig själv eller någon närstående - omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.

11 Anmälningsskyldighet enligt 6 § LVM
Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med personer med missbruksproblem är skyldiga att anmäla till socialnämnden om någon är i behov av vård enligt LVM. Anmälan ska göras genast i samband med att de får kännedom om detta. Inom hälso- och sjukvården är det läkaren som har anmälningsskyldighet.

12 Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Länsrätten beslutar efter ansökan från socialnämnden Vård ges vid särskilda institutioner (”LVM-hem”) som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS SiS har särskilda befogenheter gentemot dem som vårdas Vården får pågå under högst sex månader Översyn pågår (Dir. 2008:48)

13 Förvaltningslagen (1986:223)
Basregler för handläggning av ärenden och kontakter med allmänheten Serviceskyldighet Samverkan mellan myndigheter Tolk, ombud och biträde Jäv Allmänna krav på handläggning (enkelt, snabbt och billigt) Särskilda krav på handläggning (dokumentation, kommunicering, motivering etc.) Överklagande och andra rättelsemöjligheter

14 Sekretesslagen (1980:100) Socialtjänstsekretessen 7 kap. 4 § SekrL
- uppgifter om enskilds personliga förhållanden - om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men Sekretess bryts av -uppgiftsskyldighet - i vissa i särskilt uppräknade fall (tex. vid brott mot barn) - den enskildes medgivande Översyn pågår (proposition under våren) I enskild verksamhet gäller tystnadsplikt


Ladda ner ppt "Socialrätten – en översikt"

Liknande presentationer


Google-annonser