Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljusdal.se Arbete med Plan mot kränkande behandling för 2014 1.Enkät genomfördes i december 2013. Svarsfrekvensen var 53% av eleverna. Av hela Slottegymnasiets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljusdal.se Arbete med Plan mot kränkande behandling för 2014 1.Enkät genomfördes i december 2013. Svarsfrekvensen var 53% av eleverna. Av hela Slottegymnasiets."— Presentationens avskrift:

1 ljusdal.se Arbete med Plan mot kränkande behandling för 2014 1.Enkät genomfördes i december 2013. Svarsfrekvensen var 53% av eleverna. Av hela Slottegymnasiets 550 elever svarade 290 på enkäten, varav 190 på Skolenhet 1. 2.Under januari 2014 gjordes utvärderingar i varje klass/program på klassrådstid. 3.Möte planeras med representanter från elevråd och personal den 17 mars för att arbeta med årets plan 4.Varje skolenhet måste göra en egen plan mot kränkande behandling. Det är rektors ansvar att se till att man sätter in riktade åtgärder utifrån situationen på den egna skolenheten. På Slottegymnasiet har vi valt att göra arbetet tillsammans även om det utmynnar i två planer.

2 ljusdal.se Analys av ”likabehandlingsenkäten” december 2013, skolenhet 1 Skolenheter: 1:2: Svarande 190 av 380 102 av 170 JA NEJ JA NEJ 1.Jag har fått information om hur diskrimineringslag och skollag 88 12 82 18 ska vara ett skydd mot kränkande behandling? 2.Om jag blir kränkt av en elev eller vuxen så vet jag vem jag ska 93 7 91 9 vända mig till på skolan? 3.Jag behandlar elever med annan etnisk tillhörighet med respekt 96 4 90 10 4.Tjejer och killar behandlas lika i klasrummet? 90 10 92 8 5.Jag bemöter elever med fysisk eller annan funktionsnedsättning 98 2 96 4 med respekt? 6.Jag bemöter alla elever oavsett sexuell läggning med respekt 98 2 84 16 7.Jag upplever att jag blir illa behandlad på skolan? 4 96 8 92 8.Jag upplever att någon annan i min klass blir illa behandlad? 7 93 12 88 9.Jag respekterar religionsfrihet och annan trosuppfattning 98 2 82 18 10.Jag upplever att jag blir sexuellt trakasserad på skolan? 2 98 1 99 11.Jag upplever att någon annan i min klass blir sexuellt trakasserad? 1 99 3 97 12.Jag får delta i alla aktiviteter/delar i undervisningen för mina föräldrar? 97 3 94 6 13.Jag upplever att någon annan i min klass inte får delta i alla 2 98 4 96 aktiviteter/delar i undervisningen för sina föräldrar?

3 ljusdal.se Resultat från klassernas utvärderingar SA11Fråga 2. Önskar att information om diskrimineringslagarna ges varje år i alla årskurser. T ex på klassråd, men bra om rektor kommer och informerar. NA11,12,13Hälsodagen är OK men bör var i annan form. Kortare föreläsningar. EK11Fråga 1 och 2 uppgav 20% av eleverna att de inte fått information. Det visade sig vara p g a missförstånd. EK13Fråga 1. Svårt att ta in i form av föreläsning. Föreslår att man arbetar med lagen och har gruppdiskussioner. ES11Klassen var eniga om att skolan är bra på likabehandling. De framhöll att det är en individuell uppfattning vad man uppfattar som kränkningar därför är det svårt att tolka sådana enkätsvar. Eleverna upplevde Hälsodagen positivt och tycker skolan ska fortsätta med den. BF Fråga 1: De som svarat nej på deltog inte på Hälsodagen när dessa lagar togs upp. Hälsodagen: Bra med heldag men bättre närvarokontroll och att lärarana deltar i aktiviteterna.

4 ljusdal.se Plan mot kränkande behandling för 2013 Aktivitet utifrån enkätfrågorArb.gruppAnsvarig 4. Tjejer och killar behandlas lika i klassrummet Personal ska informeras av bl.a elever om hur de ska behandla elever i klassrumi klassenSkolledning All personal ska gå jämställdhetsutbildning, inom en snar framtid. Skolledning Jämställdhetsfrågor ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbeteklassrådLärarna Klassdag där vi arbetar med att skapa bra klimat, trygghet och arbetsro i klassen Lärarna Elevhälsoteamet ska visa sig ute i klasserna oftareEHT 7 och 8. Upplevelse av att bli illa behandlad Information genom föreläsning eller film om vad som är acceptabelt att uttrycka via sociala media. Polis informera om lagar Skolledning Elevhälsoteamet ska visa sig ute i klasserna oftareEHT Klassdag där vi arbetar med att skapa bra klimat, trygghet och arbetsro i klassen Lärarna Egen punkt. Aktiviteter över klassgränser, hela skolan tillsammans, lärare med elever. Elevrådet, EHT, lärare

5 ljusdal.se 4. Tjejer och killar behandlas lika i klassrummet: Arbetsgrupp Ansvarig Personal ska informeras av bl a elever om hur de ska behandlas i klassrummet. klassen rektor Resultat: Har diskuterats i vissa klasser vid behov. All personal ska gå jämställdhetsutbildning inom snar framtid.Rektor Resultat: Diskuterades i UN i feb 2014. Siktar på att jämställdhetsstrategerna ska arbeta med personalen på gymnasiet med start 2015. Jämställdhetsfrågor ska ingå i skolans systematiska kvalitetetsarbete. Klassråd Lärare Resultat: Till viss del. Finns mer att göra. Klassdag där vi arbetar med att skapa bra klimat, trygghet och arbetsro i klassen.Lärarna Resultat: Görs på en del program, t ex BF, SA, RL. Eleverna måste bli mer delaktiga i planeringen av program- och trivselaktiviteter. Elevhälsoteamet ska visa sig ute i klasserna oftareEHT Resultat: Finns i cafeterian två ggr/vecka. Besöker alla klasser i åk 1. Önskemål att de ska besöker alla klasser 1 ggr/år. Utvärdering av plan mot kränkande behandling för 2013

6 ljusdal.se 7 och 8. Upplevelse av att bli illa behandlad. Arbetsgrupp Ansvarig Information via föreläsning eller film om vad som är acceptabelt att uttrycka sociala media. Polis informera om lagar. Rektor Resultat: Föreläsningar och information på Hälsodagen i september. Elevhälsoteamet ska visa sig ute i klasserna oftareEHT Resultat: Finns i cafeterian två ggr/vecka. Besöker alla klasser i åk 1. Önskemål att de ska besöker alla klasser 1 ggr/år. Klassdag där vi arbetar med att skapa bra klimat, trygghet och arbetsro i klassen.Lärare Resultat: Görs på en del program, t ex BF, SA, RL. Eleverna måste bli mer delaktiga i planeringen av program- och trivselaktiviteter. Aktiviteter över klassgränser, hela skolan tillsammans, elevråd, EHT, Rektorer lärare Resultat: Hälsodagen. Se över organisation till detta år. Bättre organisation. Gärna vid fler tillfällen. Utvärdering av plan mot kränkande behandling för 2013

7 ljusdal.se Dessa områden behöver åtgärdas 2014 Plan mot kränkande behandling för 2014 ska göras utifrån frågorna 1, 3, 6 och 9 När Ansvarig 1. Jag har fått information om hur diskrimineringslag och skollag ska vara ett skydd mot kränkande behandling? Åtgärder: - Fortsätta med temadag/-dagar. Lå 14-15 Rektor - Rektorerna och EHT informerar klasserna i miniaulan september Rektorer Frågorna 3, 6 och 9 ska diskuteras på möte torsdag 3 april kl 14.00-15.00. Det är viktigt att minst 2 elever från varje program deltar. Utse eleverna på klassråd. Önskvärt att också lärare deltar. 3. Jag behandlar elever med annan etnisk tillhörighet med respekt? Åtgärder: 6. Jag bemöter alla elever oavsett sexuell läggning med respekt? Åtgärder: 9. Jag respekterar religionsfrihet och annan trosuppfattning? Åtgärder:

8 ljusdal.se Plan mot kränkande behandling för 2014


Ladda ner ppt "Ljusdal.se Arbete med Plan mot kränkande behandling för 2014 1.Enkät genomfördes i december 2013. Svarsfrekvensen var 53% av eleverna. Av hela Slottegymnasiets."

Liknande presentationer


Google-annonser