Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PALLIATIV VÅRDFILOSOFI Från diagnos till vård i livets slut Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PALLIATIV VÅRDFILOSOFI Från diagnos till vård i livets slut Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN."— Presentationens avskrift:

1 PALLIATIV VÅRDFILOSOFI Från diagnos till vård i livets slut Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN

2 Hög kvalitet i vården Hög kvalitet i vården ( SOU 2001:6) ( SOU 2001:6) Visar ett tydligt samband mellan Tydligt ledarskap Tydligt ledarskap Välutbildad personal Välutbildad personal Tydlig vårdfilosofi Tydlig vårdfilosofi

3

4 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala Utvecklingsfonden Rygge kommune Gränsregional omsorgsfilosofi En investering för framtiden PROJEKTET FINANSIERAS AV Strömstad kommunFredrikstad kommun

5 www.stromstad.se/omsorgsfilosofi www.demenscentrum.se www.aldringoghelse.no

6 Palliativ vård (efter WHOs definition) innebär enl SOU 2001:6 Lindrande vård till personer med obotbara symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos Lindrande vård till personer med obotbara symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos Aktiv helhetsvård för att möta personers fysiska,psykiska,sociala och existentiella behov. Aktiv helhetsvård för att möta personers fysiska,psykiska,sociala och existentiella behov. Hjälpa den sjuke att leva så aktivt och normalt som möjligt till livets slut Hjälpa den sjuke att leva så aktivt och normalt som möjligt till livets slut

7 Det övergripande målet är : Uppnå bästa möjliga livskvalitet för vårdtagare och ge stöd till närstående. Uppnå bästa möjliga livskvalitet för vårdtagare och ge stöd till närstående.

8 Palliativ vårdfilosofi innebär också: Palliativ vårdfilosofi innebär också: 1. Aktiv symtomkontroll fysiska, psykiska och existentiella/andliga problem 2. Medvetet och gemensamt förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både vårdtagare och närstående 3. Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden

9 1 4. Innefattar en tidig fas som är lång och en sen fas som är kort 5. Bekräftar och stödjer närstående 6. Följer upp närstående efter dödsfallet Individuell och personcentrerad vård och omsorg

10 Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar Symtomkontroll Symtomkontroll Kommunikation och relation Kommunikation och relation Närståendestöd Närståendestöd Teamarbete Teamarbete

11 Symtomkontroll Symtomkontroll innebär att: Symtomkontroll innebär att: Förebygga Förebygga Bota Bota Lindra Lindra De symtom som kan uppstå som följd av sjukdomar. De symtom som kan uppstå som följd av sjukdomar. Symtom eller förändrat beteende – alla Symtom eller förändrat beteende – alla beteenden har en betydelse. beteenden har en betydelse.

12 Att med kunskap kunna uppnå en god kontroll av svåra symtom, tex. smärta, illamående, depression, ångest, oro infektion, förstoppning mm, men även frågor om livet, varande och döden Att med kunskap kunna uppnå en god kontroll av svåra symtom, tex. smärta, illamående, depression, ångest, oro infektion, förstoppning mm, men även frågor om livet, varande och döden Människan är; Människan är; fysisk, psykisk, social och existentiell fysisk, psykisk, social och existentiell Viktigt med rätt läkemedel till vårdtagaren Viktigt med rätt läkemedel till vårdtagaren Dokumentation och rapportering – en kvalitetssäkring Dokumentation och rapportering – en kvalitetssäkring

13 Kommunikation och relation 1. Att bli sedd, hörd och förstådd 2. Kroppsspråk, verbal och icke verbal 3. Självinsikt och reflektion 4. Lämna hemma hemma/Lämna jobbet på jobbet 5. Glädje på arbetsplatsen - Din arbetsmiljö - vårdtagarens liv 6. Lära känna/Närhet/Gemenskap/Trygghet 7. Levnadsberättelse 8. Försöka se det som är friskt! Se möjligheter – inte begränsningar! 9. Arbeta med våra sinnen

14 Icke-verbal kommunikation och relation Ansiktsuttryck Ansiktsuttryck Ögonkontakt Ögonkontakt Kroppsspråk: hållning, rörelser, gester, känslor, attityder Kroppsspråk: hållning, rörelser, gester, känslor, attityder Röstläge Röstläge Beröring Beröring Tystnad Tystnad

15 Vanliga hinder i kommunikationen Buller och ljud Buller och ljud Nedsatt syn och hörsel Nedsatt syn och hörsel Nya situationer Nya situationer Trötthet, oro, ängslan Trötthet, oro, ängslan Depressioner Depressioner Generationsskillnader, kulturella skillnader, olika referensramar Generationsskillnader, kulturella skillnader, olika referensramar Bristande intresse Bristande intresse Stress Stress Dubbla budskap Dubbla budskap Många budskap samtidigt Många budskap samtidigt

16 HUMOR OCH GLÄDJE Gör livet meningsfullt Hur gör vi för att göra livet meningsfullt för våra vårdtagare?

17 ETIK Etik är en reflektion över värderingar och normer i vårt förhållningssätt till andra människor, vilket visar sig i våra ord och handlingar. Etik är en reflektion över värderingar och normer i vårt förhållningssätt till andra människor, vilket visar sig i våra ord och handlingar. Grunden i all vård är en humanistisk människosyn. Det finns fyra riktlinjer som upprätthåller etiska principer och som hjälper oss att handla rätt. Grunden i all vård är en humanistisk människosyn. Det finns fyra riktlinjer som upprätthåller etiska principer och som hjälper oss att handla rätt.

18 4 principer - Etik Godhetsprincipen – göra gott, att maximera hälsa, livskvalitet och människovärde Godhetsprincipen – göra gott, att maximera hälsa, livskvalitet och människovärde Icke skada principen – inte skada, att minimera skada, lidande och kränkning Icke skada principen – inte skada, att minimera skada, lidande och kränkning Rättviseprincipen – vara rättvis, att ge lika vård på lika villkor Rättviseprincipen – vara rättvis, att ge lika vård på lika villkor Autonomiprincipen – respektera självbestämmande, integritet och respekt Autonomiprincipen – respektera självbestämmande, integritet och respekt

19 Etiska problemområden Exempel Medicinering Medicinering Grenbälte/Grindar - fallrisk Grenbälte/Grindar - fallrisk Hygien Hygien Närståendes krav kontra vårdtagarens vilja Närståendes krav kontra vårdtagarens vilja Närstående kontra närstående Närstående kontra närstående

20 DEN PALLIATIVA VÅRDFILOSOFIN STÄLLER KRAV OCH FRÅGOR Man får hela tiden ställa frågor till sig själv och till andra i teamet: - Ska vi genomföra detta? - Vad ska vi göra? - Hur gör vi det? - Varför gör vi såhär?

21 Närståendestöd Att se den närstående Att höra på de närstående Att förstå de närstående Närstående i kris Att våga möta sorg och glädje

22 Teamarbete 1. En grupp personer med individuella kompetenser som respekterar varandra kompetenser som respekterar varandra 2. Hög kompetens och engagemang 3. Gemensam vårdideologi 4. Flexibelt arbetssätt 5. Närstående är en del i teamet 6. Hittar helhetslösningar tillsammans 7. Alla arbetar mot samma mål och plan 8. God kommunikation

23 BRYTPUNKTSSAMTAL Samtalen är ett tillfälle för vårdtagaren och deras närstående att uttrycka sina farhågor, önskemål och behov. Samtalen är ett tillfälle för vårdtagaren och deras närstående att uttrycka sina farhågor, önskemål och behov. Vid brytpunktssamtal ska lämpliga personer ur teamet som är berörda vara med Vid brytpunktssamtal ska lämpliga personer ur teamet som är berörda vara med Samtalen skall dokumenteras i omvårdnadsjournal och dessa skall vara tillgängliga dygnet runt

24 BRYTPUNKTSSAMTAL När skall man ha brytpunkssamtal? Existentiella brytpunkter: Existentiella brytpunkter: - Symtom - Diagnos - Funktionsförluster - Annat boende - Funktionsförluster - Döden

25 Exempel på frågeställningar vid samtalet: - Vad menar vi med palliativ vård? - Vad menas med symtomkontroll? - Religiösa och andliga behov som är viktiga - Näringstillförsel/Dropp - Hur vill man som närstående vara delaktig i vården? - Var önskar den boende/närstående att bo sista tiden? - Vilka aktiviteter och upplevelser känns viktiga just nu? - Något speciellt som oroar?

26 ”Resan på väg mot slutet” Den sena fasen Då skall: alla i teamet skall vara informerade om sjukdomens faser alla i teamet skall vara informerade om sjukdomens faser närstående skall ha fått råd, stöd och information, vilket även sker fortlöpande om nuläget närstående skall ha fått råd, stöd och information, vilket även sker fortlöpande om nuläget man skall ha haft etiska diskussioner man skall ha haft etiska diskussioner

27 Vård i livets slut – den sena och korta fasen Kroppen förändras den sista tiden Kroppen förändras den sista tiden Ingen som inte vill skall behöva dö ensam Ingen som inte vill skall behöva dö ensam Närståendestöd Närståendestöd Efterlevandesamtal Efterlevandesamtal

28 ”You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die” “Dame Cicely Saunders” Grundare av palliativ vård

29 ”Alla har vi vår givna roll och det är bara tillsammans som vi kan skapa en god vård för våra vårdtagare och en god och trygg relation med närstående” Wilhelmina Hoffman


Ladda ner ppt "PALLIATIV VÅRDFILOSOFI Från diagnos till vård i livets slut Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser