Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt?"— Presentationens avskrift:

1 Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt?
Joakim Pramsten

2 Fem behov: Bibehållen grundvattenbildning Recipientskydd Områdesdränering Funktionell avvattning vid regn Katastrofskydd för samhället Infiltration <1 år Avlednings- system 10 år Översvämning >100 år Fem behov som kräver tre system för att lösas på ett bra sätt.

3 Uthållig dagvattenhantering
Lagar Ekonomi Bebyggelse-utformning Avlednings-system Infiltration Översvämning Gestaltning och mervärden Miljö Klimat

4 Uthållig dagvattenhantering
Lagar Ekonomi Bebyggelse-utformning 1 2 3 Numrering av de tre systemen för fortsatt användning i presentationen. Gestaltning och mervärden Miljö Klimat

5 Uthållig dagvattenhantering
1 1 3 2 Rekommenderad systemlösning från Svensk Vatten. 2

6 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas

7 Bygg på rätt ställe! 3 För vatten från hav, sjöar och vattendrag väljs ofta en säkerhetsnivå med mer än 100 års återkomsttid. Motsvarande återkomsttider borde gälla även som säkerhetsnivå för skydd mot skyfall.

8 Bygg på rätt ställe! 3 Det finns bra verktyg för att kartlägga riskområden.

9 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna

10 Tag vara på nivåer och lutningar
2 Avsätt plana ytor nedströms bebyggelsen, inte lutande ytor uppströms!

11 Tag vara på nivåer och lutningar!
2 Magasinering av vatten ovan jord kräver plana ytor.

12 Tag vara på nivåer och lutningar
2 Magasinering av vatten under jord kräver plana ytor.

13 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration

14 Reservera utrymme på rätt ställen
1 Det går alltid att filtrera vatten genom en växtbädd eller ett biofilter även om det inte alltid är möjligt för vattnet att infiltrera vidare ned till grundvattnet.

15 Reservera utrymme på rätt ställen
1 Infiltrationsbäddar kan utföras täta med dränering …

16 Reservera utrymme på rätt ställen
1 … och bör alltid förses med nödutlopp.

17 Reservera utrymme på rätt ställen
1 Viktigare än jordartsförhållanden på platsen är att platsen är rätt vald så att vatten faktiskt avrinner till infiltrationsytan. Det är en fördel om ytan är någorlunda plan men viss lutning kan hanteras genom att bygga in dämmen.

18 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt

19 Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
3 1 2 Höjdsätt gaturummet på rätt sätt Den lokala höjdsättningen avgör vart vattnet rinner och vilka ytor som översvämmas vid stora skyfall.

20 Bygg på rätt ställe 3 Ett fiktivt område med ett litet dike eller vattendrag …

21 Bygg på rätt ställe 3 Det finns risk för översvämning längs vattendraget och en marken lutar nedåt i bilden.

22 Tag vara på nivåer och lutningar
3 Gatorna läggs med lutning så att vattnet kan följa dem vid stora regn.

23 Tag vara på nivåer och lutningar
2 Ett plant område i nedströmsänden av den blivande exploateringen reserveras för en liten damm.

24 Tag vara på nivåer och lutningar
3 Exploateringen anpassas till de givna förutsättningarna.

25 Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
3 Den lokala höjdsättningen styr vattnet rätt och ger skydd mot översvämningar.

26 Reservera utrymme på rätt ställen
1 Utrymme för infiltrationsytor reserveras på lämpliga ställen i gaturummet.

27 Reservera utrymme på rätt ställen
1 Bebyggelsens avrinning studeras …

28 Reservera utrymme på rätt ställen
1 … och utrymme för infiltrationsytor reserveras på lämpliga ställen i bebyggelsen.

29 Reservera utrymme på rätt ställen
2 Nu har vi säkerstält funktionerna hos system 1 och system 3. Återstår att säkerställa funktionen hos system 2 så att dränering och avledning av regn med års varaktighet fungerar.

30 Reservera utrymme på rätt ställen
3 1 2 Reservera utrymme på rätt ställen Nu är alla tre systemen på plats: robust och hållbar dagvattenhantering! Men vem bygger vad?

31 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Viktig information saknas i denna bild: Var går fastighetsgränsen? Vilken del av kommunen ansvarar för vad?

32 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Fastighets-ägare VA Gata Park Expl Fastighetsägaren bygger inom sin fastighet. Kommunen iordningställer allmän platsmark.

33 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Kommunen Expl Plan Miljö VA Gata Park LAV MB PBL ABVA Tillstånd tillsyn DP bygglov Avtal Fastighetsägare Kraven måste ha lagstöd! Kommunen sitter på många stolar och kan ställa krav via flera olika lagrum. Kraven måste ha lagstöd! Kommunen iordningställer allmän platsmark. Bygger Bygger driver

34 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Här fordras skarpa styrmedel för att säkerställa att dagvattenlösningarna på fastighetsmark iordningställs och består över tid.

35 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Gemensamhetsanläggningar bör undvikas!

36 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Det går att reservera utrymme för dagvattenanläggningar på fastighetsmark men går det att säkerställa att anläggningarna också kommer på plats och sköts på rätt sätt? Det kanske är bättre att förlägga dem på allmän platsmark?

37 Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Det går att reservera utrymme för dagvattenanläggningar på fastighetsmark men går det att säkerställa att anläggningarna också kommer på plats och sköts på rätt sätt? Det kanske är bättre att flytta fastighetsgränsen?

38 Planera för dagvatten Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi

39 Samarbeta över förvaltningsgränserna!
Gemensam vision Tydliga mål Effektiva verktyg/processer Tydlig ansvarsfördelning För att lyckas med dagvattenarbetet krävs en väl genomarbetad dagvattenstrategi som accepteras och efterlevs av alla parter.

40 Samarbete över förvaltningsgränserna!
Dagvatten är inte längre en va-fråga, utan en stadsbyggnadsfråga …

41 Samarbeta över förvaltningsgränserna!
… vilket alla parter måste ta till sig och anpassas sin verksamhet till.

42 Tack för er tid! – Frågor? Bygg på rätt ställe
inte på mark som kan komma att översvämmas Tag vara på nivåer och lutningar anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen lågstråk för avledning flacka ytor för fördröjning lokala ytor för infiltration Höjdsätt gaturummet på rätt sätt gata och parkmark lågt husen högt Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi


Ladda ner ppt "Dagvatten i detaljplaner – Enkelt eller svårt?"

Liknande presentationer


Google-annonser