Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen"— Presentationens avskrift:

1 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

2 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

3 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

4 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen
Struktur Kapitel 1-7 Gemensamma för alla eller flera verksamheter Kapitel 8-22 Utbildning inom skolformer och fritidshem Kapitel 23-29 Tillsyn m.m.

5 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen
Kapitel 1 Övergripande mål och värdegrund Barnkonventionen Definitioner Konfessionell Utbildning Undervisning

6 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

7 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen
Bakgrund Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära. Förskolan ska ge pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling. Lärande i lekfulla former med hänsyn till barnens utveckling, behov och förutsättningar. Barnens naturliga lust att lära har inte nyttjats fullt ut i verksamheterna Intentionerna är att förtydliga och förstärka förskolans pedagogiska uppdrag, det vill säga förtydliga kraven på verksamheten, att det ska ske en ambitionshöjning på förskolan. Det är alltså förtydligade krav på verksamheten och inte på det enskilda barnet viktigare och många barn går i förskolan under en lång tid och då har det blivit allt viktigare att verksamhetens kvalitet är hög och att barnen får det stöd de behöver för sin utveckling. Förtydliganden och kompletteringarna är gjorda utifrån att lärandet ska fortsätta i lekfulla former och med hänsyn till barnens utveckling och lärande

8 Förtydliganden och kompletteringar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förtydliganden och kompletteringar Förtydligande och kompletteringar för målen och riktlinjer när det gäller barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Förändringar av riktlinjerna för förskollärare och arbetslaget Nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling Nytt avsnitt om förskolechefens ansvar. Stor delar av läroplanen är oförändrade. 1:a kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag ” den delen är oförändrad det vill säga förskolans uppdrag där omvårdnad, fostran och lärande bildar en enhet och där lek och skapande har en stor del kvarstår. Nytt avsnitt om fskchefens ansvar, på samma sätt som rektors ansvar regleras i läroplanen för obl. Skolan. Förskolans läroplan förtydligats och kompletterats när det gäller mål och riktlinjer, framförallt i områden språkliga och kommunikativa utv, ma, nv o tk - Att vissa delar av mål och riktlinjer förtydligas i läroplanen för förskolan förändrar inte betydelsen av det som rör de andra områdena och de andra målen eller förskolans uppdrag i övrigt. Förändringar av riktlinjerna för förskollärare och arbetslag som hör ihop med förskollärares särskilda ansvar Nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling men däremot inget nytt krav utan ett förtydligande om vad innebär. Magdalena

9 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Ansvar för förskolans kvalitet och inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att... Inledande text i läroplanen: I den nya skollagen kommer förskolechefen att regleras på samma sätt som rektor i skolan Huvudmannen har det yttersta ansvaret för genomförandet av verksamheten i förskolan, men som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att...följande punkter

10 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Det systematiska kvalitetsarbetet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal vårdnadshavare erbjudas möjlighet till deltagande Systematisk kvalitetsarbete Som vi var inne på när det gäller skollagen så ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs på förskolan enligt bestämmelserna i skollagen. Magdalena Det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Magdalena kommer att prata just om avsnittet i läroplanen som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Var och en i arbetslaget har viktig kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. För att få genomslag och leda till verkliga förbättringar måste kvalitetsarbetet vara brett förankrat hos personal, barn och vårdnadshavare. .

11 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Arbetsformer och miljön förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas, förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande, Arbetsformer och miljön Läs punkten De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns inflytande över sin egen vardag och det krävs att personalen både har förutsättningar för arbetet och en medvetenhet om hur barn kan involveras. Viktigt i sammanhanget är också att barnen i olika former får vara delaktiga i utvärderingen av förskolans verksamhet. Bra lärandemiljö: handlar om att AR: bedriva en god pedagogisk verksamhet som utgår från barnens behov och intressen. Lokalernas storlek och utformning, trygga, säkra och hälsosamma miljöfaktorer som luft, ljud och ljus Det behövs utrymme för aktiviteter av olika slag, alltifrån skapande och livlig aktivitet i stora grupper till vila och lugna aktiviteter i mindre grupper. Samt val av material bör vara sådana att förskolan kan bedriva en god pedagogisk verksamhet. Utmanande och stimulerande, varierande lärandemiljö

12 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Särskilt stöd verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver, Förebyggande arbete upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda, Särskilt stöd Enligt skollagen Magdalena tog upp vad som står i skollagen Det är fskchefen som tar beslut om särskilt stöd Bedömningen av vilka insatser som är lämpliga ska göras av förskolechefen och personal och alltid tillsammans med barnets vårdnadshavare. För många barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen. För andra kan det vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement. Förebyggande arbete Här finns Skolverkets allmänna råd För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som ger stöd och synliggör arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. VISA BOKEN

13 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Samarbete formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta, samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, Magdalena tog upp i den nya skollagen om att det ska finnas ett eller flera forum för samråd vid varje förskola. Samråd är en del i det samarbete som ska ske mellan förskolan och hemmet. Förskolechefen ansvarar för att information lämnas om förslag till beslut i frågor som ska behandlas i dessa forum samt för att ge barn och vårdnadshavare tillfälle att lägga fram synpunkter före beslut. Samråd ha fortlöpande samtal och utvecklingssamtal med vårdnadshavare så står det också om Forum för samråd där det beskriv i vilken form forumet ska ha, som exempel nämns föräldramöte. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Föräldrasamverkan och föräldrainflytande innebär också att det förs en diskussion mellan förskola och hem om planering och genomförande av förskolans verksamhet. För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt påverka förskolans innehåll och organisation krävs att den pedagogiska verksamheten diskuteras under former som ger alla föräldrar möjlighet till reellt inflytande. Andra verksamheter Samarbete mellan de olika verksamheter handlar om att främja utvecklingen av en gemensam syn på barns utveckling och lärande. En gemensam pedagogisk grundsyn för att förhindra att klyftor uppstår mellan olika verksamhetsformer. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och sammanhang i barnens liv. För att barnen skall uppleva kontinuitet och trygghet är det viktigt att övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem ägnas särskild uppmärksamhet. Med andra ord handlar samarbete mellan de olika verksamheterna inte endast om ett överlämningssamtal mellan verksamheterna

14 Förskolechefens ansvar
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förskolechefens ansvar Kompetensutveckling personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Sista bilden förskolechefens ansvar läs punkten För att tillhandahålla rätt kompetensutvecklings behöver behovet fortlöpande kartläggas och analyseras. Kompetensutvecklingsbehovet bör utgå från utvärderingsresultat samt aktuella teorier om t ex vad som stödjer barns utveckling och lärande. Inna jag går in på förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan när det gäller vissa mål. Filmsnutt Eva Andersson, Botkyrka kommun, ped, utvecklingsledare med ansvar för förskolan på förvaltningsnivå. Pratar om de utbbildningsinsatser i förskolan som bedriv i kommunen. Vi kommer in i filmen när hon beskriver utb. I ped. dokumentation

15 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen
Kan inte nog understrykas att målen vänder sig till verksamheten. Förändrar inte betydelsen av de andra målen Alla mål ställer krav på förskolan att erbjuda en rik varierad och utvecklande språkmiljö med engagerade vuxna. Alla mål ska ses som en helhet som ska genomsyra förskolans dagliga verksamhet. Därmed är det inte görligt att arbeta med ett mål isolerat från de andra. Allt sitter ihop. Förändringarna när det gäller målen ligger i förtydligande av det som redan i dag står i målen. Genom att skriva fram och förtydliga, utveckla vissa begrepp och genom att strukturera texten på annat sätt. Dessutom är en del mål helt nya.

16 Barns språkliga och kommunikativa utveckling
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Barns språkliga och kommunikativa utveckling Nuvarande mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.. ..utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, och.. ..utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Förtydligade mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.. ..utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.. ..utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, och.. ..utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Om vi tittar på målen som handlar om barns språkliga och kommunikativa utveckling. Idag: att kommunicera med andra Nytt: att ställa frågor och argumentera Nytt: utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa är ett nytt mål. Ett mål som handlar om kommunikation, kommunikationsaspekten lyfts fram genomgående i de förtydligade och kompletterade målen.

17 Barns matematiska utveckling
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Barns matematiska utveckling Nuvarande mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, och.. ..utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Förtydligade mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.. ..utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.. ..utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, och.. ..utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. I dag: förmåga att orientera sig i tid och rum som förtydligas med Nu: förståelse för rum, form läge och riktning. I dag: Förståelse för grundläggande egenskaper tal, mätning och form Nu: förtydligat med mängder, antal, ordning och talbegrepp samt förändring I dag: utvecklar sin förmåga att använda och upptäcka matematik, Nu: utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Att upptäcka matematik genom att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Nu: Man har återigen förtydligat den kommunikativa aspekten även när det gäller matematik ..att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar förmåga att föra och följa resonemang.

18 Naturvetenskap och teknik
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Naturvetenskap och teknik Nuvarande mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, och ..utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Förtydligade mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.. ..utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.. ..utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.. ..utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, och.. ..utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Om vi går vidare med målen som handlar om Nv och teknik. Dessa områden har idag förhållandevis litet utrymme i förskolan. I dag: förståelse för sin egen delaktighet i naturens olika kretslopp, Nu: det handlar om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. I dag: Naturvetenskapliga fenomen Nu: enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, t e x en deg som jäser, observera hur det blåser. 3:e förtydligar vikten av ett naturvetenskapligt arbetssätt som handlar om att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och där återigen kommunikationen är en viktig del. 4:e teknik. För att förstå teknikens roll i samhället behöver teknik göras synlig och begriplig. sista målet har man lagt till redskap vilket förtydligare vikten av att förskolan bör vara rik på material och redskap som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra. Precis det som jag var inne på tidigare, att förskolan ska erbjuda bra varierande miljö och material för barns utveckling och lärande. Riktlinjerna

19 Förtydligande av riktlinjerna för personalen
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förtydligande av riktlinjerna för personalen Nuvarande formulering Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Ny formulering Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. För att visa på ett förtydligande och därmed förstärkt ped. uppdrag har Den önskade kvalitetsutvecklingen har byts ut mot den förväntade kvalitetsutvecklingen, för att förtydliga kraven på verksamheten och därmed förstärka det pedagogiska uppdraget för förskolan Inte bara den önskade utan även en förväntad kval. utv

20 Förtydligande av riktlinjerna för personalen
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förtydligande av riktlinjerna för personalen Nuvarande formulering (forts) Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. Ny formulering (forts) Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. I dag: 2 adressater, alla som arbetar i förskolan och arbetslaget Nu: Ny adressat för riktlinjerna, förskollärare. Det hänger ihop med det särskilda ansvar som förskollärare får enligt skollagen. I den nya skollagen framgår att undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare, undervisning ska bedrivas tillsammans med arbetslaget. Det innebär att förskollärare har ett särskilt ansvar för de målstyrda processerna så att det pedagogiska arbetet sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Alla i arbetslaget har således ett ansvar för de målstyrda processerna men förskollärare har ett särskilt ansvar som utifrån sin utbildning kan ges ett särskilt ansvar. I skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund, där förskollärare har en högskoleutbildning. Förskollärare är en del av arbetslaget. Såväl förskollärare som barnskötare och andra i arbetslaget ska tillsammans utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen.

21 Riktlinjer 2.1 Normer och värden
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.1 Normer och värden Förskollärare ska ansvara för Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.. ..att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och.. ..att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Arbetslaget ska ansvara för Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.. ..göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och.. ..samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. Riktlinjer Det som är förändrat är att riktlinjerna är fördelade på annat sätt mellan arbetslaget och förskollärare.

22 Riktlinjer 2.2 Utveckling och lärande
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.2 Utveckling och lärande Förskollärare ska ansvara för Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ..ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, ..upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.. ..ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.. ..får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.. ..ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.. ..stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.. ..stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.. ..stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.. ..får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och.. ..erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. riktlinjerna för förskollärare när det gäller utveckling och lärande. Eftersom vissa målen har förtydligats så har även vissa riktlinjer för Utveckling och lärande förtydligats och kompletteras. Dessa förändringar förtydligar de pedagogiska kraven på verksamheten mer än tidigare. I dag: att i barngruppen genomförs så att barnen utvecklas efter sina förutsättningar Nu: att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande.. I dag: att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling Nu: arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen stimuleras och utmanas. Två förtydligade riktlinjer, matematiska utv. Och Nv Tk För att förtydliga förskolans pedagogiska uppdrag ska man inte bara stimulera barnen, man ska även utmana barnen. För att kunna stimulera och framförallt utmana barnen krävs att personalen har kunskap om varje barns intresse, erfarenheter, nyfikenhet, vad som är roligt samt att personalen har den ämneskunskap som krävs. Vilket förskolans uppdrag ska bygga på.

23 Riktlinjer 2.2 Utveckling och lärande
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.2 Utveckling och lärande Arbetslaget ska Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.. ..ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.. ..ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag.. ..utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.. ..ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.. ..ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och.. ..ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Här är riktlinjerna för arbetslaget där förskollärare är en del av arbetslaget när det gäller Utveckling och lärande Under arbetslaget ska: Punkt 4 tidigare skrivning var att arbetslaget ska stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik jmf med att utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse. Där har vi utmana igen. Tillagt Nv Tk. En punkt som handlar om att verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga återigen att kommunicera på olika sätt. Dessa ändringar innebär ett tydligare pedagogiskt krav på verksamheten med fler skrivningar som handlar om att Utmana, stimulera, ge möjlighet Återigen, målen och riktlinjerna för utveckling och lärande vänder sig till verksamheten utan och inte till det enskilda barnet. Förtydligandena och kompletteringarna riktar sig till att det ska ske en ambitionshöjning i verksamheten. Alla mål är lika viktiga. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också en förväntad kvalitetsutveckling i förskolan.

24 Riktlinjer 2.3 Barns inflytande
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.3 Barns inflytande Förskollärare ska ansvara för Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Arbetslaget ska Verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.. ..verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.. ..ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.. ..verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och.. ..förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Gå in på riktlinjer 2.3 Barns inflytande Ny riktlinje under förskollärares ansvar som förtydligar vikten av barns inflytande. Alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll

25 Riktlinjer 2.4 Förskola och hem
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.4 Förskola och hem Förskollärare ska ansvara för Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.. ..att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.. ..utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och.. ..att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Arbetslaget ska Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.. ..föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, och.. ..beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. Förskollärare ska ansvara för Punkt 4: Förskollärare ska ansvara för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, som också regleras i skollagen som Magdalena var inne på. Liksom tidigare så kan utv. samtalen genomföras av ngn än förskollärare i arbetslaget men förskollärare har ansvaret över innehållet, utformning och genomförande. I dag: att se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen. Nu: punkten handlar om att förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen, det riktar sig dessutom till vårdnadshavare.

26 Riktlinjer 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Förskollärare ska ansvara för Att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. Arbetslaget ska Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem och.. ..tillsammans med personal i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans. Sista delen av förändringarna när det gäller målen och riktlinjerna och Förskollärare ska ansvara för Tydliggör att samverkan ska ske och att samverkan ska ske för att stödja barnens övergångar till de olika verksamheterna Liknande skrivning i Läroplanen för obl. skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. förskolechefens ansvar står det just om att förskolechefens ansvar är att se till att samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, Nu ska Magdalena prata om de helt nya avsnitten i läroplanen som handlar om uppföljning, utvärdering, utveckling

27

28 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Syftet med dokumentation, uppföljning och utvärdering Få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas. Förbättra förutsättningarna för att varje barn lär, utvecklas, känner sig trygga och har roligt i förskolan.

29 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Det är verksamhetens kvalitet som ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. I dokumentationer och utvärderingar ska barns utveckling och lärande kontinuerligt relateras till de förutsättningar verksamheten erbjuder för lärande.

30 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Uppföljning, utvärdering och utveckling Samband = Kvalitet Förutsättningar Kvalitet i förskolan Det pedagogiska arbetet Barnets lärande och utveckling Måluppfyllelse 30

31 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Det finns inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar Det finns inga fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper

32 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Utveckla bra arbetsprocesser Effektivt kunna bedöma kvaliteten Identifiera vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra kvaliteten Utvärderingsmetoderna ska omfatta läroplanens värderingar och intentioner

33 Systematiskt kvalitetsarbete
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Uppföljning, utvärdering och utveckling Systematiskt kvalitetsarbete 33

34 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Delaktighet Barn ska vara delaktiga Barns röster ska lyftas fram Tydligt barnperspektiv Föräldrar ska ha inflytande

35 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Uppföljning, utvärdering och utveckling Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter Huvudmannen har det yttersta ansvaret för verksamhetens genomförande och för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Förskolechefen ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på enhetsnivå enligt skollag och läroplan

36 Riktlinjer för uppföljning, utvärdering och utveckling
Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen Riktlinjer för uppföljning, utvärdering och utveckling Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter Förskollärare leder det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och ansvarar för att barn och föräldrar involveras Hela arbetslaget ska genomföra det systematiska kvalitetsarbetet

37

38 Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen
Utvecklingsstöd Broschyr Publikationer Reportage, filmer m.m. på Förskolelyftet Allmänna råd

39


Ladda ner ppt "Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen"

Liknande presentationer


Google-annonser