Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låt oss presentera Skogsstiftelsen 2013. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 2013. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."— Presentationens avskrift:

1 Låt oss presentera Skogsstiftelsen 2013

2 SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen av trä och träbaserade produkter, och att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruk och skogsindustri. Stiftelsen grundades år 1995 av skogsägarna, skogsindustrin, Forststyrelsen, Finlands Sågar och vissa andra grupper som arbetar med skogsbruk.

3 SKOGSSTIFTELSEN BEDRIVER EN MÅNGSIDIG VERKSAMHET. Målen för Skogsstiftelsens finansieringsinsatser är projekt som syftar till att öka användningen av trä och främjar byggandet av trä projekt, både inhemska och internationella, som går ut på att informera om att skogsbruket och skogsindustrin i Finland bedrivs med ansvar, i syfte att öka skogsnäringens acceptans och marknadsposition social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn

4 SKOGSSTIFTELSEN FATTAR RASKA BESLUT OCH FÖR FRAM SITT ÄRENDE VÄL Medlen från Skogsstiftelsen kan snabbt kanaliseras till nya projekt och stiftelsens styrelse kan vid behov sammankallas med kort varsel. Det gör att beslut kan tas raskt när nya projekt blir aktuella. Skogsstiftelsen har starka och mäktiga påverkare. Det gör att stiftelsen kan tala i hela skogsnäringens namn.

5 SKOGSSTIFTELS MEDLEMMAR Insamling av medelÖvriga påverkare Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) rf / skogsägarna Forststyrelsen Skogsindustrin rf medlem företagen Finlands Sågar rf medlem sågverken METO – Skogsbranschens Experter rf Forstmästareförbundet rf Maskinföretagarnas förbund rf Skogsbranschens Transportföretagare rf Trä- och specialbranschernas förbund rf Finlands skogsfastighetsägares förbund rf

6 Insamling av medel

7 SKOGSSTIFTELSENS VERKSAMHET FINANSIERAS MED FRIVILLIGA SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTER. När skogsägaren bestämmer sig för att bidra till finansieringen av Skogsstiftelsens verksamhet, förbinder sig köparen att betala in en lika stor summa till stiftelsen. Den säljfrämjande avgiften fördubblas. Den frivilliga avgiften är 0,2 % av köpesumman vid rotaffärer och 0,1 % vid leveransaffärer. Avgiften är avdragsgill. Exempel: 10 000 x 0,2 % = 20 €. Med avdrag för skatten, 28 %, blir det 14,4 €. Den verkliga kostnaden för säljfrämjande avgift blir alltså 14,4 euro, när en rotaffär för 10 000 euro ingås. Forststyrelsen betalar säljfrämjande avgift för hela sin virkesförsäljning.

8 DEN SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTEN FÖR EN MEDELSTOR VIRKESAFFÄR MOTSVARAR PRISET FÖR EN STOCK. Under de senaste åren har det influtit 1,7 – 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift per år. Av de influtna medlen går årligen omkring 80 % till projekt, stipendier och bidrag. Stiftelsemedel används inte för marknadsföring av enstaka produkter eller för att föra fram specifika bolag. Stiftelsen ger inte vinst och den bedriver ingen affärsverksamhet.

9 VIRKESFÖRSÄLJNINGAR SOM BIDRAGIT MED SÄLJFRÄMJANDE AVGIFT PROCENT AV MÄNGDEN AV PRIVATA VIRKESÄFFÄRER

10 INBETALNING AV SÄLJFRÄMJAMDE MEDEL 2011, PER SKOGSCENTRAL %-andel av antalet virkesaffärer ur privatskogar, enligt skogscentral 1.1 –31.12.2011 (källa: Skogsindustrin rf, 12.3.2012) Kusten Sydvästra Finland Tavastland-Nyland Sydöstra Finland Birkaland Södra Savolax Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Kajanaland Norra Österbotten Lappland Hela landet 36,5 36,8 40,2 29,8 36,9 37,2 30,4 41,7 44,2 46,6 32,1 32,5 53,3 37,7 %

11 Medelsanvändning

12 MÅLGRUPPERNA FÖR DE PROJEKT SOM SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR I FinlandUte i världen Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Unga i allmänhet och skolelever via skolorna, samt medier som riktar sig till unga läsare Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Kampanjer för att främja användningen av trä, i samråd med de andra ländernas aktörer som delar Skogsstiftelsens målsättningar

13 FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN 2012, 1,6 mil. € Kommunikation till beslutfattare och påverkare 13 % Användning av trä och träbyggande 32 % Skogscertifiering 16 % Kommunikation till den breda allmänheten och inom skogsbranchen 11 % Skolsamarbete och ungdomsarbete 20 % Undersökningar och utredningar 8 % Marknadsföring av PEFC-skogscertifiering i Finland, i Storbritannien och i Nederländerna Puu on ekoin, (Puuinfo) ”bois.com” kampanj för främjandet träandväningen i Frankrike Spirit of Nature och Young Spirit of Nature –pris i träarkitetktur Habitare utställningsarkitekturen Beslutsfattarnas Skogsakademi Samarbete med media, utbildning till journalister Skogsbruksrestriktionernas inverkan på virkesanskaffningen Trä och kartong i elektronik Forskningsprojektet, industriella träbyggnadselementer Skogsdagar för skolelever Skogen talar -ungdomsprojekt Läromaterial 4H skogsdagarnas transportkostnader Tjänsten forest.fi Skogssektorns miljö PEFC certifieringens användning och synlighet under World Design Capital året Läs mera www.metsasaatio.fi/swe

14 Exempel på finansieringsobjekt

15 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER SKOGSFOSTRAN BLAND UNGA. Bland annat medverkar Finlands Skogsstiftelse i organiserandet av skogsdagar för skolelever och finansierar tävlingen Skogsnöten, samt bistår med anordnandet av skogsrelaterade program för 4H och scouterna. Skogsstiftelsen är finansiär för näringslivets gemensamma Företagsby (Yrityskylä), en inlärningsmiljö, var eleverna får under sin dag jobba till exempel som skogsmaskinsförare eller skogsplanerare. Skogsstiftelsen stödjer också påbyggnadsutbildning för biologi- och geografilärare samt producerar undervisningsmaterial för skolorna. Nästan 85 000 barn och unga fick kännedom om skogsbranschen tack vare Skogsstiftelsen år 2011.

16 SKOGSSTIFTELSEN SPRIDER INFORMATION OM SKOGSSEKTORN. Skogsstiftelsen finansierar kurserna för beslutsfattare, den så kallade Skogsakademin. Hälften av finansieringen kommer från stiftelsen, den andra hälften från jord- och skogsbruksministeriet. Skogsakademin för beslutsfattare har hållits sedan år 1996 och har hittills samlat 800 deltagare. Stiftelsen finansierar webbplatsen forest.fi, som förmedlar skogsrelaterad information och nyheter, riktade både till Finland och till utlandet.

17 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER MARKNADSFÖRING AV OCH INFORMATION OM PEFC-CERTIFIERINGEN Tack vare certifiering går det, att på ett neutralt och förtroendeväckande sätt, visa att skogsbruket och omhändertagandet av skogsnaturen i Finland sker enligt hållbara principer. Skogsstiftelsen finansierar marknadsföringen av PEFC- certifieringen inom Finland och informationen om PEFC på de miljökritiska marknaderna i Storbritannien och i Nederländerna. Det är till stöd för den internationella acceptansen av detta miljöcertifikat, och främjar efterfrågan på träbaserade produkter från Finland.

18 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT SOM FRÄMJAR ANVÄNDNINGEN AV TRÄ OCH TRÄHUSBYGGANDE Skogsstiftelsen finansierar information som för fram fördelarna av att använda trä i byggandet, och riktar denna information till politiska beslutsfattare, påverkare, byggnadskonstruktörer och arkitekter. Därtill har stiftelsen med regionalt öronmärkta insamlingsmedel deltagit i finansieringen av bl.a. följande: Hallen Iso-Samperi i Lusto Sibeliushuset, konsertsal i Lahtis Savonlinnasali i Nyslott Joensuu Areena (den största hallen i Finland som är byggd av trä) Ekumeniska S:t Henrikskapellet i Åbo

19 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING MED ANKNYTNING TILL SKOGSBRANSCHEN Den sociala och ekonomiska forskningen genererar också bakgrundsmaterial för den offentliga debatten. Ett exempel på detta är en broschyr och diaserie som Skogsstiftelsen producerat utgående från undersökningar av Pellervo, om skogssektorns socioekonomiska betydelse i Finland. Informationsmaterial om skogens betydelse I Finland och dess provinser finns på addressen www.forest.fi/metsanmerkitys.www.forest.fi/metsanmerkitys

20 SKOGSSTIFTELSEN TALAR I HELA FINLANDS SKOGSSEKTORS INTRESSE. Ta kontakt: Finlands Skogsstilftelse Salomonsgatan 17 A 00100 HELSINGFORS Tfn. (09) 6850 8840 www.metsasaatio.fi www.metsasaatio.fi liisa.makijarvi@metsasaatio.fi


Ladda ner ppt "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 2013. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."

Liknande presentationer


Google-annonser