Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands Skogsstiftelse Finlands Skogsstiftelse grundades år 1995. Den grundades gemensamt av parterna i handeln med trävirke - skogsägare - skogsindustrin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands Skogsstiftelse Finlands Skogsstiftelse grundades år 1995. Den grundades gemensamt av parterna i handeln med trävirke - skogsägare - skogsindustrin."— Presentationens avskrift:

1

2 Finlands Skogsstiftelse Finlands Skogsstiftelse grundades år 1995. Den grundades gemensamt av parterna i handeln med trävirke - skogsägare - skogsindustrin - Forststyrelsen - självständiga sågar och många andra grupper som får sin näring av skogen.

3 Finlands Skogsstiftelse De stiftande med- lemmarna i Finlands Skogsstiftelse är: MTK Forststyrelsen Skogsindustrin rf. Finlands Sågar rf Andra medlemmar i stiftelsen är: METO – Skogsbranschens experter Forstmästareförbundet rf Maskinföretagarnas förbund Skogsbranschens transportföretagare rf Trä och specialbranchernas förbund

4 Finlands Skogsstiftelse Stiftelsen grundades  i syfte att förbättra den finska privata skogshushållningens image och acceptans  för att höja träets och träprodukternas profil  för att öka efterfrågan på trä både inom landet och internationellt.

5 Finlands Skogsstiftelses sätt att verka Stiftelsen beviljar projektfinansiering, stipendier och understöd Finansieringen går till:  projekt som ger allmän acceptans och som stödjer och främjar träets position  skogsinformation inom landet och internationellt  forskning och utveckling (om skogssektorns socioekonomiska verkningar)

6 Målgrupperna för de av Finlands Skogsstiftelse finansierade projekten  Beslutsfattare, påverkare, opinionsbildare, de som gör upp byggnormer, föregångare inom materialanvändning.  Allmänna kampanjer för trä, tillsammans med aktörer från andra länder Inom landet  Beslutsfattare, påverkare, opinionsbildare, de som gör upp byggnormer, föregångare inom materialanvändning.  Unga och skolelever via skolorna och på ungdomens egna villkor Internationellt

7 Finlands Skogsstiftelses ekonomi Medlen till Skogsstiftelsen inflyter i form av frivilliga säljfrämjande avgifter. Den frivilliga avgiften är vid 0,2 % av summan vid rotaffärer, motsvarande i snitt priset på en stock i genomsnittsaffärer. Avgiften är för skogsägaren avdragsgill i beskattningen. När en skogsägare bestämmer sig för att betala, förbinder sig köparen att betala lika mycket. Avgiften till stiftelsen fördubblas alltså. Forststyrelsen erlägger avgift till stiftelsen för hela sin virkes-försäljning.

8 Under de senaste år har medlen i form av stiftelsebidrad samlats cirka 1,7 – 1,9 milj. euro varje år. Av de insamlade medlen går årligen ca 80 % till projekt, stipendier och bidrag. Finlands Skogsstiftelses ekonomi

9 Styrkan i Skogsstiftelsens verksamhet SNABBA BESLUT Stiftelsemedlen kan raskt styras till nya projekt och stiftelsens styrelse kan snabbt sammankallas, vilket borgar för snabba beslut om finansiering av nya projekt, när nya behov uppstår. SOCIAL LEGITIMITET Skogsstiftelsen har starka och väl utbredda bakgrundskrafter. Det gör att stiftelsen kan göra sig till talesman för hela näringen.

10 Insamlade medel från virkesaffärer i skogscentralvis år 2007 Säljfrämjande medel till Finlands Skogsstiftelse % -andelen av mängden privata skogarnas virkesaffärer i skogsägarförbunden 1.1.–31.12.2007 Till de aktuella statistikerna: http://www.metsasaatio.fi/swe/mukaan.phphttp://www.metsasaatio.fi/swe/mukaan.php Hela landet 30 % Kusten Västra Finland Tavastland – Nyland Sydöstra Finland Birkaland Södra Savolax Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Kajanaland Norra Österbotten Lappland 30.1.2007 Källa: Skogsindustrin r.f.

11 Säljfrämjande medel till Finlands Skogsstiftelse %- andelen av mängden virkesaffärer i kommunerna 1.1.–31.12.2007 Till de aktuella statistikerna; http://www.metsasaatio.fi/swe/mukaan.php http://www.metsasaatio.fi/swe/mukaan.php 30.1.2007 Källa: Skogsindustrin r.f. Insamlade medel från virkesaffärer i kommunvis år 2007 % -andel (stycketal)

12 Stiftelsen verkar för skogsbranschens gemensamma mål- sättningar och höjer dess image opartiskt trovärdigt djärvt raskt Stiftelsen är med i alla sina intressentgrupper. Finlands Skogsstiftelse, en del av branschens totala information utåt Skogs- industri- företagen och Skogs- industrin rf. Skogs- ägare: skogs- vårdsför- eningarna och MTK Fristående sågar Forsts- tyrelsen Skogsstiftelsen som en del av bakgrundskrafterna s ínfo Facket i skogs- sektorn FSS

13 FINSKA FORSTFÖRENINGEN  FFF-skolan  www.forest.fi  information Samarbete med skolorna  bedrivs direkt av skogsproffs ORGANISATIONEN 4H  Ungdomen LUSTO – FINLANDS SKOGSMUSEUM CENTRALEN FÖR TURISTFRÄMJANDE CTF OCH UTRIKESMINISTERIET UM CERTIFIERING RF Skogsakademin för beslutsfattare ”RISKPROJEKT”  webbspelet Hiidenportti  bokprojektet Minun Metsäni (min skog)  projektet Tree Your Mind  samarbete under EU-ordförandeskapet METLA PELLERVO EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUT PTT  PUUINFO OY  Arkitekter  Byggplanerare PUU KULTTUURISSA ry.  Spirit of Nature, arkitekturpris Målinriktade träprojekt Kontinuerlig finansiering Sporadisk finansiering Täckningen av Skogsstiftelsens finansiering på fältet för inhemska aktiviteter Finansieras av Skogs- stiftelslen

14 Skogsstiftelsens finansiering av internationella projekt Finansieras av Skogs- stiftelslen Internationella kampanjerna  wood.for.good, Britannium  Les bois, c'est essentiel, Frankrike Boken Minun metsäni och utställning tills. med UM Marknadsföring av PEFC i Britannien Föränderliga projekt  Samarbetet under EU-ordförandeskapet  Tree Your Mind, tillsammans m. CTF FORSTFÖRENINGEN  Internationell uppföljning (Kai Lintunen)

15 Finansieringens fördelning mellan inhemska och internationella projekt 2007

16 Finansieringens fördelning enligt målgrupper, 2002–2007

17 Genomslagskraften för de objekt som Skogsstiftelsen finansierar Sibelius- huset Tree Your Mind Spirit of Nature Metsävisa, kriterium 26 PEFC UK Certifiering Skogens be- tydelse, diashow, broschyr Forest.fi EU ordf. PMA Projekt som direkt påverkar acceptansen och marknadspositionen  Skognöten och skocsveckan för skolelever  Projekten för skogscertifiering  PMA, skogsakademi för besluts- fattare  Forskning och utredningar om skogarnas sociala och ekonomiska betydelse Goodwillskapande projekt  Samarbetet under EU-ordförandeskapet  Boken Minun Metsäni, fotoexpo  Projektet Tree Your Mind

18 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen stödjer till ungdomen riktade åtgärder för skogsfostran. Stiftelsen medverkar t.ex. i anordnandet av skogs-veckorna för skolelever, finansiering skogsnöten, och i 4H-förbundets olika skogsrelaterade projekt.

19 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen deltar i finansieringen av kursen Skogsakademi för beslutsfattare. Denna akademi finansieras till 50 % av stiftelsen, 50 % kommer från jord- och skogsbruksministeriet. Stiftelsen finansierar webbplatsen forest.fi, som sprider skogsinformation både nationellt och internationellt.

20 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen finansierar verksamheten inom Metsä- sertifiointi ry och står för Finlands andel av den allmän- europeiska certifieringen PEFC. Certifieringen låter oss opartiskt och tillförlitligt visa att Finlands skogar sköts hållbart. Skogsstiftelsen betalar också marknadsföringen av PEFC i Storbritannien. Detta är till stöd för certifikatets internationella acceptans.

21 Finlands Skogsstiftelse som finansiär  Sibeliushuset  Savonlinnasali i Nyslott  Joensuuarenan (Finlands största träbyggda hall)  S:t Henriks, det ekumeniska kapellet i Åbo  Pohjanmaan Nikkarikeskus, Jurva Skogsstiftelsen är till stöd för ökad användning av trä och träbyggande. Stiftelsen har finansierat bl.a. följande byggen:

22 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen finansierar projekt som hör till skogssektorns forskning samt utredningar i skogsbranschen. Forskningsresultaten ger också bakgrundsfakta för allmän debatt, ex. en broschyr och diaserie på uppdrag av stiftelsen, baserad på PTT:s utred- ningar om skogssektorns ekonomiska och syssel- sättande effekter i Finland.

23 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen finansierar skogs- relaterad information både inom landet och utomlands. Målet är att öka kännedomen om skogsnäringarna och att öka interaktionen mellan skogssektorns aktörer och medierna.

24 Finlands Skogsstiftelse som finansiär Skogsstiftelsen distribuerar basinformation och aktualiteter om skogssektorn. Sådan informatiuon är t.ex.: webbplatsen www.forest.fi webbplatserna www.forest.fi/metsanmerkitys jämte broschyr webbplatsen www.forest.fi/suojelunvaikutukset och en broschyr om samma ämne en broschyr, Skogscertifiering i Finland – vad är det? webbsidorna www.oppimispolku.fi

25 För skogsnäringarna Skogsstiftelsen talar i hela Finlands skogssektors intresse. Finlands Skogsstiftelse Salomonsgatan 17 A 00100 HELSINGFORS tfn 09-685 088 40 www.metsasaatio.fi


Ladda ner ppt "Finlands Skogsstiftelse Finlands Skogsstiftelse grundades år 1995. Den grundades gemensamt av parterna i handeln med trävirke - skogsägare - skogsindustrin."

Liknande presentationer


Google-annonser