Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöansvar förtroendevalda – viss rättspraxis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöansvar förtroendevalda – viss rättspraxis"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöansvar förtroendevalda – viss rättspraxis
Arbetsgivarpolitiska/Arbetsrättssektionen Dag Linde, arbetsrättsjurist

2 Fördelning av arbetsmiljöuppgift/straffansvar rättsfall förtroendevalda
Norrköping Göta hovrätts dom datum i mål nr B dom den 22 december Åklagare väckte åtal mot förvaltningschef och kommunstyrels ordf. Finspångs kommun. 9 maj 2003 inträffade en arbetsolycka i samband med rivning av en förfallen byggnad. en arbetstagare omkom. Brister i arbetsmiljön ansågs bl.a. utgöras av brister i kontroll och tillsyn, arbetstagarna har inte haft tillräcklig kunskap och kompetens om riskerna, påbörjat arbete utan att upprätta en arbetsmiljöplan. arbetsmiljöansvaret vilar på kommunen i egenskap av arbetsgivare och normalt på högste chefen, med rätt för denne att vidaredelegera ansvaret. Vidaredelegerande förutsätter dock, för att det ska få straffrättslig verkan, att det sker på så sätt att det klargörs vem som har ansvaret och att denne har tillräcklig erfarenhet.

3 Fördelning av arbetsmiljöuppgift/straffansvar rättsfall förtroendevalda forts.
kausalitet - mellan de påvisade bristerna i kommunen och dödsfallet. Kommunstyrelsens ordförande, som kommunens högste chef, kan inte undgå ansvar. Inte heller förvaltningschefen vid byggnadstekniska nämnden kan undgå ansvar. Kommunstyrelsen hade det yttersta ansvaret för att kommunens verksamhet bedrevs lagenligt och för att rollfördelningen beträffande arbetsmiljö. Ordföranden i kommunstyrelsen borde ha vidtagit de åtgärder som kunde vara påkallade för att säkerställa tydlig rollfördelning eftersom han i första hand haft möjlighet att påkalla kommunstyrelsens uppmärksamhet. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, Cirk nr 98 och skl:s hemsida.

4 Fördelning av arbetsmiljöuppgift/straffansvar rättsfall förtroendevalda forts.
Dom , Kalmar tingsrätt, mål nr B Åklagare väckte åtal mot ordf. BUN, förvaltningschefen och enskilde näringsidkaren. Arbetsolycka hand/fingrar vid arbete med bredbandsputs för 16-årig elev som befunnit sig på arbetsförlagd utbildning hos enskild snickerifirma. Oklarheter var arbetsgivaransvaret för APU-platser var placerat i Vimmerby och brister förebygga olyckor, kontroll av företag m.m. Oklarheter utställare av legitimation gör att det straffrättsliga ansvaret för arbetsmiljöbrott ligger kvar hos kommunfullmäktige. Åtal ogillades.

5 Fördelning av arbetsmiljöuppgift/straffansvar rättsfall förtroendevalda forts.
Dom Kalmar tingsrätt mål nr B Åklagare väckte åtal mot förtroendevalda och kommunala tjänstemän i Nybro kommun (BUN:s ordf., förvaltningschef och rektor). Under en lektion på Fordonsprogrammet fick en elev en ledstaplare över sig. Saknades skriftlig riskbedömning och skriftliga instruktioner avseende användning av truckar enligt tingsrätten. Vidare uppfylldes ej krav enligt arbetsmiljölagstiftningen på lärarledd undervisning. Ej tydligt orsakssamband mellan olyckan och brister enligt domstolen och de tilltalade ej fällas till ansvar. Ej skäl att pröva var straffansvar låg.

6 Fördelning av arbetsmiljöuppgift förtroendevalda - rättsfall övrigt
Dom kammarrätten i Jönköping målnr Bistånd enligt socialtjänstlagen. XX ./. Omsorgsnämnden i Sölvesborgs kommun. Fråga i målet om omsorgsnämnden haft fog för sitt beslut att dels upphäva tidigare gällande beslut om hemtjänstinsatser, dels avslå XX:s ansökan om fortsatta insatser. Arbetsmiljöverket och skyddsombud har bedömt att det har funnits allvarliga arbetsmiljöproblem i XX:s hem. Enskild har inte någon ovillkorlig rätt att få viss bestämd insats. XX:s behov kan tillgodoses på annat sätt. Överklagandet avslogs.

7 Straffansvar förtroendevalda - smftn
Straffansvar för en arbetsgivare kan inte åläggas någon annan än högste chefen utan uttrycklig delegering som huvudregel. Ansvaret kan undantagsvis anses åvila den som innehar högsta chefsställning på en begränsad produktionsenhet. Om högsta chef fördelat ansvar för utförande av uppgifter korrekt till underlydande chef kan underlydande chef hållas ansvarig. Straffansvar kan även utkrävas enligt 8 kap AML.

8 Straffansvar förtroendevalda smftn
Kommunstyrelsen = högsta chef kommunal sektor enligt SKL såsom huvudregel – se kommentaren till Cirk 2005 nr 98. Ofta har kommunstyrelsen delegerat ansvar till nämnd. Ordförande nämnd tungt ansvar. Nämnd har ofta delegerat till förvaltningschef; möjlighet till vidaredelegering – se SAM 01. Fristående skola VD. Det behöver för varje arbetstagare klargöras vilka arbetsuppgifter denne har inom arbetsmiljöområdet och vad de innebär. Kontroll och skriftlig bekräftelse av uppgiftsfördelning lämplig.

9 Straffansvar förtroendevalda smftn
Utan uttrycklig delegering kan ansvar följa med arbetsuppgifter eller ställning i vissa fall NJA 1991 s. 247 (förman) NJA 2004 s. 80 (lärarens tillsynsansvar) NJA 2004 s. 126 (chef för avgränsad produktionsenhet)

10 SAM 01 fördelning av arbetsmiljö uppgifter
AMV:s föreskrift – när delegering av arbetsmiljöuppgifter är lovlig. Tillräckliga resurser, befogenheter, kunskaper, kompetens och tydlighet avgörande för att vidaredelegering av arbetsmiljöuppgifter ska kunna ske med bindande verkan. Säkerställ att fördelning av arbetsmiljöuppgifter bygger på aktuell organisation och att det för respektive befattningshavare klargjorts vilka arbetsuppgifter det åligger denne.

11 Referenser Arbetsmiljöfrågor,se:
Cirkulär: Skolans arbetsmiljö, Nitzelius, Tor, och Söderlöf, Göran, Norstedts juridik, tredje upplagan 2012, Stockholm.


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöansvar förtroendevalda – viss rättspraxis"

Liknande presentationer


Google-annonser