Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om UPP- centrums öppna jämförelser av barn- och skolhälsovårdens/elevhälsans insatser kring barns och ungdomars psykiska hälsa UPP- centrum=

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om UPP- centrums öppna jämförelser av barn- och skolhälsovårdens/elevhälsans insatser kring barns och ungdomars psykiska hälsa UPP- centrum="— Presentationens avskrift:

1 Information om UPP- centrums öppna jämförelser av barn- och skolhälsovårdens/elevhälsans insatser kring barns och ungdomars psykiska hälsa UPP- centrum= Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa Utvecklingscentrumets uppgifter är att samla, sammanställa och föra ut kunskap kring förebyggande insatser, tidig upptäckt och tidiga insatser till barn och unga.

2 Barn- och skolhälsovården/elevhälsan har en särskild roll
Barn- och skolhälsovården/elevhälsan har en unik och viktig roll för barns och ungdomars psykiska hälsa genom sin närhet till deras vardag. Eftersom öppna jämförelser inte gjorts på verksamheten tidigare kommer vi i vårt första försök att hålla oss till ett begränsat antal kommuner.

3 Omfattning Skolpsykologer Skolkuratorer och ansvariga för kommunens arbete med skolhälsovård/elevhälsa kommer att tillfrågas om arbetsuppgifter omfattning på sitt arbete och utbildning Detta skall göras i 123 kommuner, i länen Skåne, Kalmar, Västernorrland, Norrland och VG-regionen. Av dessa vaskas de med bästa svarstäckning fram.

4 Öppna jämförelser Avsikten med öppna jämförelser inom offentliga verksamheter är att ge underlag för jämförelser av kvalitén över landstings- och kommungränser. Hur jämför man kvalité inom skolhälsovården/elevhälsan där processen är central och resultatet otydligt?

5 Att hitta kvalitetsindikatorer
Vi inom UPP-centrum har haft flera möten med representanter för skolhälsovården, barnhälsovården och elevhälsan. Bland annat har vi fått ta del av de kvalitets indikatorer som de sammanställt för sitt arbete.

6 ...att hitta kvalitetsindikatorer..
Vi har även en dialog om samarbete med SKL och skolverket. + det vanliga - Bakgrundstudier: utredningar, undersökningar och forskning – Svensk och internationell, på området barn och skolhälsovård samt barns psykiska ohälsa

7 Kvalitetsindikatorer:
Utbildningsnivå Möjlighet till kompetensutveckling Erfarenhet Storleken på ansvarsområdet –möjlighet att möta eleverna Möjlighet till samarbete/kunskapsöverföring med annan personal Möjlighet till samarbete/kunskapsöverföring med annan vård? Arbetsprocesser?

8 Namn på kommun eller kommundel som denna enkät gäller:
ENKÄTEN Namn på kommun eller kommundel som denna enkät gäller:      Kommunal skola_ Friskola_ Grundskola_ Gymnasium_ Vilken typ av examen har du? Kryssa för det rätta alternativet Sjuksköterska utan vidareutbildning Sjuksköterska i öppen hälso- och sjukvård Distriktssjuksköterska Barnsjuksköterska Specialistutbildad skolsjuksköterska Annan vidareutbildning Antal år du har arbetat som skolsköterska:      Omfattning på din anställning i denna kommun Om antalet varierar på någon fråga kan du uppge genomsnitt Antal arbetstimmar per vecka:      Antal elever:      Antal skolenheter:      Antal skolenheter med öppen mottagning:      Antal timmar skolläkare per månad:     

9 ENKÄTEN Arbetsförhållanden och uppgifter Har du i dagsläget tillgång till handledning/konsultation när det gäller arbete med elevernas psykiska ohälsa? Är du delaktig i skolans arbete med elevers skolfrånvaro? Är du delaktig i arbetet med elevernas arbetsmiljö i skolan? JaNejBlir skolläkaren involverad i ärenden angående elevernas psykiska ohälsa? Förutom vid EVK, är du delaktig i skolans övriga arbete* med elevernas psykiska hälsa? *Exempelvis antimobbingteam eller gruppverksamheter för eleverna

10 Hur ofta har du kontakt med: Skolkuratorn och Skolpsykologen?
ENKÄTEN Hur mycket tid per elev finns det i genomsnitt finns avsatt för hälsosamtalet vid de årskursbundna hälsobesöken? Hur ofta har du kontakt med: Skolkuratorn och Skolpsykologen? Kompetensutveckling: Har du de senaste 5 åren gått på någon föreläsning konferens eller utbildning inom något av följande områden? Ätstörningar Missbruk bland barn och unga ADHD eller Aspergers syndrom Kulturmöten/etnicitet Hedersproblematik Barnmisshandel och övergrepp Genus och kön Vårdnadshavares missbruk Vårdnadshavares psykiska funktionshinder Barn i vårdnadstvister Barn i samhällsvård Sex, samlevnad och förebyggande av oönskade graviditeter Arbete med standardiserade bedömningsmetoder/strukturerade bedömningsinstrument

11 ENKÄTEN Arbete med elever som visar tecken på psykisk ohälsa Nedan anges några av de sätt du som skolsköterska kan upptäcka att elever visar tecken på psykisk ohälsa. Ange hur vanligt förekommande de är i ditt arbete genom att sätta ett kryss på skalan I samband med årskursbundet hälsosamtal Elevvårdskonferens Spontanbesök/eleven söker själv Personal på skolan väcker frågan Förälder väcker frågan Annat (Mycket vanligt Mycket ovanligt)

12 ENKÄTEN Nedan anges några av de åtgärder du som skolsköterska kan vidta när du möter elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Ange hur vanligt förekommande dessa åtgärder är för dig genom att sätta ett kryss på skalan Kontaktar elevens föräldrar Föreslår skolan en elevvårdskonferens Hänvisning till skolkurator Hänvisning till skolpsykolog Hänvisning till socialtjänst Anmälan till socialtjänst Remiss till BUP Eleven får hjälp inom skolans verksamheter Mycket vanligt­­------Mycket ovanligt Namn     Mailadress:     Telefon:      Tack för din medverkan!

13 Livsstilsrelaterade problem
Slutsatser från senaste tillsynsrapporten De största hoten mot barnens hälsa (Stockholms län Gotlands kommun) Mobbning Skador smitta Allergi Stress Livsstilsrelaterade problem

14 Vad behöver skolhälsovården/elevhälsan för ett ett välfungerande arbete med psykisk ohälsa? (Slutsatser från senaste tillsyns –rapporten men egentligen kan bara ni besvara de här frågorna) Tid, lokaler, kunskap Samarbete med annan vård och socialtjänst Samarbete inom skolan Kvalitetskontroll

15 Lokaler, tid, kunskap EN UTVECKLINGSFRÅGA: Vi vet att skolhälsovård/elevhälsa idag arbetar med mycket olika förutsättningar Vi vet också att möjligheten att påverka sin arbetsplats och sin kompetensutveckling varierar

16 Samarbete med annan vård och socialtjänst?
Skolhälsovården/elevhälsan möter eleverna i deras vardag och kan vara de första att upptäcka om ett barn har problem, - men vad händer sen då? Samverkan måste tas på allvar och bli en del av strukturen i kommunernas arbete. Informationsöverföringen måste förbättras Dokumentationskunskaperna varierar starkt i de verksamheter som arbetar med barns psykiska ohälsa

17 Samarbete inom skolan Vilken roll kan skolhälsovården/elevhälsan spela för arbetet med psykisk ohälsa hos skoleleverna? FÖRSLAG: Att upptäcka Att ta initiativ Att leda samtalet Att föra över sin kunskap

18 Kvalitetskontroll? Vad kan kvalitetskontroller som öppna jämförelser tillföra skolhälsovården/elevhälsan? Fokus på kvalitet i planering av arbetet med barns psykiska hälsa En jämlikare skolhälsovård/elevhälsa En utveckling av register över skolhälsovården/elevhälsan och en infrastruktur för regelbunden inrapportering av data

19 Tack för uppmärksamheten!
Plats för:


Ladda ner ppt "Information om UPP- centrums öppna jämförelser av barn- och skolhälsovårdens/elevhälsans insatser kring barns och ungdomars psykiska hälsa UPP- centrum="

Liknande presentationer


Google-annonser