Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Danmark. Generellt Befolkning 5,2 milj. Åkermark 2,6 milj. ha. Antal Lantbruk 60.000 Medelareal43 ha. JordartLätta jordar Ekologisk7%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Danmark. Generellt Befolkning 5,2 milj. Åkermark 2,6 milj. ha. Antal Lantbruk 60.000 Medelareal43 ha. JordartLätta jordar Ekologisk7%"— Presentationens avskrift:

1 Danmark

2 Generellt Befolkning 5,2 milj. Åkermark 2,6 milj. ha. Antal Lantbruk 60.000 Medelareal43 ha. JordartLätta jordar Ekologisk7%

3 Lantbruksproduktion Källa: FAO, 2001 *kryddor, fiber, tobak o.dyl.

4 Produktion Källa: FAO, 2001 *kryddor, fiber, tobak o.dyl.

5 Spannmålsproduktion Källa: FAO, 2001

6 Miljötillstånd Hög kväveutlakning över 70 kg N/ha i medeltal Kort avstånd till havet och lätt jord Hela landet definierat under nitratdirektiviet Höga nitratvärden i 25% vattenprover från brunn och vattenverk Hög fosforhalt i över 10% av åkerarealen Stor P förlust Rotzonsutlakning minskat med 25% från 985 till 2001

7 Miljölagstiftning Vandmiljøplan I infördes 1987 Mål att minska utlakning från 230.000 till 130.000 ton N före 2003 Vandmiljøplan II infördes 1998 Styr de flesta av miljöreglerna i dansk lantbruk

8 Miljöregler - dokumentation Växtodlingsplan –Gårdar över 10ha. –1 sept. info om vinterbevuxen mark –31 mar övr. grödor, areal, jordart, förfrukt, areal med fånggröda, kvävekvot, samlad kvävekvot, planerat anv. av kväve, fosforbehov, skiss. –Behålls på gården i 5 år och skickas in på begäran Gödselräkenskaper –N-kvot utifrån jordart, ev. bevattning, gröda, förfrukt (ev. förförfrukt), använd typ stallgödsel, N-min –Skickas in 31 mars efterfölj. År –Över kvot = Avgift på 10kr/kg N (-20kr/kg N)

9 Gödselräkneskaper N-kvot som summa av kvot för enskilda skiften N-kvot på skiften utifrån jordart, ev. bevattning, gröda, förfrukt (ev. förförfrukt), använd typ stallgödsel, N-min Beräknat som 10% underoptimal giva Stallgödseleffektivitet Andel kväve som ska ingå i gödselplan och gödselräkenskap 2002/2003 Svinflyt75 procent Nötflyt70 procent Djupströ45 procent Övrig stallgödsel/urin65 procent Rötat biomassaEnligt råvara eller 75 procent

10 Gödselräkneskaper exempel Kvot enligt tabell (8,3 ton skörd)193 kg N/ha Korrektion för N-min på våren+5 kg N/ha Korrigerat skörd (+1,5kg N /100kg skörd)+6 kg N/ha Proteintillägg+25 kg N/ha Proteintillägg för ökad skörd (+0,2 kg N /100kg skörd)+0,8 kg N/ha Summa kvävekvot229,8 kg N/ha Beräknat tillförd svinflyt (120kg N/ha * 75 procent)-90 kg N/ha Kvar att tilldela med mineralgödsel (229,8 kg N/ha -105 kg N/ha)139,8 kg N/ha Höstvete till bröd (kontrakt finns!) på lerjord, förfrukt spannmål (förförfrukt ej blandvall). Låg N-min. Medelskörd 5 år 8,7 ton/ha. 100kg N/ha svinflyt

11 Miljöregler Grön mark, fånggröda, kantzon Grön mark –65% grön mark (höstspannmål, höstraps, majs, vall, kontinuerlig gräsareal, lupin, betor, industripotatis, kummin, solros, div. fröproduktion, grönsaker, frukt och bär, julgran och klippgrönt samt jämförbara gröna grödor. –Grödorna får inte vara nedbrukat före 20 oktober. –Nedmyllat halm 1,6 ha = 1 ha grön mark (max. 20% av grönmarksarealen) Fånggröda – 6% av arealen odlat med ettåriga grödor (spannmål, raps, ärt och träda). Brytas eft. 20 okt. Kantzon – 2 meter odlingsfri kantzon mot vattendrag

12 Miljöregler Lagring av stallgödsel Minimum 6 mån. (i praktiken 9 mån pga spridningsregler) Fyllning under täcke Krav på täckning Flytgödsel Svämtäcke, täckduk, eller annan tät täckning. Vid användning av svämtäcke måste månatlig kontroll ske och loggbok föras) UrinTak eller lock Fastgödsel (utan daglig tillförsel) Täckning (täckduk eller lufttät täckning f.o.m.. 2004)

13 Miljöregler Spridningsregler / djurtäthet Generellt Max 140 kg N/ha som stallgödsel (1,4 DE - 1 DE= 100 kg N/ha) Nöt dock 1,7 DE/ha DjurAntal tillåten/ha Årsko mjölk (tung ras)1,45 Årssuggor med smågris6,44 Producerat slaktsvin42 Producerat slaktkycklingar 45dgr.3570 Spridningförbud flytgödsel: skörd – 1 februar (utom till vall och raps) Fastgödsel spridning: skörd – 20 okt. (vinterbevuxen mark) Fast och flyt ska nedbrukas inom 6 timmar Flytgödsel spridas med slangar eller direktnedmyllning

14 Miljöstöd Åtgärd Ersättning (DKK/ha) Minskat kvävetillförsel (kvävekontrakt)Max 950 Minskat kvävetillförsel 60% 400 (500-950 inom SFL-omr) Gröna räkenskaperTotalt 3000 kr eller 6000kr Rajgräsetablering i spannmål (fånggröda) 250 (750-1300 inom SFL-omr) Skötsel av gräs- och naturareal genom betning/röjning/höskörd 500-1000 /1000-2300 /200-575 Odling utan bekämpningsmedel600-700 Sprutfri kantzon1,65 /meter Extensiv vallodling Nivå 1) Får gödslas med max 80 kg N/ha Nivå 2) Får ej gödslas. 1) 815-1415 2) 1300-2150

15 Miljöstöd Åtgärd Ersättning (DKK/ha) Våtmarker1500-3275 Uttag av åkermark (20år)2600-5000 Vall utanför växtföljden (20 år)1500 DemonstrationsprojektUpp till 100% Ändrat dräningeringdjup1500-3275


Ladda ner ppt "Danmark. Generellt Befolkning 5,2 milj. Åkermark 2,6 milj. ha. Antal Lantbruk 60.000 Medelareal43 ha. JordartLätta jordar Ekologisk7%"

Liknande presentationer


Google-annonser