Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Välkommen till Åbo Akademi Verktygslådan för ny undervisande personal 12.9.2008 Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Välkommen till Åbo Akademi Verktygslådan för ny undervisande personal 12.9.2008 Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Välkommen till Åbo Akademi Verktygslådan för ny undervisande personal 12.9.2008 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2

3 3 Dagens program Att arbeta som lärare vid ÅA –Vilka färdigheter och kunskaper och vilken information behövs –Hur kan dessa färdigheter utvecklas –Personalutbildning och –utveckling –Uppgörande av portfolio Undervisningsplanering –Fakulteternas undervisningsplanering –Examination och bedömning –Plagiathantering vid ÅA –Kursutvärdering och plagiering Stöd för utveckling av undervisningen –Lärcentrets tjänster för utveckling av undervisningen –Nätstödd undervisning Översikt över stödtjänster för studerande –IT-verktygslådan, studieteknik, informationssökning, skrivhandledning, gradustöd, studierådgivning, karriärvägledning Tillgänglig teknik för undervisningen –Moodle –ConnectPro

4 Färdigheter och information för att arbeta som lärare vid ÅA - utveckling av den egna kompetensen

5 5 Ämneskunskap Pedagogiska-didaktiska färdigheter Kännedom om kontexten Sociala färdigheter Examensstadga och tentamensinstruktionen Bedömningskriterier Direktiven för plagiathantering mm. Presentationsteknik Föreläsningsteknik Handledning och feedback Examinationsformer Aktivering av studerande Samarbets- och grupparbetsformer Få studenterna motiverade mm Tekniska färdigheter MinPlan (kursdatabas, nmälningsfunktion) Moodle ConnectPro, Skype mm.

6 6 1) Utöver ämneskunskap, vad behöver du som lärare kunna och känna till ? 2) Vad är dina egna styrkor och svagheter som lärare

7 7 Personalutbildning för undervisande personalen Olika typer av personalutbildning: –”Inlärning och undervisning för universitetspersonal” 12 sp (PF) –Korta kurser i praktisk universitetspedagogik (”Pedagogiska paletten”), planering av och handledning på nätkurser och IT i undervisningen –Kvotplatser på ”LIN 1 – Introduktion till nätpedagogik” 8 sp (Lärocenter Tritonia) –Kvotplatser på konferenser/seminarier: de nationella Peda-forum-dagarna, Pedagogisia verkkoja kokemassa (årligen i Åbo) –Regelbundet återkommande informationsseminarier om aktuellt inom stödet för undervisning och studier –Lunchseminarier om IT (och IT i undervisningen) –Årlig minikonferens om (nät-)kursutveckling – lärare presenterar praktiska exempel –Ämnes-/husvisa korta kurser, demon och presentationer (ex. 1-2 h intro i ex. Moodle eller ConnectPro, nätstödd undervisning) kontakta larcentret@abo.filarcentret@abo.fi –Individuell IT-handledning (office-programvaran, moodle, ConnectPro mm.) Se Lärcentrets kurskatalog för aktuella kurser http://www.abo.fi/personal/kurskatalog

8 8...rekommenderas ur kursutbudet hösten 2008 bl.a.... Moodle-kurser: –Introduktion till Moodle 16 & 17.9 kl. 8.30–10 –Fortsättningskurs i Moodle, del 1 24.9 kl. 8.30–10 –Fortsättningskurs i Moodle, del 2 26.9 kl. 8.30–10 Lunchseminarier (bloggar, Adobe ConnectPro, Flickr & YouTube, iGoogle & deli.cio.us) kl. 12-13 Den pedagogiska paletten: –Hur undervisar jag på bästa sätt? 3.10 kl 9.00–12 –Lärstilar och -strategier 14.10 kl. 13.00–16 Pedagogisia verkkoja kokemassa, seminarium 9-10.10, Åbo (kvotplatser) LIN 1: Introduktion till nätpedagogik, 8 sp, (kvotplatser), tidpunkt januari– juni 2009, anmälan senast 30.11

9 Portfolio

10 10 Portfolio Fakta om det professionella jaget, men mer detaljerat i portfolion än i CV Dokumentation över de egna kompetenserna (intyg, men även ’produkter’ av arbete och studier) Verktyg för personlig utveckling –(själv)utvärdering, reflektion (arbetsfilosofi) –mer framtidsinriktad –planer (vad kunde/vill jag jobba med) –vad har jag arbetat med/studerat och var har jag lärt mig genom detta

11 GRUNDPORTFOLIO här samlas allting VISNINGSPORTFOLIO Urval för viss mottagare PORTFOLIOARBETE samla material och feedback, välja ut och utvärdera, spara i grundportfolion

12 12 Exempel på en undervisningsportfolio Helsingfors universitets information på svenska: http://www.helsinki.fi/henkos/universitetsportfoljer/ http://www.helsinki.fi/henkos/universitetsportfoljer/ Innehåll i undervisningsportfolion (HU): –undervisningsfilosofi och –etik –undervisningsanställningar/ undervisnings- och handledningserfarenhet/ undervisningsspråk –självvärdering av den egna undervisningen och samspelet i undervisningsgemenskapen –utvärdering av undervisning, feedback av studerande och kolleger –läromedel, pedagogiska publikationer, artiklar och föredrag –pedagogisk utbildning –universitetspedagogisk aktivitet och utveckling av undervisning –internationalisering, internationella relationer –inflytande i samhället –pris, stipendier och andra utmärkelser –förtroendeuppdrag, medlemskap i arbetsgrupper och kommittéer –annan verksamhet med anknytning till undervisning –visioner och utvecklingsplaner Struktur för undervisning och handledning i portfolio (HU): –Erfarenhet av undervisning och handledning inom grund- och forskarutbildning –Pedagogiskt tänkesätt och egen utbildning –Produktion av läromedel och utnyttjande av undervisningsteknologi –Utveckling av egen undervisning och undervisningspris –Deltagande i utvärdering och utveckling av undervisning –Starka sidor, utvecklingsutmaningar och visioner när det gäller den egna undervisningen –Andra pedagogiska meriter

13 13 Syftet –verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen –dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser –visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi-kunnande –kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA –vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion –deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) –exempel på produktioner –kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen ÅA: Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/personal/opefiportfolio http://www.abo.fi/personal/opefiportfolio

14 14 Deltagande i ope.fi-kurserExempel på produktioner Utvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet -kurs gjord i Blackboard eller Moodle -digitalt undervisningsmaterial -artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen -plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial -dokumentation av handledning på nätkurs -o.dyl. Kartläggning av färdigheterna Rapport som innehåller: -datum för genomförd kartläggning av färdigheterna -reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi- kurserna du deltagit i -pedagogisk grundsyn -beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen -dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord). Ope.fi-portfolio 2-10 sp

15 Undervisningsplanering

16 16 Fakulteternas undervisningsplanering Akademins alla kurser finns i kursdatas i MinPlan –Tidtabell: uppdateringar av kurserna i databasen i jan-feb –Innehållet i kursdatabasen Kursbeskrivning Litteratur länkad till bibliotekets databaser Kursens arbetsformer och dimensionering av kursens arbetsmängd

17 17 Handledning i användningen av MinPlan Kurser http://www.abo.fi/personal/minplanintro http://www.abo.fi/personal/minplanintro –Inplanerade kurser i höst: Att föra in kurser i kursdatabasen och att ta i bruk kurs- och tentanmälan 27.11 kl 10- 12 eller 9.12 kl 13-15 Skriftliga guider och eGuider: http://www.abo.fi/student/minplanmanualer

18 18 Sture, TeRes och Inststure Sture – studieregister TeRes – tentresultat (bedömning av prestationer) Inststure – lärarens vy till Sture

19 19 Examination Examensstadga och tentamensinstruktion Tentamen –Tentresultat eller bedömning av skriftliga arbeten: senast 2 veckor efter tent/deadline –Tentresultat: publicering, uppbevaring Anslagstavla: Undantagsvis namn på personer (som är godkända), i princip matrikelnummer Internet: får ej uppge namn eller personbeteckning Uppbevaring av tentsvar och övningsarbeten: 2 månader efter att resultatet tillkännagivits. (Om läraren returnerar studentens arbeten upphör uppbevaringsskyldigheten) Studerande bör uppbevara kopia av skriftliga övningsarbeten tills de är bedömda

20 20 Bedömning och lärandemål Bedömningskriterier – ämnesspecifikt –HF, MNF och TkF: blanketter på webben för bedömning av kand-, gradu- och diplomarbeten Lärandemål –MinPlan/kursdatabasen: Uppnådda kunskaper och färdigheter –Införs stegvis mer systematiskt läsåret 2008-2009 –Lärandemålen beskriver vad studenterna förväntas kunna efter kursen och påverkar därför kursinnehållet, undervisningsformerna och aktiviteter under kursen och studenternas utvärdering –Utgör grunden för examinationen –Hur är lärandemålen formulerade? Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller –ett verb som beskriver vad studenten bör kunna (beror på kursens syfte och nivå), t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka –ett eller flera ord som anger innehållet i prestationen –ett eller flera ord som anger kvaliteten på prestationen, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen

21 21 Direktiv för plagiathantering vid Akademin Styrelsen slog fast direktiven 5.6.2008 Direktiven + stöd för information åt studerandena hittas här: http://www.abo.fi/personal/plagiathanteringhttp://www.abo.fi/personal/plagiathantering Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” –Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar materialframställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings ‐ och annan referensteknik. –Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning. Vid misstänkt plagiat –Om läraren misstänker plagiat > kontakta dekanus, som handhar förundersökning –Om plagiat därefter misstänks > alltid disciplinär behandling av rektor

22 22 Kursutvärdering TkF: fakultetsrådsbeslut att alla kurser utvärderas (sammanställning till examinator och studiechef) Programvara för elektronisk kursutvärdering på kommande Kursutvärderingsfrågor –Kursutvärdering att editera för eget bruk ingår i alla moodle-kurser –För övriga kurser, se exempel på utvärderingsblanketter/-frågor: http://www.abo.fi/personal/kursutvardering http://www.abo.fi/personal/kursutvardering

23 Stöd för utveckling av undervisningen

24 24 Stöd för utveckling av undervisningen i Åbo Koordineras av Lärcentret i Åbo samarbete –Verksamheten bygger på samarbete vid Akademin i Åbo med –fakulteterna (studiecheferna, egenlärarna, undervisande personalen, byråpersonalen) –stödenheterna (Datacentralen, AV-centralen, Fortbildningscentralen, Åbo Akademis bibliotek, studieförvaltningen) Uppgift: Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och stöder studerande i att studera effektivt –Lärcentret hjälper läraren att hitta rätt Vi skall veta vilket stöd som finns/inte finns och vem som kan hjälpa! –Lärcentrets nyhetsbrev och webb (www.abo.fi/lc)www.abo.fi/lc Målgrupper –personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning Personal –lärcenterchefen (heltid), studierådgivare (heltid), Moodle- och Blackboard- och administrator samt IT-systemplanerare (DC), amanuens för AV- centralen (heltid) samt planerare för personalutbildningen och utvecklingen av stödtjänster för lärare och studerande (deltid) och bibliotekarier vid ÅAB Organisatoriskt: Lärcentret hör under studieförvaltningen, egna utrymmen på kommande i ASA-huset

25 25 Stöd för utveckling av (nät-)stödd undervisning https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling 1.Tillgång till teknik och programvara 2.Utrymme: Multimediaarbetsrum och videokonferens- utrymmen 3.Individuell handledning: teknisk handledning för programvara och utrustning för undervisning, pedagogisk och administrativ handledning speciellt för nätkursproduktion 4.Produktion av multimedia 5.Skriftligt stödmaterial 6.Utbildning 7.Finansiering för nätkursproduktion

26 26 1. Tillgänglig teknik, bl.a. Moodle – kursens ’ryggrad’ Adobe ConnectPro – för handledning Video- och ljudbandning vid AVC – för nätföreläsningar Adobe Presenter – för nätföreläsningar

27 27 2. Utrymmen Multimediaarbetsrummet Mimers Brunn –Lugnt arbetsrum i Chemicums/DC för produktion av undervisnings- eller studiematerial –Datorer utrustade med viss specialutrustning och specialprogramvara (t.ex. licensbelagd) samt med programvara som behövs för multimediaproduktion –http://www.abo.fi/personal/mimersbrunnhttp://www.abo.fi/personal/mimersbrunn Videokonferens –Tre utrymmen i Åbo (DC, FÄ, FC) –http://www.abo.fi/personal/gruppvideokonferenshttp://www.abo.fi/personal/gruppvideokonferens

28 28 3. Individuell handledning Tekniskt stöd: användarhandledning för Moodle, Blackboard, desktop- och gruppvideokonferens, produktion av nätföreläsningar, handledning för övriga datorprogram för administration –Stödpersoner vid Datacentralen och AV-centralen samt deltidsanställda av Lärcentret Pedagogiskt handledning och administrativt stöd för i första hand nätkursproduktion (instruerande material, vettig uppbyggnad i lärplattformen, bedömning och examination, lärarens arbetsmängd, upphovsrätt, ersättning för kursutveckling och handledning mm.) –Lärcenterchefen

29 29 4. Produktion av multimedia Lärare/kursplanerare behöver inte alltid lära sig alla programvaror, kan i stället beställa produkuktioner som görs inom ramen för Lärcentrets multimediaverkstad. –Flash-animationer för (nät-)kurser (för att t.ex. åskådliggöra olika processer, bilder och modeller) –Bildbehandling och -produktion för olika ändamål, t ex PowerPoint- produktioner och nätkurser –Producerar film i WindowsMovieMaker –Bilder, texturer och 3D-produktioner för Second Life –Bandar in föreläsningar (ljud/video, i studio eller föreläsningssal) –Editerar ljud- och videofiler till sådan storlek och sådant format som kan sättas in på nätkurs/på webben Exempel: http://www.abo.fi/personal/produktionerhttp://www.abo.fi/personal/produktioner Beställningarna görs till Maria Sundström eller Kenneth Sjölund (fornamn.efternamn@abo.fi)fornamn.efternamn@abo.fi

30 30 5. Skriftligt stödmaterial http://www.abo.fi/personal/stodmaterialhttp://www.abo.fi/personal/stodmaterial Avändarguider för Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (ConnectPro, Adobe Presenter, minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser). Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Hjälpmedel för informationssökning, Guide i referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Modellavtal för upphovsrätt Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm

31 Nätstödd undervisning Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA 2007-2010 http://www.abo.fi/personal/virtstrategi - Här finns även fakulteternas och språkcentrets virtualiseringsstrategier

32 32 Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare –för studerande som inte bor i Åbo, om studerande vid ÅA i Vasa, för vuxenstuderande, då studerande börjat sommarjobba –kan minska på antalet föreläsningar i auditorium (nätföreläsningar eller studerande bearbetar lärarens och bokens material i övningsuppgifter som lämnas in) löser ev. problem med att studerande inte är med på föreläsningarna… –handledning av examensarbeten då studerande inte vid ÅA; handledning av lärare och övr.studerande via plattform, desktopvideokonferens Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a

33 33 Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a Förbättrar förutsättningarna för inlärning –aktivera studerande bearbeta nya kunskapen i övningsuppgifter under kursens gång (läraren ser också vem som hänger med) förändra examinationsformerna från sluttentamen till kontinuerlig examination även tysta syns i nätkurser (i övningsuppgifter, i frågeforumet som kan göras obligatoriskt) –studerande kan ta del av varandras övningsarbeten (och ge feedback åt/fråga varandra) –grupparbeten –instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent/självkontroll av vad man kan/lärarens mellankontroll –underlättar processkrivning –mer handledning åt var och en

34 34 Effektivera kursadministrationen –kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet –enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser –vitsord/godkänt för prestationer under kursens gång tillgängliga bara för individen –underlättar uppdateringen av kursmaterialet Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a

35 35 Börja med nätstödd undervisning Kolla personalutbildningar om praktisk pedagogik och teknik! –Ofta korta kurser för att komma igång –Minikonferenserna kan ge idéer –Beställ kortkurser till den egna enheten Ta ibruk Moodle stegvis som kontaktforum i kurser (anslagstavla, inlämning av uppgifter, materialdistribution, vitsord/GK/närvarokryss för kursens delmoment etc) Använd ConnectPro för forskarmöten och för handledning av studerande som inte är på plats Utnyttja de guider och stödmaterial som finns på Lärcentrets hemsidor, ganska mycket utöver det ämnesspecifika materialet har någon annan redan funderat på och dokumenterat www.abo.fi/lc > Stöd för kursutveckling > Stödmaterialwww.abo.fi/lc

36 36 1. Planering2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare Kursavslutning & kurs- utvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Användarnamn + lösenord åt deltagarna Dokumentation, uppdatering & vidareutveckling Medieval Planering av handledning & feedback Kursstart + ev. närstudier Utvärdering av arbets- processen Lärmiljö & layout Introduktion av studerande i lärmiljön Testning av kursen Handledning Examination Handbok för nätkursutveckling www.abo.fi/lcwww.abo.fi/lc > Stöd för kursutveckling > Handbok för nätkursproduktion

37 37 Planeringsunderlag Modul/Helhet /Tema/Vecka 1 Modul/Helhet /Tema/Vecka 2 etc Tidsperiod Målsättning/ Lärandemål Innehåll Litteratur Aktivering/ Övningsuppgift 1 - Hurudan uppgift -Omfång -Indiv./par/grupp -Teknik -Feedback -Bedömning -Deadline Aktivering/Övn.uppgift 2 etc Uppskattad arbetsmängd för lärare / studerande

38 Översikt över stödtjänster för studerande

39 39 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (Lärcentret, TkF/IT- avd., HF & SVF, amanuens vid MNF) studiechefer + övrig fakultetspersonal tekniska verktyg MinPlan studieplan ville@abo.fi kurser Webbstöd - ex. studierådgivning Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, fakultetskurser) HFs studieorientering 2 sp TFs Kommunikationsfärdigheter 3 sp ESFs studieorientering 1 sp Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + föreningar Kommunikationskurser (CSK) Informationssökning (ÅAB)

40 40 IT-verktygslådan Vid HF och TF: IT-baspaketet i Word, Ppt och excel (12 h) som en del av studieorienteringen (1 sp) Vid ESF: I företagsekonomi och sociologi har Word, Excel och PPt bakats in i grundstudierna i undervisningen > detta kan även göras vid MNF, TkF och övriga ESF-ämnen!

41 41 Studieteknik och informationssökning Webbmaterial om studieteknik: www.abo.fi/student/studieteknik/www.abo.fi/student/studieteknik/ Föreläsning i studieteknik för alla nya studerande i Åbo (v. 35-37) –om akademiska studier, tidsplanering, antecknings- och lästeknik, inlärningsstilar och –strategier, att studera i grupp –https://www.abo.fi/student/media/10434/studieteknik2008.pdfhttps://www.abo.fi/student/media/10434/studieteknik2008.pdf Föreläsning/demo i informationssökning för åk 1 vid HF, ESF och TF (obligat.) och MNF (frivillig) –Innehåll: demonstrationer av Alma-databasen (bibliotekets egna, främst tryckta, samlingar), hur söker man systematiskt, att göra sökargument (boolesk logik), tesauri, demonstrationer av Nelli-portalen: bibliotekets elektroniska resurser, skillnad mellan att söka kvalitetskällor och ”att googla” Informationssökning på kandidatseminarienivå (eller senare) –Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna –Ta kontakt med fakultetsbibliotekarien! –Ex. folkloristik: bibliotekarien får på förhand veta uppsatsrubriker och/eller problemformuleringar. 2-3 träffar med gruppen + hemuppgifter. Integrerade i kand.seminarierna. Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3: Studieteknik 1 sp, Akademiska studier + Informationssökning à 1 sp https://www.abo.fi/student/akadstudkurs https://www.abo.fi/student/akadstudkurs

42 42 Skrivhandledning och språkgranskning Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu –Boka tid för personlig rådgivning (1 t) Webbmaterial bl.a. med skrivråd www.abo.fi/csk > se Skrivhandledning, Språkgranskning och Kommunikationwww.abo.fi/csk

43 43 Gradustöd Graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete) Inkl. Gradumall (template för word): www.abo.fi/lc/gradu/www.abo.fi/lc/gradu/ Graduklubben: www.abo.fi/lc/gradu/klubb.htm för kand.- och pro gradu skribenterwww.abo.fi/lc/gradu/klubb.htm

44 44 Arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum Åbo akademiska rekryteringstjänst (ÅA, TY, TSE) Hjälper nyutexaminerade och studerande få jobb, praktikplatser och sommarjobb –Personlig vägledning: Personlig inbjudan till alla 2:a årets studerande, karriärvägledning för alla när som helst, hur skriva ansökan, intervjuövningar –Gruppvägledning: Kurser i att söka jobb, Information på ämnesenheterna inom ÅA, Jobb inom…-seminarier, Jobbsökargrupper Praktik: interna och externa praktikplatser, Erasmus-praktik Arbetsmarknadsanalyser, statistik över studerandes placering efter examen Arbetsförmedling: info om lediga jobb, mejl-lista om lediga jobb Hjälper till med frågor om vad man kan studera för att bli t.ex översättare, informatör eller analytiker Berättar hurdana jobb det finns inom olika branscher

45 ConnectPro webbkonferens - möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst

46 46

47 47 Hur kan desktopvideokonferens användas i undervisningen? Föreläsning –läraren kan föreläsa för en liten eller stor grupp och samtidigt visa PowerPoints, webbsidor eller andra dokument, som i vanligt auditorium –Deltagarna kan ställa frågor genom att via sin mikrofon säga till, genom att skriva i chatten eller genom att indikera med en ikon i deltagarlistan att de har en fråga Handledning –Läraren kan ge feedback (muntligt, skriva in kommentarer, märka för i texten) på en eller flera studerandes övningsarbeten (worddokument, webbsidor, ppt mm.), vilka de förevisar för varandra på desktoppen. Grupparbeten –Studerande kan bearbeta ett gemensamt dokument, dvs. diskutera innehållet och turvis skriva i samma dokument som alla ser på sin desktop

48 48 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro Utrustning och programvara –hörlurar med mikrofon (headset) –webbkamera –Ingen särskild programvara behövs, men man behöver ett användarnamn och lösenord för att kunna inbjuda andra till/fungera som värd för möten (men inte för att delta i ett möte) www.abo.fi/lc > Utrustning&programvara > ConnectProwww.abo.fi/lc –Användarguide för dem som sammankallar till videokonferens –Användarguide för deltagare i videokonferens –Info om hur studentdatorer är utrustade med webbkameror och headsets Stödperson Dan Holm, DC, dan.holm@abo.fi, tfn 4379dan.holm@abo.fi –användarnamn till ConnectPro –handledning med att komma igång

49 Moodle

50 50

51 51 Att komma igång När redigering är aktiverat kan kursutvecklaren nu ”Lägga till en aktivitet” eller ”Lägga till en resurs” från en intuitiv drop- down-meny som visar valbara moduler med olika egenskaper och funktioner. 1. Beställ en kursbotten från dc-elarande@abo.fi@abo.fi 2. Välj ett av tre sätt att lägga upp kurser - veckoformat, ämnesformat (dvs. uppdelat i moment/moduler) (eller socialt format). 3. Klicka på “Aktivera redigering”. 4. Skapa kursen!

52 52 Aktiviteter Uppgift Forum Test Enkät Opinionsundersökning Journal Chat Blogg Ord- och begreppslista Wiki Workshop

53 53 Resurser ● (Text-)material i kursen som…. ● ren text (obs välj webbsida – här finns textredigerare) ● uppladdade filer ● länkar till webbplatser ● Etikett ● Lägg till beskrivningar (med bilder om så önskas) var som helst på kursens hemsida. ● T.ex. för mellanrubrikrer.

54 54 Kursadministration Betygsbok Loggar och rapporter över deltagarnas aktivitet Info och foto av studerande och lärare Epost –Möjlighet att prenumerera på inlägg i kursen och möjlighet att tvinga studerande prenumerera –Inlägg på anslagstavlan som epost till studerande

55 55 Inloggning och kursnycklar Man kan be studerandena ge en “kursnyckel” för att få tillträde till en kurs. Sidan kurskategorier visar beskrivningar av varje kurs. Studerande ser när de loggat in en lista över alla kurser som de är registrerade på (Mina kurser). www.abo.fi > Studerande/Anställda > Nätkurser> Logga in på Moodle

56 56 Stöd för moodle Stöd och administratörer: Dan Holm och Marika Birell, DC, dc-elarande@abo.fidc-elarande@abo.fi Guider och information: http://www.abo.fi/personal/moodle Introkurs i Moodle http://www.abo.fi/personal/moodle Det finns hundratals kunniga användare av öppen källkod som har anslutit sig till utvecklarna av Moodle i en gemenskap av lärande. Välkommen till http://moodle.org/http://moodle.org/


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Välkommen till Åbo Akademi Verktygslådan för ny undervisande personal 12.9.2008 Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser