Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Åbo Akademi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Åbo Akademi"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Åbo Akademi
Lärcentret i Åbo Välkommen till Åbo Akademi Verktygslådan för ny undervisande personal Tove Forslund, Lärcentret

2 MinPlan TeRes Inststure Sture Auditering Adobe ConnectPro Moodle Nelli
Egenlärare Nelli Linda Tritonia Mimers Brunn Arto Arbetsforum Graduklubben IT-verktygslådan

3 Dagens program Att arbeta som lärare vid ÅA Undervisningsplanering
Vilka färdigheter och kunskaper och vilken information behövs Hur kan dessa färdigheter utvecklas Personalutbildning och –utveckling Uppgörande av portfolio Undervisningsplanering Fakulteternas undervisningsplanering Examination och bedömning Plagiathantering vid ÅA Kursutvärdering och plagiering Stöd för utveckling av undervisningen Lärcentrets tjänster för utveckling av undervisningen Nätstödd undervisning Översikt över stödtjänster för studerande IT-verktygslådan, studieteknik, informationssökning, skrivhandledning, gradustöd, studierådgivning, karriärvägledning Tillgänglig teknik för undervisningen Moodle ConnectPro

4 Färdigheter och information för att arbeta som lärare vid ÅA
- utveckling av den egna kompetensen

5 Pedagogiska-didaktiska
MinPlan (kursdatabas, nmälningsfunktion) Moodle ConnectPro, Skype mm. Sociala färdigheter Ämneskunskap Tekniska färdigheter Pedagogiska-didaktiska färdigheter Kännedom om kontexten Presentationsteknik Föreläsningsteknik Handledning och feedback Examinationsformer Aktivering av studerande Samarbets- och grupparbetsformer Få studenterna motiverade mm Examensstadga och tentamensinstruktionen Bedömningskriterier Direktiven för plagiathantering mm.

6 2) Vad är dina egna styrkor och svagheter som lärare
1) Utöver ämneskunskap, vad behöver du som lärare kunna och känna till ? 2) Vad är dina egna styrkor och svagheter som lärare

7 Personalutbildning för undervisande personalen
Olika typer av personalutbildning: ”Inlärning och undervisning för universitetspersonal” 12 sp (PF) Korta kurser i praktisk universitetspedagogik (”Pedagogiska paletten”), planering av och handledning på nätkurser och IT i undervisningen Kvotplatser på ”LIN 1 – Introduktion till nätpedagogik” 8 sp (Lärocenter Tritonia) Kvotplatser på konferenser/seminarier: de nationella Peda-forum-dagarna, Pedagogisia verkkoja kokemassa (årligen i Åbo) Regelbundet återkommande informationsseminarier om aktuellt inom stödet för undervisning och studier Lunchseminarier om IT (och IT i undervisningen) Årlig minikonferens om (nät-)kursutveckling – lärare presenterar praktiska exempel Ämnes-/husvisa korta kurser, demon och presentationer (ex. 1-2 h intro i ex. Moodle eller ConnectPro, nätstödd undervisning) kontakta Individuell IT-handledning (office-programvaran, moodle, ConnectPro mm.) Se Lärcentrets kurskatalog för aktuella kurser

8 ...rekommenderas ur kursutbudet hösten 2008 bl.a....
Moodle-kurser: Introduktion till Moodle 16 & 17.9 kl. 8.30–10 Fortsättningskurs i Moodle, del kl. 8.30–10 Fortsättningskurs i Moodle, del kl. 8.30–10 Lunchseminarier (bloggar, Adobe ConnectPro, Flickr & YouTube, iGoogle & deli.cio.us) kl Den pedagogiska paletten: Hur undervisar jag på bästa sätt? 3.10 kl 9.00–12 Lärstilar och -strategier kl –16 Pedagogisia verkkoja kokemassa, seminarium , Åbo (kvotplatser) LIN 1: Introduktion till nätpedagogik, 8 sp, (kvotplatser), tidpunkt januari–juni 2009, anmälan senast 30.11

9 Portfolio

10 Portfolio Fakta om det professionella jaget, men mer detaljerat i portfolion än i CV Dokumentation över de egna kompetenserna (intyg, men även ’produkter’ av arbete och studier) Verktyg för personlig utveckling (själv)utvärdering, reflektion (arbetsfilosofi) mer framtidsinriktad –planer (vad kunde/vill jag jobba med) vad har jag arbetat med/studerat och var har jag lärt mig genom detta

11 GRUNDPORTFOLIO här samlas allting
PORTFOLIOARBETE samla material och feedback, välja ut och utvärdera, spara i grundportfolion GRUNDPORTFOLIO här samlas allting VISNINGSPORTFOLIO Urval för viss mottagare

12 Exempel på en undervisningsportfolio Helsingfors universitets information på svenska: Innehåll i undervisningsportfolion (HU): undervisningsfilosofi och –etik undervisningsanställningar/ undervisnings- och handledningserfarenhet/ undervisningsspråk självvärdering av den egna undervisningen och samspelet i undervisningsgemenskapen utvärdering av undervisning, feedback av studerande och kolleger läromedel, pedagogiska publikationer, artiklar och föredrag pedagogisk utbildning universitetspedagogisk aktivitet och utveckling av undervisning internationalisering, internationella relationer inflytande i samhället pris, stipendier och andra utmärkelser förtroendeuppdrag, medlemskap i arbetsgrupper och kommittéer annan verksamhet med anknytning till undervisning visioner och utvecklingsplaner Struktur för undervisning och handledning i portfolio (HU): Erfarenhet av undervisning och handledning inom grund- och forskarutbildning Pedagogiskt tänkesätt och egen utbildning Produktion av läromedel och utnyttjande av undervisningsteknologi Utveckling av egen undervisning och undervisningspris Deltagande i utvärdering och utveckling av undervisning Starka sidor, utvecklingsutmaningar och visioner när det gäller den egna undervisningen Andra pedagogiska meriter

13 ÅA: Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/personal/opefiportfolio
Syftet verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi-kunnande kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) exempel på produktioner kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen

14 Ope.fi-portfolio 2-10 sp Deltagande i ope.fi-kurser
Exempel på produktioner Utvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet kurs gjord i Blackboard eller Moodle digitalt undervisningsmaterial artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial dokumentation av handledning på nätkurs Kartläggning av färdigheterna Rapport som innehåller: datum för genomförd kartläggning av färdigheterna reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi-kurserna du deltagit i pedagogisk grundsyn beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord). Ope.fi-portfolio 2-10 sp

15 Undervisningsplanering

16 Fakulteternas undervisningsplanering
Akademins alla kurser finns i kursdatas i MinPlan Tidtabell: uppdateringar av kurserna i databasen i jan-feb Innehållet i kursdatabasen Kursbeskrivning Litteratur länkad till bibliotekets databaser Kursens arbetsformer och dimensionering av kursens arbetsmängd

17 Handledning i användningen av MinPlan
Kurser Inplanerade kurser i höst: Att föra in kurser i kursdatabasen och att ta i bruk kurs- och tentanmälan kl eller 9.12 kl 13-15 Skriftliga guider och eGuider:

18 Sture, TeRes och Inststure
Sture – studieregister TeRes – tentresultat (bedömning av prestationer) Inststure – lärarens vy till Sture

19 Examination Examensstadga och tentamensinstruktion Tentamen
Tentresultat eller bedömning av skriftliga arbeten: senast 2 veckor efter tent/deadline Tentresultat: publicering, uppbevaring Anslagstavla: Undantagsvis namn på personer (som är godkända), i princip matrikelnummer Internet: får ej uppge namn eller personbeteckning Uppbevaring av tentsvar och övningsarbeten: 2 månader efter att resultatet tillkännagivits. (Om läraren returnerar studentens arbeten upphör uppbevaringsskyldigheten) Studerande bör uppbevara kopia av skriftliga övningsarbeten tills de är bedömda

20 Bedömning och lärandemål
Bedömningskriterier – ämnesspecifikt HF, MNF och TkF: blanketter på webben för bedömning av kand-, gradu- och diplomarbeten Lärandemål MinPlan/kursdatabasen: Uppnådda kunskaper och färdigheter Införs stegvis mer systematiskt läsåret Lärandemålen beskriver vad studenterna förväntas kunna efter kursen och påverkar därför kursinnehållet, undervisningsformerna och aktiviteter under kursen och studenternas utvärdering Utgör grunden för examinationen Hur är lärandemålen formulerade? Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller ett verb som beskriver vad studenten bör kunna (beror på kursens syfte och nivå), t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka ett eller flera ord som anger innehållet i prestationen ett eller flera ord som anger kvaliteten på prestationen, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen

21 Direktiv för plagiathantering vid Akademin
Styrelsen slog fast direktiven Direktiven + stöd för information åt studerandena hittas här: Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar materialframställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings‐ och annan referensteknik. Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning. Vid misstänkt plagiat Om läraren misstänker plagiat > kontakta dekanus, som handhar förundersökning Om plagiat därefter misstänks > alltid disciplinär behandling av rektor

22 Kursutvärdering TkF: fakultetsrådsbeslut att alla kurser utvärderas (sammanställning till examinator och studiechef) Programvara för elektronisk kursutvärdering på kommande Kursutvärderingsfrågor Kursutvärdering att editera för eget bruk ingår i alla moodle-kurser För övriga kurser, se exempel på utvärderingsblanketter/-frågor:

23 Stöd för utveckling av undervisningen

24 Stöd för utveckling av undervisningen i Åbo
Koordineras av Lärcentret i Åbo Verksamheten bygger på samarbete vid Akademin i Åbo med fakulteterna (studiecheferna, egenlärarna, undervisande personalen, byråpersonalen) stödenheterna (Datacentralen, AV-centralen, Fortbildningscentralen, Åbo Akademis bibliotek, studieförvaltningen) Uppgift: Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och stöder studerande i att studera effektivt Lärcentret hjälper läraren att hitta rätt Vi skall veta vilket stöd som finns/inte finns och vem som kan hjälpa! Lärcentrets nyhetsbrev och webb (www.abo.fi/lc) Målgrupper personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning Personal lärcenterchefen (heltid), studierådgivare (heltid), Moodle- och Blackboard- och administrator samt IT-systemplanerare (DC), amanuens för AV-centralen (heltid) samt planerare för personalutbildningen och utvecklingen av stödtjänster för lärare och studerande (deltid) och bibliotekarier vid ÅAB Organisatoriskt: Lärcentret hör under studieförvaltningen, egna utrymmen på kommande i ASA-huset

25 Stöd för utveckling av (nät-)stödd undervisning https://www. abo
Tillgång till teknik och programvara Utrymme: Multimediaarbetsrum och videokonferens-utrymmen Individuell handledning: teknisk handledning för programvara och utrustning för undervisning, pedagogisk och administrativ handledning speciellt för nätkursproduktion Produktion av multimedia Skriftligt stödmaterial Utbildning Finansiering för nätkursproduktion

26 1. Tillgänglig teknik, bl.a.
Moodle – kursens ’ryggrad’ Adobe ConnectPro – för handledning Video- och ljudbandning vid AVC – för nätföreläsningar Adobe Presenter – för nätföreläsningar

27 2. Utrymmen Multimediaarbetsrummet Mimers Brunn Videokonferens
Lugnt arbetsrum i Chemicums/DC för produktion av undervisnings- eller studiematerial Datorer utrustade med viss specialutrustning och specialprogramvara (t.ex. licensbelagd) samt med programvara som behövs för multimediaproduktion Videokonferens Tre utrymmen i Åbo (DC, FÄ, FC)

28 3. Individuell handledning
Tekniskt stöd: användarhandledning för Moodle, Blackboard, desktop- och gruppvideokonferens, produktion av nätföreläsningar, handledning för övriga datorprogram för administration Stödpersoner vid Datacentralen och AV-centralen samt deltidsanställda av Lärcentret Pedagogiskt handledning och administrativt stöd för i första hand nätkursproduktion (instruerande material, vettig uppbyggnad i lärplattformen, bedömning och examination, lärarens arbetsmängd, upphovsrätt, ersättning för kursutveckling och handledning mm.) Lärcenterchefen

29 4. Produktion av multimedia
Lärare/kursplanerare behöver inte alltid lära sig alla programvaror, kan i stället beställa produkuktioner som görs inom ramen för Lärcentrets multimediaverkstad. Flash-animationer för (nät-)kurser (för att t.ex. åskådliggöra olika processer, bilder och modeller) Bildbehandling och -produktion för olika ändamål, t ex PowerPoint-produktioner och nätkurser Producerar film i WindowsMovieMaker Bilder, texturer och 3D-produktioner för Second Life Bandar in föreläsningar (ljud/video, i studio eller föreläsningssal) Editerar ljud- och videofiler till sådan storlek och sådant format som kan sättas in på nätkurs/på webben Exempel: Beställningarna görs till Maria Sundström eller Kenneth Sjölund

30 5. Skriftligt stödmaterial http://www.abo.fi/personal/stodmaterial
Avändarguider för Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (ConnectPro, Adobe Presenter, minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser). Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Hjälpmedel för informationssökning, Guide i referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Modellavtal för upphovsrätt Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm

31 Nätstödd undervisning
Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA - Här finns även fakulteternas och språkcentrets virtualiseringsstrategier

32 Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a
Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare för studerande som inte bor i Åbo, om studerande vid ÅA i Vasa, för vuxenstuderande, då studerande börjat sommarjobba kan minska på antalet föreläsningar i auditorium (nätföreläsningar eller studerande bearbetar lärarens och bokens material i övningsuppgifter som lämnas in) löser ev. problem med att studerande inte är med på föreläsningarna… handledning av examensarbeten då studerande inte vid ÅA; handledning av lärare och övr.studerande via plattform, desktopvideokonferens

33 Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a
Förbättrar förutsättningarna för inlärning aktivera studerande bearbeta nya kunskapen i övningsuppgifter under kursens gång (läraren ser också vem som hänger med) förändra examinationsformerna från sluttentamen till kontinuerlig examination även tysta syns i nätkurser (i övningsuppgifter, i frågeforumet som kan göras obligatoriskt) studerande kan ta del av varandras övningsarbeten (och ge feedback åt/fråga varandra) grupparbeten instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent/självkontroll av vad man kan/lärarens mellankontroll underlättar processkrivning mer handledning åt var och en

34 Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a
Effektivera kursadministrationen kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser vitsord/godkänt för prestationer under kursens gång tillgängliga bara för individen underlättar uppdateringen av kursmaterialet

35 Börja med nätstödd undervisning
Kolla personalutbildningar om praktisk pedagogik och teknik! Ofta korta kurser för att komma igång Minikonferenserna kan ge idéer Beställ kortkurser till den egna enheten Ta ibruk Moodle stegvis som kontaktforum i kurser (anslagstavla, inlämning av uppgifter, materialdistribution, vitsord/GK/närvarokryss för kursens delmoment etc) Använd ConnectPro för forskarmöten och för handledning av studerande som inte är på plats Utnyttja de guider och stödmaterial som finns på Lärcentrets hemsidor, ganska mycket utöver det ämnesspecifika materialet har någon annan redan funderat på och dokumenterat > Stöd för kursutveckling > Stödmaterial

36 Handbok för nätkursutveckling
> Stöd för kursutveckling > Handbok för nätkursproduktion 1. Planering 2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare Kursavslutning & kurs- utvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Användarnamn + lösenord åt deltagarna Dokumentation, uppdatering & vidareutveckling Medieval Planering av handledning & feedback Kursstart + ev. närstudier Utvärdering av arbets- processen Lärmiljö & layout Introduktion av studerande i lärmiljön Testning av kursen Handledning Examination

37 Planeringsunderlag Modul/Helhet /Tema/Vecka 1 /Tema/Vecka 2 etc
Tidsperiod Målsättning/ Lärandemål Innehåll Litteratur Aktivering/ Övningsuppgift 1 - Hurudan uppgift Omfång Indiv./par/grupp Teknik Feedback Bedömning Deadline Aktivering/Övn.uppgift 2 etc Uppskattad arbetsmängd för lärare / studerande

38 Översikt över stödtjänster för studerande

39 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning tekniska verktyg
Studentkåren + föreningar studierådgivare (Lärcentret, TkF/IT-avd., HF & SVF, amanuens vid MNF) studieplan egenlärare Webbstöd - ex. studierådgivning tutorer MinPlan personlig rådgivning tekniska verktyg studiechefer + övrig fakultetspersonal Nybörjar- rådgivning vid ÅA studentpsykolog studentpräst kurser Kommunikationskurser (CSK) Studieorienteringsveckan IT-kurser (IT-verktygslådan, fakultetskurser) HFs studieorientering 2 sp TFs Kommunikationsfärdigheter 3 sp ESFs studieorientering 1 sp Informationssökning (ÅAB) Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp

40 IT-verktygslådan Vid HF och TF: IT-baspaketet i Word, Ppt och excel (12 h) som en del av studieorienteringen (1 sp) Vid ESF: I företagsekonomi och sociologi har Word, Excel och PPt bakats in i grundstudierna i undervisningen > detta kan även göras vid MNF, TkF och övriga ESF-ämnen!

41 Studieteknik och informationssökning
Webbmaterial om studieteknik: Föreläsning i studieteknik för alla nya studerande i Åbo (v ) om akademiska studier, tidsplanering, antecknings- och lästeknik, inlärningsstilar och –strategier, att studera i grupp https://www.abo.fi/student/media/10434/studieteknik2008.pdf Föreläsning/demo i informationssökning för åk 1 vid HF, ESF och TF (obligat.) och MNF (frivillig) Innehåll: demonstrationer av Alma-databasen (bibliotekets egna, främst tryckta, samlingar), hur söker man systematiskt, att göra sökargument (boolesk logik), tesauri, demonstrationer av Nelli-portalen: bibliotekets elektroniska resurser, skillnad mellan att söka kvalitetskällor och ”att googla” Informationssökning på kandidatseminarienivå (eller senare) Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna Ta kontakt med fakultetsbibliotekarien! Ex. folkloristik: bibliotekarien får på förhand veta uppsatsrubriker och/eller problemformuleringar. 2-3 träffar med gruppen + hemuppgifter. Integrerade i kand.seminarierna. Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3: Studieteknik 1 sp, Akademiska studier + Informationssökning à 1 sp https://www.abo.fi/student/akadstudkurs

42 Skrivhandledning och språkgranskning
Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu Boka tid för personlig rådgivning (1 t) Webbmaterial bl.a. med skrivråd > se Skrivhandledning, Språkgranskning och Kommunikation

43 Gradustöd Graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete) Inkl. Gradumall (template för word): Graduklubben: för kand.- och pro gradu skribenter

44 Arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum
Åbo akademiska rekryteringstjänst (ÅA, TY, TSE) Hjälper nyutexaminerade och studerande få jobb, praktikplatser och sommarjobb Personlig vägledning: Personlig inbjudan till alla 2:a årets studerande, karriärvägledning för alla när som helst, hur skriva ansökan, intervjuövningar Gruppvägledning: Kurser i att söka jobb, Information på ämnesenheterna inom ÅA, Jobb inom…-seminarier, Jobbsökargrupper Praktik: interna och externa praktikplatser, Erasmus-praktik Arbetsmarknadsanalyser, statistik över studerandes placering efter examen Arbetsförmedling: info om lediga jobb, mejl-lista om lediga jobb Hjälper till med frågor om vad man kan studera för att bli t.ex översättare, informatör eller analytiker Berättar hurdana jobb det finns inom olika branscher

45 ConnectPro webbkonferens
- möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst

46

47 Hur kan desktopvideokonferens användas i undervisningen?
Föreläsning läraren kan föreläsa för en liten eller stor grupp och samtidigt visa PowerPoints, webbsidor eller andra dokument, som i vanligt auditorium Deltagarna kan ställa frågor genom att via sin mikrofon säga till, genom att skriva i chatten eller genom att indikera med en ikon i deltagarlistan att de har en fråga Handledning Läraren kan ge feedback (muntligt, skriva in kommentarer, märka för i texten) på en eller flera studerandes övningsarbeten (worddokument, webbsidor, ppt mm.), vilka de förevisar för varandra på desktoppen. Grupparbeten Studerande kan bearbeta ett gemensamt dokument, dvs. diskutera innehållet och turvis skriva i samma dokument som alla ser på sin desktop

48 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro
Utrustning och programvara hörlurar med mikrofon (headset) webbkamera Ingen särskild programvara behövs, men man behöver ett användarnamn och lösenord för att kunna inbjuda andra till/fungera som värd för möten (men inte för att delta i ett möte) > Utrustning&programvara > ConnectPro Användarguide för dem som sammankallar till videokonferens Användarguide för deltagare i videokonferens Info om hur studentdatorer är utrustade med webbkameror och headsets Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 användarnamn till ConnectPro handledning med att komma igång

49 Moodle

50

51 Att komma igång 1. Beställ en kursbotten från dc-elarande@abo.fi
2. Välj ett av tre sätt att lägga upp kurser - veckoformat, ämnesformat (dvs. uppdelat i moment/moduler) (eller socialt format). 3. Klicka på “Aktivera redigering”. 4. Skapa kursen! När redigering är aktiverat kan kursutvecklaren nu ”Lägga till en aktivitet” eller ”Lägga till en resurs” från en intuitiv drop-down-meny som visar valbara moduler med olika egenskaper och funktioner.

52 Aktiviteter Blogg Ord- och begreppslista Wiki Workshop Uppgift Forum
Test Enkät Opinionsundersökning Journal Chat Blogg Ord- och begreppslista Wiki Workshop

53 Resurser (Text-)material i kursen som…. Etikett
ren text (obs välj webbsida – här finns textredigerare) uppladdade filer länkar till webbplatser Etikett Lägg till beskrivningar (med bilder om så önskas) var som helst på kursens hemsida. T.ex. för mellanrubrikrer.

54 Kursadministration Betygsbok
Loggar och rapporter över deltagarnas aktivitet Info och foto av studerande och lärare Epost Möjlighet att prenumerera på inlägg i kursen och möjlighet att tvinga studerande prenumerera Inlägg på anslagstavlan som epost till studerande

55 Inloggning och kursnycklar
> Studerande/Anställda > Nätkurser> Logga in på Moodle Man kan be studerandena ge en “kursnyckel” för att få tillträde till en kurs. Sidan kurskategorier visar beskrivningar av varje kurs. Studerande ser när de loggat in en lista över alla kurser som de är registrerade på (Mina kurser).

56 Stöd för moodle Stöd och administratörer: Dan Holm och Marika Birell, DC, Guider och information: Introkurs i Moodle Det finns hundratals kunniga användare av öppen källkod som har anslutit sig till utvecklarna av Moodle i en gemenskap av lärande Välkommen till


Ladda ner ppt "Välkommen till Åbo Akademi"

Liknande presentationer


Google-annonser