Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings-verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings-verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,"— Presentationens avskrift:

1 tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/
Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings-verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo Tove Forslund

2 Arrangerade nätkurser vid Åbo Akademi

3

4

5

6

7

8

9 Lista över existerande nätkurser (inkl
Lista över existerande nätkurser (inkl. teknik, antal deltagare och typ av deltagare, samt totalt producerade sp) vid ÅA per 2006:

10 Utveckling av undervisningen: Producerade nätkurser

11

12

13

14 Stöd för kursproduktion och utveckling av undervisningen

15 Tillgänglig teknik och programvara för undervisning vid ÅA/Åbo, bl.a.
telefon för audiokonferens distribution chat i Moodle 3 videokonferensutrustningar (Polycom + VconVidera) videokonferensbrygga kommunikation Mozilla Composer & på kommande CMS för webbsidor Adobe Conntect Pro- desktopvideokonferens diskussionsforum i Blackboard & Moodle Hot Potatoes för interaktiva övningar video- & stillbildskamera, mikrofon, minidiskspelare Blackboard Moodle streaming videofilm & ljudfiler MS Producer för nätföreläsningar PowerPoint Adobe Flash åskådliggörande

16 Existerande centralt stöd för kursproduktion
Handledning (kortkurser, lösningar på tekniska problem, guider) i inlärningsplattformarna Blackboard och Moodle Produktionshjälp för nätföreläsningar Handbok i produktion av digitalt undervisningsmaterial Multimediaverkstad under planering Pedagogiskt och administrativ stöd för nätkursproduktion Handbok i nätkursutveckling

17 Skriftligt stöd producerat åren 2001-2006 http://www. abo
Avändarguider för Blackboard, Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser), se bild nedan. Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Guide i att skriva för webben Hjälpmedel för informationssökning, referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Utvärderingsformulär för nätkurser Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm Översättning Informationskompetensstandarder IQ-Team och IQ-Learn-materialet diverse material på Finlands virtuella universitets webbsidor Stöd inom vuxenutbildningen: Planerarkompass på intranet som hjälpmedel för planering av ÖPU-kurser samt specifikation av planerarens, lärarens och kursassistentens roll på nätkurser

18 Handbok för nätkursutveckling
Planering Produktion Start Genomförande Avslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material-produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier Medieval Planering av handledning och feedback  Test av utrymmen, utrustning och programvara Handledning Dokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination      Utvärdering och testning av kursen Kursstart

19 Utveckling av personalens kunnande

20 Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: ”Ope
Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: ”Ope.fi-utbildning” Undervisningspersonalens färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning : Ope.fi I – grundläggande IT-färdigheter Ope.fi II – färdigheter i att använda IT i den egna undervisningen Ope.fi III – specialfärdigheter samt färdigheter i att fungera som stödperson för och utbildare i användningen av IT i undervisningen.

21 Genomförandet av Ope.fi-utbildning vid ÅA i Åbo 2001-2006
I huvudsak som samarbete mellan personalärenden, FC och LC All utbildning gratis för personalen Former Korta kurser och infotillfällen (vanligast) även gärna infon, demon, korta kurser som svar på beställning till enheter! Smågruppshandledning Minikonferenser Ope.fi-portfolio 2-10 sp fr.o.m. hösten 2006 Längre utbildningsprogram: Platser på nationella TieVie-utbildningar 2-15 sp Köpta platser på Tritonias utbildning LIN 8 sp fr.o.m. 2007 Universitetspedagogik 6 sv/12 sp (IT-modul fr.o.m. ca 2003?) ÖPU-kurs Utbildningsteknologi 8 sp fr.o.m. 2006

22

23

24

25 Akademins deltagare på TieVie-utbildningarna 2001-2007
Tabell: Deltagare från Åbo Akademi på de nationella TieVie-utbildningarna åren Deltagare från fakulteterna i Åbo fakulteterna i Vasa TieVie 5 sv 8 3 4 2 9 0* TieVie 10 sv 1 TieVie 15 sp 6 TieVie 2 sp (specialkurs) 2006 5 * Personalen från Vasa deltog i LIN-utbildningarna Av Akademins deltagare från Åbo har 31 personer avlagt en eller flera utbildningar. Av alla som deltagit (från ÅA i Åbo) är det endast två som inte längre jobbar vid Akademin

26 Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/
Syftet verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi-kunnande kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal

27 Ope.fi-portfolions struktur och innehåll
Samling Urval Egen utvärdering Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) exempel på produktioner kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen.

28 Deltagande i ope.fi-kurser
Exempel på produktioner Utvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet kurs gjord i Blackboard eller Moodle digitalt undervisningsmaterial artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial dokumentation av handledning på nätkurs Kartläggning av färdigheterna (undersökningen tillgänglig på kartlaggning/) Rapport som innehåller: datum för genomförd kartläggning av färdigheterna reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi-kurserna du deltagit i pedagogisk grundsyn beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord).

29 Stöd för utveckling av studerandes allmänna färdigheter

30 Stöd för utvecklandet av akademiska studiefärdigheter och rådgivning av studerande, särskilt satsats på fr.o.m. 2005 Kurser i informationssökning och IT mer systematiskt integrerat i undervisningen vid fakulteterna (fr.o.m. nya studiesystemet) Föreläsningar i studieteknik vid alla åbofakulteter (fr.o.m. nya studiesystemet) Webbmaterial om studieteknik Nätkurs i informationssökning Nätkurs i allmänna studiefärdigheter vid HF och TF fr.o.m. hösten 2005 Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp - valfri eller ersättande kurs vid de flesta fakulteter; förverkligas första gången P4/2007 som ett samarbete mellan Lärcentret och ÅAB.

31 Virtuella stödtjänster för studerande
Serviceguide för ÅA-studerande ”vem gör vad” Ville Rådig (virtuell handledning i olika frågor som berör studerande) Virtuell studievägledning för internationella studerande Nätstödd graduhandledning i Blackboard (Graduresan), modifiering för tre fakulteter. Graduhandledning på webben (Graduvägen) Nätstödd informationssökningskurs Webbsidor för studierådgivning Webbstöd för tutorerna Virtuell rådgivning av engelskspråkiga Mastersstuderande Stöd för nätstudier: användarguider för inlärningsplattformerna Lotus Learning Space, Blackboard och Moodle, samt nätföreläsning om att studera på nätet.

32 Gradustöd Graduresan – Graduvägen – Graduklubben

33

34 Stöd för rådgivning av studerande

35 Rådgivning av studerande
Serviceguiden för ÅA-studerande – specificering av ”vem gör vad” inom studierådgivningen Egenlärarens roll och uppgifter har specificerats i och med ibruktagandet av MinPlan Fakultetsvisa läsårsscheman/årsklockor för egenlärarnas rådgivning av studerande och egen fortbildning Årligen återkommande seminarier för personalen med studierådgivaruppgifter

36 Exempel på del av läsårsschema (för augusti-februari) för egenlärarna

37 Administrativa aktiviteter

38 Administrativt Lärcentret grundades 1.9.2003.
Lärcenterchefstjänst från Studierådgivartjänst från Akademins första virtualiseringsstrategi ( ) Alla åbofakulteter egna virtualiseringsstrategier (2003), vilka utgjorde underlag för Akademins andra strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi ( ). Rutiner för följande har utvecklats och dokumenterats: rekommendationer för ersättning för handledning på nätkurser rekommendationer för ersättning för produktion av nätkurser avtalsmodeller på svenska för upphovsrättsavtal för nätkurser (rektorsbeslut ) Upphovsrättsavtal har gjorts för de flesta av de nätkurser som producerats med någon form av specialfinansiering. Information om virtualiserings- och lärcenterverksamheten via Lärcentrets nyhetsbrev (sedan oktober 2003) infotillfällen för framför allt interna målgrupper

39 Utvärderingar och kartläggningar
Verksamheten har årligen rapporterats till Rektor; dokumentationen inkl. utvärdering är tillgängliga här: Utvärdering av inlärningsplattformarna Blackboard utvärderades år 2002 (av instruktörer och administratörer) och år 2004 (av instruktörerna). 2006 utvärderades både Moodle och Blackboard av instruktörerna. Kartläggning av personalens IT- och ope.fi-färdigheter och av behovet av personalutbildning (hösten 2006) Kursutvärdering: Se enskilda nätkurser Sammanställning av utvärderingarna inom öppna universitetet

40 Organisationsplan för virtualiserings-verksamheten vid ÅA 2007-2008
Ledningsgrupp för virtualiseringsverksamheten vid ÅA Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo Utvärderingsgrupp för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA Referensgrupper för fakulteterna

41 Om du har frågor om virtualiseringsverksamheten eller önskar utnyttja Lärcentrets tjänster - ta kontakt! Tove Forslund, Lärcentret i Åbo tfn )


Ladda ner ppt "Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings-verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,"

Liknande presentationer


Google-annonser