Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings- verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings- verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings- verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 Arrangerade nätkurser vid Åbo Akademi

3

4

5

6

7

8

9 •Lista över existerande nätkurser (inkl. teknik, antal deltagare och typ av deltagare, samt totalt producerade sp) vid ÅA per 2006: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/ natkurser2006_abo.pdf http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/ natkurser2006_abo.pdf

10 Utveckling av undervisningen: Producerade nätkurser

11

12

13

14 Stöd för kursproduktion och utveckling av undervisningen

15 Tillgänglig teknik och programvara för undervisning vid ÅA/Åbo, bl.a. kommunikation distribution åskådliggörande MS Producer för nätföreläsningar Adobe Flash diskussionsforum i Blackboard & Moodle chat i Moodle Mozilla Composer & på kommande CMS för webbsidor Blackboard Moodle PowerPoint Hot Potatoes för interaktiva övningar telefon för audiokonferens 3 videokonferensutrustningar (Polycom + VconVidera) videokonferensbrygga videofilm & ljudfiler Adobe Conntect Pro- desktopvideokonferens streaming video- & stillbildskamera, mikrofon, minidiskspelare

16 Existerande centralt stöd för kursproduktion •Handledning (kortkurser, lösningar på tekniska problem, guider) i inlärningsplattformarna Blackboard och Moodle •Produktionshjälp för nätföreläsningar –Handbok i produktion av digitalt undervisningsmaterial –Multimediaverkstad under planering •Pedagogiskt och administrativ stöd för nätkursproduktion –Handbok i nätkursutveckling

17 Skriftligt stöd producerat åren 2001-2006 http://www.abo.fi/lc/kursstod/material.htm •Avändarguider för Blackboard, Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) •Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser), se bild nedan. •Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) •Guide i att skriva för webben •Hjälpmedel för informationssökning, referens- och citatteknik •Pedagogiska kompendier: E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser •Utvärderingsformulär för nätkurser •Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm •Översättning –Informationskompetensstandarder –IQ-Team och IQ-Learn-materialet –diverse material på Finlands virtuella universitets webbsidor •Stöd inom vuxenutbildningen: Planerarkompass på intranet som hjälpmedel för planering av ÖPU-kurser samt specifikation av planerarens, lärarens och kursassistentens roll på nätkurser

18 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

19 Utveckling av personalens kunnande

20 Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: ”Ope.fi-utbildning” •Undervisningspersonalens färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2000-2004: –Ope.fi I – grundläggande IT-färdigheter –Ope.fi II – färdigheter i att använda IT i den egna undervisningen –Ope.fi III – specialfärdigheter samt färdigheter i att fungera som stödperson för och utbildare i användningen av IT i undervisningen.

21 Genomförandet av Ope.fi-utbildning vid ÅA i Åbo 2001-2006 •I huvudsak som samarbete mellan personalärenden, FC och LC •All utbildning gratis för personalen •Former –Korta kurser och infotillfällen (vanligast) •även gärna infon, demon, korta kurser som svar på beställning till enheter! –Smågruppshandledning –Minikonferenser –Ope.fi-portfolio 2-10 sp fr.o.m. hösten 2006 –Längre utbildningsprogram: •Platser på nationella TieVie-utbildningar 2-15 sp 2001-2007 •Köpta platser på Tritonias utbildning LIN 8 sp fr.o.m. 2007 •Universitetspedagogik 6 sv/12 sp (IT-modul fr.o.m. ca 2003?) •ÖPU-kurs Utbildningsteknologi 8 sp fr.o.m. 2006

22

23

24

25 Tabell: Deltagare från Åbo Akademi på de nationella TieVie-utbildningarna åren 2001-2006 Deltagare från fakulteterna i Åbo Deltagare från fakulteterna i Vasa TieVie 5 sv2001-200283 TieVie 5 sv2002-200384 TieVie 5 sv2003-200442 TieVie 5 sv2004-200590* TieVie 10 sv2001-200221 TieVie 10 sv2002-200302 TieVie 10 sv2003-200422 TieVie 10 sv2004-200540* TieVie 15 sp2005-200660* TieVie 2 sp (specialkurs)200651 TieVie 15 sp2006-200740* * Personalen från Vasa deltog i LIN-utbildningarna Akademins deltagare på TieVie-utbildningarna 2001-2007 Av Akademins deltagare från Åbo har 31 personer avlagt en eller flera utbildningar. Av alla som deltagit (från ÅA i Åbo) är det endast två som inte längre jobbar vid Akademin

26 Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ •Syftet –verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen –dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser –visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi-kunnande –kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA –vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal

27 Ope.fi-portfolions struktur och innehåll •Portfolio: –Samling –Urval –Egen utvärdering •Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion –deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) –exempel på produktioner –kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen.

28 Deltagande i ope.fi-kurserExempel på produktionerUtvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet -kurs gjord i Blackboard eller Moodle -digitalt undervisningsmaterial -artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen -plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial -dokumentation av handledning på nätkurs -o.dyl. Kartläggning av färdigheterna (undersökningen tillgänglig på http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/) http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/ Rapport som innehåller: -datum för genomförd kartläggning av färdigheterna -reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi-kurserna du deltagit i -pedagogisk grundsyn -beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen -dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord).

29 Stöd för utveckling av studerandes allmänna färdigheter

30 Stöd för utvecklandet av akademiska studiefärdigheter och rådgivning av studerande, särskilt satsats på fr.o.m. 2005 •Kurser i informationssökning och IT mer systematiskt integrerat i undervisningen vid fakulteterna (fr.o.m. nya studiesystemet) •Föreläsningar i studieteknik vid alla åbofakulteter (fr.o.m. nya studiesystemet) •Webbmaterial om studieteknik •Nätkurs i informationssökning •Nätkurs i allmänna studiefärdigheter vid HF och TF fr.o.m. hösten 2005 •Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp - valfri eller ersättande kurs vid de flesta fakulteter; förverkligas första gången P4/2007 som ett samarbete mellan Lärcentret och ÅAB.

31 Virtuella stödtjänster för studerande •Serviceguide för ÅA-studerande ”vem gör vad” •Ville Rådig (virtuell handledning i olika frågor som berör studerande) •Virtuell studievägledning för internationella studerande •Nätstödd graduhandledning i Blackboard (Graduresan), modifiering för tre fakulteter. •Graduhandledning på webben (Graduvägen) •Nätstödd informationssökningskurs •Webbsidor för studierådgivning •Webbstöd för tutorerna •Virtuell rådgivning av engelskspråkiga Mastersstuderande •Stöd för nätstudier: användarguider för inlärningsplattformerna Lotus Learning Space, Blackboard och Moodle, samt nätföreläsning om att studera på nätet.

32 Gradustöd Graduresan – Graduvägen – Graduklubben http://www.abo.fi/lc/gradu/

33

34 Stöd för rådgivning av studerande

35 Rådgivning av studerande •Serviceguiden för ÅA-studerande – specificering av ”vem gör vad” inom studierådgivningen •Egenlärarens roll och uppgifter har specificerats i och med ibruktagandet av MinPlan •Fakultetsvisa läsårsscheman/årsklockor för egenlärarnas rådgivning av studerande och egen fortbildning •Årligen återkommande seminarier för personalen med studierådgivaruppgifter

36 Exempel på del av läsårsschema (för augusti-februari) för egenlärarna

37 Administrativa aktiviteter

38 Administrativt •Lärcentret grundades 1.9.2003. •Lärcenterchefstjänst från 1.1.2004 •Studierådgivartjänst från 1.1.2006 •Akademins första virtualiseringsstrategi (23.1.2001) •Alla åbofakulteter egna virtualiseringsstrategier (2003), vilka utgjorde underlag för Akademins andra strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi (12.2.2004). •Rutiner för följande har utvecklats och dokumenterats: –rekommendationer för ersättning för handledning på nätkurser –rekommendationer för ersättning för produktion av nätkurser –avtalsmodeller på svenska för upphovsrättsavtal för nätkurser (rektorsbeslut 14.2.2002) •Upphovsrättsavtal har gjorts för de flesta av de nätkurser som producerats med någon form av specialfinansiering. •Information om virtualiserings- och lärcenterverksamheten –via Lärcentrets nyhetsbrev (sedan oktober 2003) –infotillfällen för framför allt interna målgrupper

39 Utvärderingar och kartläggningar •Verksamheten har årligen rapporterats till Rektor; dokumentationen inkl. utvärdering är tillgängliga här: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rappo rter.htm http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rappo rter.htm •Utvärdering av inlärningsplattformarna –Blackboard utvärderades år 2002 (av instruktörer och administratörer) och år 2004 (av instruktörerna). –2006 utvärderades både Moodle och Blackboard av instruktörerna. •Kartläggning av personalens IT- och ope.fi-färdigheter och av behovet av personalutbildning (hösten 2006) •Kursutvärdering: –Se enskilda nätkurser –Sammanställning av utvärderingarna inom öppna universitetet

40 Organisationsplan för virtualiserings- verksamheten vid ÅA 2007-2008 •Ledningsgrupp för virtualiseringsverksamheten vid ÅA 2007- 2008 •Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo 2007- 2008 •Utvärderingsgrupp för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA •Referensgrupper för fakulteterna

41 Om du har frågor om virtualiseringsverksamheten eller önskar utnyttja Lärcentrets tjänster - ta kontakt! Tove Forslund, Lärcentret i Åbo (fornamn.efternamn@abo.fi, tfn 02-2154685)fornamn.efternamn@abo.fi


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings- verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser