Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 1 – Introduktion till projektledning Gunnar Wettergren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 1 – Introduktion till projektledning Gunnar Wettergren"— Presentationens avskrift:

1 © Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 1 – Introduktion till projektledning Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se

2 © Gunnar Wettergren2 Agenda Kursintroduktion Dagens föreläsning (Kapitel 1 & 2) Vad är projektledning? Projektet Projektledarens roll Projektorganisationen och företaget

3 © Gunnar Wettergren3 IV1021(7,5HP) – Projektledning Ansvarig Gunnar Wettergren gunnarw@dsv.su.se 08/6747090 7,5 HP (4,5+3) Bologna betyg

4 4 Grundläggande koncept  Planering  Övervakning  Kontroll  Estimering  Projektmodeller  Projektledarrollen (Tentamen Individuellt)A-F Planeringsverktyg (Inlämningsuppgift Individuellt)A-F Student skall ha genomfört och fått godkänt på ett antal inlämningsuppgifter. Dess uppgifter testar students förmåga att praktiskt applicera de olika planeringsverktyg som kursen tar upp. Praktisk applicering (Inlämningsuppgift grupparbete) Pass/Fail Grupparbete där studenterna skall applicera de teoretiska kunskaperna som kursen tar upp. Vidare skall gruppdynamik och konflikter hanteras på ett tillfredställande sätt i gruppen. AStudenten förväntas kunna definiera, redogöra samt diskutera de olika teoretiska begreppen med klar och tydlig anknytning till teori och affärsverksamhet >=90% rättFör att gruppen skall få godkänt på denna inlämningsuppgift krävs följande: 1.Inlämning sker inom utsatt tid 2.Genomfört med hög kvalitet en muntlig och skriftlig opposition på en annan studentgrupps arbete 3.Genomfört en riskanalys och följt upp dessa risker under kursens gång i enlighet med de teorier som diskuterats under kursen 4.Applicerat en projektmodell som studenterna själva får välja 5.Genomfört fallstudien på ett godtagbart sätt och levererat en högkvalitativ rapport i enlighet med kravspecifikationen BStudenten förväntas kunna definiera och redogöra samt koppla ovan nämnda områden till teori. >=80% rätt CStudenten skall kunna definiera och redogöra för teoretiska begreppen >=70% rätt DStudenten skall kunna definiera och till viss mån redogöra för teoretiska begreppen >=60% rätt EStudenten skall kunna definiera de olika teoretiska begreppen som använts under kursen >=50% rätt FxStudent visar viss förmåga att definiera de olika begreppen men måste komplettera för att få godkänt Missade inlämningstiden eller mindre än hälften av uppgifterna är korrekta. Missade inlämningstiden eller avvikelser från kraven ovan FStudenten visar oförmåga att definiera efterfrågade begrepp Lämnade inte in uppgiftenMycket stora brister eller ingen inlämning (Har man fått Fx i en kategori är det högsta betyget man kan få E i den kategorin) (Alla former av fusk som uppdagas leder till F på kursen och rapporteras till SU för åtgärd) © Gunnar Wettergren

5 5 Bok Textbook: Core concepts of project management (Wiley & Sons)

6 © Gunnar Wettergren6 Hur är kursen strukturerad? Föreläsningar Ett tillfälle att få hjälp med planeringsverktygsuppgiften Inlämningsuppgift (projektplan) Skriftlig examination

7 © Gunnar Wettergren7 Hur hänger allt ihop -Plannering -Budget -Människor -Gantt -Resurser -Övervakning -Kontroll - Avslutning + Project models = - Risker

8 © Gunnar Wettergren8 Vad är ett projekt? “A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service” Source: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute Standards Committee, p. 167, 1996 Med andra ord det är en RISK

9 © Gunnar Wettergren9 Varför detta fokus på projektledning? Många uppgifter och idéer passar inte in i den vanliga organisationen Vi måste kunna dela ut ansvar och makt för att uppnå organisatoriska mål

10 © Gunnar Wettergren10 Hur går det så här långt? 1998 rapporterade Financial Review att bara 13% av de tillfrågade företagen var nöjda med sin ROI I 53 av 59 industrier gav en ökad IT investering inte motsvarande produktivitetsökning (McKinsey, 2002) ~ 50% av IT projekten misslyckas (Standish Group, 2002) 60% av de tillfrågade företagen under 2002 hade liten eller ingen formell träning I projektledning (Organizational Project Management Baseline Study, Interthink Consulting, September 2002)

11 © Gunnar Wettergren11 Vad karaktäriserar ett projekt? Unikt Har ett specifikt start- och slutdatum Temporär organisation Kan struktureras och drivas separerat från den övriga organisationen

12 © Gunnar Wettergren12 PL vs. Linjechef PL hanterar korta utvecklingsprojekt medans chefer hanterar daglig verksamhet Lite tid att utveckla och förbättra humankapitalet

13 © Gunnar Wettergren13 Ett projekts tre mål Vad hanterar en projektledare? Tid (Planering, tidplan) Kostnader (Budget) Måluppfyllelse

14 © Gunnar Wettergren14 Performance, cost, and time targets

15 © Gunnar Wettergren15 Projektets livscykel Det mäter hur långt projektet har kommit som en funktion av tid eller resurser och hur fördelningen ser ut Det är viktigt att förstå cykeln och de olika faserna för att kunna leda och driva projektet

16 © Gunnar Wettergren16 Exempel(1)

17 © Gunnar Wettergren17 Exempel (2)

18 Projektportföljen Alla företag har en projektportfölj Inkluderar alla projekt som rullar inom företaget Kan se olika ut beroende på typ av företag Mycket svårt att kontrollera och leda © Gunnar Wettergren18

19 © Gunnar Wettergren19 Att välja ut projekt Vad styr urvalsprocessen? Kommer projektet att generera vinst, ROI? Har vi kunskap och resurser att genomföra projektet? Ligger det i linje med den strategiska planen? Kan vi utföra det inom den satta tidsramen?

20 © Gunnar Wettergren20 Urvalsmetoder Icke numeriska metoder Helig ko Tvunget ur konkurrenssynpunkt Andra fördelar Numeriska urvalsmetoder Finansiella Betygsättning (poäng)

21 © Gunnar Wettergren21 Varför är det viktigt att förstå urvalsprocessen? Att förstå varför projektet startades hjälper dig att driva och leda projektet. Det klargör också dess roll. Det kan hjälpa dig att få ditt förslag godkänt

22 © Gunnar Wettergren22 Aggregerad projektplan ROI metoden används av många företag för välja projekt För att klara av de problem som uppstår vid val av nya projekt har Wheelwright/Clark utvecklat en modell för att välja projekt

23 © Gunnar Wettergren23 Aggregerad projektplan(2) Fyra olika kategorier av projekt Derivative projects – Stegvis/små förändringa av befintliga produkter/tjänster Breakthrough projects – Utveckla en ny generation produkter Platform projects – Utveckla plattformar för framtida produkter R&D Projects – Skapandet av ny kunskap

24 © Gunnar Wettergren24 Aggregerad projektplan (3)

25 © Gunnar Wettergren25 Vad betyder det att vara projektledare? Bokens definition är: “It is the PM’s job to make sure that the project is properly planned, implemented, and completed”

26 © Gunnar Wettergren26 En projektledares roller och ansvar Man kan lätt inse att en PL är en man/kvinna med många olika ansikten. Det finns nästan ett oändligt antal roller som du tvingas hantera som PL Med dessa roller kommer olika typer av ansvar

27 © Gunnar Wettergren27 Roller Möjliggörare Kommunikatör Virtuell PL Bollplank Problemlösare Kundvård/relationer Intressentvård Etc.

28 © Gunnar Wettergren28 Ansvar/Uppgifter Resurser Släcka bränder, ta bort hinder Ledarskap och kunna ta beslut Förhandlingar, lösa konflikter och övertala

29 © Gunnar Wettergren29 Varför använder vi projektformen, igen? Kapa TTM Dagens produkter kräver specialistkunskap, grupper kan skapas och brytas sönder enklare i ett projekt Teknologiförändringar och förändringshastighet Brist på tilltro till höga chefers förmåga att hantera stora förändringar

30 © Gunnar Wettergren30 Hur passar projektet in i organisationen? Vilken är kopplingen mellan projektet och organisationen? Hur påverkar det oss? Hur skall vi hantera denna relation?

31 © Gunnar Wettergren31 Interfacet mellan projektet och organisationen Det största problemet för en PL är interfacet mellan organisationen och projektet eftersom vi inte kan kontrollera det De resurser vi behöver kommer från moderorganisationen där chefer driver den dagliga verksamheten. De sitter på makten över resurserna

32 © Gunnar Wettergren32 Ren projektorganisation

33 © Gunnar Wettergren33 För- och nackdelar Fördelar Effektivt för stora projekt Resurser finns när man behöver dem Tillgång till specialister Korta kommunikationsvägar Nackdelar Dyrt för små projekt Specialister har begränsat kunskapsdjup Hög grad av kunskapsduplicering

34 © Gunnar Wettergren34 Funktionell projektorganisation

35 © Gunnar Wettergren35 För- och nackdelar Fördelar Djupt teknik kunnande Nackdelar Kommunikation utanför avdelningen mycket långsam Ingen teknisk bredd Svårt att prioritera projekt

36 © Gunnar Wettergren36 Matrisorganisation

37 © Gunnar Wettergren37 För- och nackdelar Fördelar Flexible koppling mellan projektet och moderorganisationen Starkt fokus på projektet i sig Kontakt med funktionsgruppen minimerar problem Val kan göras baserat på flera projekts behov Nackdelar Bryter mot Unity of Command principen Komplext att leda många olika projekt Konflikter

38 © Gunnar Wettergren38 Frågor?


Ladda ner ppt "© Gunnar Wettergren1 IV1021 Fö 1 – Introduktion till projektledning Gunnar Wettergren"

Liknande presentationer


Google-annonser