Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTETS LIVSCYKEL Projektaspekter Definitionsfas Planeringsfas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTETS LIVSCYKEL Projektaspekter Definitionsfas Planeringsfas"— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTETS LIVSCYKEL Projektaspekter Definitionsfas Planeringsfas
Genomförandefas Reflektionsfas (Driftsfas) Christensen/Kreiner Målsättningsfas Utvärderingsfas På vilka grunder ska fasindelning göras?

2 TVÅ OLIKA SÄTT ATT SE PÅ PROJEKTETS LIVSCYKEL (tabell 3:2 i boken)
Fas Mekaniskt synsätt Organiskt synsätt synsätt Definitions- Målformulering Mål/visioner fas Strategi Tänka fritt Planerings- Strikt tidsschema Latenta mål fas Noggrann planering Flexibilitet Genomförande- Projektstyrning Föränderlig fas Delmål omvärld Försöka följa latenta mål Reflexions- Bedömning Framtids- fas Utvärdering visioner Läroprocess INGENJÖR FOKUS PÅ PLANERING OCH GENOMFÖRANDE MANAGEMENT HELHETSGREPP FRÅGOR FÖRE OCH EFTER GENOMFÖRANDET

3 FASERNAS RELATION TILL VARANDRA
Vattenfallsmodellen Systematisk övergång mellan faserna Aktiviteter o processer utförs i seriella steg Spiralmodellen Cyklisk metod Möjlighet att tillmötesgå interaktionskrav Inkrementella modellen Varje fas har ett ökat funktionellt innehåll Kräver väldefinierande gränssnitt

4 DEFINITIONSFAS – UPPDRAGSTAGARENS/PROJEKTLEDARES SYNVINKEL
Fem frågor Vilket är det affärsmässiga motivet för projektet? Vad förväntar sig intressenterna av projektet? Vad kommer vi att göra? Har vi allt som är nödvändigt för att genomföra projektet? Vilka effekter kan projektet få? Projektdirektiv ger en gemensam bild av det förväntade projektresultatet och är underlag för det fortsatta projektarbetet  Projektledare utses (formell)

5 STARTMÖTE Uppdraget – Effektmål Typ av projekt Förstå helheten
Sammanställa projektgruppen Komma ingång

6 PLANERINGSFAS – PLANERINGSTEKNIKER
Gantt-schema. Ett diagram i stapelform där de olika aktiviteterna som skall utföras under projektet markeras. Varje stapel representerar en aktivitet, när i tiden den börjar och när den slutar. Critical Path Method – CPM. Denna metod används för att hitta den aktivitetsordning som tar kortast tid när man planerar och kontrollerar ett projekt. CPM innebär eliminering av projektets kostnad genom optimering av projektets livslängd. I och med att man går från en aktivitet till nästa undviks dödpunkter i planeringen. CPM utvecklas för att planera rutinaktiviteter såsom fabriksunderhåll. Program Evaluation Review Technique – PERT. Den stora skillnaden mellan CPM och PERT är att PERT innebär att man kan ange sannolikheter i tidsuppskattningarna. PERT utvecklades för att planera stora osäkra utvecklingsprojekt såsom polarisubåtsprojektet. Med hjälp av CPM och PERT kan man bestämma när en aktivitet tidigast och senast kan börja, vilka aktiviteter som hindrar igångsättandet av andra aktiviteter samt den kortaste möjliga genomförandetiden. I och med detta kan projektledaren koncentrera sig på att de kritiska aktiviteterna utförs inom planerad tid. Milstolpar. Naturliga nyckelpunkter i projektet som definierar slutet på en grupp aktiviteter vilka måste slutföras innan nästa kan påbörjas. Milstolpar är viktiga motivationsfaktorer i långa projekt och fungerar som mål att arbeta mot och nå inom rimlig tid. Concurrent engineering. Denna teknik bygger på en integrerad syn på projektets livscykel snarare än på att varje fas beaktas för sig. Den går ut på att den tid som projektets livscykel sträcker sig över kan effektiviseras genom att olika aktiviteter utförs parallellt. Detta integrerade synsätt innebär förutsättningar för god framförhållning och för att kunna förutsäga nästa steg i projektprocessen.

7 Prognoser – uppföljning Kontroll - flexibilitet
GENOMFÖRANDEFAS Prognoser – uppföljning Kontroll - flexibilitet

8 REFLEXIONSFAS Överlämnande av resultat Utvärdering
Projektgruppen upplöses Projektet avslutas

9 PROBLEM UNDER OLIKA FASER
UNDER PLANERING - SVÅRT ATT UPPSKATTA TID OCH KOSTNADER - OKLARA MÅL - BRIST PÅ PRIORITERINGSREGLER - ÖVEROPTIMISM OM SIN EGEN KAPACITET UNDER GENOMFÖRANDET - DÅLIG KOMMUNIKATION - OBALANS I ANSVAR OCH BEFOGENHETER - BRISTANDE VILJA - BRISTANDE PROCESS FÖRSTÅELSE EFTER PROJEKTET - OPERATIONEN LYCKAS PATIENTEN DÖR - LÅG ENERGI FÖR NYA PROJEKT - INGEN ERFARENHETSÖVERFÖRING - UTEBLIVEN MANIFESTATION ÖVERGÅNG MELLAN FASERNA

10 PROBLEM UNDER OLIKA FASER
Först: Vision, gemensam värderingssystem Identifiera strategiska faktorer Sen: Strukturer, organisation, planer etc. Planera aktiviteter och beslutspunkter Berörda ska vara med


Ladda ner ppt "PROJEKTETS LIVSCYKEL Projektaspekter Definitionsfas Planeringsfas"

Liknande presentationer


Google-annonser