Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Montin Länssamordnare ANDT-frågor Länsstyrelsen Örebro län Hjalmar Bergmanteatern 18 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Montin Länssamordnare ANDT-frågor Länsstyrelsen Örebro län Hjalmar Bergmanteatern 18 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Marie Montin Länssamordnare ANDT-frågor Länsstyrelsen Örebro län Hjalmar Bergmanteatern 18 januari 2011

2 Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador

3 Upplägg 1.Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv? 2.Alkoholskadeutvecklingen 3.Hur har narkotikaanvändningen förändrats och hur set det ut i ett Europeiskt perspektiv? 4.Narkotikaskadeutvecklingen Men allra först…

4 Ny nationell strategi http://www.regeringen.se/sb/d/13344/a/158436

5 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Långsiktiga mål Tillgång till narkotika, dopnings-medel, alkohol och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt

6 Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska Fortsatt kunskaps- och metodutveckling ska ske under strategiperioden 2011-2015

7 Alkohol

8 Totalkonsumtion alkohol Källa: SoRAD, Stockholms universitet

9

10 Utvecklingen av smuggling, resandeinförsel, hemtillverkning och försäljning 0 1 2 3 4 5 6 20002002200420062008 Alkohol liter per inv 15+ Systembolaget Resandeinförsel Smuggling Hemtillverkning

11

12 Alkoholmarknaden år 2008 –Systembolaget störst men var fjärde flaska köpt i utlandet Källa: SoRAD, Stockholms universitet

13 Hur mycket dricker en vuxen svensk i genomsnitt? TotaltSpritVinÖlFolköl 9.72.22.93.50,7 Motsvarande veckokonsumtion Män 13.5 3 stora snapsar Ca 3 glas vin Ca 7 burkar Ca 1.5 glas Kvinnor 6.1 1 snapsDrygt 3 glas vin Ca 1 burkCa 0.5 glas Källa: SoRAD, Stockholms universitet 10 % av konsumenterna dricker hälften av all försåld alkohol

14 Riskkonsumtion Mer än Män 14 standardglas/vecka Kvinnor 9 standardglas/vecka

15 Sven Andreasson

16

17 CAN

18

19 Sverige har en låg totalkonsumtion i ett Europeiskt perspektiv (2006) Källa: SoRAD, Stockholms universitet

20

21 Alkoholskadeutvecklingen

22 Alkoholrelaterad slutenvård 1998-2007 Kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper Källa: SoRAD, Stockholms universitet, föreläsning Mats Ramstedt

23 Alkoholrelaterad slutenvård 1998- 2007 Män per 100 000 i olika åldersgrupper Källa: SoRAD, Stockholms universitet, föreläsning Mats Ramstedt

24

25

26

27 Sammanfattning Betydande uppgång i alkoholkonsumtionen mellan 2000 och 2004 och sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling Totalkonsumtionen dock fortfarande på en historiskt sett hög nivå men låg i ett Europeiskt perspektiv Allt färre 15-åringar dricker, debutåldern höjs Skrumplever har ökat bland både män och kvinnor Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor (men fortfarande 4-5 ggr högre bland män) Skillnader mellan olika åldersgrupper med tendens till ökning bland äldre (50-80) bortsett från sjuklighet (15-29 upp)

28 Narkotika http://www.nyhetskanalen.se/1.1980692/2011/01/17/allt_fler_unga_testar_droger

29 www.fhi.se/publikationer 7 olika delstudier = Prevalensprojektet

30 Sven Andreasson

31 Saxat ur rapporten 2 procent av männen och knappt en procent av kvinnorna uppgav anv senaste 30 dagarna Högst andel regelbundet bruk bland män 15-34 år och bland kvinnor 25-34 år Stor grupp ”användare” hamnar inte i sjukvården eller hos kriminalvården (38 % av de 77 000 problematiska nark anv finns inom H&Sv el krimv) Bland festivalbesökare uppgav 61 procent av männen och 50 av kvinnorna att de någon gång använt narkotika. (26 % m och 16 % kv uppgav regelbunden anv) Bland restaurangpersonalen svarade 3,7 procent av männen och 1,1 procent av kvinnorna att de använt narkotika under den senaste månaden.

32

33 33 Andel (%) som uppgett att de n å gon g å ng anv ä nt narkotika bland elever i å rskurs 9 och bland m ö nstrande Källa: CAN 2007, Guttormsson

34

35

36 Narkotikaskadeutvecklingen

37 37 Antal narkotikarelaterade d ö dsfall och antal pat. inom slutenv å rden med narkotikarelaterade diagnoser 1987-2005 Källa: Föreläsning Håkan Leifman STAD

38

39

40 40 Sammanfattning Betydande skillnader mellan Sverige och andra länder i Europa vad gäller andelen som använt någon gång/senaste 12 månaderna, trots ökningar. Inga tecken på utjämning mellan Sverige och andra länder i Europa sedan slutet av 1990- talet bland unga Tecken på stabilisering, eventuellt minskning av ”tyngre” narkotikaproblematik Bra på att förebygga användning, sämre på att förebygga missbruk bland användarna

41 Samsjuklighet - samtidig förekomst av missbruksproblem och psykisk sjuklighet komorbiditet

42 42 Omfattningen av samsjuklighet Tre källor – endast Stockholm Landstingets vårdregister Stor intervjuundersökning av patienter/klienter inom landstingets och kommunernas missbrukarvård i Stockholms län, SoRAD Inventeringen av missbrukare, hemlösa och psykiskt störda i Stockholms stad Källa: Föreläsning Håkan Leifman STAD

43 Sven Andreasson: Väl känt efter många stora undersökningar, kliniska och befolknings: 3-9 ggr förhöjd risk för personer med missbruk eller beroende att också drabbas av psykisk sjukdom Detta kräver behandling samtidigt och i samverkan. Arbete ska inte fördröjas, vilket betonats i Nationella riktlinjerna 2007. Samsjukligheten rör alla psykiska sjukdomar och personligehtsstörningar. Det kan medföra sämre förlopp, fr a om man inte identifierar och behandlar i samarbete.

44 44 Uppgifterna fr å n landstingets v å rdregister, visar att: 30% av c:a 15.500 patienter år 2001 i beroendevården vårdats inom psykiatrin samma år 50% av dessa patienter vårdats inom psykiatrin under femårsperioden 1997-2001. Källa: Föreläsning Håkan Leifman STAD

45 45 Intervjuunders ö kningen av c:a 1.000 patienter inom landstingets beroendev å rd visar att: 50% av män och 60% av kvinnor upplevde påtagliga psykiska problem senaste 30 dagarna 80%-90% hade upplevt påtagligt psykiskt problem tidigare i livet. Källa: Föreläsning Håkan Leifman STAD

46 46 Inventering av missbrukare, heml ö sa och psykiskt st ö rda i Stockholms stad 6.000 aktuella missbrukare varav: 50% ”bara” missbrukare 30% har en psykisk sjukdom 35% är hemlösa 13% är både hemlösa och psykiskt störda. psykisk störning är vanligare bland de kvinnliga missbrukarna hemlöshet vanligare bland de manliga missbrukarna. Källa: Föreläsning Håkan Leifman STAD

47 47 Sammanfattning: Psykiska problem vanliga bland missbrukare Vanligare med psykiska problem bland blandmissbrukare Vanligare med psykiska problem bland narkotikamissbrukare jämfört med alkoholmissbrukare Med ökad grad av missbruk – vanligare med psykiska problem

48 Tack för idag


Ladda ner ppt "Marie Montin Länssamordnare ANDT-frågor Länsstyrelsen Örebro län Hjalmar Bergmanteatern 18 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser