Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella skolfrågor hos SKL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella skolfrågor hos SKL"— Presentationens avskrift:

1 Aktuella skolfrågor hos SKL
Per-Arne Andersson SKL, avdelningen lärande och arbetsmarknad

2 INPUT OUTPUT

3 Bättre resultat i skolan
Styrning och ledning Forskning Öppna jämförelser PRIO Rektors- utbildning Matte- satsning Lärar- avtal

4 elevernas studieresultat
Synligt lärande Vad påverkar elevernas studieresultat Vad skall vi presentera och varför; John Hatties ”Visible Learning”? Varför har SKL översatt denna? Göra forskning mer lättillgänglig på svenska. En fråga som SKL arbetar med är att få till stånd mer ”skolrelevant” forskning och att göra den tillgänglig för skolan och för lärare. Ett material för vidare diskussioner för läraren själv, inom lärarlaget, för skolan, för förvaltningen och för kommunen! Viktigt att visa att forskningen pekar på lösningar och att de finns tillgängliga – men man måste fundera ett eller två varv innan man sätter sig ned och gör det ”på svenska”. Det går inte att ”klippa och kopiera”! SKLs översättning är, kort uttryckt, en sammanfattning av en sammanfattning. Vem är Hattie och vad är hans studie? John Hattie är utbildningsforskare och professor vid Aucklands universitet i Nya Zeeland. Han har gjort världens förmodligen största metastudie över vad i och utanför skolan som spelar roll för elevernas resultat. En metastudie är en studie av studier.

5 ” Det är så mycket lättare att lägga pengar på små klasser, mer utrustning, nya uppgifter och att bekymra sig över examensformer. Det är mycket svårare att peka på skillnader mellan god och dålig undervisning. Därför menar jag att vi behöver använda mer tid till att undersöka hur vi kan belöna och stimulera bra lärare.” John Hattie, 2009

6 Några exempel Påverkansfaktor Effekt Självskattning av betyg 1.44
Uppförande i klassrummet/studiero 0.80 Motivation 0.48 Förskoleaktiviteter Ekonomiska resurser Klasstorlek 0.29 0.17 Familjestruktur 0.19 Nivå (begåvnings-)gruppering 0.12

7 Utgångspunkter för projektet

8 ”Skolsystemets förbättringsresa”
Pedagogisk innovation och utbyte tvärs skolor Utveckla professionen Lägg den strukturella grunden Excellent Great säkerställ de basala villkoren Good Poor Skripta låg-kvalificerade lärare Säkra minimi-kvalitén Säkra att elevernas kostnader Fair Lägg grund för ansvars-utkrävning Säkra organisatoriska och finansiella förutsättningar Utveckla grundläggande pedagogik Great Utveckla kollegiala lärande processer Stärk upp stöd-funktioner för lärare och rektorer Stärk system-stöd för utveckling och innovation av pedagogik Fair Poor

9 Prioriterade utvecklingsområden
Processer och arbetssätt i skolan Organisationsstruktur Samarbetsorienterade arbetssätt Resultatuppföljning Effektiv resursanvändning försörjning Kompetens- Lärarutbildningens utformning Rekrytering till läraryrket Utveckling av lärarkåren Styrning och uppföljning på systemnivå Uppföljning Insatsprogram Spridning av goda exempel mellan huvudmän Skolsystemets grundförutsättningar Friskoleregleringar Resursfördelning Skolvalsbestämmelser

10 Resultat från kartläggningen (några axplock)

11 Lärares arbetstid

12 Skolledares arbetstid

13 Nya arbetssätt och processer
Gemensam planering Coachning Tidsfördelning Övriga områden 1-2 lektioner planeras gemensamt varje vecka i grupper om 2-4 lärare Tidigare veckas lektioner utvärderas och diskuteras Coacha och bli coachad av en kollega en gång per månad samt uppföljningssamtal efter varje tillfälle Skolledarna lägger ~20 % av sin tid på lektionsbesök och coachning Tydligare mötesstruktur Planerad bufferttid Mer information via mejl Korta tavelmöten Ny rutin för skriftliga omdömen Ny rutin för medarbetarsamtal Översyn av tjänstefördelning i år 1-6 för ökad ämnesinriktning 13

14 Viktigaste åtgärder för bättre skolresultat (enligt rektor)

15 Matematik satsningens volym
2011/12 (6) /13(30) /14(180)

16 Villkor medverkan Avsiktsförklaring : förbättra matematikundervisningen Ange operativa mål Pröva sin egen styrning & ledning mot SKL:s satser Ha en gedigen dokumentation Bekräfta aktiv medverkan i mötesplatserna (styrning & ledning, matematik och digitalt ) Vara villig fortsätta satsningen fram till 2015 Ta ett visst ansvar då allt fler kommuner ansluter sig

17 HÖK 10 med Lärarnas samverkansråd Bilaga 6 “Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”
När det finns behov av att göra avsteg från Bilaga M genom lokalt kollektivavtal kan så ske. Parterna ska understödja lokala parter i arbetet att teckna lokala kollektivavtal Lokalt kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning tecknas enligt Ferieanställning med reglerad arbetstid 1552 tim/år Semesteranställning, 40 tim/v Annan avvikelse från Bilaga M Berörda lärare erhåller, vid a och b ovan När förändringen träder i kraft 1500 kronor (varje berörd) Vid den därpå följande ordinarie löneöversyn ökas det garanterade utfallet med 500 kronor per berörd lärare Vid avvikelse enligt ovan c utges belopp som överenskoms lokalt. Beloppet utges vid de tillfällen och på det sätt som i 1 och 2

18 Tillämpning av Bilaga 6 ”verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”
Enkät med ca. 80% svarsfrekvens 43 kommuner har tecknat avtal fortsatt ferieanställning semesteranställning annat avvikelse Diskussioner förs i många kommuner 49 avser teckna avtal 2011 95 avser teckna avtal 2012 93 avser ej teckna avtal

19 Sju punkter för stärkt forskningsanknytning
Det handlar om att: öka utbudet av forskning med relevans för skolan, att forskningsresultaten sprids till skolan på ett bra sätt och att lärare och skolledare med hjälp av forskningen kan utveckla och förbättra den egna verksamheten att lärare och skolledare forskar mera (frågor direkt behövda i verksamheten) Kan också nämna en form av forskningsspridning. Den som diskuterar skola med någon idag blir nästan en tävling i vem som först referar till antingen McKinsey-rapporten eller John Hatties forskningsöversikt över forskningsöversikter, Visable learning. SKL kommer att publicera en svens Partsgemensam samverkan som vi hoppas kompletteras av staten :-) Ett exempel på vad vi gjort för att stärka kopplingen: Synligt lärande Något om exemplen i synligt lärande k bearbetning av denna meta-studie med tillhörande diskussionsmaterial.

20 Skolforskning i kommunerna - kartläggning
Enkät till central förvaltning 40 procent svarsfrekvens Ca 2/3 av befolkningen Inte alltid kunskap om satsningar i kommunen (t ex deltagande i forskarskolor) Knapphändiga svar. Många har inte angett budget 50 miljoner (?) till skolforskning Främst forskarutbildning samt utvecklingstjänster Några står för stor del av dessa 50 miljoner Samverkan ger mervärde, särskilt kontakter med lärosäten

21 50 miljoner från kommuner till skolforskning
Kommuner med promilletänk: Botkyrka, Stockholm, Nacka, Umeå, Jönköpings län (13 kommuner) Kommuner med större satsningar totala medel: Göteborg, Malmö, Landskrona, Nynäshamn/Västervik Kommuner med större satsningar kronor per invånare: Hörby 26, Halmstad 3, Kristianstad 6, Mariestad 4, Ovanåker 25 kr, Partille 11, Söderköping 7, Torsby 12, Töreboda 17, Värnamo 6, Årjäng 35, Öckerö 6, Ödeshög 10 Region Skåne satsar 1 krona/invånare (alla utom Malmö)

22 Unga till arbete Regionalt samarbete SYV- guide Hälso- samtal Plug in
Info- ansvaret Avhopps- studie

23 Bättre resultat i skolan
Styrning och ledning Forskning Öppna jämförelser PRIO Rektors- utbildning Matte- satsning Lärar- avtal

24 TACK FÖR ER TID!


Ladda ner ppt "Aktuella skolfrågor hos SKL"

Liknande presentationer


Google-annonser