Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårmöte SFKK 2007-05-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårmöte SFKK 2007-05-10."— Presentationens avskrift:

1 Vårmöte SFKK

2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa ?
Vårmöte SFKK

3 SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Vårmöte SFKK

4 Ledningssystem ledning av verksamheten uppsättande av mål
System för att fastställa grundprinciper för: ledning av verksamheten uppsättande av mål att uppnå dessa mål Förutsättningar: organisatorisk struktur uttalat och tydligt ansvar dokumenterade rutiner identifierade processer rutiner för uppföljning Vårmöte SFKK

5 Socialstyrelsen anger ISO 9001:2000 som ett exempel på ett ledningssystem som är användbart inom hälso- och sjukvården för att uppfylla kvalitetsföreskriften Vårmöte SFKK

6 Tillämpningen av ledningssystem och pågående kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården?
Vårmöte SFKK

7 SWEDAC har startat ett kartläggningsprojekt i syfte att få en helhetsbild av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus Socialstyrelsen är föreskrivande myndighet och har ett tillsynsansvar SWEDAC har inget tillsynsansvar och har inte för avsikt att kontrollera att sjukvården uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsföreskrift 2005:12 Vårmöte SFKK

8 Vad har SWEDAC för intresse av ett sådant projekt
Vad har SWEDAC för intresse av ett sådant projekt? att få kunskap om den svenska sjukvårdens angreppssätt för att etablera ledningssystem att få kunskap om svårigheter/möjligheter vid upprättandet av ledningssystem att få kunskap om tillämpningen av internationella standarder för upprättande av ledningssystem Vårmöte SFKK

9 - Stödja hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling, spridning och tillämpning av internationella standarder för ledningssystem - Bidra med kunskap om hur ackreditering/certifiering tillämpas inom hälso- och sjukvården - Aktivt verka för en ökad insikt om värdet av att utnyttja internationella standarder för ledningssystem Vårmöte SFKK

10 - Arrangera möten med företrädare för regioner och landsting för att öka kunskapen om kvalitetsarbete som bedrivs inom svensk sjukvård idag och stimulera till ökad användning av t ex. ISO 9001: ”Lyfta upp” de kunskaper och erfarenheter som de ackrediterade medicinska laboratorierna har avseende upprättande av ledningssystem inom hälso- och sjukvården Vårmöte SFKK

11 Av SWEDAC ackrediterade medicinska laboratorier/avdelningar
Medicinska laboratorier/avdelningar föregångare i införandet av ledningssystem för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård Antalet medicinska laboratorier/avdelningar som ingår i en ackrediterad verksamhet uppgår idag till ca. 500 stycken. Antalet ackrediterade organ är 80 stycken dvs. juridiska personer ACKREDITERING (ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2003) En återkommande bedömning utförd av SWEDAC som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt Formellt erkännande av att ett laboratorium är kompetent att utföra beskrivna provningar/analyser Vårmöte SFKK

12 Av SWEDAC ackrediterade certifierings-organ/företag
28 olika certifieringsföretag är ackrediterade i Sverige vilket bl.a innebär att de uppfyller kravet på ett etablerat ledningssystem för kvalitet 7 certifieringsföretag är ackrediterade för att certifiera ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informations-säkerhet i verksamheter som bedrivs inom hälso- och sjukvården CERTIFIERING Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2000) En återkommande bedömning utförd av en oberoende part som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt Vårmöte SFKK

13 Projekt - Metod Granskning av kvalitetsinformation på landstingens/sjukhusens hemsidor Granskning av senaste årsredovisning och landstingsplan Fakta inhämtas med ett standardiserat frågeformulär som följs upp genom telefonkontakter med ansvariga befattningshavare inom landsting/sjukhus Personliga besök kommer vid behov att genomföras Vårmöte SFKK

14 Projektaktiviteter Förstudie: - granskning av landstingens/sjukhusens hemsidor i syfte att ta reda på tillgänglig information om kvalitetsarbete och upprättade ledningssystem Pilotstudie: - kartläggning av två landsting - PÅGÅR Huvudstudie: - kartläggning av övriga landsting Vårmöte SFKK

15 Förstudie - Hemsidor Vilken information om kvalitetsarbete och ledningssystem finns tillgänglig på landstingens och de enskilda sjukhusens hemsidor? Sökord: kvalitetssystem, ledningssystem, kvalitet, kvalitetspolicy, landstingsplan, årsredovisning, ISO 9001 och ISO 14001 Vårmöte SFKK

16 Förstudie - Hemsidor Omfattning av publik tillgänglig information på hemsidorna om landstingens arbete med kvalitet och ledningssystem varierar mycket Vårmöte SFKK

17 Förstudie - Hemsidor t.ex - Jönköping med ”Utvecklingsguiden”
Vissa landsting har centralt utvecklat gemensamma principer och system som verksamheterna har att använda som verktyg vid uppbyggnad av egna system t.ex - Jönköping med ”Utvecklingsguiden” Vårmöte SFKK

18 ”Utvecklingsguiden” Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping UG är en frågestruktur för verksamheterna inom Jönköpings sjukvårdsområde Frågorna handlar om HUR man har löst olika verksamhetsmässiga och organisatoriska frågeställningar UG är ett dokument som har för avsikt att tydliggöra, dokumentera och förklara värdegrunder och grundläggande inriktningar för sjukvårdsområdets verksamhet Svaren på UG:s frågor utarbetas genom en intern dialog på basenheterna i verksamheten Svaren utgör ett underlag för dialog mellan sjukvårdsområdets och basenhetens ledningar som kallas Utvecklingsdialogen Regelbundet inom Utvecklingsdialogen förs dialog under året för att följa resursförbrukning med mera Vårmöte SFKK

19 Metoder som används; Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping
Hälso- o sjukvårdslagen och QUL:s grundläggande värderingar Balanserade styrkort Socialstyrelsens krav på kvalitetssystem ISO 9001 PDSA-cykel, Bästa möjliga, Värdekompassen QUL för utvärdering Vårmöte SFKK

20 Förstudie - Hemsidor Några landsting har delegerat ansvaret för att uppfylla SoS kvalitetsföreskrift till respektive verksamhet utan att utveckla några gemensamma landstingsövergripande principer och system t.ex - Östergötland Vårmöte SFKK

21 Utdrag ur text på hemsidan – Östergötland
Av landstingets hemsida framgår att man utnyttjar balanserade styrkort för övergripande styrning av landstinget. Ansvaret för att utveckla kvalitetssystem har man decentraliserat till produktionsenheterna Utdrag ur text på hemsidan – Östergötland Det ankommer på respektive produktionsenhet att säkra kvalitet och säkerhet i sin verksamhet genom ett systematiskt kvalitetssystem (SOSFS 2005:12) innebärande bl a egenkontroll och riskhantering och avvikelsehantering. Avvikelsehantering syftar till en ökad patientsäkerhet genom att enheten systematiskt analyserar och följer upp sina avvikelser Vårmöte SFKK

22 Förstudie - Hemsidor t.ex - Örebro
Flera landsting har utvecklat en verktygslåda för kvalitetsarbete och tillhandahåller metodstöd och utbildning till verksamheterna t.ex - Örebro Vårmöte SFKK

23 Utdrag ur text på hemsidan - Örebro
I landstingets kvalitetspolicy har man decentraliserat ansvaret för kvalitetssystem och utarbetat en ”verktygslåda” Utdrag ur text på hemsidan - Örebro ” Kvalitetssystemet, minst omfattande Socialstyrelsens baskrav (SOSF 1996:24 Föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården), ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning för tillämpning samt vara väl förankrad i organisationen” Ansvarsfördelning Sjukhusledning, klinik/basenhetsledning ansvarar för att på respektive nivå ändamålsenliga kvalitetssystem tillämpas för att uppnå effektiv styrning, bedömning och utveckling av kvaliteten i verksamheten Vårmöte SFKK

24 Vårdutvecklingsenhet
Utdrag ur text på hemsidan - USÖ, ”Riktlinjer för arbete med kvalitet vid USÖ” Vårdutvecklingsenhet USÖ:s vårdutvecklingsenhet ska samordna och stimulera utveckling och uppföljning av sjukhusgemensamma aktiviteter inom kvalitetsområdet åt sjukhus-klinik/basenhetsledning så att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och målinriktat utifrån ett patientperspektiv En särskild handbok ” En handbok med redskap och metoder för ”kvalitetsarbete” har utarbetats Vårmöte SFKK

25 Förstudie - Hemsidor t.ex - Kalmar - Gävle
I några landsting har man låtit landstingsrevisorer alt. externa konsultföretag granska hur landstingets ledning och förvaltning arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsfrågor t.ex - Kalmar - Gävle Vårmöte SFKK

26 Förstudie - Tillämpar ISO 9001 eller ISO 14001 enligt uppgifter hämtade från landstingens hemsidor
Blekinge - Rödeby- Nättraby primärvårdsområde, ISO 9001 certifierad - Barnkliniken i Karlskrona, Psykiatrikliniken Ronneby, ISO 9001-certifierad Skåne - Skånetvätten är ISO 9001 och ISO certifierad - Substrattillverkningen vid mikrobiologen i Lund är ISO 9001-certifierad - Medicinsk teknik vid Centrallasarettet Kristianstad är ISO 9001-certifierad - Sterilcentralen vid Centrallasarettet i Kristianstad är ISO 9001-certifierad - ISO certifierade enheter: Räddningstjänsten i Skåne, Folktand- vården, Centralsjukhuset Kristianstad, Helsingborgs sjukhus, Landskrona sjukhus Jönköping - Hjälpmedelscentralen är ISO 9001-certifierad - Landstingets ledningssystem för miljö är uppbyggt enligt ISO 14001 Halland - Primärvården i Falkenberg är ISO-certifierad enligt ISO 9001, ISO och ISO (infosäkerhet). - Arbete pågår för att ISO 9001-certifiera sjukhusen i Halmstad och Varberg. Måldatum juni 2006 - Miljöledningssystem enligt ISO på länssjukhuset Halmstad (certifierat) samt i hela landstinget Vårmöte SFKK

27 Forts. Västra Götaland - Avd för medicinsk teknik i Borås är certifierad enligt ISO 9001. - Miljöledningssystem efter modell från ISO ska vara infört i varje förvaltning senast under år 2005 enl VG-regionens miljöpolicy Östergötland - Miljöpolicy och miljömål för hela landstinget följer ISO 14001 Örebro - Landstingets medicintekniska serviceförvaltning är ISO- certifierad (Örebro, Karlskoga. Lindesberg) enl. ISO 9001 och ISO 13485 - Landstingsservice vid Örebro läns landsting (fastigheter, lokaler, kost, transport, städ, information, arkiv, ekonomi- och personaladministration och upphandling) har utformat ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 Vårmöte SFKK

28 Forts. Värmland - Under 2005–2006 kommer ett arbete med att upprätta ett landstingsövergripande verksamhetssystem enligt ISO att ske som ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och SWEDAC. Stockholm - Alla förvaltningar skall vara ISO certifierade vid utgången av 2003 Gotland - Sterilcentralen är certifierad enligt SS-EN ISO 13485 Uppsala - Medicinsk teknik och informatik är certifierade enligt ISO 9001och ISO Landstinget har fattat beslut om att man skall ha ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO mot slutet av 2005. Vårmöte SFKK

29 Forts. Dalarna - Kost och städservice är ISO-certifierade
- Fastighetsteknik certifierades redan i december Under våren (2006) kommer förhoppningsvis resterande verksamheter inom Landstingsservice, det vill säga Transportservice samt Förvaltningsledning /Stab att certifieras Västernorrland - Länshälsan är ISO 9001 certifierad Västerbotten - Ett centralt miljöledningssystem finns i enlighet med ISO men man har valt att inte låta certifiera sig Norrbotten - Ögonkliniken på Sunderby sjukhus arbetar enligt ISO 9001 Vårmöte SFKK

30 Förstudie - Sammanfattning
Ett fåtal landsting informerar publikt via sina hemsidor att man har en modell för ett gemensamt ledningssystem för kvalitet Många landsting pekar på det balanserade styrkortet som den nya modellen Ett flertal landsting publicerar överhuvudtaget inte något om med vilken kvalitet man bedriver sin sjukvård Ofta mycket ”gammal” kvalitetsinformation finns på landstingens hemsidor Vårmöte SFKK

31 Förstudie - Sammanfattning
Ett fåtal landsting har satsat centralt på att använda ISO 9001:2000 som utgångspunkt för ett ledningssystem för kvalitet för den kliniska verksamheten I flera landsting är det serviceenheter till den kliniska verksamheten såsom medicintekniska avdelningar, sterilcentraler, fastighetsförvaltning m fl. som har valt certifiering enligt ISO 9001:2000 Ett stort antal landsting redovisar att man har ledningssystem uppbyggda enligt ISO 14001 Vårmöte SFKK

32 Projektaktiviteter Pilotstudie: Kartläggning av två landsting - PÅGÅR
Huvudstudie: Kartläggning av övriga landsting Projektet skall vara klart i november Utökning på Europa nivå? Vårmöte SFKK

33 Ledningssystem i Europa?
Finns för närvarande i Europa 32 ackrediteringsorgan Under 2006 inhämtade EA (de ackrediterade organens samarbetsorganisation) uppgifter från samtliga ackrediteringsorgan i Europa om antalet ackrediterade organ och vilken standard som tillämpats vid ackrediteringen Vårmöte SFKK

34 Information Security manage-ment systems
Numbers of accreditations granted for Total num- ber Calibra-tion labs Testing labs Pro-duct CBs QS CBs Per-son-nel CBS EMS CBS Ins-pec-tion PT Provi-ders Organic Farming CBs Attes-tation 45503 Occupational Health and safety management systems Information Security manage-ment systems 15189 17025 EA Members BAS - Bulgaria 98 11 40 2 1 42 BELAC - Belgium 345 23 189 27 7 71 3 BMWA - Austria 285 15 150 18 8 13 68 CAI - Czech Republic 706 94 447 45 22 21 35 COFRAC - France 1592 333 1064 46 10 116 6 CYS-CYSAB Cyprus DANAK - Denmark 230 51 109 5 32 DAR - Germany 2238 356 100 1515 95 31 DSC - Albania DZNM-NSO Croatia 33 4 EAK - Estonia 246 162 17 ENAC - Spain 79 47 16 ESYD - Greece - FINAS - Finland 236 165 INAB - Ireland 81 62 IPAC- Portugal ISAC - Iceland JUAT - Yugoslavia 207 83 102 9 LA - Lithuania 88 19 56

35 Numbers of accreditations granted for Total num- ber
Cali-bra- tion labs Testing labs Pro-duct CBs QS CBs Per-son-nel CBS EMS CBS Ins-pec-tion PT Provi-ders Organic Farming CBs Attes-tation 45503 Occupational Health and safety management systems Information Security manage-ment systems 15189 17025 EA Members LATAK - Latvia 156 17 97 14 1 13 NA - Norway 211 138 16 11 8 10 3 NAB-MSA - Malta NAT - Hungary 471 94 325 21 4 12 2 OLAS - Luxemburg 6 PCA - Poland 662 70 475 22 RENAR - Romania 103 76 7 5 RvA - Netherlands 559 215 43 98 38 72 SAS - Switzerland 68 36 19 SINAL - Italy 569 SINCERT - Italy 173 34 61 26 28 9 SIT - Italy 162 SA - Slovenia 124 20 56 SNAS - Slovakia 301 59 - 159 23 18 SWEDAC - Sweden 2330 74 393 1801 TURKAK - Turkey 33 UKAS - United Kingdom 1849 354 1110 64 164 TOTAL 14 319 2008 110 7863 628 482 287 2572 45

36 Vårmöte SFKK


Ladda ner ppt "Vårmöte SFKK 2007-05-10."

Liknande presentationer


Google-annonser