Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?"— Presentationens avskrift:

1 Vårmöte SFKK 2007-05-101

2 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?

3 Vårmöte SFKK 2007-05-103 SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

4 Vårmöte SFKK 2007-05-104 Ledningssystem Ledningssystem System för att fastställa grundprinciper för: n ledning av verksamheten n uppsättande av mål n att uppnå dessa mål Förutsättningar: n organisatorisk struktur n uttalat och tydligt ansvar n dokumenterade rutiner n identifierade processer n rutiner för uppföljning

5 Vårmöte SFKK 2007-05-105 Socialstyrelsen anger ISO 9001:2000 som ett exempel på ett ledningssystem som är användbart inom hälso- och sjukvården för att uppfylla kvalitetsföreskriften

6 Vårmöte SFKK 2007-05-106 Tillämpningen av ledningssystem och pågående kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården?

7 Vårmöte SFKK 2007-05-107 SWEDAC har startat ett kartläggningsprojekt i syfte att få en helhetsbild av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus Socialstyrelsen är föreskrivande myndighet och har ett tillsynsansvar SWEDAC har inget tillsynsansvar och har inte för avsikt att kontrollera att sjukvården uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsföreskrift 2005:12

8 Vårmöte SFKK 2007-05-108 Vad har SWEDAC för intresse av ett sådant projekt? att få kunskap om den svenska sjukvårdens angreppssätt för att etablera ledningssystem att få kunskap om svårigheter/möjligheter vid upprättandet av ledningssystem att få kunskap om tillämpningen av internationella standarder för upprättande av ledningssystem

9 Vårmöte SFKK 2007-05-109 - Stödja hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling, spridning och tillämpning av internationella standarder för ledningssystem - Bidra med kunskap om hur ackreditering/certifiering tillämpas inom hälso- och sjukvården - Aktivt verka för en ökad insikt om värdet av att utnyttja internationella standarder för ledningssystem

10 Vårmöte SFKK 2007-05-1010 - Arrangera möten med företrädare för regioner och landsting för att öka kunskapen om kvalitetsarbete som bedrivs inom svensk sjukvård idag och stimulera till ökad användning av t ex. ISO 9001:2000 - ”Lyfta upp” de kunskaper och erfarenheter som de ackrediterade medicinska laboratorierna har avseende upprättande av ledningssystem inom hälso- och sjukvården

11 Vårmöte SFKK 2007-05-1011 Av SWEDAC ackrediterade medicinska laboratorier/avdelningar Medicinska laboratorier/avdelningar föregångare i införandet av ledningssystem för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård Antalet medicinska laboratorier/avdelningar som ingår i en ackrediterad verksamhet uppgår idag till ca. 500 stycken. Antalet ackrediterade organ är 80 stycken dvs. juridiska personer ACKREDITERING (ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2003) n En återkommande bedömning utförd av SWEDAC som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt n Formellt erkännande av att ett laboratorium är kompetent att utföra beskrivna provningar/analyser

12 Vårmöte SFKK 2007-05-1012 Av SWEDAC ackrediterade certifierings- organ/företag 28 olika certifieringsföretag är ackrediterade i Sverige vilket bl.a innebär att de uppfyller kravet på ett etablerat ledningssystem för kvalitet 7 certifieringsföretag är ackrediterade för att certifiera ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informations- säkerhet i verksamheter som bedrivs inom hälso- och sjukvården CERTIFIERING Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2000) n En återkommande bedömning utförd av en oberoende part som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt

13 Vårmöte SFKK 2007-05-1013 Projekt - Metod Granskning av kvalitetsinformation på landstingens/sjukhusens hemsidor Granskning av senaste årsredovisning och landstingsplan Fakta inhämtas med ett standardiserat frågeformulär som följs upp genom telefonkontakter med ansvariga befattningshavare inom landsting/sjukhus Personliga besök kommer vid behov att genomföras

14 Vårmöte SFKK 2007-05-1014 Projektaktiviteter Projektaktiviteter Förstudie: - granskning av landstingens/sjukhusens hemsidor i syfte att ta reda på tillgänglig information om kvalitetsarbete och upprättade ledningssystem Pilotstudie: - kartläggning av två landsting - PÅGÅR Huvudstudie: - kartläggning av övriga landsting

15 Vårmöte SFKK 2007-05-1015 Förstudie - Hemsidor Vilken information om kvalitetsarbete och ledningssystem finns tillgänglig på landstingens och de enskilda sjukhusens hemsidor? Sökord: kvalitetssystem, ledningssystem, kvalitet, kvalitetspolicy, landstingsplan, årsredovisning, ISO 9001 och ISO 14001

16 Vårmöte SFKK 2007-05-1016 Förstudie - Hemsidor Omfattning av publik tillgänglig information på hemsidorna om landstingens arbete med kvalitet och ledningssystem varierar mycket

17 Vårmöte SFKK 2007-05-1017 Förstudie - Hemsidor Vissa landsting har centralt utvecklat gemensamma principer och system som verksamheterna har att använda som verktyg vid uppbyggnad av egna system t.ex - Jönköping med ”Utvecklingsguiden”

18 Vårmöte SFKK 2007-05-1018 ”Utvecklingsguiden” Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping n UG är en frågestruktur för verksamheterna inom Jönköpings sjukvårdsområde n Frågorna handlar om HUR man har löst olika verksamhetsmässiga och organisatoriska frågeställningar n UG är ett dokument som har för avsikt att tydliggöra, dokumentera och förklara värdegrunder och grundläggande inriktningar för sjukvårdsområdets verksamhet n Svaren på UG:s frågor utarbetas genom en intern dialog på basenheterna i verksamheten n Svaren utgör ett underlag för dialog mellan sjukvårdsområdets och basenhetens ledningar som kallas Utvecklingsdialogen n Regelbundet inom Utvecklingsdialogen förs dialog under året för att följa resursförbrukning med mera

19 Vårmöte SFKK 2007-05-1019 Metoder som används; Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping n Hälso- o sjukvårdslagen och QUL:s grundläggande värderingar n Balanserade styrkort n Socialstyrelsens krav på kvalitetssystem n ISO 9001 n PDSA-cykel, Bästa möjliga, Värdekompassen n QUL för utvärdering

20 Vårmöte SFKK 2007-05-1020 Förstudie - Hemsidor Några landsting har delegerat ansvaret för att uppfylla SoS kvalitetsföreskrift till respektive verksamhet utan att utveckla några gemensamma landstingsövergripande principer och system t.ex - Östergötland

21 Vårmöte SFKK 2007-05-1021 Av landstingets hemsida framgår att man utnyttjar balanserade styrkort för övergripande styrning av landstinget. Ansvaret för att utveckla kvalitetssystem har man decentraliserat till produktionsenheterna Utdrag ur text på hemsidan – Östergötland Det ankommer på respektive produktionsenhet att säkra kvalitet och säkerhet i sin verksamhet genom ett systematiskt kvalitetssystem (SOSFS 2005:12) innebärande bl a egenkontroll och riskhantering och avvikelsehantering. Avvikelsehantering syftar till en ökad patientsäkerhet genom att enheten systematiskt analyserar och följer upp sina avvikelser

22 Vårmöte SFKK 2007-05-1022 Förstudie - Hemsidor Flera landsting har utvecklat en verktygslåda för kvalitetsarbete och tillhandahåller metodstöd och utbildning till verksamheterna t.ex - Örebro

23 Vårmöte SFKK 2007-05-1023 I landstingets kvalitetspolicy har man decentraliserat ansvaret för kvalitetssystem och utarbetat en ”verktygslåda” Utdrag ur text på hemsidan - Örebro ” Kvalitetssystemet, minst omfattande Socialstyrelsens baskrav (SOSF 1996:24 Föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården), ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning för tillämpning samt vara väl förankrad i organisationen” Ansvarsfördelning Sjukhusledning, klinik/basenhetsledning ansvarar för att på respektive nivå ändamålsenliga kvalitetssystem tillämpas för att uppnå effektiv styrning, bedömning och utveckling av kvaliteten i verksamheten

24 Vårmöte SFKK 2007-05-1024 Utdrag ur text på hemsidan - USÖ, ”Riktlinjer för arbete med kvalitet vid USÖ” Vårdutvecklingsenhet USÖ:s vårdutvecklingsenhet ska samordna och stimulera utveckling och uppföljning av sjukhusgemensamma aktiviteter inom kvalitetsområdet åt sjukhus-klinik/basenhetsledning så att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och målinriktat utifrån ett patientperspektiv En särskild handbok ” En handbok med redskap och metoder för ”kvalitetsarbete” har utarbetats

25 Vårmöte SFKK 2007-05-1025 Förstudie - Hemsidor I några landsting har man låtit landstingsrevisorer alt. externa konsultföretag granska hur landstingets ledning och förvaltning arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsfrågor t.ex - Kalmar - Gävle

26 Vårmöte SFKK 2007-05-1026 Förstudie - Tillämpar ISO 9001 eller ISO 14001 enligt uppgifter hämtade från landstingens hemsidor Blekinge - Rödeby- Nättraby primärvårdsområde, ISO 9001 certifierad - Barnkliniken i Karlskrona, Psykiatrikliniken Ronneby, ISO 9001- certifierad Skåne - Skånetvätten är ISO 9001 och ISO 14001-certifierad - Substrattillverkningen vid mikrobiologen i Lund är ISO 9001-certifierad - Medicinsk teknik vid Centrallasarettet Kristianstad är ISO 9001-certifierad - Sterilcentralen vid Centrallasarettet i Kristianstad är ISO 9001-certifierad - ISO 14001-certifierade enheter: Räddningstjänsten i Skåne, Folktand- vården, Centralsjukhuset Kristianstad, Helsingborgs sjukhus, Landskrona sjukhus Jönköping - Hjälpmedelscentralen är ISO 9001-certifierad - Landstingets ledningssystem för miljö är uppbyggt enligt ISO 14001 Halland - Primärvården i Falkenberg är ISO-certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001 (infosäkerhet). - Arbete pågår för att ISO 9001-certifiera sjukhusen i Halmstad och Varberg. Måldatum juni 2006 - Miljöledningssystem enligt ISO 14001 på länssjukhuset Halmstad (certifierat) samt i hela landstinget

27 Vårmöte SFKK 2007-05-1027 Forts. Västra Götaland- Avd för medicinsk teknik i Borås är certifierad enligt ISO 9001. - Miljöledningssystem efter modell från ISO 14001 ska vara infört i varje förvaltning senast under år 2005 enl VG-regionens miljöpolicy Östergötland - Miljöpolicy och miljömål för hela landstinget följer ISO 14001 Örebro - Landstingets medicintekniska serviceförvaltning är ISO- certifierad (Örebro, Karlskoga. Lindesberg) enl. ISO 9001 och ISO 13485 - Landstingsservice vid Örebro läns landsting (fastigheter, lokaler, kost, transport, städ, information, arkiv, ekonomi- och personaladministration och upphandling) har utformat ett kvalitetssystem enligt ISO 9001

28 Vårmöte SFKK 2007-05-1028 Forts. Värmland - Under 2005–2006 kommer ett arbete med att upprätta ett landstingsövergripande verksamhetssystem enligt ISO 9001 att ske som ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och SWEDAC. Stockholm - Alla förvaltningar skall vara ISO 14001 certifierade vid utgången av 2003 Gotland - Sterilcentralen är certifierad enligt SS-EN ISO 13485 Uppsala - Medicinsk teknik och informatik är certifierade enligt ISO 9001och ISO13485. Landstinget har fattat beslut om att man skall ha ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 mot slutet av 2005.

29 Vårmöte SFKK 2007-05-1029 Forts. Dalarna - Kost och städservice är ISO-certifierade - Fastighetsteknik certifierades redan i december 2001. Under våren (2006) kommer förhoppningsvis resterande verksamheter inom Landstingsservice, det vill säga Transportservice samt Förvaltningsledning /Stab att certifieras Västernorrland - Länshälsan är ISO 9001 certifierad Västerbotten - Ett centralt miljöledningssystem finns i enlighet med ISO 14001 men man har valt att inte låta certifiera sig Norrbotten - Ögonkliniken på Sunderby sjukhus arbetar enligt ISO 9001

30 Vårmöte SFKK 2007-05-1030 Förstudie - Sammanfattning n Ett fåtal landsting informerar publikt via sina hemsidor att man har en modell för ett gemensamt ledningssystem för kvalitet n Många landsting pekar på det balanserade styrkortet som den nya modellen n Ett flertal landsting publicerar överhuvudtaget inte något om med vilken kvalitet man bedriver sin sjukvård n Ofta mycket ”gammal” kvalitetsinformation finns på landstingens hemsidor

31 Vårmöte SFKK 2007-05-1031 Förstudie - Sammanfattning n Ett fåtal landsting har satsat centralt på att använda ISO 9001:2000 som utgångspunkt för ett ledningssystem för kvalitet för den kliniska verksamheten n I flera landsting är det serviceenheter till den kliniska verksamheten såsom medicintekniska avdelningar, sterilcentraler, fastighetsförvaltning m fl. som har valt certifiering enligt ISO 9001:2000 n Ett stort antal landsting redovisar att man har ledningssystem uppbyggda enligt ISO 14001

32 Vårmöte SFKK 2007-05-1032 Projektaktiviteter n Pilotstudie: Kartläggning av två landsting - PÅGÅR n Huvudstudie: – Kartläggning av övriga landsting - Projektet skall vara klart i november - Utökning på Europa nivå?

33 Vårmöte SFKK 2007-05-1033 Ledningssystem i Europa? Finns för närvarande i Europa 32 ackrediteringsorgan Under 2006 inhämtade EA (de ackrediterade organens samarbetsorganisation) uppgifter från samtliga ackrediteringsorgan i Europa om antalet ackrediterade organ och vilken standard som tillämpats vid ackrediteringen

34 Numbers of accreditations granted for Total num- ber Calibra- tion labs Testing labs Pro- duct CBs QS CBs Per- son-nel CBS EMS CBS Ins- pec- tion PT Provi- ders Organic Farming CBs Attes- tation 45503 Occupational Health and safety management systems Informatio n Security manage- ment systems 1518917025 EA Members BAS - Bulgaria 9811 40200142 0011 BELAC - Belgium 345 230189272327713 0000 BMWA - Austria 285 15 1501881336807021 CAI - Czech Republic 706 94044745402221352 0 COFRAC - France 1592 3330106446310111162 160 CYS-CYSAB Cyprus DANAK - Denmark 230 51110915755322 0030 DAR - Germany 2238 356100151595 3146 DSC - Albania DZNM-NSO Croatia 46 30331221 40 0000 EAK - Estonia 246 2241621734133 ENAC - Spain 79 5047540216 ESYD - Greece 40 101351116-- -03 FINAS - Finland 236 3101654623220 0021 INAB - Ireland 81 816233 13 IPAC- Portugal ISAC - Iceland 16 007100070 1000 JUAT - Yugoslavia 207 83 10275 19 LA - Lithuania 88 1905662113

35 Numbers of accreditations granted for Total num- ber Cali-bra- tion labs Testing labs Pro- duct CBs QS CBs Per- son-nel CBS EMS CBS Ins-pec- tion PT Prov i- ders Organic Farming CBs Attes- tation 45503 Occupational Health and safety management systems Information Security manage- ment systems 1518 9 17025 EA Members LATAK - Latvia 156 17 9714 1 0130 000 NA - Norway 211 17 138161181000 013 NAB-MSA - Malta 1 01 NAT - Hungary 471 940325112141220 2000 OLAS - Luxemburg 14 612 4 1 PCA - Poland 662 700475702211 100 60 0 RENAR - Romania 103 207667153 2 RvA - Netherlands 559 70221543981338727 1 SAS - Switzerland 68 6036411 191 0000 SINAL - Italy 569 SINCERT - Italy 173 346182628 952 SIT - Italy 162 SA - Slovenia 124 200562101 SNAS - Slovakia 301 59-159231699181 --7- SWEDAC - Sweden 233074 239316717818011 72 TURKAK - Turkey 33 801205125 UKAS - United Kingdom 1849 35401110647613431649 20014 TOTAL 14 319 2008110786362848221128725722821164521

36 Vårmöte SFKK 2007-05-1036


Ladda ner ppt "Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?"

Liknande presentationer


Google-annonser