Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?"— Presentationens avskrift:

1 Vårmöte SFKK

2 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?

3 Vårmöte SFKK SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

4 Vårmöte SFKK Ledningssystem Ledningssystem System för att fastställa grundprinciper för: n ledning av verksamheten n uppsättande av mål n att uppnå dessa mål Förutsättningar: n organisatorisk struktur n uttalat och tydligt ansvar n dokumenterade rutiner n identifierade processer n rutiner för uppföljning

5 Vårmöte SFKK Socialstyrelsen anger ISO 9001:2000 som ett exempel på ett ledningssystem som är användbart inom hälso- och sjukvården för att uppfylla kvalitetsföreskriften

6 Vårmöte SFKK Tillämpningen av ledningssystem och pågående kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården?

7 Vårmöte SFKK SWEDAC har startat ett kartläggningsprojekt i syfte att få en helhetsbild av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus Socialstyrelsen är föreskrivande myndighet och har ett tillsynsansvar SWEDAC har inget tillsynsansvar och har inte för avsikt att kontrollera att sjukvården uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsföreskrift 2005:12

8 Vårmöte SFKK Vad har SWEDAC för intresse av ett sådant projekt? att få kunskap om den svenska sjukvårdens angreppssätt för att etablera ledningssystem att få kunskap om svårigheter/möjligheter vid upprättandet av ledningssystem att få kunskap om tillämpningen av internationella standarder för upprättande av ledningssystem

9 Vårmöte SFKK Stödja hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling, spridning och tillämpning av internationella standarder för ledningssystem - Bidra med kunskap om hur ackreditering/certifiering tillämpas inom hälso- och sjukvården - Aktivt verka för en ökad insikt om värdet av att utnyttja internationella standarder för ledningssystem

10 Vårmöte SFKK Arrangera möten med företrädare för regioner och landsting för att öka kunskapen om kvalitetsarbete som bedrivs inom svensk sjukvård idag och stimulera till ökad användning av t ex. ISO 9001: ”Lyfta upp” de kunskaper och erfarenheter som de ackrediterade medicinska laboratorierna har avseende upprättande av ledningssystem inom hälso- och sjukvården

11 Vårmöte SFKK Av SWEDAC ackrediterade medicinska laboratorier/avdelningar Medicinska laboratorier/avdelningar föregångare i införandet av ledningssystem för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård Antalet medicinska laboratorier/avdelningar som ingår i en ackrediterad verksamhet uppgår idag till ca. 500 stycken. Antalet ackrediterade organ är 80 stycken dvs. juridiska personer ACKREDITERING (ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2003) n En återkommande bedömning utförd av SWEDAC som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt n Formellt erkännande av att ett laboratorium är kompetent att utföra beskrivna provningar/analyser

12 Vårmöte SFKK Av SWEDAC ackrediterade certifierings- organ/företag 28 olika certifieringsföretag är ackrediterade i Sverige vilket bl.a innebär att de uppfyller kravet på ett etablerat ledningssystem för kvalitet 7 certifieringsföretag är ackrediterade för att certifiera ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informations- säkerhet i verksamheter som bedrivs inom hälso- och sjukvården CERTIFIERING Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2000) n En återkommande bedömning utförd av en oberoende part som granskar att ledningssystemet är i överensstämmelse med standarden, är implementerat och verkningsfullt

13 Vårmöte SFKK Projekt - Metod Granskning av kvalitetsinformation på landstingens/sjukhusens hemsidor Granskning av senaste årsredovisning och landstingsplan Fakta inhämtas med ett standardiserat frågeformulär som följs upp genom telefonkontakter med ansvariga befattningshavare inom landsting/sjukhus Personliga besök kommer vid behov att genomföras

14 Vårmöte SFKK Projektaktiviteter Projektaktiviteter Förstudie: - granskning av landstingens/sjukhusens hemsidor i syfte att ta reda på tillgänglig information om kvalitetsarbete och upprättade ledningssystem Pilotstudie: - kartläggning av två landsting - PÅGÅR Huvudstudie: - kartläggning av övriga landsting

15 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor Vilken information om kvalitetsarbete och ledningssystem finns tillgänglig på landstingens och de enskilda sjukhusens hemsidor? Sökord: kvalitetssystem, ledningssystem, kvalitet, kvalitetspolicy, landstingsplan, årsredovisning, ISO 9001 och ISO 14001

16 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor Omfattning av publik tillgänglig information på hemsidorna om landstingens arbete med kvalitet och ledningssystem varierar mycket

17 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor Vissa landsting har centralt utvecklat gemensamma principer och system som verksamheterna har att använda som verktyg vid uppbyggnad av egna system t.ex - Jönköping med ”Utvecklingsguiden”

18 Vårmöte SFKK ”Utvecklingsguiden” Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping n UG är en frågestruktur för verksamheterna inom Jönköpings sjukvårdsområde n Frågorna handlar om HUR man har löst olika verksamhetsmässiga och organisatoriska frågeställningar n UG är ett dokument som har för avsikt att tydliggöra, dokumentera och förklara värdegrunder och grundläggande inriktningar för sjukvårdsområdets verksamhet n Svaren på UG:s frågor utarbetas genom en intern dialog på basenheterna i verksamheten n Svaren utgör ett underlag för dialog mellan sjukvårdsområdets och basenhetens ledningar som kallas Utvecklingsdialogen n Regelbundet inom Utvecklingsdialogen förs dialog under året för att följa resursförbrukning med mera

19 Vårmöte SFKK Metoder som används; Utdrag ur text på hemsidan - Jönköping n Hälso- o sjukvårdslagen och QUL:s grundläggande värderingar n Balanserade styrkort n Socialstyrelsens krav på kvalitetssystem n ISO 9001 n PDSA-cykel, Bästa möjliga, Värdekompassen n QUL för utvärdering

20 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor Några landsting har delegerat ansvaret för att uppfylla SoS kvalitetsföreskrift till respektive verksamhet utan att utveckla några gemensamma landstingsövergripande principer och system t.ex - Östergötland

21 Vårmöte SFKK Av landstingets hemsida framgår att man utnyttjar balanserade styrkort för övergripande styrning av landstinget. Ansvaret för att utveckla kvalitetssystem har man decentraliserat till produktionsenheterna Utdrag ur text på hemsidan – Östergötland Det ankommer på respektive produktionsenhet att säkra kvalitet och säkerhet i sin verksamhet genom ett systematiskt kvalitetssystem (SOSFS 2005:12) innebärande bl a egenkontroll och riskhantering och avvikelsehantering. Avvikelsehantering syftar till en ökad patientsäkerhet genom att enheten systematiskt analyserar och följer upp sina avvikelser

22 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor Flera landsting har utvecklat en verktygslåda för kvalitetsarbete och tillhandahåller metodstöd och utbildning till verksamheterna t.ex - Örebro

23 Vårmöte SFKK I landstingets kvalitetspolicy har man decentraliserat ansvaret för kvalitetssystem och utarbetat en ”verktygslåda” Utdrag ur text på hemsidan - Örebro ” Kvalitetssystemet, minst omfattande Socialstyrelsens baskrav (SOSF 1996:24 Föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården), ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning för tillämpning samt vara väl förankrad i organisationen” Ansvarsfördelning Sjukhusledning, klinik/basenhetsledning ansvarar för att på respektive nivå ändamålsenliga kvalitetssystem tillämpas för att uppnå effektiv styrning, bedömning och utveckling av kvaliteten i verksamheten

24 Vårmöte SFKK Utdrag ur text på hemsidan - USÖ, ”Riktlinjer för arbete med kvalitet vid USÖ” Vårdutvecklingsenhet USÖ:s vårdutvecklingsenhet ska samordna och stimulera utveckling och uppföljning av sjukhusgemensamma aktiviteter inom kvalitetsområdet åt sjukhus-klinik/basenhetsledning så att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och målinriktat utifrån ett patientperspektiv En särskild handbok ” En handbok med redskap och metoder för ”kvalitetsarbete” har utarbetats

25 Vårmöte SFKK Förstudie - Hemsidor I några landsting har man låtit landstingsrevisorer alt. externa konsultföretag granska hur landstingets ledning och förvaltning arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsfrågor t.ex - Kalmar - Gävle

26 Vårmöte SFKK Förstudie - Tillämpar ISO 9001 eller ISO enligt uppgifter hämtade från landstingens hemsidor Blekinge - Rödeby- Nättraby primärvårdsområde, ISO 9001 certifierad - Barnkliniken i Karlskrona, Psykiatrikliniken Ronneby, ISO certifierad Skåne - Skånetvätten är ISO 9001 och ISO certifierad - Substrattillverkningen vid mikrobiologen i Lund är ISO 9001-certifierad - Medicinsk teknik vid Centrallasarettet Kristianstad är ISO 9001-certifierad - Sterilcentralen vid Centrallasarettet i Kristianstad är ISO 9001-certifierad - ISO certifierade enheter: Räddningstjänsten i Skåne, Folktand- vården, Centralsjukhuset Kristianstad, Helsingborgs sjukhus, Landskrona sjukhus Jönköping - Hjälpmedelscentralen är ISO 9001-certifierad - Landstingets ledningssystem för miljö är uppbyggt enligt ISO Halland - Primärvården i Falkenberg är ISO-certifierad enligt ISO 9001, ISO och ISO (infosäkerhet). - Arbete pågår för att ISO 9001-certifiera sjukhusen i Halmstad och Varberg. Måldatum juni Miljöledningssystem enligt ISO på länssjukhuset Halmstad (certifierat) samt i hela landstinget

27 Vårmöte SFKK Forts. Västra Götaland- Avd för medicinsk teknik i Borås är certifierad enligt ISO Miljöledningssystem efter modell från ISO ska vara infört i varje förvaltning senast under år 2005 enl VG-regionens miljöpolicy Östergötland - Miljöpolicy och miljömål för hela landstinget följer ISO Örebro - Landstingets medicintekniska serviceförvaltning är ISO- certifierad (Örebro, Karlskoga. Lindesberg) enl. ISO 9001 och ISO Landstingsservice vid Örebro läns landsting (fastigheter, lokaler, kost, transport, städ, information, arkiv, ekonomi- och personaladministration och upphandling) har utformat ett kvalitetssystem enligt ISO 9001

28 Vårmöte SFKK Forts. Värmland - Under 2005–2006 kommer ett arbete med att upprätta ett landstingsövergripande verksamhetssystem enligt ISO 9001 att ske som ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och SWEDAC. Stockholm - Alla förvaltningar skall vara ISO certifierade vid utgången av 2003 Gotland - Sterilcentralen är certifierad enligt SS-EN ISO Uppsala - Medicinsk teknik och informatik är certifierade enligt ISO 9001och ISO Landstinget har fattat beslut om att man skall ha ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO mot slutet av 2005.

29 Vårmöte SFKK Forts. Dalarna - Kost och städservice är ISO-certifierade - Fastighetsteknik certifierades redan i december Under våren (2006) kommer förhoppningsvis resterande verksamheter inom Landstingsservice, det vill säga Transportservice samt Förvaltningsledning /Stab att certifieras Västernorrland - Länshälsan är ISO 9001 certifierad Västerbotten - Ett centralt miljöledningssystem finns i enlighet med ISO men man har valt att inte låta certifiera sig Norrbotten - Ögonkliniken på Sunderby sjukhus arbetar enligt ISO 9001

30 Vårmöte SFKK Förstudie - Sammanfattning n Ett fåtal landsting informerar publikt via sina hemsidor att man har en modell för ett gemensamt ledningssystem för kvalitet n Många landsting pekar på det balanserade styrkortet som den nya modellen n Ett flertal landsting publicerar överhuvudtaget inte något om med vilken kvalitet man bedriver sin sjukvård n Ofta mycket ”gammal” kvalitetsinformation finns på landstingens hemsidor

31 Vårmöte SFKK Förstudie - Sammanfattning n Ett fåtal landsting har satsat centralt på att använda ISO 9001:2000 som utgångspunkt för ett ledningssystem för kvalitet för den kliniska verksamheten n I flera landsting är det serviceenheter till den kliniska verksamheten såsom medicintekniska avdelningar, sterilcentraler, fastighetsförvaltning m fl. som har valt certifiering enligt ISO 9001:2000 n Ett stort antal landsting redovisar att man har ledningssystem uppbyggda enligt ISO 14001

32 Vårmöte SFKK Projektaktiviteter n Pilotstudie: Kartläggning av två landsting - PÅGÅR n Huvudstudie: – Kartläggning av övriga landsting - Projektet skall vara klart i november - Utökning på Europa nivå?

33 Vårmöte SFKK Ledningssystem i Europa? Finns för närvarande i Europa 32 ackrediteringsorgan Under 2006 inhämtade EA (de ackrediterade organens samarbetsorganisation) uppgifter från samtliga ackrediteringsorgan i Europa om antalet ackrediterade organ och vilken standard som tillämpats vid ackrediteringen

34 Numbers of accreditations granted for Total num- ber Calibra- tion labs Testing labs Pro- duct CBs QS CBs Per- son-nel CBS EMS CBS Ins- pec- tion PT Provi- ders Organic Farming CBs Attes- tation Occupational Health and safety management systems Informatio n Security manage- ment systems EA Members BAS - Bulgaria BELAC - Belgium BMWA - Austria CAI - Czech Republic COFRAC - France CYS-CYSAB Cyprus DANAK - Denmark DAR - Germany DSC - Albania DZNM-NSO Croatia EAK - Estonia ENAC - Spain ESYD - Greece FINAS - Finland INAB - Ireland IPAC- Portugal ISAC - Iceland JUAT - Yugoslavia LA - Lithuania

35 Numbers of accreditations granted for Total num- ber Cali-bra- tion labs Testing labs Pro- duct CBs QS CBs Per- son-nel CBS EMS CBS Ins-pec- tion PT Prov i- ders Organic Farming CBs Attes- tation Occupational Health and safety management systems Information Security manage- ment systems EA Members LATAK - Latvia NA - Norway NAB-MSA - Malta 1 01 NAT - Hungary OLAS - Luxemburg PCA - Poland RENAR - Romania RvA - Netherlands SAS - Switzerland SINAL - Italy 569 SINCERT - Italy SIT - Italy 162 SA - Slovenia SNAS - Slovakia SWEDAC - Sweden TURKAK - Turkey UKAS - United Kingdom TOTAL

36 Vårmöte SFKK


Ladda ner ppt "Vårmöte SFKK 2007-05-101. 2 Hälso- och sjukvårdens kvalitetsstatus inom Sverige och i Europa?"

Liknande presentationer


Google-annonser