Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorer och målrelaterad ersättning Jarl Torgerson Regionläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorer och målrelaterad ersättning Jarl Torgerson Regionläkare"— Presentationens avskrift:

1 Indikatorer och målrelaterad ersättning 2010-01-28 Jarl Torgerson Regionläkare

2 Indikatorförteckning/måltal för utvalda indikatorer
Uppdraget Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland, HSU febuari 2007 Utarbeta och tillhandahålla en förteckning över indikatorer som kan användas i det uppföljningsarbete som överenskoms mellan beställare och utförare. Hälso- och sjukvårdsdirektören kan besluta att vissa indikatorer skall följas upp i hela regionen Förslag för regiongemensamma måltal för utvalda indikatorer. Sektorsråden viktiga rådgivare då måltalen tas fram. Första version 2007 "Berednings- och beslutsprocess för framtida val och revideringar av regiongemensamma indikatorer samt regionala måltal" (RSK ).

3 Utgångspunkt för måltal
”Hur skall den målrelaterade ersättningen utvecklas?” HSU Absoluta, inte relativa mål Fokusera på ett begränsat antal Regionalt fastställda nivåer Målnivå efter evidensbaserad kunskap Processen skall involvera intressenter När nivån behöver höjas kan beställare/utförare modifiera Olika modeller Beställare/utförare kan välja mellan ett flertal Förtydligande av ersättningsmodeller för sjukhusvård - pågår

4 Indikatorförteckning/måltal för utvalda indikatorer
Arbetssätt Arbetsgrupp, HSA, representanter lokala kanslierna Förankring: sektorsråden, av sjukhusen utsedda kontaktpersoner Information sektorsråden 2 ggr hösten 2009 Remissförslag dec 2009 Ordf. konferens sektorsråd jan 28 Fastställs under våren 2010 Inga indikatorer/måltal som inte accepterats av sektorsråden utom några måltal som vi självsvåldigt sänkt!

5 Måltal Indikatorval, några överväganden Begränsat antal
Relevans viktigare än täcka skilda kvalitetsområden. Indikatorer som redan har använts + från den regionala indikatorförteckningen Olyckligt med övervikt av internmedicinska indikatorer. Effekt av tillgången på beprövade indikatorer vilket visat sig också i andra sammanhang, t.ex. Öppna Jämförelser. Verksamheterna skall själva kunna följa sina resultat under året. Indikatorer och måltal för primärvård = VG-primärvård. Avstämningar har gjorts underhand. Redovisningsnivå

6 Måltal Vilken nivå? Flera principer:
Kan avvika från rent medicinska drömläge – ”nollvision”. Snarare praktiskt användbar nivå. Ge marginal för medicinsk svårighet att uppnå 100% Baserat på aktuell uppfyllelse Statistisk felmarginal. Könsuppdelade data? Allmän rimlighetsbedömning, ofta riksgenomsnitt

7 Målrelaterad ersättning –några kommentarer
Kvalitetsregister kan inte användas för jämförelser Vi faktiskt inte behandlar siffror utan patienter Om vi INTE lyckas uppnå våra mål behöver vi väl mer resurser och inte mindre? Vetenskapen stöder inte att det är bra modell Just våra patienter är så sjuka medicinska grunder ligga bakom waranbeslutet, inte ekonomiska målsättningen med sjukvården bör vara livskvalitetshöjande och inte livsförlängande

8 Målrelaterad ersättning – några kommentarer
Bra att vår specialitet uppmärksammas Äntligen tar verksamheterna fram sina resultat och ser hur de egentligen funkar. Nu blir det bättre registrering Äntligen betalt inte bara efter pinnstatistik Roligt att politisk nivå intresserar sig för vad vi gör och om vi gör det bra

9

10 Njurmedicin I Mått: Andel HD-patienter med AV-fistel/AV-graft
Källa: Svenskt Njurregister Mål: > 60%

11 VGR

12 Njurmedicin II Mått: Andel HD-patienter som uppnår behandlingsmålet blodtryck < 140/90 Källa: Svenskt Njurregister Mål: > 43%

13 Njurmedicin II

14 Njurmedicin III Mått: Andel HD-patienter som uppnår standardiserat Kt/V > 2 för dialysdos Källa: Svenskt Njurregister Mål: > 80%

15 VGR

16 Stroke I Mått: Rapporteringsgrad till Riks-Stroke
Källa: Riks-Stroke och Vega Mål: > 90%

17 Stroke II Mått: Andel patienter med hjärninfarkt och FF som efter insjuknandet behandlas med peroral antikoagulans Källa: Riks-Stroke Mål: > 33%

18 Kvalitet-stroke Figur H-27. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som efter insjuknandet behandlades med antikoagulantia i tablettform. Riksgenomsnitt = 30 %, VGR 26 %. Källa Riks-Stroke 2007

19 Stroke III Mått: Andel strokepatienter som vårdas på strokeenhet
Källa: Riks-Stroke Mål: > 90%

20 Stroke IV Mått: Andelen strokepatienter som är ADL-beroende efter 3 månader Källa: Riks-Stroke Mål: < 18%

21 77, Funktionsförmåga efter stroke
5 10 15 20 25 30 35 40 Mariestad Falköping Uddevalla-Strömstad Lidköping Borås Alingsås NÄL, Trollhättan Mölndal SÄS Skene VGR Riket Skövde SU Östra Kungälv Sahlgrenska procent

22 Stroke V Mått: Andel stokepatienter, 18 till 80 år, som erhållit trombolysbehandling Källa: Riks-Stroke Mål: > 10%

23 74, Trombolysbehandling vid stroke
Mariestad SU Östra Mölndal Falköping Alingsås NÄL, Trollhättan Uddevalla-Strömstad SÄS Skene Borås VGR Riket Kungälv Lidköping Sahlgrenska Skövde 2 4 6 8 10 12 14 procent

24 Ortopedi I Mått: Andel patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar Källa: Riks-Höft Mål: > 75%

25 Ortopedi II Mått: Rapporteringsgrad till Riks-Höft
Källa: Riks-Höft och Vega Mål: > 95%

26 Ortopedi III Mått: Andel patienter som omopereras inom 2 år efter total höftprotesoperation Källa: Svenska Höftprotesregistret Mål: < 2%

27 41 Omoperation (2 år) efter total höftledsoperation Procent, 2005-2008
OrthoCenter Falköping Lidköping Skövde Gothenburg Medical Center SU Sahlgrenska SÄS Skene Alingsås Carlanderska VGR Västra Frölunda Riket NU-sjukvården Uddevalla Kungälv SU Östra Borås SU Mölndal 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

28 Kvinnosjukvård I Mått: Andel nyfödda med pH < 7,0 i navelsträngsblod Källa: SFOGs årsrapport Mål: < 1%

29 Kvinnosjukvård II Mått: Andel perinealbristningar grad III och IV vid vaginal förlossning Källa: SFOGs årsrapport Mål: < 3%

30 Kvinnosjukvård III Mått: Andel medicinska aborter av totala antalet aborter Källa: SFOGs årsrapport Mål: > 70%

31 Kvinnosjukvård IV Mått: Andel framfallsoperationer i dagkirurgi
Källa: Vega Mål: > 15%

32 37 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall Andel
Utgår??

33 Kvinnosjukvård V Mått: Andel hysterectomier (benign sjukdom) som registreras i Svenska Gyn-op registret Källa: Svenska Gyn-op registret och Vega Mål: > 75%

34 Kardiologi I Mått: Andel patienter, yngre än 80 år, med ST-höjningsinfarkt som fått akut reperfusionsbehandling Källa: Riks-HIA Mål: > 77%

35 Andel reperfusions-behandlade patienter med ST-höjningsinfarkt eller LBB, <80 år

36 Kardiologi II Mått: Andel patienter, yngre än 80 år, som behandlas med lipidsänkare efter hjärtinfarkt Källa: Riks-HIA Mål: > 91%

37 Andel lipidsänkar-behandlade patienter, <80 år

38 Kardiologi III Mått: Andel patienter med NSTEMI, yngre än 80 år, som vid indikation kranskärlsröntgas Källa: Riks-HIA Mål: > 76%

39 Andel patienter med NSTEMI, yngre än 80 år, som
Andel patienter med NSTEMI, yngre än 80 år, som vid indikation kranskärlsröntgas

40 Kardiologi IV Mått: Andel patienter med NSTEMI, yngre än 80 år, som behandlas med clopidogrel vid utskrivning Källa: Riks-HIA Mål: > 85%

41 Andel clopidogrel-behandlade patienter med icke ST-höjningsinfarkt, <80 år

42 Kardiologi V Mått: Andel patienter, yngre än 80 år, som behandlas med ACE-hämmare/A2-blockerare efter hjärtinfarkt Källa: Riks-HIA Mål: > 85%

43 Andel patienter, yngre än 80 år, som behandlas med ACE-hämmare/A2-blockerare efter hjärtinfarkt

44 Kirurgi I Mått: Andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi
Källa: Vega Mål: > 80%

45 99, Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck
20 40 60 80 100 120 Läkarhuset Göteborg Järnhälsan Göteborg Alingsås NU-sjukvården Lundby sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus VGR Riket Kungälv Skaraborgs sjukhus Västra Frölunda SU procent

46 Kirurgi II Mått: Relativ risk för omoperation inom 5 år efter ljumskbråcksoperation, på enheter som utför > 75 ingrepp årligen Källa: Svenskt Bråckregister Mål: < 1,3%

47 Kvalitet-ljumskbråck
Figur H-63. Relativ risk för omoperation av ljumskbråck inom fem år med konfidensintervall (95 %). Risk för riket = 1,0. operationer

48 Kirurgi III Mått: Andel carotiskirurgiska ingrepp som utförs inom 14 dagar efter TIA Källa: Swedvasc Mål: > 60%

49 103 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder – andel opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern Swedvasc

50 Psykiatri (VUP och BUP)
Mått: Andel diagnossatta läkarbesök och vårdtillfällen Källa: Vega Mål: > 96%

51 Ögonsjukvård Mått: Andel patienter med synskärpa (bästa ögat) < 0,5 vid kataraktkirurgi Källa: Nationella kataraktregistret Mål: < 20%

52 Vårdrelaterade infektioner
Mått: Andel patienter med VRI Källa: SKLs nationella mätning Mål: < 8%

53 Diabetes I Mått: Andel vuxna diabetespatienter, med debut före 30 års ålder, som i specialiserad vård når behandlings- målet HbA1c < 6,0% Källa: NDR Mål: > 21%

54 Kvalitet-NDR Figur H-3. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c <6,0 %, Sjukhus

55 Diabetes II Mått: Andel vuxna diabetespatienter, med debut före 30 års ålder, som i specialiserad vård når behandlingsmålet blodtryck < 130/80 Källa: NDR Mål: > 65%

56 Kvalitet-NDR Figur H-4. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet blodtryck 130/80 mm Hg, Sjukhus

57 Diabetes III Mått: Andel vuxna diabetespatienter, med debut före 30 års ålder, som i specialiserad vård når behandlingsmålet LDL < 2,5 mmol/L Källa: NDR Mål: > 48%

58 Neurologi Mått: Rapporteringsgrad till Svenskt MS-register
Källa: Svenskt MS-register och Vega Mål: > 75%

59 Intensivvård Mått: Rapporteringsgrad till SIR
Källa: SIR och sjukhusens egna IVA-uppgifter Mål: > 75%

60 ÖNH I Mått: Andel tonsillektomier och septumplastiker som registreras i Svenskt ÖNH-register Källa: Svenskt ÖNH-register och Vega Mål: > 75%

61 ÖNH II Mått: Tid från ankomst av remiss till behandlingsbeslut vid malign ÖNH-tumör Källa: Svenskt ÖNH-register Mål: < 60 dagar

62 Reumatologi Mått: Rapporteringsgrad till Svenskt RA-register
Källa: Svenskt RA-register och Vega Mål: > 75%

63 Läkemedel I Mått: Andel generiskt alfuzosin av totalt alfuzosin (DDD)
Källa: Concise Mål: > 50%

64 Läkemedel II Mått: Andel ACE-hämmare av totalt ACE-hämmare och A-II blockare (DDD) Källa: Concise Mål: > 60% Utgå?

65 Läkemedel III Mått: Andel generiskt PPI av totalt PPI (DDD)
Källa: Concise Mål: > 80%

66 Akutmottagning I (somatik)
Mått: Andel patienter med TTT < 10 minuter Källa: Regionala väntetidsrapporteringen Mål: > 90%

67 Akutmottagning II (somatik)
Mått: Andel patienter med TTL < 1 timme Källa: Regionala väntetidsrapporteringen Mål: > 90%

68 Akutmottagning III (somatik)
Mått: Andel patienter med TGT < 4 timmar Källa: Regionala väntetidsrapporteringen Mål: > 90%

69 Akutmottagning IV (somatik)
Mått: Andel patienter anser/upplever sig respektfullt bemötta vid besök på akutmottagning (somatiken) Källa: Regiongemensam patientenkät för akutmottagningar Mål: Vi avvaktar årets mätning!

70 Habilitering I Mått: Täckningsgrad för diagnosregistrering inom barn- och ungdomshabiliteringen Källa: Vega Mål: > 85%

71 Habilitering II Mått: Andel patienttid av total arbetstid
Källa: Arbetstidskartläggning Mål: > 65%


Ladda ner ppt "Indikatorer och målrelaterad ersättning Jarl Torgerson Regionläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser