Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för."— Presentationens avskrift:

1 Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi Presentation SLU Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för miljöinformation och IT Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Naturvårdsverkets uppdrag (utdrag)
Samordnare av miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen Ansvarig för en stor del av Sveriges internationella rapportering (350 uppdrag) Ansvariga för produktion av officiell statistik om utsläpp, miljötillstånd, avfall och miljöbalkens tillämpning Informationsansvar enligt lagen om geografisk miljöinformation Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Avgränsning Med miljödata avses ursprunglig och bearbetad data och metadata, som kan utgöra underlag för informationsförmedling som kartpresentationer, diagram, tabeller, indikatorer och annan miljöinformation Strategin omfattar miljödata som Naturvårdsverket: är upphovsrättsinnehavare för (äger eller ansvarar för) finansierar huvuddelen (>50%) av produktion eller lagring av. Miljödatastrategin innehåller inte riktlinjer för vilken miljödata som verksamheten ska producera eller vilken kvalitet den ska ha. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Övergripande mål Naturvårdsverkets hantering av miljödata bidrar till att miljön förbättras och är ett föredöme och en positiv kraft för utvecklingen av miljödatahanteringen i Sverige. Naturvårdsverket är en väl använd källa till miljödata och miljödatahanteringen bidrar till att: ta fram kunskap och underlag för beslut och åtgärder i hela samhället utveckla miljöpolitiken så att förbättringen kommer till stånd stödja och följa upp miljöutvecklingen och miljöarbetet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Strategiska delmål Tillgänglighet Kända och kommer till nytta
Snabbt publikt tillgängliga Lätta att hitta Användbarhet Anpassade till användarnas behov Enkla att använda för alla användare Kvalitet Väl beskrivna, säkert hanterade och förvaltade med spårbarhet Geografiskt anknutna och anpassade för kartbaserad användning Användbara också inom EU och globalt Kostnad Möjliga att återanvända för fler syften än det ursprungliga Kostnadseffektivt hanterade Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Strategier (I) Samverka aktivt nationellt, framförallt inom de arenor som erbjuds inom Inspire och Geodatasamverkan samt Miljömålsuppföljningen Samverka aktivt internationellt i utvecklingen av system, infrastrukturer och framtagning av standarder Erbjuda miljödata kostnadsfritt Samla tillgången till miljödata Tydliggöra Naturvårdsverket som avsändare av vår miljödata Automatisera insamling och tillgängliggörande av miljödata så att tiden mellan insamling och presentation förkortas Fånga upp användarnas behov och önskemål

8 Samla tillgången till miljödata
Leverera en ny samlad extern webbplats som ska vara i drift årsskiftet 2012/2013 Samordna miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet naturvardsverket.se, Miljömålsportalen, Miljödataportalen och Utsläpp i siffror Leverera en god överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Inspiration Inspiration

10 Samarbeidspartnere Klif Ansvarlig redaktør
Avfall Farlige kjemikalier Hav og vann Klima Luft Miljøovervåking Støy Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv Hav og vann Naturmangfold Klima Riksantikvaren Kulturminner Klima Norsk Polarinstitutt Polarområdene Til sammen over 200 personer bidrar til oppdatering av Miljøstatus. Nettstedet består i dag av mer enn 1000 sider Kjapp oppdatering av innholdet: Miljøstatus skal oppdateres to ganger pr år og så snart nye data foreligger. Det er svært viktig at alle bidrar med godt redaksjonelt innhold, slik at nettstedet er oppdatert med aktuelt og spennende stoff. Havforskningsinstituttet bidrar nå med mye redaksjonelt stoff knyttet til overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet og deltar i direktoratenes redaksjonsgruppe. Statens strålevern Stråling Statens kartverk Grunnkart til karttjenesten Havforskningsinstituttet Indikatorer for Barentshavet …I tillegg bidrar en rekke andre etater og forskningsinstitusjoner 10

11 Open Aid – UD och SIDA Inspiration

12 Strategier (II) Stärka möjligheterna för allmänheten att leverera miljödata (”crowd sourcing”) Främja utveckling av webbaserade miljödatatjänster i ett dynamiskt samspel mellan myndigheter, företag och allmänheten Använda geografiska informationssystem (GIS) för analys och ärendehantering i ökad utsträckning Bevara miljödata så att framtida utnyttjande för andra ändamål är säkrad Beskriva miljödata med nationellt/internationellt erkända termer, begrepp och standards Tillse att våra miljödata har kvalitetssäkrade metadata Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Strategier (III) Tillse att avtal/överenskommelser om datavärdskap finns för våra miljödata Lagra miljödata där en lämplig kombination av verksamhetskunnande och IT-stöd finns Register, termer och begrepp som ska återanvändas av flera intressenter organiseras enligt principer för s.k. Masterdata Tillse att kostnader och teknik för tillgängliggörande av miljödata är anpassat till användningen (”fit for purpose”) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Vision Naturvårdsverket har drivit en framgångsrik effektivisering av miljöinformationshanteringen i Sverige och är den naturliga källan till både data, information och kunskap om miljöutvecklingen liksom fakta om miljöarbetet. Naturvårdsverket är navet i en informationsverksamhet som inbegriper ett stort antal myndigheter och organisationer var och en med egna ansvar men samordnade av Naturvårdsverket på Miljödepartementets uppdrag. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Vision (II) FRÅN ..... Myndighet till nationellt perspektiv (till internationellt perspektiv) Miljödatastrategi till nationell miljödatastrategi Datavärdar till nationella miljödatavärdar Masterdata till nationella miljömasterdata Nästan åtkomlig till lätt åtkomlig samlad översikt och tillgång - miljön.se? öppenhet, tjänster och kartan i fokus Mijödataportalen och Geodataportalen till ”Svenska Miljödataguiden – SMIL” Otjänster till tjänster Känt till okänt behov Vildvuxet till trädgård till plantskola Tid och otid till nära realtid Hantering till långsiktig hantering Nästan åtkomlig till lätt åtkomlig Samlad översikt och tillgång (nyckelordsbaserad och kartbaserad) MILJÖN.se?? Tjänster Mijödataportalen till ”Svenska Miljödataguiden – SMIL” Metadata om miljödata Känt till okänt behov Möta de behov av miljödata som vi inte känner/vet hur de ser ut eller utvecklas Vildvuxet till trädgård till plantskola Standardisering av begrepp och termer Tid och otid till nära realtid Syfte till anpassat syfte (fit for purpose) Inrapportering till registreringsstöd (laptop, handdator, telefonappar mm Utföraravtal styrning/utveckling Hantering till långsiktig hantering Stratetgi för långsiktigt bevarande (ingen gallring)

16 Tågtider API Kundo API Pusha API WMS; WFS KML; XML Metadata Download
Generell modell för datavärd i morgon Våra egna webb- gränssnitt Datavärdens API:er Tågtider API Kundo API Pusha API WMS; WFS KML; XML Metadata Download Fil-server zip Databas zip Data screening Data OK! Våra kunders webb- gränssnitt, Appar, mm zip Publikt tillgängliga data Dataläggning Långtidslager / filarkiv

17 Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur)
Dataflödet från manual till användning Manual, Länk Metod Datafångst Leverans Validering Lagring, Länk Fil-arkiv Data- läggning API producent API konsument N.N N.N StnReg KemReg MetodReg Dyntaxa ToB SVAR Anläggn. Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur)

18 Att göra… DF 02 DF 03 DF 04 DF 05 DF 06 DF 07 DF 08
Revidera en eller ett par U-typer. Sakverksamheten Belysa behov av ”för-system” Vem bygger? ”Marknaden”? Krav på format och filtyp defineras av validerings-tjänsten Validerings-tjänst (pilot) tas fram för några datatyper Fundera över filserverns placering. Hos beställarens driftleverantör? Ta fram en specifikation för tjänstegränssnitt för API hos producenten Ta fram en specifikation för tjänstegränssnitt för API hos konsumenten. Miljöstatus.se, VISS, SMED, Utis, Appar? Manual, Länk Metod Datafångst Leverans Validering Lagring, Länk Fil-arkiv Data- läggning API producent API konsument Ta fram specifikation, bygga pilot, testa, remiss DF 02 Ta fram specifikation, bygga pilot, testa, remiss DF 03 Ta fram specifikation, bygga pilot, testa, remiss DF 04 Vidare-utveckling DF 05 Precisera, avgränsa DF 06 DF 07 DF 08 Ta fram specifikation N.N N.N StnReg KemReg MetodReg Dyntaxa ToB SVAR Anläggn. Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur) Bevaka, samutveckla Vidare-utveckling AF/

19

20 Tack för oss. johan. westman@naturvardsverket. se anders
Tack för oss!


Ladda ner ppt "Vision om miljödata - Naturvårdsverkets miljödatastrategi 2012 Presentation SLU 120425 Johan Westman, IT-strategi-enheten Anders Foureaux, Enheten för."

Liknande presentationer


Google-annonser