Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsformer med regionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsformer med regionen"— Presentationens avskrift:

1 Samarbetsformer med regionen

2 Samverkansformer Enligt avtalad överenskommelse 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 27 maj 2011

3 Illustration av parternas roller

4 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling

5 Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)
Beskrivning: ansvar för att skapa möten mellan kommunpolitiker i respektive delregion. utveckla delregionala målbilder i dialog med regionen behandla förslag gällande strategiska inriktning för Trafikförsörjningsprogram behandla övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi ha befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner i dialog med Regionala kollektivtrafikrådet

6 Regionalt kollektivtrafikråd (RKR)
Beskrivning: mötesplats för region- och kommunpolitiker (8+8) för dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland. I samråd formulera förslag till beslut gällande strategiska inriktning i Trafikförsörjningsprogram I samråd formulera förslag till beslut gällande övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi. RKR har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner i dialogen med KTN

7 Kontaktpersoner och ansvarsområden på kollektivtrafiksekretariatet
RKR (8+8) (Jan Efraimsson) DKR Gbg-reg (Linda Billbeg/ME) DKR Fyrbodal (Martin Elofsson) DKR Sjuhärad (Sara Persson) Kommunmöte Gbg-reg DKR Skaraborg Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Stadstrafk GMP (Jörn Engström) Stadstrafik U,T o V Stadstafik Borås Stadstrafik Skövde

8 Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götaland, 11 personer
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör Jörn Engström, stadstrafik Linda Billberg, utredningar Maria Larsson, utredningar Sara Persson, utredningar Calle Blomberg, ekonomi Sara Boke, assistent (slutar i maj/juni) Leif Magnusson, marknad, miljö Martin Elofsson, utredningar Jan Efraimsson, utredningar + 2 personer, Informatör, nämndsekreterare

9 Prioritet 2013 - Åtgärda akut kapacitetsbrist runt om i länet (tunga pendelstråk och stadstrafik) Västsvenska paketet; ökad trafik vid införandet av trängselskatt Nyttja beställda tåg i regiontågstrafiken och pendeltågstrafiken Trafikera ny järnväg (Tvåstad-Gbg, Älvängen-Gbg)

10 Aktuellt från Regionen - trafikförsörjningsprogram - pris- och sortimentstrategi - tågstrategi

11 Syfte med trafikförsörjningsprogrammet
att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning att vara vägledande för den årliga beställningen av kollektivtrafik samt vara vägledande för Västtrafik att utveckla trafiken

12 Ett gott förarbete är gjort delregionalt
Delregionala målbilder och program i sam-verkan mellan kommunerna, kommunal- förbunden och Västtrafik Det goda livet viktig bas

13 Lagens krav på myndighetens ansvar
Regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län, kommunerna i länet, övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer

14 Lagens krav på programmets innehåll
Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt. Åtgärder för att skydda miljön, Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

15 Den geografiska avgränsningen är Västra Götaland med utblick mot Karlstad, Örebro, Jönköping, Värnamo, Halmstad och Östfold

16 Strategisk inriktning
proaktiva åtgärder ny trafik - flerstegsprincipen proaktiva åtgärder ökad turtäthet Nödvändiga åtgärder Omfördela och effektivisera Förbättra trafikens attraktivitet och öka fyllnadsgraden

17 Var kan vi få kommersiell trafik - på kort sikt?
Landvetter och Säve flygplatser - klart Arbetspendlingslinjer, direkta och med hög komfort Handelsplatser, köpcentra Besöksnäringen, turism Stimulera företag att starta egen trafik för anställda

18 Kommersiell trafik – process för beslut
Annonsering (EU) Analysera den befintliga trafikens funktion och nytta Bedöma behov av framtida trafik kopplat till trafikförsörjningsprogrammets mål och intentioner Genomföra SIU, samråd inför upphandling, med potentiella trafikföretag Ta beslut angående om trafiken, eller delar av trafiken, skall upphandlas eller ej, dvs beslut om allmän trafikplikt

19 Resandet med kollektivtrafiken har ökat betydligt de senaste åren
… men bilen dominerar fortfarande

20 Nästan var fjärde motoriserade resa i Västra Götaland sker med kollektivtrafik
… mest i Göteborgsregionen

21 Av 800 000 resor per dag är 600 000 stadstrafik
Närtrafik finns i drygt 30 kommuner, resor

22 Resenärernas och invånarnas nöjdhet har minskat under tiden 2002-2010

23 Anpassning till personer med funktionsnedsättning
Alla bussar anpassade 2012 Ca 60 spårvagnar har ”höggolv” Ny reseplanerare i drift Drygt 400 av 760 terminaler och hållplatser är åtgärdade 2010

24 Kollektivtrafikens miljöpåverkan minskar
Snabbare minskningstakt än vad lagen kräver Om de som i dag åker kollektivt istället skulle åka bil beräk-nas utsläppen av koldioxid öka med 170 000 ton per år Bussar som drivs med förnybara bränslen kör till exempel i Göteborg, Borås, Trollhättan och Falköping

25 Strategisk inriktning

26 Strategisk inriktning

27 Kommunalförbundet Fyrbodals målbild - utpekade stråk

28 Kommunal-förbundens utpekade huvudstråk

29 Det storregionala perspektivet – en rundare region
Prioriterade stråk enligt kommunalförbundens prioriteringar

30 Prioritering – var utveckla trafik?
Prioriterade stråk = stomme/ strukturerande Stadstrafiken som en viktig potential Andra stråk med hög potential för ökat resande Utveckla basutbud/ utred servicenivå

31 Fyrbodal - utpekade stråk 2025

32 PROCESS OCH TIDSPLAN TRAFIKFÖRSÖRJNINGPROGRAM
26/1 Kollektivtrafiknämnden: Godkänner process och tidsplan för Tpr strategiska inriktn. 26/1-10/2 Delregionala kollektivtrafikråd: Dialog kring första utkast till program och strategisk inriktning 23/2 Regionalt kollektivtrafikråd: Godkänner underlag för samråd  22/3-12/4 Delregionala kollektivtrafikråd: Ansvarar för samrådsprocessen med kommunerna. Samlar in och sammanställer synpunkterna som lämnas till det regionala kollektivtrafikrådet för beaktande.    ev 10/4 Regionstyrelse/ägarutskott informeras 19/4 Kollektivtrafiknämnden: Dialog i nämnden om Trafikförsörjningsprogram 26/4 Regionalt kollektivtrafikråd: Beaktar inkomna synpunkter för att i samråd lämna ifrån sig förslag till strategisk inriktning för trafikförsörjningsprogram 31/5 Kollektivtrafiknämnden: Beslutar om förslag till Trafikförsörjningsprogram   19/6 Regionstyrelsen: Beslutar om förslag till Trafikförsörjningsprogram 18/9 Regionfullmäktige: Fastställer trafikförsörjningsprogrammet

33 Aktuellt från Regionen - trafikförsörjningsprogram - pris- och sortimentstrategi - tågstrategi

34 Pris – och sortimentsstrategi
Arbetet har pågått under hela hösten Mål att få bort checkout går inte att uppfylla Arbetet måste ske mer långsiktigt Flera olika modeller har analyserats med utgångspunkt i olika former av zonmodeller Kräver fortsatt arbete och fördjupning Dokumentera höstens arbete Förlängd tidplan

35 Aktuellt från Regionen - trafikförsörjningsprogram - pris- och sortimentstrategi - tågstrategi

36 TÅGSTRATEGI tidshorisont fyra strategiska årtal
År 2016: Regionens kommande Trafikförsörjningsprogram År 2021: Slutår för nationell och regional infrastrukturplan År 2028: Västlänken och delar av Götalandsbanan finns År 2035: All nödvändig infrastruktur på plats

37 FÖRVÄNTAT RESULTAT Trafikeringsstrategier för år 2016, 2021, 2028 och 2035 Behov av fordonsinvesteringar under perioden Behov av infrastrukturinvesteringar Beskrivning av ekonomiska konsekvenser -för att driva aktuell tågtrafik -för att bygga ut infrastrukturen Samsyn och bred förankring

38 Exempel på åtgärder som diskuteras för 2016/2021
Strukturerat trafikupplägg, styva tidtabeller och knutpunkter, Grundtrafik hela trafikdygnet (Schweizmodellen): linjerna delas in i A 30, B 60, C 120 – minuterslinjer, Linjer förstärks i högtrafik efter behov och möjlighet Ny tågtrafik Trollhättan-Lidköping Utökad tågtrafik Karlstad Nya samverkansavtal med fjärroperatörer och THM Göteborg-Halden, Göteborg-Växjö, Skövde-Karlstad-(Jönköping?), Göteborg-Skövde-Örebro,

39 Tack för att ni lyssnade. martin. elofsson@vgregion
Tack för att ni lyssnade! Mobiltelefon:


Ladda ner ppt "Samarbetsformer med regionen"

Liknande presentationer


Google-annonser