Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Jakobsson Lunds universitet Att starta och driva ett mindre FoU-projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Jakobsson Lunds universitet Att starta och driva ett mindre FoU-projekt."— Presentationens avskrift:

1 Ulf Jakobsson Lunds universitet Att starta och driva ett mindre FoU-projekt

2 Identifiera problem Vad är gjort sedan innan? Identifiera relevanta studier Talar dessa ”sanning”? ==================> Tillämpning av resultaten Planera en ny studie Genomförande Utvärdering Rapportskrivning ==================> Tillämpning av resultaten Hur börjar man?

3 Olika typer av litteratur Olika typer av tidskrifter När är en artikel vetenskaplig? Hur ”djupt skall man gräva”/ hur omfattande skall sökningen vara? [Vilken typ av databaser? Hur många artiklar skall ingå?] Granskningsmallar (använda färdiga eller ”tillverka” egna) Vem/hur många skall granska? Hur sammanställa insamlad litteratur? Litteraturgenomgång

4 Titel, underrubrik, författarnamn, typ av rapport/uppsats Abstract Introduktion/bakgrund Syfte/frågeställningar Metod (med bl.a. ”Sökschema”, söktermer, ev. träfflista) Resultat Diskussion (metoddiskussion, resultatdiskussion) Konklusion/sammanfattning Referenslista ev.bilagor Redovisa litteraturgenomgången

5 Planering (empirisk studie) Syftet!!! Val av metod (kvalitativ, kvantitativt) Design (t.ex. experimentell, survey, explorativ, kvalitativ) Val av urval/målgrupp (N=??, poweranalys?, randomisering eller ej?) Tidsram för datainsamling Behövs etiskt tillstånd? Behövs andra tillstånd? (t.ex från verksamhetschef, PUL, datalagen) Finansiering?

6 Etiska övervägande I forskning som berör medverkan av patienter och /eller friska försökspersoner, är det viktigt att beakta de etiska riktlinjer som finns för humanforskning (MFR-rapport 2, 1996). Det är viktigt att i forskningen beakta autonomiprincipen (självbestämmande och integritet), godhetsprincipen (att sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada), principen att inte skada (att forskningen inte gör skada eller utsätter någon för skada) och rättviseprincipen (alla bör behandlas lika om inga hinder föreligger för detta). Litteraturtips: Medicinska Forskningsrådet (MFR), 2000. Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. MFR-rapport 2 (reviderad version) Medicinska Forskningsrådet (MFR), 1996. Riktlinjer för god medicinsk forskning. MFR-rapport 3

7 Finansiering Arbetsgivaren, Kommunen(?) Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, MSS- föreningen (Malmö), SSSH (Lund) Olika typer av riksföreningar t.ex. RF mot smärta, RF för SSK inom äldrevård. Övriga fonder och stiftelser (se boken ”Fonder och stipendier i Sverige”) Andra (forsknings-)finansiärer t.ex. Vårdalstiftelsen, Vetenskapsrådet, FAS, Vårdalinstitutet, Reumatikerförbundet, Kungliga vetenskapsakademien.

8 Handledning Måste man ha en handledare? Ulf? Annan handledare? Skriva uppsats ? (vilka krav ställs då?)  B-uppsats  C- & D-uppsats  Avhandling

9 Varför skriva projektplan? De ingående delarna:  Introduktion/Bakgrund  Syfte  Metod (urval, instrument/mätmetoder, analysmetod)  Etiska övervägande  Studiens betydelse  Tidsplan  Budget/kostnadsberäkning  Referenser Projektplan

10 Genomförande Börja ”i liten skala”. Pilot studie? Väletablerade instrument eller egna frågor? Vad kan gå snett?  Syfte & frågeställning (oklarhet eller avsaknad)  Datainsamling (urvalsskevhet, systematiskt bortfall, känsliga frågor)  Analys (okunskap, tillit till datorer, tillräcklig power?)  Rapportskrivning & publicering Olika felkällor är något som måste tas upp i metoddiskussionen när studien redovisas (kanske t.o.m. i projektplanen?)

11 Genomförande Vad händer om:  Syftet inte besvaras? (Bifynd?)  Man inte får det resultat man tänkt sig? (Validitetsproblem eller något annat skäl?)  Man inte får tag på några respondenter?

12 Utvärdering & Rapportskrivning Presentera på olika sätt (rapport, artikel, abstract, muntligt) De ingående delarna (se separat papper) Tänk på: Designen begränsar, Urvalet begränsar, Över- respektive undertolkning av resultaten Tips på ställen att publicera sig på: Vård i Norden Riksföreningarnas medlemstidningar Vårdfacket

13 Utvärdering & Rapportskrivning Kritisk granskning av resultaten (validitet & reliabilitet eller motsvarande) Redovisa såväl styrkor som svagheter Klinisk relevans Lyft fram ”de 3 viktigaste resultaten” Upplägg av argumentation:  tolkning av resultatet  vilka stöd finns i resultaten?  vad visar tidigare studier?  hur kan detta förklaras?  vilka är de kliniska implikationerna?

14 Några avslutande ord Tänk efter före! Ingen (statistisk) manipulation kan kompensera för illa valda frågor, dåligt formulerade, irrelevanta, eller de frågor som saknas helt.

15 Några litteraturtips Nordstedts fackordböcker. (2000) Medicine. Engelsk-Svensk-Engelsk. ISBN: 91-7227-049-7 Segesten, K. Vårdforskarens ordbok. Uppslagsord på engelska och svenska. Liber, 1997. Backman, J. Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, 1998. Goodman, C. Literature searching and evidence interpretation for assessing health care pratices. SBU-rapport nr 119E, 1996. Dahmström, K. Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Studentlitteratur, 2000. Ejlertsson, G. Statistik för hälsovetenskaperna. Studentlitteratur, 2003. Ejlertsson, G. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur, 1996. Svenning, C. Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Lorentz Förlag, 1999. ISBN: 91-972961-3-9


Ladda ner ppt "Ulf Jakobsson Lunds universitet Att starta och driva ett mindre FoU-projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser