Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskvärdering i praktiken Tomas Henrysson Conviro AB Naturvårdsverket EBH-dagarna 5-6 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskvärdering i praktiken Tomas Henrysson Conviro AB Naturvårdsverket EBH-dagarna 5-6 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Riskvärdering i praktiken Tomas Henrysson Conviro AB Naturvårdsverket EBH-dagarna 5-6 november 2013

2 Praktikfall med lärdomar Martin Ängqvist kemtvätt – Analytical Hierarchy Process Förorenade sediment i Viskan – multikriterieanalys med poängbedömning och viktning Klippans läderfabrik – multikriterieanalys, mycket nära vägledningen Riskvärderingsmetodik svagheter hur kan vi förbättra den?

3 Fd Martin Ängqvist kemtvätt 3

4 4

5 5 ÅtgärdsalternativKostnad 1Skyddsåtgärder och kontroll8 Mkr 2Källområdessanering Schakt 5 m + under hus 16 Mkr 3Totalsanering Schakt så djupt det är tekniskt möjligt + under hus + in situ gv 28 Mkr

6 Analytical Hierarchy Process - AHP 6

7 Analytisk hierarki för fd Martin Ängqvist kemtvätt 7 Övergripande mål: Bästa åtgärdslösning för fd Martin Ängqvist kemtvätt

8 Värdering för ”Minimera miljörisker efter åtgärd” 8 Riskvärderingsgruppens värdering: Värdering och viktning förs in direkt i ”Expert choice”

9 Viktning av huvudkriterierna 9 Riskvärderingsgruppens viktning:

10 Bästa åtgärdslösning 10

11 Värdering för ”Lokal acceptans efter åtgärd” 11

12 Värdering för ”Minimera hälsorisker efter åtgärd” 12 Riskvärderingsgruppens värdering: De boendes värdering:

13 Bästa åtgärdslösning – med alternativ hälsoriskvärdering 13

14 Lärdomar – fd Martin Ängqvist kemtvätt Överraskande resultat! Man bör dela upp de olika värderingarna och göra dem i olika grupper Lokal acceptans och andra frågor som direkt rör de boende bör göras med dessa Resten av värderingen bör göras i projektgruppen Detta förfarande ökar säkerheten i riskvärderingen då man har mer tid och mindre press att analysera och göra känslighetstest Jämförelserna av olika åtgärdsalternativ avseende de tekniska/ekonomiska frågorna bör förberedas i förväg 14

15 Förorenade sediment i Viskan

16

17

18 Åtgärdsalternativ 1Efterbehandling av sedimentområden med pågående spridning av föroreningar från textilindustrin 23 000 m 3 70 Mkr 2Efterbehandling av områden med risk för erosion och ökad spridning vid hög vattenföring 50 000 m 3 130 Mkr 3Efterbehandling av samtliga områden där förorenade sediment medför risker för miljön 100 000 m 3 235 Mkr 4Efterbehandling av samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrin 240 000 m 3 440 Mkr 4aEfterbehandling som i 4 men med deponering i norra Djupasjön 160 000 m 3 165 Mkr

19 Riskvärdering Synpunker från externa intressenter/berörda genom riskvärderingsseminarium Förslag på urvalskriterier med viktning och poängskala från konsult Riskvärdering av riskvärderingsgrupp

20 Riskvärdering – urvalskriterierna RESULTAT Uppfyllelse av åtgärdsmål och riskreduktion Uppfyllelse av miljömål, miljökvalitetsnormer och vattendirektivets målsättningar Betydelse för friluftsliv, naturvård, rekreation, kulturmiljö och landskapsbild Restriktioner/hinder/ påverkan för/på planer och infrastruktur Långsiktig beständighet och risk för återkontaminering Behov av övervakning och skötsel Övriga allmänna intressen Påverkan på näringar Övriga enskilda intressen Acceptans för slutresultat GENOMFÖRANDE Teknisk genomförbarhet Omgivningspåverkan under genomförandet Resursåtgång Tidsåtgång Juridisk genomförbarhet Acceptans för genomförande KOSTNADER Investeringskostnader Drifts- och övervakningskostnader Kostnadseffektivitet?

21 Riskvärdering – exempel på urvalskriterier UrvalskriterierKort definition/frågeställningar Investeringskostnader- Investeringskostnad Drifts- och övervakningskostnader - Hur stor blir framtida kostnad för övervakning/drift/skötsel? Kostnadseffektivitet?Vilken kostnadseffektivitet ger åtgärden? - Investeringskostnad/ måluppfyllelse - Investeringskostnad/avlägsnad yta eller volym - Investeringskostnad/resultat av efterbehandlingen Urvalskriterier avseende KOSTNADERNA för åtgärderna:

22 Riskvärdering – resultat direkt i excel UrvalskriterierFrågeställningarNollalternativetÅtgärdsalternativ 1Åtgärdsalternativ 2Åtgärdsalternativ 3Åtgärdsalternativ 4Åtgärdsalternativ 4aViktning Inga åtgärder¤ Efterbehandling av sedimentområden med pågående spridning av dioxiner och andra föroreningar från textilindustrin ¤ Muddring av Rydboholmsdammarna (R1, R2 och R3) samt ett område strax uppströms dessa (G5) ¤ Efterbehandling av områden med risk för erosion och ökad spridning vid hög vattenföring ¤ Muddring av Rydboholmsdammarna (R1, R2 och R3), ett område strax uppströms dessa (G5), inloppet till Guttasjön (del av D2) samt de södra delarna av Djupasjön (D1 och D2) ¤ Efterbehandling av samtliga områden där förorenade sediment medför risker för miljön ¤ Muddring av samtliga delområden utom norra delarna av Djupasjön (D3) och de norra delarna av Guttasjön (G1 och större delen av G2) ¤ Efterbehandling av samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrins verksamhet ¤ Muddring av samtliga delområden ¤ Efterbehandling som i 4 men med deponering i norra Djupasjön (delområde D3) ¤ Muddring av samtliga delområden men med deponering i Djupasjön (D3) Neutral viktning = 1 Viktning görs inom intervallet 0,5-20 Kostnader Investeringskostnader- Hur stor är investeringskostnaden?· 0· 0· 70 Mkr· 130 Mkr· 235 Mkr· 440 Mkr· 165 Mkr PoängMycket höga investeringskostnader 0 p Inga Investeringskostnader - 10 p 10,08,47,04,70,06,320,0 Formel som beräknar poäng korrelerat till kostnad 0-10 p Poäng=(högsta-aktuell)/högsta*10 10,08,47,04,70,06,3 Kommentarer/ motiveringPoängsättning följer ovanstående formel. Investeringskostnaden bör väga mycket tungt i utvärderingen. Jämfört med drifts- och övervakningskostnaderna bör investeringarna väga ca 20 ggr mer (nuvärdesberäkning). Drifts- och övervakningskostnader- Hur stor blir framtida kostnad för övervakning/drift/skötsel? · Stor framtida kostnad för övervakning · Viss framtida kostnad för övervakning · Liten framtida kostnad för övervakning · Minimal framtida kostnad för övervakning · Viss framtida kostnad för övervakning · Framtida kostnad för drift/skötsel av deponi under vatten PoängMycket höga drifts- och övervakningskostnader - 0 p Inga drifts- och övervakningskostnader - 10 p 5555951,0 Kommentarer/ motiveringDrift/skötsel av landbaserad deponi räknas inte med då detta hanteras genom en investeringskostnad. Vissa kostnader finns även vid fullständing sanering då det finns nutida föroreningskälor. Miljöövervakning av deponin i D3 likställs med kostnader för miljöövervakning i övriga åsystemet. neutralt KostnadseffektivitetVilken kostnadseffektivitet ger åtgärden? · Går ej att beräkna· 685 kr/avlägsnad m 2 sediment ( = 1,5 m 2 / 1000 kr) · 3 043 kr/avlägsnad m 3 sediment ( = 0,33 m 3 / 1000 kr) · 70 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1 helt + delar av 2 (0,3) och 3 (0,2) ( = 2,1 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 974 kr/avlägsnad m 2 sediment ( = 1,0 m 2 / 1000 kr) · 2 935 kr/avlägsnad m 3 sediment ( = 0,34 m 3 / 1000 kr) · 130 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1+2 helt + del av 3 (0,25) ( = 1,73 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 1 157 kr/avlägsnad m 2 sediment ( = 0,86 m 2 / 1000 kr) · 2 355 kr/avlägsnad m 3 sediment ( = 0,42 m 3 / 1000 kr) · 235 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1+2+3 helt ( = 1,28 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 1 294 kr/avlägsnad m 2 sediment ( = 0,77 m 2 / 1000 kr) · 1 834 kr/avlägsnad m 3 sediment ( = 0,55 m 3 / 1000 kr) · 440 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1+2+3 helt ( = 0,68 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 570 kr/avlägsnad m 2 sediment ( = 1,75 m 2 / 1000 kr) · 1 035 kr/avlägsnad m 3 sediment ( = 0,97 m 3 / 1000 kr) · 165 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1+2+3 helt ( = 1,82 åtgärdsmål / 100 Mkr) Poäng Poängen beräknad som medelpoäng av de tre beräkningarna nedan Mycket låg kostnadseffektivitet – 0 p Mycket hög kostnadseffektivitet – 10 p 0,07,35,85,14,49,62,0 Poäng korrelerat till avlägsnad m 2 sediment / 1000 kr Poäng = 10*aktuell/högsta 0,08,65,74,94,410,0 Poäng korrelerat till avlägsnad m 3 sediment / 1000 kr Poäng = 10*aktuell/högsta 0,03,43,54,35,710,0 Poäng korrelerat till åtgärdade åtgärdsmål / 100 Mkr Poäng = 10*aktuell/högsta 0,010,08,26,13,28,7 Kommentarer/ motivering Går egentligen inte att beräkna men sätts till 0 då detta är mest rimligt. Gruppen bedömde att detta är ett mycket viktigt kriterium men att det är mycket svårt att på ett enkelt sätt beräkna kostnadseffektiviteten. Kriteriet ges därför vikten 2 som en kompromiss. Oviktad medelpoäng KOSTNADER 5,06,95,94,94,57,0 Total vikt KOSTNADER Viktad medelpoäng KOSTNADER 8,98,26,84,70,86,523,0

23 Riskvärdering – exempel på värdering Frågeställning- Hur stor är investeringskostnaden? PoängskalaMycket höga investeringskostnader 0 p Inga Investeringskostnader - 10 p Allmänna kommentarer/ motiveringar Poängsättning följer formeln: Poäng=(högsta-aktuell)/högsta*10. Viktning 20,0 Kommentar/motivering till viktning Investeringskostnaden bör väga mycket tungt i utvärderingen. Jämfört med drifts- och övervakningskostnaderna bör investeringarna väga ca 20 ggr mer (nuvärdesberäkning). ÅA 0ÅA 1ÅA 2ÅA 3ÅA 4ÅA 4a Hur svarar åtgärdsalternativen mot frågeställningen? · 0· 70 Mkr· 130 Mkr· 235 Mkr· 440 Mkr· 165 Mkr Poäng 10,08,47,04,70,06,3 Kommentarer/ motivering

24 Riskvärdering – resultat för kostnader Urvalskriterier/ÅA ÅA 0ÅA 1ÅA 2ÅA 3ÅA 4ÅA 4aVikt Investerings- kostnader 10,08,47,04,70,06,320 Drifts- och övervaknings- kostnader 5555951 Kostnadseffektivitet? 0,07,35,85,14,49,62 Oviktad medelpoäng 5,06,95,94,94,57,03 Viktad Medel- poäng 8,98,26,84,70,86,523

25 Riskvärdering – sammanlagt resultat ÅA 0ÅA 1ÅA 2ÅA 3ÅA 4ÅA 4a RESULTAT Oviktad medelpoäng 0,64,25,36,89,88,2 Viktad medelpoäng 0,13,85,77,99,88,6 GENOMFÖRANDE Oviktad medelpoäng 9,87,87,76,54,74,9 Viktad medelpoäng 9,77,97,86,54,94,7 KOSTNADER Oviktad medelpoäng 5,06,95,94,94,57,0 Viktad medelpoäng 8,98,26,84,70,86,5 TOTALT Oviktad medelpoäng 5,16,3 6,16,36,7 Viktad Medel- poäng 5,16,26,4 5,37,2

26 Lärdomar – sediment i Viskan Effektivt arbetssätt Lärorik genomlysning av projektet Transparent dokumentation Svårt att bedöma svårigheter/nackdelar med deponering i Djupasjön Lätt att övertolka ett ”absolut” resultat

27 Klippans Läderfabrik

28 Utfyllnads- området Cösters dal Slam- deponin Bäljane å Skogsområdet Uppehållsdammen Arbetsmaterial 2012-04-26 Fabriksområdet Spaltläder- deponin

29 Åtgärdsalternativ Delområden ALT 0/1 ”RESTRIKTIONER” ALT 2. ” TÄCKNING & RESTRIKTIONER” ALT 3. ”KVALIFICERAD TÄCKNING & SCHAKTSANERING” ALT 4 ”UTÖKAD SCHAKTSANERING” ALT 5. ”UTÖKAD SCHAKTSANERING I DEPONIOMRÅDET” ALT 6. ”TOTALSANERING” 4a. ”HALVA FYLLNADSOMRÅDET” 4b. ”HELA FYLLNADSOMRÅDET” Fördjupad alternativanalys (Kap. 5.5, NV rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd) A. MåluppfyllelseOmfattande restriktioner Ingen minskning spridning Restriktioner, ingen/liten minskning spridning RestriktionerMål uppfylls B. IntressenterLåg acceptans för restriktioner, underhåll, Förorening nära bostäder Låg acceptans för restriktioner, underhåll, kvarläm- nad förorening nära bostäder Måttlig acceptans för restriktioner, under- håll, kvarlämnad förorening Arbete i skyddsvärd recipient, underhåll, kvarlämnad förorening Arbete i skyddsvärd recipient Omfattande transporter Arbete i skyddsvärd recipient Mycket omfattande transporter Arbete i skyddsvärd recipient C. TeknikMycket enkel teknikEnkel teknikEtablerad schaktteknik Etablerad deponiteknik Etablerad avancerad deponi- och schaktteknik (sort.) Etablerad avancerad deponiteknik och schaktteknik (sort.) Avancerad etablerad deponiteknik och schaktteknik (sort.) D. ResultatAll förorening kvarMinskad direktexponering Minskad exponering & spridning Förorening avlägsnas Betydande föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet av restförorening Stor föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet av restförorening Mycket stor föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet restförorening All förorening avlägsnas E. StörningIngenLitenMåttligRelativt stor Stor F. Kostnad0 kr (skötsel) (0 - 10 Mkr) 10 Mkr ( 0 - 10 Mkr) 40 Mkr (10-50 Mkr) 95 Mkr (50-100 Mkr) 130 Mkr (>100 Mkr) 160 Mkr (>100 Mkr) 190 Mkr (>100 Mkr) Åtgärdsutredning – fördjupad alternativanalys Arbetsmaterial 2012-04-26

30 Riskvärdering – omgång 1 30 Alt. 3 Täckning och restriktioner Alt. 4a Utökad schaktsanering - ¼ av utfyllnadsområdet Alt. 4c Utökad schaktsanering - hela utfyllnadsområdet Alt. 4b Utökad schaktsanering - halva utfyllnadsområdet

31 Riskvärderingsmatris 31

32 Riskvärderingsmatris 32

33 Riskvärdering omgång 2 Ny värdering görs delområdesvis 33

34 34 Metod100% täckning 0% schakt (Alt 3) 75% täckning 25% schakt (Alt 4a) 50% täckning 50% schakt (Alt 4b) 0% täckning 100% schakt (Alt 4c) Förorenad yta10 000 m 2 Förorenad mängd 40 000 m 3, 75 000 ton RiskDirektexponering, spridning gv ÅtgärdsmålParkmark MetodKvalificerad täckning (iFA- dep) Konventionell schaktning, externt omhändertagande Konventionell schaktning, externt om- händertag. Kostnad6 Mkr 15 Mkr24 Mkr42 Mkr Reduktion (mängd) 0 ton10 ton As, Cr20 ton As, Cr40 ton As, Cr RiskreduktionDirektexponering Markeko >1 m Direktexponering Markeko >1 m Direktexponering Markeko >1 m 100% allt Restriktioner Underhåll Ja >1,5 m Ja Ja >1,5 m Ja Ja >1,5 m Ja Nej Nyttoanalys (relativ)Låg kostnad reducerar stora risker Måttlig kostnad reducerar stora risker Måttlig/hög kostnad redu- cerar stora risker Hög kostnad eliminerar stora risker Delområde Utfyllnadsområdet Arbetsmaterial 2012-06-19 Riskvärdering – omgång 2

35 35 Metod100% täckning 0% schakt (Alt 3) 75% täckning 25% schakt (Alt 4a) 50% täckning 50% schakt (Alt 4b) 0% täckning 100% schakt (Alt 4c) Förorenad yta10 000 m 2 Förorenad mängd 40 000 m 3, 75 000 ton RiskDirektexponering, spridning gv ÅtgärdsmålParkmark MetodKvalificerad täckning (iFA- dep) Konventionell schaktning, externt omhändertagande Konventionell schaktning, externt om- händertag. Kostnad6 Mkr 15 Mkr24 Mkr42 Mkr Reduktion (mängd) 0 ton10 ton As, Cr20 ton As, Cr40 ton As, Cr RiskreduktionDirektexponering Markeko >1 m Direktexponering Markeko >1 m Direktexponering Markeko >1 m 100% allt Restriktioner Underhåll Ja >1,5 m Ja Ja >1,5 m Ja Ja >1,5 m Ja Nej Nyttoanalys (relativ)Låg kostnad reducerar stora risker Måttlig kostnad reducerar stora risker Måttlig/hög kostnad redu- cerar stora risker Hög kostnad eliminerar stora risker Delområde Utfyllnadsområdet Arbetsmaterial 2012-06-19 Riskvärdering – omgång 2

36 36 MetodHot spots täckningUrschaktning Förorenad yta20 000 m 2 Förorenad mängd10 000 m 3, 20 000 ton RiskDirektexponering, markekosystem ÅtgärdsmålParkmark/skog MetodÖvertäckning med ren jord (1 m), hot spots Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad6 Mkr14 Mkr Reduktion (mängd )0,5 ton As, Cr3-4 ton As, Cr Riskreduktion100% / direktexponering100% / allt RestriktionerSchaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner NyttoanalysLåg kostnad för att reducera måttlig risk Måttlig kostnad för att eliminera måttlig risk Delområde Skogsområdet Arbetsmaterial 2012-06-19 Riskvärdering – omgång 2

37 37 MetodHot spots täckningUrschaktning Förorenad yta20 000 m 2 Förorenad mängd10 000 m 3, 20 000 ton RiskDirektexponering, markekosystem ÅtgärdsmålParkmark/skog MetodÖvertäckning med ren jord (1 m), hot spots Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad6 Mkr14 Mkr Reduktion (mängd )0,5 ton As, Cr3-4 ton As, Cr Riskreduktion100% / direktexponering100% / allt RestriktionerSchaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner NyttoanalysLåg kostnad för att reducera måttlig risk Måttlig kostnad för att eliminera måttlig risk Delområde Skogsområdet Arbetsmaterial 2012-06-19 Riskvärdering – omgång 2

38 Riskvärdering omgång 3 Nya alternativ för tre delområden 38

39 39 Utfyllnadsområdet – alt 4b Arbetsmaterial 2012-08-21 2 Åtgärden utgår från en praktiskt optimal gräns mellan urschaktning och täckning: Teknisk lämplig släntlutning på deponin 1:3-1:5 (avrinning, stabilitet) Fördelaktigt att installera tätskärm i naturlig jord (inget avfall mot skärm  läckage, beständighet) Inget förorenat grundvatten uppströms tätskärmen (krav för avledning till ån) Naturliga slänter i norr och öster (mot deponi och Mejerisänkan) Fabriksområdet Utfyllnadsområdet Urschaktning och sortering Tätskärm Bäljan å Spaltläderdeponin Dränering/avledning av rent grundvatten 3 Riskvärdering – omgång 3

40 40 Utfyllnadsområdet Arbetsmaterial 2012-08-21 Steg 1 – Urschaktning 50%Steg 2 – Täckning 50% Förorenad yta5 000 m 2 Förorenad mängd20 000 m 3, 35 000 ton RiskDirektexponering Spridning vi grundvatten Direktexponering Spridning vi grundvatten ÅtgärdsmålSöder: ParkmarkNorr: Deponi iFA MetodUrschaktning, sortering och klassning, externt omhändertagande (deponi och förbränning) Sluttäckning enligt fo. 2001:512 (mäktighet 1,5 m över tätskikt av lera eller plast) Tätskärm som avleder rent grundvatten runt deponier Riskreduktion50% direktexponering 50% spridning 20 ton As, Cr avlägsnas 50% direktexponering 45% spridning 0 ton avlägsnas RestriktionerInga restriktionerSchaktning >1 m Växter/djur >1 m Delkostnad21 Mkr (+/-25% vol = 10 - 32 Mkr) Täckning 4 Mkr (+/-25% yta = 3-5 Mkr) Tätskärm 5 Mkr (300 m) Totalkostnad delområde30 Mkr (20 – 40 Mkr) 2 3 Riskvärdering – omgång 3

41 41 Urschaktning och täckning Förorenad yta20 000 m 2 Förorenad mängd10 000 m 3 (snitt 0,5 m), 18 000 ton RiskDirektexponering, markekosystem ÅtgärdsmålParkmark / naturmark MetodUrschaktning 0,5 m med efterkontroll (lab), hot-spot, ledningar Återfyllning för växtetablering 0,3 m Reduktion mängd2-3 ton As, Cr Riskreduktion95% (100%?) RestriktionerSchaktning >0,5m, växter/djur >0,5m (liten risk!) Kostnad13 Mkr Övertäckning 1 m, schakt kända hot-spots - 6 Mkr Urschaktning (1 m) och återfyllning 0,3 m för växtetablering – 17 Mkr Skogsområdet – alt 4b Arbetsmaterial 2012-08-21 6 Skogen avverkas (eventuellt sparas enstaka unika träd, t ex friska ekar) Växtetablering utgör extra säkerhet mot exponering av ej upptäckt förorening I princip inga restriktioner! Riskvärdering – omgång 3

42 Sammanfattning förordat åtgärdsalternativ Arbetsmaterial 2012-08-31 Bäljane å Damm Sedimentsanering Cösters dal Urschaktning 0,5m + hot-spots, återfyllning 7 Skogen Urschaktning 0,5m + hot-spots, återfyllning Urschaktning ytlig fyllning (1 m) samt all betong, ledningar (bla Höganäsledningen) och djup förorening i jord, återfyllning 1 1 Fabriksområdet Utfyllnadsområdet - södra delen Urschaktning avfall (50%) - södra delen Täckning iFA (50%) - norra delen Avledning grundvatten förbi avfall (tätskärm) Utfyllnadsområdet - norra delen Ledningar gjuts igen och skyddsskiktet kompletteras Muddring av sediment och erosionsskydd vid slamdeponin 7 2 2 2 2 3 3 4 4 8 8 5 5 6 Villaområde Mejerisänkan 6 Befintligt deponiområde Tätskärm

43 Lärdomar – Klippans läderfabrik Svårt att välja mellan ”hela åtgärdspaket” Vissa val blir näst intill godtyckliga med givna förutsättningar Fungerade bra med stegvis riskvärdering Värderingen bröts ned i delområden Nya kriterier arbetades fram i processen

44 Övergripande lärdomar Riskvärderingsmetodiken bör väljas och anpassas efter objektet Viktigt med ”rätt” personer i olika delar av processen Finansiären håller emot – tillsynsmyndigheten trycker på (men inte alltid) ”The devil is in the details” experter bör vara med hela vägen

45 Svagheter i metodiken Många värderingar svåra att göra på objektsnivå – vad blir konsekvenserna på nationell nivå? Viktiga ingångsparametrar saknas kostnader/nyttor värdering av osäkerheter värdet av principer En förutsättning att finansiären kan hålla emot – vad händer annars?

46 Hur kan vi förbättra metodiken? Uppskattningar av kostnader/nyttor av tex: ekosystemtjänster vad finns att skydda? vad bör skyddas? vad är det värt att skydda det? ett statistiskt liv – jfr Boverket 22 Mkr att schakta bort istället för att täcka över att minska oro att inte sänka fastighetsvärdet Värdering av osäkerheter – juridiska, tekniska m.fl.

47 Hur kan vi förbättra metodiken? Fördjupad konsekvensanalys och värdering på nationell nivå av tex: ambitionsnivåer åtgärdsprinciper åtgärdsmetoder att riktvärdena baseras på enbart riskbedömning att identifiera och undersöka förorenade fastigheter som sedan inte prioriteras


Ladda ner ppt "Riskvärdering i praktiken Tomas Henrysson Conviro AB Naturvårdsverket EBH-dagarna 5-6 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser