Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskvärdering i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskvärdering i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Riskvärdering i praktiken
Tomas Henrysson Conviro AB Naturvårdsverket EBH-dagarna 5-6 november 2013

2 Praktikfall med lärdomar
Martin Ängqvist kemtvätt – Analytical Hierarchy Process Förorenade sediment i Viskan – multikriterieanalys med poängbedömning och viktning Klippans läderfabrik – multikriterieanalys, mycket nära vägledningen Riskvärderingsmetodik svagheter hur kan vi förbättra den?

3 Fd Martin Ängqvist kemtvätt

4 Fd Martin Ängqvist kemtvätt

5 Fd Martin Ängqvist kemtvätt
Åtgärdsalternativ Kostnad 1 Skyddsåtgärder och kontroll 8 Mkr 2 Källområdessanering Schakt 5 m + under hus 16 Mkr 3 Totalsanering Schakt så djupt det är tekniskt möjligt + under hus + in situ gv 28 Mkr

6 Analytical Hierarchy Process - AHP

7 Analytisk hierarki för fd Martin Ängqvist kemtvätt
Övergripande mål: Bästa åtgärdslösning för fd Martin Ängqvist kemtvätt Analytisk hierarki för fd Martin Ängqvist kemtvätt

8 Värdering för ”Minimera miljörisker efter åtgärd”
Riskvärderingsgruppens värdering: Värdering och viktning förs in direkt i ”Expert choice”

9 Viktning av huvudkriterierna
Riskvärderingsgruppens viktning:

10 Bästa åtgärdslösning

11 Värdering för ”Lokal acceptans efter åtgärd”

12 Värdering för ”Minimera hälsorisker efter åtgärd”
Riskvärderingsgruppens värdering: De boendes värdering:

13 Bästa åtgärdslösning – med alternativ hälsoriskvärdering

14 Lärdomar – fd Martin Ängqvist kemtvätt
Överraskande resultat! Man bör dela upp de olika värderingarna och göra dem i olika grupper Lokal acceptans och andra frågor som direkt rör de boende bör göras med dessa Resten av värderingen bör göras i projektgruppen Detta förfarande ökar säkerheten i riskvärderingen då man har mer tid och mindre press att analysera och göra känslighetstest Jämförelserna av olika åtgärdsalternativ avseende de tekniska/ekonomiska frågorna bör förberedas i förväg

15 Förorenade sediment i Viskan

16 Förorenade sediment i Viskan

17 Förorenade sediment i Viskan

18 Åtgärdsalternativ 1 Efterbehandling av sedimentområden med pågående spridning av föroreningar från textilindustrin m3 70 Mkr 2 Efterbehandling av områden med risk för erosion och ökad spridning vid hög vattenföring m3 130 Mkr 3 Efterbehandling av samtliga områden där förorenade sediment medför risker för miljön m3 235 Mkr 4 Efterbehandling av samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrin m3 440 Mkr 4a Efterbehandling som i 4 men med deponering i norra Djupasjön m3 165 Mkr

19 Riskvärdering Synpunker från externa intressenter/berörda genom riskvärderingsseminarium Förslag på urvalskriterier med viktning och poängskala från konsult Riskvärdering av riskvärderingsgrupp

20 Riskvärdering – urvalskriterierna
RESULTAT Uppfyllelse av åtgärdsmål och riskreduktion Uppfyllelse av miljömål, miljökvalitetsnormer och vattendirektivets målsättningar Betydelse för friluftsliv, naturvård, rekreation, kulturmiljö och landskapsbild Restriktioner/hinder/ påverkan för/på planer och infrastruktur Långsiktig beständighet och risk för återkontaminering Behov av övervakning och skötsel Övriga allmänna intressen Påverkan på näringar Övriga enskilda intressen Acceptans för slutresultat GENOMFÖRANDE Teknisk genomförbarhet Omgivningspåverkan under genomförandet Resursåtgång Tidsåtgång Juridisk genomförbarhet Acceptans för genomförande KOSTNADER Investeringskostnader Drifts- och övervakningskostnader Kostnadseffektivitet?

21 Riskvärdering – exempel på urvalskriterier
Urvalskriterier avseende KOSTNADERNA för åtgärderna: Urvalskriterier Kort definition/frågeställningar Investeringskostnader - Investeringskostnad Drifts- och övervakningskostnader - Hur stor blir framtida kostnad för övervakning/drift/skötsel? Kostnadseffektivitet? Vilken kostnadseffektivitet ger åtgärden? - Investeringskostnad/ måluppfyllelse - Investeringskostnad/avlägsnad yta eller volym - Investeringskostnad/resultat av efterbehandlingen

22 Riskvärdering – resultat direkt i excel
Urvalskriterier Frågeställningar Nollalternativet Åtgärdsalternativ 1 Åtgärdsalternativ 2 Åtgärdsalternativ 3 Åtgärdsalternativ 4 Åtgärdsalternativ 4a Viktning Inga åtgärder ¤ Efterbehandling av sedimentområden med pågående spridning av dioxiner och andra föroreningar från textilindustrin ¤ Muddring av Rydboholmsdammarna (R1, R2 och R3) samt ett område strax uppströms dessa (G5) ¤ Efterbehandling av områden med risk för erosion och ökad spridning vid hög vattenföring ¤ Muddring av Rydboholmsdammarna (R1, R2 och R3), ett område strax uppströms dessa (G5), inloppet till Guttasjön (del av D2) samt de södra delarna av Djupasjön (D1 och D2) ¤ Efterbehandling av samtliga områden där förorenade sediment medför risker för miljön ¤ Muddring av samtliga delområden utom norra delarna av Djupasjön (D3) och de norra delarna av Guttasjön (G1 och större delen av G2) ¤ Efterbehandling av samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrins verksamhet ¤ Muddring av samtliga delområden ¤ Efterbehandling som i 4 men med deponering i norra Djupasjön (delområde D3) ¤ Muddring av samtliga delområden men med deponering i Djupasjön (D3) Neutral viktning = 1 Viktning görs inom intervallet 0,5-20 Kostnader Investeringskostnader - Hur stor är investeringskostnaden? · 0 · 70 Mkr · 130 Mkr · 235 Mkr · 440 Mkr · 165 Mkr Poäng Mycket höga investeringskostnader 0 p Inga Investeringskostnader - 10 p 10,0 8,4 7,0 4,7 0,0 6,3 20,0 Formel som beräknar poäng korrelerat till kostnad 0-10 p Poäng=(högsta-aktuell)/högsta*10 Kommentarer/ motivering Poängsättning följer ovanstående formel. Investeringskostnaden bör väga mycket tungt i utvärderingen. Jämfört med drifts- och övervakningskostnaderna bör investeringarna väga ca 20 ggr mer (nuvärdesberäkning). Drifts- och övervakningskostnader - Hur stor blir framtida kostnad för övervakning/drift/skötsel? · Stor framtida kostnad för övervakning · Viss framtida kostnad för övervakning · Liten framtida kostnad för övervakning · Minimal framtida kostnad för övervakning · Viss framtida kostnad för övervakning · Framtida kostnad för drift/skötsel av deponi under vatten Mycket höga drifts- och övervakningskostnader - 0 p Inga drifts- och övervakningskostnader - 10 p 5 9 1,0 Drift/skötsel av landbaserad deponi räknas inte med då detta hanteras genom en investeringskostnad. Vissa kostnader finns även vid fullständing sanering då det finns nutida föroreningskälor. Miljöövervakning av deponin i D3 likställs med kostnader för miljöövervakning i övriga åsystemet. neutralt Kostnadseffektivitet Vilken kostnadseffektivitet ger åtgärden? · Går ej att beräkna · 685 kr/avlägsnad m2 sediment ( = 1,5 m2 / 1000 kr) · 3 043 kr/avlägsnad m3 sediment ( = 0,33 m3 / 1000 kr) · 70 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1 helt + delar av 2 (0,3) och 3 (0,2) ( = 2,1 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 974 kr/avlägsnad m2 sediment ( = 1,0 m2 / 1000 kr) · kr/avlägsnad m3 sediment ( = 0,34 m3 / 1000 kr) · 130 Mkr uppfyller åtgärdsmål 1+2 helt + del av 3 (0,25) ( = 1,73 åtgärdsmål / 100 Mkr) · kr/avlägsnad m2 sediment ( = 0,86 m2 / 1000 kr) · kr/avlägsnad m3 sediment ( = 0,42 m3 / 1000 kr) · 235 Mkr uppfyller åtgärdsmål helt ( = 1,28 åtgärdsmål / 100 Mkr) · kr/avlägsnad m2 sediment ( = 0,77 m2 / 1000 kr) · kr/avlägsnad m3 sediment ( = 0,55 m3 / 1000 kr) · 440 Mkr uppfyller åtgärdsmål helt ( = 0,68 åtgärdsmål / 100 Mkr) · 570 kr/avlägsnad m2 sediment ( = 1,75 m2 / 1000 kr) · kr/avlägsnad m3 sediment ( = 0,97 m3 / 1000 kr) · 165 Mkr uppfyller åtgärdsmål helt ( = 1,82 åtgärdsmål / 100 Mkr) Poäng Poängen beräknad som medelpoäng av de tre beräkningarna nedan Mycket låg kostnadseffektivitet – 0 p Mycket hög kostnadseffektivitet – 10 p 7,3 5,8 5,1 4,4 9,6 2,0 Poäng korrelerat till avlägsnad m2 sediment / 1000 kr Poäng = 10*aktuell/högsta 8,6 5,7 4,9 Poäng korrelerat till avlägsnad m3 sediment / 1000 kr 3,4 3,5 4,3 Poäng korrelerat till åtgärdade åtgärdsmål / 100 Mkr 8,2 6,1 3,2 8,7 Går egentligen inte att beräkna men sätts till 0 då detta är mest rimligt. Gruppen bedömde att detta är ett mycket viktigt kriterium men att det är mycket svårt att på ett enkelt sätt beräkna kostnadseffektiviteten. Kriteriet ges därför vikten 2 som en kompromiss. Oviktad medelpoäng KOSTNADER 5,0 6,9 5,9 4,5 Total vikt KOSTNADER Viktad medelpoäng KOSTNADER 8,9 6,8 0,8 6,5 23,0

23 Riskvärdering – exempel på värdering
Frågeställning - Hur stor är investeringskostnaden? Poängskala Mycket höga investeringskostnader 0 p Inga Investeringskostnader - 10 p Allmänna kommentarer/ motiveringar Poängsättning följer formeln: Poäng=(högsta-aktuell)/högsta*10. Viktning 20,0 Kommentar/motivering till viktning Investeringskostnaden bör väga mycket tungt i utvärderingen. Jämfört med drifts- och övervakningskostnaderna bör investeringarna väga ca 20 ggr mer (nuvärdesberäkning). ÅA 0 ÅA 1 ÅA 2 ÅA 3 ÅA 4 ÅA 4a Hur svarar åtgärdsalternativen mot frågeställningen? · 0 · 70 Mkr · 130 Mkr · 235 Mkr · 440 Mkr · 165 Mkr Poäng 10,0 8,4 7,0 4,7 0,0 6,3 Kommentarer/ motivering

24 Riskvärdering – resultat för kostnader
Urvalskriterier/ÅA ÅA 0 ÅA 1 ÅA 2 ÅA 3 ÅA 4 ÅA 4a Vikt Investerings-kostnader 10,0 8,4 7,0 4,7 0,0 6,3 20 Drifts- och övervaknings-kostnader 5 9 1 Kostnadseffektivitet? 7,3 5,8 5,1 4,4 9,6 2 Oviktad medelpoäng 5,0 6,9 5,9 4,9 4,5 3 Viktad Medel-poäng 8,9 8,2 6,8 0,8 6,5 23

25 Riskvärdering – sammanlagt resultat
ÅA 0 ÅA 1 ÅA 2 ÅA 3 ÅA 4 ÅA 4a RESULTAT Oviktad medelpoäng 0,6 4,2 5,3 6,8 9,8 8,2 Viktad 0,1 3,8 5,7 7,9 8,6 GENOMFÖRANDE 7,8 7,7 6,5 4,7 4,9 9,7 KOSTNADER 5,0 6,9 5,9 4,5 7,0 8,9 0,8 TOTALT 5,1 6,3 6,1 6,7 Medel-poäng 6,2 6,4 7,2

26 Lärdomar – sediment i Viskan
Effektivt arbetssätt Lärorik genomlysning av projektet Transparent dokumentation Svårt att bedöma svårigheter/nackdelar med deponering i Djupasjön Lätt att övertolka ett ”absolut” resultat

27 Klippans Läderfabrik

28 Klippans Läderfabrik Bäljane å Uppehållsdammen Slam-deponin
Skogsområdet Spaltläder-deponin Utfyllnads-området Cösters dal Fabriksområdet Arbetsmaterial

29 Åtgärdsutredning – fördjupad alternativanalys
Åtgärdsalternativ Delområden ALT 0/1 ”RESTRIKTIONER” ALT 2. ” TÄCKNING & RESTRIKTIONER” ALT 3. ”KVALIFICERAD TÄCKNING & SCHAKTSANERING” ALT 4 ”UTÖKAD SCHAKTSANERING” ALT 5. ”UTÖKAD SCHAKTSANERING I DEPONIOMRÅDET” ALT 6. ”TOTALSANERING” 4a. ”HALVA FYLLNADSOMRÅDET” 4b. ”HELA FYLLNADSOMRÅDET” Fördjupad alternativanalys (Kap. 5.5, NV rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd) Måluppfyllelse Omfattande restriktioner Ingen minskning spridning Restriktioner, ingen/liten minskning spridning Restriktioner Mål uppfylls B. Intressenter Låg acceptans för restriktioner, underhåll, Förorening nära bostäder Låg acceptans för restriktioner, underhåll, kvarläm-nad förorening nära bostäder Måttlig acceptans för restriktioner, under-håll, kvarlämnad förorening Arbete i skyddsvärd recipient, underhåll, kvarlämnad förorening Arbete i skyddsvärd recipient Omfattande transporter Mycket omfattande transporter C. Teknik Mycket enkel teknik Enkel teknik Etablerad schaktteknik Etablerad deponiteknik Etablerad avancerad deponi- och schaktteknik (sort.) Etablerad avancerad deponiteknik och schaktteknik (sort.) Avancerad etablerad deponiteknik och schaktteknik (sort.) D. Resultat All förorening kvar Minskad direktexponering Minskad exponering & spridning Förorening avlägsnas Betydande föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet av restförorening Stor föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet av restförorening Mycket stor föroreningsvolym bort, Minskad mobilitet restförorening All förorening avlägsnas E. Störning Ingen Liten Måttlig Relativt stor Stor F. Kostnad 0 kr (skötsel) ( Mkr) 10 Mkr ( Mkr) 40 Mkr (10-50 Mkr) 95 Mkr ( Mkr) 130 Mkr (>100 Mkr) 160 Mkr 190 Mkr Arbetsmaterial

30 Riskvärdering – omgång 1
Alt. 4a Utökad schaktsanering - ¼ av utfyllnadsområdet Alt. 3 Täckning och restriktioner Alt. 4c Utökad schaktsanering - hela utfyllnadsområdet Alt. 4b Utökad schaktsanering - halva utfyllnadsområdet

31 Riskvärderingsmatris

32 Riskvärderingsmatris
SVÅRT ATT VÄLJA MELLAN OLIKA ”HELA PAKET”

33 Riskvärdering omgång 2 Ny värdering görs delområdesvis

34 Delområde Utfyllnadsområdet
Riskvärdering – omgång 2 Delområde Utfyllnadsområdet Metod 100% täckning 0% schakt (Alt 3) 75% täckning 25% schakt (Alt 4a) 50% täckning 50% schakt (Alt 4b) 0% täckning 100% schakt (Alt 4c) Förorenad yta m2 Förorenad mängd m3 , ton Risk Direktexponering, spridning gv Åtgärdsmål Parkmark Kvalificerad täckning (iFA-dep) Konventionell schaktning, externt omhändertagande Konventionell schaktning, externt om-händertag. Kostnad 6 Mkr 15 Mkr 24 Mkr 42 Mkr Reduktion (mängd) 0 ton 10 ton As, Cr 20 ton As, Cr 40 ton As, Cr Riskreduktion Direktexponering Markeko >1 m 100% allt Restriktioner Underhåll Ja >1,5 m Ja Nej Nyttoanalys (relativ) Låg kostnad reducerar stora risker Måttlig kostnad reducerar stora risker Måttlig/hög kostnad redu-cerar stora risker Hög kostnad eliminerar stora risker Arbetsmaterial

35 Delområde Utfyllnadsområdet
Riskvärdering – omgång 2 Delområde Utfyllnadsområdet Metod 100% täckning 0% schakt (Alt 3) 75% täckning 25% schakt (Alt 4a) 50% täckning 50% schakt (Alt 4b) 0% täckning 100% schakt (Alt 4c) Förorenad yta m2 Förorenad mängd m3 , ton Risk Direktexponering, spridning gv Åtgärdsmål Parkmark Kvalificerad täckning (iFA-dep) Konventionell schaktning, externt omhändertagande Konventionell schaktning, externt om-händertag. Kostnad 6 Mkr 15 Mkr 24 Mkr 42 Mkr Reduktion (mängd) 0 ton 10 ton As, Cr 20 ton As, Cr 40 ton As, Cr Riskreduktion Direktexponering Markeko >1 m 100% allt Restriktioner Underhåll Ja >1,5 m Ja Nej Nyttoanalys (relativ) Låg kostnad reducerar stora risker Måttlig kostnad reducerar stora risker Måttlig/hög kostnad redu-cerar stora risker Hög kostnad eliminerar stora risker SVÅRT VAL MELLAN OLIKA TÄCKNINGSGRAD Arbetsmaterial

36 Delområde Skogsområdet
Riskvärdering – omgång 2 Delområde Skogsområdet Metod Hot spots täckning Urschaktning Förorenad yta m2 Förorenad mängd m3, ton Risk Direktexponering, markekosystem Åtgärdsmål Parkmark/skog Övertäckning med ren jord (1 m) , hot spots Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad 6 Mkr 14 Mkr Reduktion (mängd ) 0,5 ton As, Cr 3-4 ton As, Cr Riskreduktion 100% / direktexponering 100% / allt Restriktioner Schaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner Nyttoanalys Låg kostnad för att reducera måttlig risk Måttlig kostnad för att eliminera måttlig risk Arbetsmaterial

37 Delområde Skogsområdet
Riskvärdering – omgång 2 Delområde Skogsområdet Metod Hot spots täckning Urschaktning Förorenad yta m2 Förorenad mängd m3, ton Risk Direktexponering, markekosystem Åtgärdsmål Parkmark/skog Övertäckning med ren jord (1 m) , hot spots Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad 6 Mkr 14 Mkr Reduktion (mängd ) 0,5 ton As, Cr 3-4 ton As, Cr Riskreduktion 100% / direktexponering 100% / allt Restriktioner Schaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner Nyttoanalys Låg kostnad för att reducera måttlig risk Måttlig kostnad för att eliminera måttlig risk FÖR LÅG RESPEKTIVE FÖR HÖG AMBITIONSNIVÅ Arbetsmaterial

38 Riskvärdering omgång 3 Nya alternativ för tre delområden

39 Utfyllnadsområdet – alt 4b
Riskvärdering – omgång 3 Utfyllnadsområdet – alt 4b 2 3 Fabriksområdet Utfyllnadsområdet Urschaktning och sortering Spaltläderdeponin Tätskärm Dränering/avledning av rent grundvatten Bäljan å Dessutom inget avfall under gv Gränsen mellan täckning/schakt är inte godtycklig Åtgärden utgår från en praktiskt optimal gräns mellan urschaktning och täckning: Teknisk lämplig släntlutning på deponin 1:3-1:5 (avrinning, stabilitet) Fördelaktigt att installera tätskärm i naturlig jord (inget avfall mot skärm  läckage, beständighet) Inget förorenat grundvatten uppströms tätskärmen (krav för avledning till ån) Naturliga slänter i norr och öster (mot deponi och Mejerisänkan) Arbetsmaterial

40 Riskvärdering – omgång 3
2 3 Utfyllnadsområdet Steg 1 – Urschaktning 50% Steg 2 – Täckning 50% Förorenad yta 5 000 m2 Förorenad mängd m3 , ton m3, ton Risk Direktexponering Spridning vi grundvatten Åtgärdsmål Söder: Parkmark Norr: Deponi iFA Metod Urschaktning, sortering och klassning, externt omhändertagande (deponi och förbränning) Sluttäckning enligt fo. 2001:512 (mäktighet 1,5 m över tätskikt av lera eller plast) Tätskärm som avleder rent grundvatten runt deponier Riskreduktion 50% direktexponering 50% spridning 20 ton As, Cr avlägsnas 45% spridning 0 ton avlägsnas Restriktioner Inga restriktioner Schaktning >1 m Växter/djur >1 m Delkostnad 21 Mkr (+/-25% vol = Mkr) Täckning 4 Mkr (+/-25% yta = 3-5 Mkr) Tätskärm 5 Mkr (300 m) Totalkostnad delområde 30 Mkr (20 – 40 Mkr) Arbetsmaterial

41 Urschaktning och täckning
Riskvärdering – omgång 3 6 Skogsområdet – alt 4b Urschaktning och täckning Förorenad yta m2 Förorenad mängd m3 (snitt 0,5 m), ton Risk Direktexponering, markekosystem Åtgärdsmål Parkmark / naturmark Metod Urschaktning 0,5 m med efterkontroll (lab), hot-spot, ledningar Återfyllning för växtetablering 0,3 m Reduktion mängd 2-3 ton As, Cr Riskreduktion 95% (100%?) Restriktioner Schaktning >0,5m, växter/djur >0,5m (liten risk!) Kostnad 13 Mkr Övertäckning 1 m, schakt kända hot-spots - 6 Mkr Urschaktning (1 m) och återfyllning 0,3 m för växtetablering – 17 Mkr Rimlig kompromiss mellan schakt och täckning Skogen avverkas (eventuellt sparas enstaka unika träd, t ex friska ekar) Växtetablering utgör extra säkerhet mot exponering av ej upptäckt förorening I princip inga restriktioner! Arbetsmaterial

42 Sammanfattning förordat åtgärdsalternativ
3 8 Bäljane å 8 3 Avledning grundvatten förbi avfall (tätskärm) Muddring av sediment och erosionsskydd vid slamdeponin Tätskärm 4 5 Damm Befintligt deponiområde 4 5 Skogen Ledningar gjuts igen och skyddsskiktet kompletteras Sedimentsanering 6 Utfyllnadsområdet - norra delen 2 2 Täckning iFA (50%) - norra delen 6 7 2 Urschaktning 0,5m + hot-spots, återfyllning Cösters dal Utfyllnadsområdet - södra delen 2 Villaområde Urschaktning avfall (50%) - södra delen 1 7 Fabriksområdet 1 Urschaktning 0,5m + hot-spots, återfyllning Urschaktning ytlig fyllning (1 m) samt all betong, ledningar (bla Höganäsledningen) och djup förorening i jord, återfyllning Mejerisänkan Arbetsmaterial

43 Lärdomar – Klippans läderfabrik
Svårt att välja mellan ”hela åtgärdspaket” Vissa val blir näst intill godtyckliga med givna förutsättningar Fungerade bra med stegvis riskvärdering Värderingen bröts ned i delområden Nya kriterier arbetades fram i processen

44 Övergripande lärdomar
Riskvärderingsmetodiken bör väljas och anpassas efter objektet Viktigt med ”rätt” personer i olika delar av processen Finansiären håller emot – tillsynsmyndigheten trycker på (men inte alltid) ”The devil is in the details” experter bör vara med hela vägen

45 Svagheter i metodiken Många värderingar svåra att göra på objektsnivå – vad blir konsekvenserna på nationell nivå? Viktiga ingångsparametrar saknas kostnader/nyttor värdering av osäkerheter värdet av principer En förutsättning att finansiären kan hålla emot – vad händer annars?

46 Hur kan vi förbättra metodiken?
Uppskattningar av kostnader/nyttor av tex: ekosystemtjänster vad finns att skydda? vad bör skyddas? vad är det värt att skydda det? ett statistiskt liv – jfr Boverket 22 Mkr att schakta bort istället för att täcka över att minska oro att inte sänka fastighetsvärdet Värdering av osäkerheter – juridiska, tekniska m.fl.

47 Hur kan vi förbättra metodiken?
Fördjupad konsekvensanalys och värdering på nationell nivå av tex: ambitionsnivåer åtgärdsprinciper åtgärdsmetoder att riktvärdena baseras på enbart riskbedömning att identifiera och undersöka förorenade fastigheter som sedan inte prioriteras


Ladda ner ppt "Riskvärdering i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser