Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-241 Utvärderings- och kvalitetsarbete  11-05-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-241 Utvärderings- och kvalitetsarbete  11-05-06."— Presentationens avskrift:

1 2014-08-241 Utvärderings- och kvalitetsarbete  11-05-06

2 2014-08-242 Målstyrningens idé Nationell nivå, läroplan Lokal nivå, pedagogisk planering Undervisningens innehåll 2

3 2014-08-243 Framgångskoncept  Enda sättet att förbättra resultatet är att förbättra undervisningen  Nationell framgång beror på förmågan att säkerställa att varje skola klarar att ge hög kvalitativ undervisning till varje elev  Kvaliteten på verksamheten är aldrig högre än kvaliteten på dess lärare Mc Kinsey & Company (2007)

4 2014-08-244 Det finns en motvilja mot utvärdering inom skolan. Varför är det så?  Top-down perspektivet skapar kontrollkänsla  Tidsödande  Onödigt då man inte styr medlen för att åtgärda eventuella brister  Nyttoaspekteten av utvärderingen oklar  Det går inte att utvärdera och kvalitetssäkra skolarbetet med hjälp av gängse metoder, eller?

5 2014-08-245 Vad är kvalitet?  uppfyller nationella mål  svarar mot nationella krav och riktlinjer  uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella  kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar (Skolverket)

6 2014-08-246 Hög kvalitet = ständig förbättring Kunskap om uppdraget och om nuläget Tolka mål och skapa kriterier Planera och genomföra Följa, analysera och lära Planera för förbättring 6 Utvärdering Uppföljning Åtgärder

7 2014-08-247 Vad innebär det nya? Detta försvinner  Kvalitetsredovisning  Skolplan  Lokalarbetsplan och ersätts av detta  Krav på dokumenterat systematiskt kvalitets- arbete  Utökad inspektion  Fler nationella prov

8 2014-08-248 Kvalitet och inflytande i nya skollagen  Kapitel 2 Huvudmän och ansvarsfördelning  Kapitel 4 Kvalitet och inflytande  Kapitel 26 Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering

9 2014-08-249 Kvalitet och inflytande  Nationell nivå - tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning  Huvudmannanivå - systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen  Enhetsnivå - som ovan, rektor ansvarig, lärare och elevers medverkan, föräldrar möjlighet att medverka 9

10 2014-08-2410 Kap 2+4 Ansvar på Huvudmannanivå  Övergripande ansvar för utbildningen och kvalitetsarbetet  Analysera eventuella skillnader mellan enheternas resultat och måluppfyllelse  Analysera likvärdigheten i enheternas bedömning och betygsättning  Skapa rutiner för att hantera klagomål  Ansvara för personalens kompetens och kompetensutveckling

11 2014-08-2411 Vad menar man med systematiskt kvalitetsarbete?  Utifrån nationella mål ska skolorna skapa strukturer, rutiner, processer och hantera resurser för att nå målen  Arbetet skall dokumenteras och vara transparent för alla inblandade  Åtgärder ska vidtas om brister framkommer  Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål – informationsskyldighet kring dessa frågor

12 2014-08-2412 Kap 2+4 Ansvar på enhetsnivå  Rektorns och förskolechefens viktiga roll som pedagogisk ledare  Ansvar för att utbildningen utvecklas  Krav på delaktighet (inflytande och samråd)  Rutiner för ”klagomålshantering” – anmälningar om missförhållanden  Systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete  Kontinuerlig rapportering ”uppåt”

13 2014-08-2413 En utvärderingsplan  Vad? särskilt utvalda delar av verksamheten  Varför ? f ör vem, behov, beställare  Hur? metoder, modeller  Vem ? vem deltar, vem ansvarar och genomför  När? nedskriven tidsplan med hålltider

14 2014-08-2414 Ansvar på lärarnivå  Planera, genomföra och utvärdera sin undervisningen (kap2)  Göra terminsvis Individuella utvecklingsplan (IUP) från åk 1 med skriftliga omdömen i alla ämnen. (kap10)  Hålla framåtsyftande utvecklingssamtal och skriva en framåtsyftande IUP minst en gång per termin och vid behov upprätta åtgärdsprogram (kap10)  Sätta betyg (kap10)  Anmälningsplikt till rektor gällande elever i behov av särskilt stöd samt då elever utsätts för kränkande behandling (kap6)

15 2014-08-2415 Tillsyn m.m. Kap 26 Skolinspektionen  Starkt och tydligt lagstöd, kvalitetsgranskning regleras  Förtydligande och reglering av genomförandet - besök, tillträde, rätt till uppgifter  Ökade sanktionsmöjligheter vid tillsyn – lika för kommunala och fristående huvudmän 15

16 2014-08-2416 Utvärdering för kontroll och/eller utveckling  Extern uppföljning och utvärdering - Skolinspektionen Skolverket, Internationella utvärderingar  Interna utvärderingar / självvärdering - Vad och Hur bestäms av de professionella. Verksamhetens behov styr

17 2014-08-2417 Kvalitetsgranskning  oberoende och självständig granskning och bedömning av kvaliteten i skolväsendet samt inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen  ska bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.  Ett skolämne eller ett särskilt problemområde www.skolinspektionen.sewww.skolinspektionen.se Tillsyn & granskning

18 2014-08-2418 Vem avgör vad som är kvalitet?  Professionellas perspektiv - upplevelse av delaktighet, trivsel  Politiska perspektivet - god målupfyllelse, hög produktivitet  Brukarperspektivet - behov / förväntningar

19 2014-08-2419 Kvalitetsfaktorer enligt brukarna  Trovärdighet  Förtroende  Pålitlighet  Kommunikationsförmåga  Inlevelseförmåga  Flexibilitet /snabbhet  Återställarförmåga  Samhällsansvar

20 2014-08-2420 Varje skolas utveckling, Lgr 11 kap 1 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.

21 2014-08-2421

22 2014-08-2422 Utvärdering kräver tydliga mål  Att utvärdera innebär att granska och värdera utvalda delar av verksamheten gentemot överenskomna kriterier  Målen ska vara väl kända och ha vunnit legitimitet  Tid för avstämning vara bestämd

23 2014-08-2423 Utvärdering kräver även indikatorer Att utvärdera innebär att granska och värdera utvalda delar av verksamheten gentemot överenskomna kriterier. I ndikatorer = kännetecken, synliga avtryck i verkligheten som tyder på god måluppfyllelse och som möjliggör en kvalitativ bestämning.

24 2014-08-2424 Processmål anger önskad utveckling Skolans mål är att varje elev: successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan… (Lgr 2011 kap 2.3) Indikatorer/observerbara bevis: 1. Elev öppnar dialog med läraren om lektionens innehåll 2. Elev ställer frågor när han inte förstår 3. Elev söker stöd för sitt lärande hos kamrat 4. Elev föreslår alternativa tillvägagångssätt för sitt lärande 5. Läraren efterfrågar elevernas syn på undervisningens innehåll

25 2014-08-2425 Hur förändrar vi framgångsrikt  Väl förankrade modeller i den lokala organisationen  Väl kända mål  Rektor och lärare  Stödfunktioner, tydligt uppdrag, kommunicerade förväntningar

26 2014-08-2426 Kvalitetsverktyg - BRUK  Strukturkvalitet - yttre förutsättningar, resurser  Processkvalitet - det inre arbetet, hur vi jobbar  Resultatkvalitet - det vi uppnår med vårt arbete www.skolverket.se/bruk

27 2014-08-2427 Att fundera kring  Vilka underlag tas fram och vilka sammanställningar görs?  Hur, med vilka metoder analyserar och utvärderar ni?  Exempel på åtgärder som uppföljning och utvärdering lett fram till? Effekter av dessa?  Hur kan lokala pedagogiska planeringar ”användas” i ett lokalt förbättringsarbete?

28 2014-08-2428 Eftermiddagens program  Kort inledande diskussion om pedagogiska planeringar i förhållande till kvalitetssäkring  Förbered träff nr 5 då er grupp ska redovisa Träff 5  Presentera exempel och tankar om:  vilka gemensamma kvalitetsmål ni på er skola behöver formulera och arbeta mer med  hur dessa kvalitetsmål kan förankras i pedagogisk planering  kvalitetssäkringsprocesser i förhållande till skolutveckling


Ladda ner ppt "2014-08-241 Utvärderings- och kvalitetsarbete  11-05-06."

Liknande presentationer


Google-annonser