Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS G emensamt P lanerings S ystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS G emensamt P lanerings S ystem."— Presentationens avskrift:

1 Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS G emensamt P lanerings S ystem

2 Hur hade vi det ? Stora rekryteringsproblem För många enheter/klinikchefer Svårt komma från beslut till genomförande Dåligt IT-stöd, –Pappersjournal –Alla kliniker inte anslutna till landstingsnätet –Mer information än kommunikation Svag ekonomi

3 Vad ville vi ha? Effektivare arbetssätt Ny organisation Kompetenscentrum Intensifierad rekrytering Datorisering Delaktighet i planeringen Teamtandvård, abo VC, EC, större områden Samlad specialistvård Rekryteringsgrupp Projekt Tvist GPS

4 Förväntningar på GPS Helhetsgrepp över planering och uppföljning Engagera alla medarbetare Bättre koppling mellan planeringsnivåerna Verktyg för verksamhetsplanering Förbättra rapporteringen Underlag för prioriteringar Kontroll på ekonomin En röd tråd orsak - verkan

5 Vad cheferna ansåg krävdes för att lyckas när vi startade: Enkelhet Konkret Delaktighet Anpassningar Uthållighet Ledningsgruppens engagemang Utbildning och stöd Uppföljning Snabba resultat Fördelarna måste var tydliga

6 Hur gjorde vi ?

7 Införandet av GPS 2003 Start –Ledningsgruppen juni Presentation av balanserade styrkort (konsult) –Projektgrupp bildas, representation alla yrkeskategorier Vision och verksamhetsidé –2 dagar internat för ledningsgruppen aug SWOT: Omvärldsanalys, framtidsspaning –Förslag till vision och verksamhetsidé utarbetas –Förslaget går ut på remiss till all personal och fack Mål –2 dagar internat för ledningsgruppen okt Förslag till divisionsmål utarbetas –Vision, verksamhetsidé och mål fastställs i divisionsplan 2004

8 Införandet av GPS 2004 Mått och aktiviteter –2 dagar internat för ledningsgruppen i mars Förslag till mått och aktiviteter utarbetas GPS på basenhetsnivå –Alla kliniker besöks under mars till juni All personal involveras två dagar, SWOT-analys och aktivitetsplan. Stöd från stabspersonal. –Basenhetsplanen anpassas till GPS GPS på individnivå –Personlig plan utvecklas som underlag till basenhetsplan –Utvecklingssamtal med medarbetarna under hösten –Medarbetarenkät utarbetas och genomförs GPS på divisionsnivå –Dialog om basenhetsplanerna med varje klinikchef i okt –Divisionsplan 2005 anpassas till GPS

9 Utveckling av GPS 2005 - 06 Stöd till klinikerna 2005 –Chefsenkät. Analys av behov av stöd i processen –Personalenkät, frågor om delaktighet och ledning –Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM anpassas –Upptaktsmöten i planering för enhetschefer –Nätbaserad ekonomiuppföljning i dialog varje månad –Uppföljning av övriga mål redovisas i ledningsgruppen –Jämställdhetsplan och miljöplan bilaga till divisionsplanen Vidareutveckling 2006 –Internat för ledningsgruppen april 2006 –Upprepar medarbetar- och chefsenkäter –Inarbetande av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet –Fortsatt planeringsstöd (videoupptakt + budgetstöd) –Nätbaserad verksamhetsuppföljning i dialog varje månad –Dialogen med staben om verksamhetsområdesplaner

10 GPS 2007-2008 GPS införd i hela organisationen Uppgradering, start 2008 –Nya mål och mått inarbetas i divisionsplan för 2010 –Utveckling av den personliga planen ” Nog finns det mål och mening i vår strävan, men det är vägen dit som är mödan värd.” Karin Boye

11 Grupparbeten, grupparbeten, grupparbeten….

12 Vad har vi nu

13 Folktandvårdens Vision

14 Folktandvårdens verksamhetsidé Folktandvården arbetar för norrbottningarnas munhälsa. Folktandvården finns i alla kommuner i länet och samarbetar med andra hälso- och samhällsaktörer. Folktandvården är en sammanhållen organisation med bred kompetens.

15 Tryggad personal- försörjning Stark ekonomi Kariesfri förskoletid Från barntandvård till Frisktandvård Välinformerade patienter Alla ska bli kallade i rätt tid Effektivare arbetssätt Lärande organisation Tydligt och engagerat ledarskap Delaktiga medarbetare Rätt profylax till riskpatienter God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi En frisk mun i alla åldrar 2008

16 Divisionsmål: Kariesfri förskoletid Beskrivning: –Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att samverka med föräldrar och andra som har kontakt med barnen Framgångsfaktorer, underlag för aktiviteter: –Identifiera riskbarn tidigt –Samverkan med MVC, BVC, förskola, dagis, föräldrar mm –Orsaksinriktad vård: Det viktigaste är att skapa förståelse för varför karies uppstått och att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling Munksundsmodellen –Vi ska vara aktiva i samhälle och debatt –Påverka attityder God hälsa (MoP)

17 Divisionsmål: Kariesfri förskoletid (forts) Beskrivning: –Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att samverka med föräldrar och andra som kommer i kontakt med barn. Mått: –Andel kariesfria förskolebarn (Målvärde: > 90% 4-åringar 2010) –Andel riskvärderade 1- och 4-åringar (Målvärde: >95%) –Andel i olika riskgrupper (Målvärde 60-30-10) –Utåtriktad verksamhet barn och ungdom (Målvärde: Förekomst) –Deltagande i samverkansgrupper (Mål: Folkhälsoråd, BVC, MVC) God hälsa

18 Andel riskbedömda 4-åringar

19

20 Mål Vision Enhetliga planer, regelbunden uppföljning

21 Revisionsrapport Öhrlings PricewaterhouseCoopers ”Inom processerna Verksamhetsplanering, Verksamhetsuppföljning samt Styrning och uppföljning av ekonomin tillämpas divisionens planerings- och uppföljningssystem GPS på ett systematiskt och framgångsrikt sätt på all nivåer i organisationen. GPS ger ett klart intryck av att vara ett effektivt verktyg som bör vara intressant även för andra divisioner att ta del av.”

22 Tack för oss!

23


Ladda ner ppt "Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS G emensamt P lanerings S ystem."

Liknande presentationer


Google-annonser