Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS"— Presentationens avskrift:

1 Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS
Gemensamt PlaneringsSystem

2 Hur hade vi det ? Stora rekryteringsproblem
För många enheter/klinikchefer Svårt komma från beslut till genomförande Dåligt IT-stöd, Pappersjournal Alla kliniker inte anslutna till landstingsnätet Mer information än kommunikation Svag ekonomi

3 Vad ville vi ha? Effektivare arbetssätt Ny organisation
Kompetenscentrum Intensifierad rekrytering Datorisering Delaktighet i planeringen Teamtandvård, abo VC, EC, större områden Samlad specialistvård Rekryteringsgrupp Projekt Tvist GPS

4 Förväntningar på GPS Helhetsgrepp över planering och uppföljning
Engagera alla medarbetare Bättre koppling mellan planeringsnivåerna Verktyg för verksamhetsplanering Förbättra rapporteringen Underlag för prioriteringar Kontroll på ekonomin En röd tråd orsak - verkan

5 Vad cheferna ansåg krävdes för att lyckas när vi startade:
Enkelhet Konkret Delaktighet Anpassningar Uthållighet Ledningsgruppens engagemang Utbildning och stöd Uppföljning Snabba resultat Fördelarna måste var tydliga Era synpunkter från 4 juni. Finns det något ni saknar?

6 Hur gjorde vi ?

7 Införandet av GPS 2003 Start Vision och verksamhetsidé Mål
Ledningsgruppen juni Presentation av balanserade styrkort (konsult) Projektgrupp bildas, representation alla yrkeskategorier Vision och verksamhetsidé 2 dagar internat för ledningsgruppen aug SWOT: Omvärldsanalys, framtidsspaning Förslag till vision och verksamhetsidé utarbetas Förslaget går ut på remiss till all personal och fack Mål 2 dagar internat för ledningsgruppen okt Förslag till divisionsmål utarbetas Vision, verksamhetsidé och mål fastställs i divisionsplan 2004

8 Införandet av GPS 2004 Mått och aktiviteter GPS på basenhetsnivå
2 dagar internat för ledningsgruppen i mars Förslag till mått och aktiviteter utarbetas GPS på basenhetsnivå Alla kliniker besöks under mars till juni All personal involveras två dagar, SWOT-analys och aktivitetsplan. Stöd från stabspersonal. Basenhetsplanen anpassas till GPS GPS på individnivå Personlig plan utvecklas som underlag till basenhetsplan Utvecklingssamtal med medarbetarna under hösten Medarbetarenkät utarbetas och genomförs GPS på divisionsnivå Dialog om basenhetsplanerna med varje klinikchef i okt Divisionsplan 2005 anpassas till GPS

9 Utveckling av GPS 2005 - 06 Stöd till klinikerna 2005
Chefsenkät. Analys av behov av stöd i processen Personalenkät, frågor om delaktighet och ledning Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM anpassas Upptaktsmöten i planering för enhetschefer Nätbaserad ekonomiuppföljning i dialog varje månad Uppföljning av övriga mål redovisas i ledningsgruppen Jämställdhetsplan och miljöplan bilaga till divisionsplanen Vidareutveckling 2006 Internat för ledningsgruppen april 2006 Upprepar medarbetar- och chefsenkäter Inarbetande av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Fortsatt planeringsstöd (videoupptakt + budgetstöd) Nätbaserad verksamhetsuppföljning i dialog varje månad Dialogen med staben om verksamhetsområdesplaner

10 GPS GPS införd i hela organisationen Uppgradering, start 2008 Nya mål och mått inarbetas i divisionsplan för 2010 Utveckling av den personliga planen ”Nog finns det mål och mening i vår strävan, men det är vägen dit som är mödan värd.” Karin Boye

11 Grupparbeten, grupparbeten, grupparbeten….

12 Vad har vi nu

13 Folktandvårdens Vision

14 Folktandvårdens verksamhetsidé
Folktandvården arbetar för norrbottningarnas munhälsa. Folktandvården finns i alla kommuner i länet och samarbetar med andra hälso- och samhällsaktörer. Folktandvården är en sammanhållen organisation med bred kompetens.

15 2008 En frisk mun i alla åldrar Stark ekonomi God hälsa God vård
Från barntandvård till Frisktandvård Kariesfri förskoletid Välinformerade patienter God hälsa Alla ska bli kallade i rätt tid Rätt profylax till riskpatienter God vård Tryggad personal- försörjning Effektivare arbetssätt Lärande organisation Tydligt och engagerat ledarskap Delaktiga medarbetare Engagerade medarbetare

16 Divisionsmål: Kariesfri förskoletid
God hälsa (MoP) Divisionsmål: Kariesfri förskoletid Beskrivning: Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att samverka med föräldrar och andra som har kontakt med barnen Framgångsfaktorer, underlag för aktiviteter: Identifiera riskbarn tidigt Samverkan med MVC, BVC, förskola, dagis, föräldrar mm Orsaksinriktad vård: Det viktigaste är att skapa förståelse för varför karies uppstått och att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling Munksundsmodellen Vi ska vara aktiva i samhälle och debatt Påverka attityder Mått: Antal besök 0-6 år genom totalt antal barn Andel behandlade patienter 0 – 6 år Fördelning av arbetsinsatserna (andel tandläkare, hygienister, sköterska) Andel riskpatienter Tid avsatt för samverkansinsatser Aktiviteter Informera patienterna vad de kan göra för att undvika karies Ta fram samverkansplaner Hur kan ni vara aktiva i samhälle och debatt

17 Divisionsmål: Kariesfri förskoletid (forts)
God hälsa Divisionsmål: Kariesfri förskoletid (forts) Beskrivning: Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att samverka med föräldrar och andra som kommer i kontakt med barn. Mått: Andel kariesfria förskolebarn (Målvärde: > 90% 4-åringar 2010) Andel riskvärderade 1- och 4-åringar (Målvärde: >95%) Andel i olika riskgrupper (Målvärde ) Utåtriktad verksamhet barn och ungdom (Målvärde: Förekomst) Deltagande i samverkansgrupper (Mål: Folkhälsoråd, BVC, MVC) Mått: Antal besök 0-6 år genom totalt antal barn Andel behandlade patienter 0 – 6 år Fördelning av arbetsinsatserna (andel tandläkare, hygienister, sköterska) Andel riskpatienter Tid avsatt för samverkansinsatser Aktiviteter Informera patienterna vad de kan göra för att undvika karies Ta fram samverkansplaner Hur kan ni vara aktiva i samhälle och debatt

18 Andel riskbedömda 4-åringar

19

20 Enhetliga planer, regelbunden uppföljning
Mål Vision

21 Revisionsrapport ”Inom processerna Verksamhetsplanering, Verksamhetsuppföljning samt Styrning och uppföljning av ekonomin tillämpas divisionens planerings- och uppföljningssystem GPS på ett systematiskt och framgångsrikt sätt på all nivåer i organisationen. GPS ger ett klart intryck av att vara ett effektivt verktyg som bör vara intressant även för andra divisioner att ta del av.” Öhrlings PricewaterhouseCoopers

22 Tack för oss!

23


Ladda ner ppt "Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS"

Liknande presentationer


Google-annonser